Аналіз причин зміни величини прибутку на акцію

Аналіз показника прибутку (збитку) на акцію заснований насамперед на результатах аналізу чистого прибутку (непокритого збитку) звітного періоду, в ході якого оцінюються основні фактори, що вплинули на отриманий фінансовий результат.

Використовуючи показник прибутку на акцію для оцінки привабливості акцій того чи іншого емітента, інвестор в першу чергу повинен оцінити стабільність одержання в майбутньому прибутку, що припадає на одну звичайну акцію. Він як ніхто інший з користувачів бухгалтерської звітності зацікавлений в оцінці якості отриманого прибутку і з цією метою повинен проаналізувати складові отриманого фінансового результату, внесок у його формування доходів і витрат від звичайної діяльності та інших доходів. Важливими в такій оцінці можуть стати результати аналізу динаміки показників звіту про прибутки і збитки, методика якого розглянута в розділі 4.

Аналізуючи динаміку показника прибутку на акцію і причини його зміни за даними, розкривається АТ відносно показника прибутку на акцію, інвестор може судити про небезпеку разводнения прибутку.

За даними звіту про прибутки і збитки ВАТ "НЛМК" за два аналізованих періоду відбулося зниження величини прибутку на акцію з 11,96 до 4,0 руб. Головною і єдиною причиною цього стало падіння чистого прибутку.

Крім розглянутого раніше показника прибутку на акцію (EPS), для оцінки ринкової активності організації-емітента використовують і інші показники. Серед них можна виділити наступні.

Коефіцієнт "кратне прибутку", або "ціна - прибуток", є модифікацією показника прибутку на акцію і використовується для характеристики того, як фондовий ринок оцінює звичайні акції компанії. Даний коефіцієнт у фінансовій літературі традиційного позначається як Р: Е

Р: Е = Ціна звичайної акції: Прибуток на акцію.

Базовий прибуток на акцію - 36 руб. Ринкова вартість акції - 20 руб.

Р: £ = 20:36 = 0,55.

Таким чином, акції звертаються за курсом, що становить 0,55, або приблизно '-2 чистого прибутку, отриманого у звітному році.

Коефіцієнт Р: Е широко використовується у фінансовій літературі. Він показує, скільки згодні заплатити інвестори за 1 руб. чистого прибутку даної компанії. У нашому прикладі інвестори, купуючи акції, за 1 руб. чистого прибутку готові заплатити 55 коп. Чим вище Р: Е, тим, як правило, привабливіше в очах інвесторів цінні папери.

Коефіцієнт "кратне виручці" (Р: S) співвідносить обсяг продажів у розрахунку на одну акцію з ринковим курсом звичайної акції. Його вважають зручним засобом визначення переоцінених акцій, тобто акцій, яких слід було б уникати інвестору. Його застосування особливо виправдано для оцінки компаній, що мають нестійку прибуток. У цьому випадку застосування коефіцієнта "кратне прибутку" може ввести в оману, тоді як "кратне виручці" може дати більш реалістичну картину.

Чим менше "кратне виручці", тим менш імовірно, що акції будуть переоцінені. Коефіцієнт розраховується наступним чином:

P: S = Ціна звичайної акції: Річна виручка в розрахунку на акцію.

Знаменник формули визначається як частка від ділення виручки періоду та кількості звичайних акцій в обігу.

Нехай ринковий курс однієї акції становить 20 руб., Річна виручка компанії - 3600 тис. Руб. Кількість звичайних акцій в обігу - 36 тис. Шт. Р: S = 20: 100 = 0,2. При поточному ринковому курсі 20 руб. звичайні акції продаються з кратним, рівним 1-5 обсягу продажів у розрахунку на акцію. Це слід розцінювати як низьке значення, а самі акції - як цінні папери з прихованим потенціалом операцій на фондовому ринку.

Існує певна небезпека використання даного показника: висока виручка може бути наслідком великої частки позикового капіталу. При використанні коефіцієнта "кратне прибутку" це не так небезпечно, оскільки в розрахунку чистого прибутку вже враховані відсотки по кредитах банків і іншим позиковими коштами.

Коефіцієнт "дивіденди на одну акцію" (DPS). Розрахунок даного коефіцієнта виконується аналогічно визначенню величини дивідендів на одну акцію (EPS).

Коефіцієнти покриття дивідендів і виплати дивідендів є дзеркальними відображеннями один одного і тому інформативні в однаковій мірі. Вони обидва виражають співвідношення чистого прибутку акціонерів і виплачених дивідендів.

Для визначення коефіцієнтів покриття дивідендів необхідно розділити прибуток на одну акцію на дивіденди на одну акцію (EPS: DPS). При обчисленні коефіцієнта виплати дивідендів треба поміняти зазначені показники місцями, тобто розділити дивіденди на одну акцію на прибуток на одну акцію (DPS: EPS).

Покриття дивідендів важливо насамперед тим, що дозволяє судити про перспективи стабільності дивідендних виплат і їх збільшенні. Високе значення коефіцієнта покриття дивідендів (відповідно, низький коефіцієнт виплати дивідендів) вказує на те, що дивіденди захищені від ризику, тобто вони будуть виплачені навіть при несприятливому розвитку подій (наприклад, при зниженні прибутку). Зазвичай вважається нормальним значення даного показника більше двох. Це означає, що більше 50% чистого прибутку реінвестується.

Коефіцієнти повної і поточної прибутковості акцій. Прибутковість акцій показує дохід у вигляді прибутку або дивіденду, виражений у відсотках від поточного курсу акції. Обидва показники важливі і для інвесторів, і для компанії.

Повна прибутковість показує залежність між прибутком на акцію і курсом акції і являє собою відношення EPS: Р, де Р - поточний курс акцій.

Коефіцієнт поточної прибутковості дозволяє порівнювати різні компанії по тим грошовим коштам, які отримують їхні акціонери у вигляді дивідендів. Він визначається як DPS: Р.

Коефіцієнт "кратне балансової вартості акції" показує відношення ринкового курсу акції до її балансової вартості і дозволяє зв'язати ринкову капіталізацію компанії та її акціонерний капітал. Іншими словами, коефіцієнт показує результат оцінки компанії ринком капіталу.

На цей результат впливають оцінки інвесторами ефективності управління компанією, показники структури балансу, ліквідність і можливості росту. Якщо розглянутий коефіцієнт менше одиниці, це означає, що інвестиції акціонерів втратили частину вартості; якщо більше - що початкові інвестиції забезпечили істотний приріст. Мінімальний поріг коефіцієнта дорівнює 1,0. Компанія визнається привабливою, якщо цей показник досягає 2,0.

Система розглянутих показників дозволяє дати комплексну оцінку фінансового стану аналізованої організації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >