Моделі і методи, використовувані при прогнозуванні фінансової звітності

Прогнозування фінансової звітності грунтується на результатах:

  • - Прогнозування змін стану економічного середовища розвитку бізнесу (податкові та процентні ставки, що вводяться державними регуляторами обмеження у сфері ціноутворення на ресурси і продукцію тощо);
  • - Підсумкового економічного аналізу, виявлення стійких співвідношень і пропорцій між ключовими показниками операційної та фінансово-інвестиційної діяльності та індикаторами стану зовнішнього і внутрішнього економічного середовища;
  • - Моделювання ключових показників фінансової звітності.

При відсутності стратегії, визначеної внутрішніми документами організації, фінансовий аналітик повинен керуватися принципом безперервності і реалізації лінійного росту по операційним сегментам бізнесу.

У практиці аналітичної роботи використовуються різноманітні методи прогнозування фінансових результатів і фінансового стану господарюючого суб'єкта. Вибір того чи іншого методу визначається умовами проведення прогнозування (наявність достовірної інформації про стан внутрішніх бізнес-процесів компанії, прозорість фінансової звітності, рівень прогнозованості стану зовнішньоекономічного середовища та ін.).

Вихідним пунктом будь-якого методу є визнання факту деякої наступності (стійкості) змін показників фінансово-господарської діяльності від звітних періодів до прогнозних. У загальному випадку перспективний аналіз фінансового стану організації являє собою вивчення її фінансово-господарської діяльності з метою визначення її фінансового стану в майбутньому.

Перелік прогнозованих показників може відчутно варіюватися залежно від потреб фінансового аналітика.

По-перше, аналітик може застосовувати методи, в яких прогнозується один або кілька окремих показників, що представляють для нього найбільший інтерес і значимість, наприклад: виручка від продажів, прибуток від продажів, вартість зобов'язань, вільний грошовий потік і т.д. Для вирішення завдань такого роду використовують детермінований і (або) стохастичний економічний аналіз із застосуванням трендових і багатофакторних залежностей.

По-друге, аналітик може застосовувати методи, в яких будуються прогнозні форми звітності цілком за типовою або укрупненої номенклатурі статей. На підставі аналізу даних минулих періодів прогнозується кожна стаття (укрупнена стаття) балансу і звіту про фінансові результати. Потім прогнозуються грошові потоки з операційної діяльності з використанням нижнього (непрямого) і прямого (по інвестиційної та фінансової діяльності) методів. Перевагою методів цієї групи є можливість всебічної оцінки фінансового стану організації. Аналітик отримує максимум інформації, яку він може використовувати для різних цілей, наприклад: для визначення допустимих темпів нарощування ділової активності без загрози втрати платоспроможності та контролю фінансової стійкості; обґрунтування параметрів додаткових фінансових ресурсів із зовнішніх джерел; розрахунку будь-яких фінансових коефіцієнтів і т.д.

Методи прогнозування звітності в свою чергу діляться на методи:

  • o в яких кожна стаття прогнозується окремо, виходячи з її індивідуальної динаміки, - експертні та простого динамічного аналізу, заснованого на екстраполяції;
  • o враховують взаємозв'язок між окремими статтями в межах однієї форми звітності і (або) різних форм - балансовий метод, метод авторегресійних залежностей, бюджетування.

Залежно від використовуваного підходу при оцінці впливу економічного середовища на результати господарської діяльності та фінансовий стан організації всі методи прогнозування фінансової звітності можна поділити на три групи (рис. 8.2).

Методи прогнозування фінансового стану організації

Рис. 8.2. Методи прогнозування фінансового стану організації

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >