Прийом пропорційних залежностей з визначенням і усуненням вузьких місць

Логіка прийому визначається думкою, що організація, як і будь-яка соціально-економічна система, може бути охарактеризована системою показників, яким властиві структурна збалансованість (узгодженість) і інерційність.

Багато сторін діяльності компанії можуть бути описані за допомогою кількісних оцінок і подібна "узгодженість" поширюється на ці оцінки. Тобто показники фінансово-господарської діяльності, навіть не будучи пов'язані між собою алгоритмами, в динаміці змінюються узгоджено. Таким чином, якщо система (бізнес) знаходиться в стані рівноваги, то і окремі її елементи не можуть змінюватися хаотично, а волатильність їх стану завжди має певні межі.

Основний принцип методу - встановлення ключового показника, найбільш істотного з погляду фінансово-господарської діяльності компанії. Ключовий показник використовується як база для визначення значень інших оціночних показників. В якості такого індикатора найчастіше застосовується або виручка від реалізації, або собівартість продажів (або виробленої продукції).

Послідовність процедур прийому пропорційних залежностей наступна.

 • 1. Ідентифікується базовий показник, наприклад виручка від продажів.
 • 2. Визначаються похідні показники, прогнозування яких представляє інтерес для фінансового аналітика і менеджера. В якості таких найчастіше виступають показники формування прибутку за номенклатурою звіту про прибутки і збитки та показники аналітичного балансу.
 • 3. Для кожного похідного показника дослідним шляхом встановлюється вид зв'язку від значень похідного показника (або в процентному співвідношенні від нього, або у вигляді функціональної залежності). Використання функціонального підходу утруднено необхідністю збору і обробки значною емпіричної інформації і нестабільністю взаємозв'язків при зміні якості деяких співвідношень. Наприклад, процентна ставка за кредитами залежить не тільки від наявності забезпечення, але і від стану і тренда макроекономічних пропорцій.
 • 4. При прогнозуванні звітності спочатку формується прогнозний управлінський варіант звіту про прибутки і збитки. Це обумовлено тим, що деякі з його статей (прибуток нерозподілений, запаси, розраховується амортизація) беруть участь при формуванні статей балансу.
 • 5. При прогнозуванні статей балансу спочатку здійснюється прогнозування статей його активів. Прогнозування пасивних статей виробляється на основі необхідності ув'язки статей активів з джерелами фінансування для забезпечення підтримки сформованого типу ліквідності.
 • 6. Надалі прогнозування здійснюється методами імітаційного моделювання, який передбачає варіювання зміни базового показника і незалежних факторів, а його результатом стає формування декількох варіантів прогнозної звітності, що описують "воронку сценаріїв". Потім вибирається варіант або комбінація варіантів фінансової звітності за допомогою неформалізованих критеріїв.

Наприклад, компанія ABC за підсумками звітного періоду зафіксувала продажі на рівні 200 млн руб., Маючи наступні балансові співвідношення (табл. 8.6).

Цільовий приріст продажів складає 20% при збереженні норми маржі від продажів по чистому прибутку 5%. Необхідно сформувати укрупнений бухгалтерський баланс і визначити потребу в додаткових інвестиціях.

Таблиця 8.6. Аналітичний баланс компанії ABC на кінець звітного періоду, млн руб.

Аналітичний баланс компанії ABC на кінець звітного періоду, млн руб.

На основі ретроспективного аналізу були визначені наступні базові балансові співвідношення, стабільність яких передбачається зберегти в прогнозному періоді:

 • o капіталомісткість продажів (TFA: NS х 100%), тобто співвідношення вартості необоротних активів до продажів, - 20%;
 • o матеріаломісткість продажів (ТСА: NSх 100%), тобто співвідношення оборотних активів до продажів, - фіксується на рівні 10%;
 • o короткострокові зобов'язання (CL: NS х 100%) до продажів - 7%;
 • o вартість довгострокових зобов'язань не залежить від продажів (LTD = const);
 • o розміри статутного і додаткового капіталу не залежать від обсягу продажів;
 • o частка дивідендів у чистого прибутку - планується на рівні DIV = 40%;
 • o маржа чистого прибутку від продажів в плановому періоді - РМ = 5%.

З використанням розрахункових коефіцієнтів і вихідного балансу формуються агрегований прогнозний баланс (табл. 8.7).

Таким чином, очікуваний дефіцит фінансування складе 72 - 69 = 3 млн руб. Він може бути покритий за рахунок залучення додаткових кредитів (виникає необхідність ітераційних розрахунків у зв'язку з можливою зміною ставки залучення кредитів) і (або) шляхом зміни дивідендної політики.

У разі залучення додаткових процентних зобов'язань імовірним наслідком можуть стати збільшення суми відсоткових зобов'язань і зниження маси чистого прибутку організації. Без коригування дивідендної політики це призведе до чергового дефіциту джерел фінансування. Для його ліквідації буде потрібно здійснити ряд наступних ітерацій, щоб досягти балансу активів і пасивів.

Таблиця 8.7. Прогноз активів і пасивів на кінець планового періоду, млн руб.

Прогноз активів і пасивів на кінець планового періоду, млн руб.

Найбільш точним є підхід прогнозування фінансової звітності, заснований на методиці бюджетування, що передбачає формування оперативних бюджетів з подальшим їх використанням для складання основних форм фінансових звітів (майстер-бюджету). Це підвищує обгрунтованість одержуваних фінансово-економічних оцінок, так як вони засновані не на збереженні основних балансових пропорцій і екстраполюванні історичних тенденцій, а на прогнозах і планах з операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, які реалізують в бюджетний період стратегію розвитку бізнесу.

При цьому основу складає прогнозування НЕ вартісних бухгалтерських оцінок, а грошових потоків, що має принципово інше значення для прогнозування платоспроможності, вартості та інвестиційної привабливості бізнесу.

Негативне ставлення до даного методу з боку ряду зарубіжних аналітиків викликано помилками при його застосуванні: горизонт бюджетування не може перевищувати період достовірного прогнозу стану економічного середовища та зумовлений стабільністю бізнес-моделі компанії. На думку проф. Л.А. Бернстайна, детальний прогноз грошових коштів можливий тільки на короткий період, не перевищує, як правило, 12 місяців. При довгостроковому прогнозуванні доцільно зосередити увагу на фінансових результатах основної господарської діяльності та інших джерелах доходів і витрат организации1.

Якщо через особливості стану зовнішнього і внутрішнього середовища протягом року відбувається зміна асортименту продукції на 30-60%, то навряд чи доцільно розробляти річні операційні бюджети, засновані на розрахунках оплати праці та рахунків постачальників і інкасування дебіторської заборгованості.

Відмова від бюджетінга як методу оперативного фінансового планування і контролю, в принципі, може призвести до суттєвих неконтрольованих фінансових витрат при досягненні стратегічних цілей, в результаті чого розміри фінансових втрат можуть багаторазово перевищити допустимі рівні. Горизонт бюджетування, безсумнівно, повинен змінюватися в залежності від стану ринку і ступеня достовірності прогнозів стану зовнішнього і внутрішнього середовища.

Гнучке бюджетне управління, як показує практика господарської діяльності, допомагає компаніям, його використовують, готуватися до різних варіантів розвитку ситуації на ринку в майбутньому (альтернативні варіанти бюджетів) і стимулює діяльність всіх внутрішньогосподарських підрозділів на ефективне використання матеріальних, інтелектуальних і фінансових ресурсів.

В умовах волатильності ринків і зростаючої турбулентності російської економіки для підвищення достовірності та якості прогнозування фінансового стану господарюючих суб'єктів великі перспективи має використання методів імітаційного фінансового моделювання. Основна його перевага - можливість проведення імітаційних розрахунків в певних діапазонах зміни ключових характеристик розвитку зовнішньої і внутрішньої економічної середовища. Згодом можна проводити аналіз стійкості ключових фінансових індикаторів та їх чутливості до зміни зовнішніх і внутрішніх характеристик, що дозволяє своєчасно діагностувати ризики розвитку і виявляти потенційні можливості.

Для організацій, представлених зрілими або зростаючими видами бізнесу, в якості перспективної може розглядатися технологія фінансового планування, заснована на стратегічних картах збалансованих показників (BSC). Стратегічні карти включають поряд з фінансовими нефінансові показники по кількох стратегічних перспективам (клієнтська, бізнес-процеси, персонал і розвиток та ін.). Останнє має принципове значення для забезпечення стратегічної конкурентоспроможності компанії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >