Постачання цехів

Забезпечення цехів матеріальними ресурсами - це заключна частина матеріально-технічного постачання виробництва, основними завданнями якого є:

  • o повне, своєчасне і комплектне задоволення потреби в матеріалах кожного цеху, дільниці і робочого місця;
  • o забезпечення виробництва матеріалами в найбільш підготовленому до виробничого споживання вигляді;
  • o здійснення регулярного контролю за відпуском і витратою матеріалів у виробництві.

Щоб виконати зазначені завдання, насамперед необхідно правильно визначити потребу кожного цеху (У ^) в матеріальних ресурсах, яка розраховується нормативним методом на основі виробничого завдання (В) і норм витрат матеріалів на одиницю продукції або роботи (Нр) за формулою

де п - число найменувань продукції або робіт, на які витрачається даний матеріал в цеху.

При щоденному надходженні матюкала зі складу в цех запас в цеху не потрібно. Якщо матеріальні ресурси доставляються з інтервалом більше доби, то запас в цеху необхідний.

З метою ефективного використання кожен цех підприємства повинен отримати матеріальних ресурсів стільки, скільки їх необхідно для виконання завдання щодо випуску продукції. Тому доцільно встановити цехам ліміт відпуску сировини і матеріалів на певний період.

Ліміт відпуску матеріальних ресурсів цеху можна розрахувати за формулою

де Уц - потреба цеху в певному матеріалі для виготовлення необхідної продукції або виконання роботи;

3 - запас матеріалу, який постійно знаходиться в цеху; визначається як з o (, де £ - інтервал часу між окремими поставками матеріалу в цех; с - середньодобове споживання матеріалу в цеху;

Оф - фактичний залишок невитраченого матеріалу на початок того періоду, на який встановлено ліміт.

Даний ліміт може бути розрахований на місяць або квартал, що залежить в основному від типу виробництва. У масовому і великосерійному виробництві відділу матеріально-технічного забезпечення його доцільно встановлювати на квартал.

Крім того, може бути встановлений понадлімітний відпустку, а також заміна одних матеріалів на інші, пов'язана з конструктивними змінами у виробах або в технологічному процесі.

Слід зазначити, що система лімітування виробничих цехів матеріалами при переході до ринкових відносин значною мірою втратила своє колишнє значення, зважаючи на ослаблення обліку і контролю витрат матеріалів. Норми і нормативи витрат матеріальних ресурсів у даний час не коригуються, підприємства прагнуть досягти одномоментного успіху, не піклуючись про ефективне використання всіх ресурсів.

Встановлені ліміти на матеріали повинні бути доведені до цехів-виробників. Для цієї мети використовуються спеціальні документи: лімітні відомості, лімітно-забірні карти, лімітні карти, витратні фондові ордера, план-карти, вимоги. Вибір того чи іншого документа залежить від характеру споживання і виду матеріалу, стабільності виробництва.

Матеріали (основні і допоміжні), споживані протягом місяця багаторазово, відпускаються за лімітним картам; при епізодичному споживанні матеріали видаються в цехи за вимогами. Для видачі дорогоцінних матеріалів (срібла, платини, золота та ін.) Найчастіше застосовуються витратні фондові ордери, які відрізняються від лімітних карт тим, що ліміт відпустки, а також кількість відпущеного матеріалу в цех вказуються в натуральному і вартісному вираженні.

Лімітні відомості застосовуються в тих виробництвах, де має місце велика номенклатура споживаних матеріальних ресурсів. Одночасно з використанням лімітних відомостей виписуються і вимоги. Лімітні відомості складаються у двох примірниках на кілька номенклатурних позицій, один примірник відправляється на склад, другий -в цех. При отриманні матеріалу представник цеху повинен виписати вимога, з якою звертається на склад. Комірник складу відпускає цеху матеріал в межах встановленого ліміту, зазначеного у лімітної відомості, отримує розписку представника цеху, розписується у вимозі цеху і зазначає в лімітної відомості фактична кількість відпущеного матеріалу. При такому порядку відпуску матеріалів лімітна відомість служить оперативним документом, а бухгалтерським документом є вимога.

При стабільному випуску продукції і ритмічному виробничому процесі матеріальні ресурси можуть видаватися в цех за допомогою план-карти. У ній крім найменувань матеріалів і ліміту видачі вказуються строки доставки матеріалів в цех (при цьому застосовується централізована доставка матеріалів). План-карта є оперативним документом, до неї необхідно виписувати вимога (для бухгалтерії).

Найбільш широке поширення одержали лімітні карти і вимоги. Лімітна карта може бути місячної чи квартальної. Місячна (місячний ліміт) виписується на одне найменування матеріалу в трьох примірниках: один направляється складу, другий - цеху, третій залишається у відділі постачання. У міру арктичної видачі матеріалу в карті фіксується відпущений кількість, при цьому комірник розписується у примірнику цеху, а представник цеху -в екземплярі складу. В кінці місяця (25-28 числа) місячні лімітні карти здаються в бухгалтерію для обліку руху матеріалів. У лімітної карті призначене до відпустки кількість матеріалів може бути загальним для цеху або диференційовано по замовленнях.

Квартальна лімітна карта з розподілом ліміту по місяцях має на перший і другий місяці кварталу відривні талони, які в кінці місяця направляються в бухгалтерію для обліку витрат матеріалів. В останньому місяці кварталу в бухгалтерію здається лімітна карта. Порядок видачі матеріалів по квартальній лімітної карті такий же, як і за місячною.

Оформлення лімітної карти на квартал більш ефективно, оскільки дозволяє значно зменшити документообіг.

Разові вимоги застосовуються при видачі допоміжних та основних матеріалів при невеликих обсягах споживання. Крім того, вони виписуються при відпустці матеріальних ресурсів по лімітних відомостями та план-картам. Разові вимоги бувають однорядкові і багаторядкові, виписуються у двох примірниках.

Понадлімітний відпуск матеріалів повинен оформлятися вимогами, при заміні матеріалів - спеціальними актами. У вимогах на понадлімітний відпустку необхідно вказувати причину додаткової потреби в матеріалах. Дозвіл на понадлімітний відпустку може давати директор підприємства, заступник директора, начальник відділу постачання.

Акти на заміну матеріалів оформляються у зв'язку зі зміною номенклатури продукції, при конструктивних змінах в вироблених виробах, в технологічному процесі. Всяка заміна матеріалу впливає на якість продукції, що випускається, тому дозвіл повинні давати технічні відділи підприємства.

Для отримання матеріалу у разі заміни виписується вимога звичайної форми у двох примірниках, яка пред'являється складу разом з актом заміни. Така система обліку понадлімітного відпустки може підвищити відповідальність цехів за раціональне використання матеріалів у виробництві.

Доставка матеріальних ресурсів в цехи здійснюється двома способами: децентралізованим і централізованим.

При децентралізованому способі цехи самі отримують і вивозять матеріали зі складів відділу постачання цеховим транспортом або засобами транспортного відділу підприємства. Цей спосіб доставки застосовується там, де важко визначити, який матеріал і до якого терміну потрібно цеху, що характерно для підприємств з індивідуальним і дрібносерійним виробництвом, крім того, на всіх підприємствах для забезпечення ремонтно-експлуатаційних потреб.

Децентралізований спосіб доставки можна визнати ефективним, так як він відволікає керівників цехів від виконання ними виробничих функцій, викликає збільшення числа працівників, які займаються постачанням цехів, веде до нераціонального використання транспорту підприємств.

При централізованому способі доставки матеріалів склади за встановленим графіком подають потрібні у певній кількості цехам матеріали. Цей спосіб більш раціональний, оскільки дає можливість заздалегідь підготувати матеріали до виробничого споживання, доцільніше використовувати транспортні засоби, поліпшити систему обліку проходження сировини і матеріалів від центрального складу до робочого місця. Функції цеху, пов'язані із забезпеченням матеріалами, зводяться до своєчасній подачі у відділ постачання документів на отримання матеріалів та організації їх приймання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >