Представлення інформації про сегменти в поясненнях до бухгалтерської звітності. Аналіз основних показників сегментів

Якість аналізу і повнота висновків про діяльність сегментів організації в значній мірі залежать від якості розкриття і наочності інформації, а також від дотримання вимог по її розкриттю. При цьому слід враховувати можливість суб'єктивної оцінки значень показників, які наводяться в поясненнях до річної бухгалтерської звітності організації на основі даних управлінського обліку, і звертати увагу на причини розбіжностей між ними і показниками бухгалтерської звітності.

Значна частина інформації за сегментами може бути представлена організацією в зручній табличній формі і доповнена необхідними поясненнями в текстовому вигляді. ПБО 12-2010 не зобов'язує укладачів звітності приводити структурні показники, виражені у відсотках, аналізувати динаміку об'ємних показників і розраховувати фінансові коефіцієнти.

Зацікавлений користувач, що має навички проведення аналітичних процедур, повинен самостійно:

 • - При необхідності перегрупувати інформацію; Ф оцінити тенденції зміни показників за звітними сегментами;
 • - Визначити відносні показники - рентабельність продажів, рентабельність активів, оборотність активів та інші можливі показники на основі наведених даних;
 • - Використовуючи інформацію, наведену у звітності, та іншу доступну інформацію (матеріали галузевих оглядів, ділову пресу тощо) виявити проблеми та перспективи розвитку організації.

Найбільш зручний варіант групування інформації показаний на рис. 7.1. На його основі, використовуючи дані по організації в цілому і по її звітними сегментами, розраховуються структурні показники, що характеризують частку сегмента в загальній виручці, прибутку і т.д.

Угруповання інформації про звітні сегменти

Рис. 7.1. Угруповання інформації про звітні сегменти

За даними умовного прикладу ВАТ "Червона черепиця" здійснює різні види діяльності, за якими відомі обсяги продажів (табл. 7.3).

Таблиця 7.3

Як видно з табл. 7.3, чотири з них - виробництво будівельних матеріалів, оптовий продаж будівельних матеріалів, будівництво промислових об'єктів, роздрібний продаж будівельних матеріалів - є основними напрямками, що дають 91% загальної виручки від продажу. Отже, вони представляють звітні сегменти. Інші напрямки - вантажні перевезення, дачне будівництво, ремонт і техобслуговування вантажних автомобілів - є іншими сегментами.

Проаналізуємо показники звітних сегментів (табл. 7.4).

Припустимо, що у верхній частині табл. 7.4 наведено дані пояснювальної записки з річного звіту, у нижній - розраховані аналітиком показники. Наявність інформації про активи і зобов'язання дозволяє визначити (з певною часткою умовності) величину власного капіталу, вкладеного в конкретний звітний сегмент, і частку власного капіталу в покритті потреби в активах по кожному сегменту.

В цілому по ВАТ "Червона черепиця" частка власного капіталу не надто висока - 35,6%. Частка власного капіталу в активах для сегмента "Будівництво промислових об'єктів" досить низька - 33,3%; в решті звітних сегментах вона знаходиться на прийнятному рівні.

У зв'язку з наявністю значної суми зобов'язань на кінець звітного періоду вказані суми витрат з обслуговування боргу (відсотки до сплати) за деякими звітними сегментами. Це дозволяє визначити коефіцієнт покриття витрат по обслуговуванню долга1, який може вказувати на деякий ризик, пов'язаний з недостатністю прибутку і (або) неефективністю хозяйствен-

Таблиця 7.4. Виручка від продажу

Виручка від продажу

Аналіз інформації за звітними сегментами ВАТ "Червона черепиця", тис. Руб.

ної діяльності, а також на високу частку зобов'язань у структурі джерел формування активів сегментів. Коефіцієнт покриття витрат має низьке значення (3,2) в сегменті "Будівництво промислових об'єктів" і прийнятні значення в інших сегментах.

Оборотність активів в цілому по організації низька - всього 0,91 обороту; очевидно, що на неї впливає низька ділова активність інших сегментів. Найвища оборотність (3,25 обороту) характерна для сегмента "Оптовий продаж будівельних матеріалів", але незначний рівень оборотності в інших сегментах потребує більш глибокого аналізу причин сложившего рівня ділової активності.

Найменш привабливий сегмент "Роздрібний продаж будівельних матеріалів" характеризується низькими значеннями показників: рентабельність продажів - 5,8%; оборотність активів - 1,58 обороту; рентабельність активів - 9,2%.

Оцінка структури і динаміки (при наявності ретроспективної інформації) виручки може бути дана на основі дослідження даних таблиці, складеної за формою табл. 7.5. Вивчаючи динаміку попиту і стан ринків збуту, можна прогнозувати певні перспективи зміни виручки від продажу як основного показника ділової активності.

Аналогічним чином представляється і аналізується інформація про показники в розрізі географічних регіонів, а також про основні покупцях.

Таблиця 7.5. Дані про виручку від продажів

Дані про виручку від продажів

Розглянемо, яким чином можна аналізувати інформацію за відсутності даних про сегментах з позицій вимог ПБО 12-2010.

Звернемося до даних річної звітності ВАТ "НМЛК", інформація про діяльність якого розміщена на сайті компанії. Оскільки наведена інформація відноситься до звітних періодів 2009-2010 рр., То на неї поширюються правила ПБО 12-2000.

У пояснювальній записці ВАТ "НМЛК" зазначено, що воно не розкриває інформацію по окремих сегментах діяльності, оскільки працює в одному операційному сегменті (виробництво холоднокатаного плоского прокату без захисних покриттів і з захисними покриттями) і володіє активами тільки на території Російської Федерації. Суспільство поставляє продукцію на експорт і являє інформацію про експортній виручці (табл. 7.6).

Таблиця 7.6. Доходи за звичайними видами діяльності і структура продажів

Доходи за звичайними видами діяльності і структура продажів

З даних табл. 7.6 видно, що основну частку в продажах займає експортна виручка - близько 60%. У період світової фінансової кризи в 2009 р показники виручки від продажу знизилися в порівнянні з попереднім роком:

 • o від продажу за межами Російської Федерації - на 33,4%;
 • o від продажу на території Російської Федерації - на 40,8%;
 • o всього - на 36,4%.

Падіння продажів значною мірою було компенсовано в 2010 р У порівнянні з 2009 р зростання виручки склав:

 • o від продажу за межами Російської Федерації - 137,4%;
 • o від продажу на території Російської Федерації - 143,5%;
 • o всього - 139,9%.

ВАТ "НЛМК" входить до складу групи "НЛМК" і публікує консолідовану звітність, підготовлену відповідно до загальноприйнятих в США принципами бухгалтерського обліку, вимоги яких щодо розкриття інформації про сегменти максимально наближені до вимог МСФЗ (-ЯБ) 8 "Операційні сегменти".

У поясненнях до консолідованого річного звіту розкривається інформація по чотирьох сегментів:

 • o сталевого прокату;
 • o сортового прокату;
 • o гірничодобувний;
 • o коксохімічний.

У дані сегменти входять різні дочірні компанії, що мають самостійне керівництво та реалізують різні продукти та послуги. Сегменти задовольняють відповідним критеріям по виду виробленої продукції і рамкам управління їх діяльністю.

Керівництво групи оцінює результати діяльності сегмента на основі виручки від реалізації, валового прибутку, операційного прибутку і прибутку від триваючих операцій за вирахуванням податку на прибуток. У поясненнях до річної звітності розкривається порівнянна інформація за цими та іншими показниками за три суміжних року. За наведеними показниками провідне становище в групі займають сегменти сталевого і сортового прокату, а основною виробничою площадкою з виробництва сталі і плоского прокату є ВАТ "НЛМК".

Використовуючи інформацію про сегменти, можна оцінити динаміку показників продажів, рентабельність активів і продажів, коефіцієнти валового прибутку, величину боргового навантаження за сумою відсотків до сплати по цікавлять сегментам, а також проаналізувати динаміку продажів в розрізі географічних регіонів. Доцільно також брати до уваги наведені в поясненнях до звіту нефінансові показники про динаміку виробництва основних видів продукції, що характеризують діяльність компаній групи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >