Витрати комерційного банку

Витрати комерційного банку пов'язані як з його операційною діяльністю, так і з діяльністю як комерційної організації. Витрати - це зменшення економічних вигод у формі відпливу активів банку або збільшення його зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу, не пов'язаного з його розподілом між власниками, і що відбувається в формі:

 • а) вибуття активів;
 • б) зниження вартості активів у результаті переоцінки за винятком переоцінки (уцінки) основних засобів, нематеріальних активів та цінних паперів "наявних для продажу", що відносяться на зменшення додаткового капіталу, створення (збільшення) резервів на можливі втрати або знос;
 • в) зменшення активів у результаті конкретних операцій з поставки (реалізації) активів, виконання робіт, надання послуг;
 • г) збільшення зобов'язань, не пов'язаного з одержанням (освітою) відповідних активів.

Витрата зменшує фінансовий результат банку за наявності наступних умов:

 • а) підтверджується конкретним договором, вимог законодавчих та інших нормативних актів, звичаями ділового обороту;
 • б) сума витрат може бути визначена;
 • в) відсутня невизначеність відносно витрати.

Якщо відносно будь-яких фактично сплачених грошових коштів або поставлених активів не виконано хоча б одне з цих умов, в обліку визнається відповідний актив (вимога, в тому числі у вигляді дебіторської заборгованості), а не витрати.

Враховуючи класифікацію доходів і витрат на три основні групи, під витратами від банківських операцій та інших угод розуміються.

 • 1. Процентні витрати:
  • - За отриманими кредитами;
  • - Грошовим коштам на рахунках клієнтів - юридичних осіб;
  • - Депозитами юридичних осіб;
  • - Іншим залученими коштами юридичних осіб;
  • - Грошовим коштам на рахунках клієнтів - фізичних осіб;
  • - Депозитами клієнтів - фізичних осіб;
  • - Іншим залученими коштами клієнтів - фізичних осіб;
  • - Випущеними борговими зобов'язаннями (облігаціями, депозитним і ощадним сертифікатам, векселями).
 • 2. Інші витрати за банківськими операціями та іншим операціях:
  • - З купівлі-продажу іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах;
  • - Погашення та реалізації придбаних прав вимоги;
  • - Довірчому управлінню майном;
  • - За операціями з дорогоцінними металами та камінням.

До операційних витрат належать:

 • - Витрати за операціями з набутими і випущеними цінними паперами;
 • - Негативна переоцінка цінних паперів, коштів в іноземній валюті, дорогоцінних металів;
 • - Витрати по вбудованим похідним фінансовим інструментам, невіддільним від основного договору, і за похідними фінансовими інструментами;
 • - Комісійні збори (проведення операцій з валютними цінностями, розрахунково-касове обслуговування та ведення рахунків, послуги з перекладу грошових коштів, включаючи послуги платіжних і розрахункових систем, отримані гарантії та поручительства, надання послуг по брокерським договорами і т.д.);
 • - Інші операційні витрати (від передачі активів в довірче управління, відрахування в резерви на можливі втрати і т.п.);
 • - Витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності комерційної організації (на утримання персоналу, амортизацію майна, утримання майна і його вибуття, організаційні та управлінські витрати).

До інших витрат відносяться:

 • - Штрафи, пені, неустойки;
 • - Витрати минулих років, виявлені у звітному році;
 • - Інші витрати, що відносяться до інших;
 • - Платежі до відшкодування заподіяних збитків (від списання нестач матеріальних цінностей та готівки, від списання активів і нестягнутою дебіторської заборгованості);
 • - Витрати на благодійництво;
 • - Витрати па здійснення спортивних заходів, відпочинку;
 • - Витрати як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності;
 • - інші витрати.

Залежно від форми встановлення і розрахунку можна виділити процентні та комісійні витрати.

Витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності кредитної організації, включають наступні групи витрат.

Витрати по забезпеченню господарської діяльності банку включають амортизацію основних засобів і нематеріальних активів; витрати по оренді, ремонту обладнання, канцелярські, змістом автотранспорту, придбання спецодягу; експлуатаційні витрати з утримання будівель; і т.д.

Витрати з оплати праці персоналу банку складаються із зарплати, премій, нарахувань на заробітну плату.

Витрати по сплаті податків пов'язані з податками на майно, земельним, з власника автотранспортних засобів, користувача автодоріг та іншими податками, що відносяться на собівартість банківських операцій (тобто податки, що відображаються на витратних рахунках банку).

Витрати щодо формування резервів на покриття можливих втрат за позиками, втрат з цінних паперів, дебіторської заборгованості та іншим активним операціям, є особливою групою витрат, вони відображають процес переоцінки різних груп активів банку за ринковою вартістю.

За впливом на базу оподаткування витрати банку діляться на дві групи:

 • • витрати, зараховують на собівартість банківських послуг (тобто обліковуються на витратних рахунках) і зменшують базу оподаткування банку при розрахунку податку на прибуток;
 • • витрати, прямо відносяться на збитки банку і не враховуються при розрахунку оподатковуваної бази банку.

Для розрахунку бази оподаткування з податку на прибуток до складу витрат банку включаються:

 • - Нараховані та сплачені відсотки за вкладами, депозитами, розрахунковими, поточними, кореспондентським та інших рахунках;
 • - Нараховані та сплачені відсотки по облігаціях, депозитним і ощадним сертифікатам, векселями та іншими борговими зобов'язаннями банку;
 • - Нараховані та сплачені відсотки за отриманими кредитних ресурсів;
 • - Сплачені банком комісійні збори за послуги та кореспондентські відносини, відсотки по залишках на кореспондентських рахунках;
 • - Сплачені банком комісійні збори за купівлю / продаж іноземної валюти;
 • - Відсотки і комісійні збори, сплачені банком в рахунок минулих років, повернення банком відсотків і комісійних зборів, надміру стягнутих з клієнтів в минулі роки в межах строку позовної давності;
 • - Амортизаційні відрахування основних фондів, нематеріальних активів, що використовуються для здійснення банківської діяльності;
 • - Витрати банку по оренді основних фондів, що використовуються для здійснення банківської діяльності;
 • - Витрати на проведення всіх видів ремонту основних фондів, що належать банку або орендовані ним, якщо це передбачено договором оренди;
 • - Витрати відповідно до кошторисів, які затверджуються щорічно правлінням (радою) банку, в межах встановлених відповідно до законодавства норм і нормативів на представницькі витрати; плата навчальним закладам за надання послуг з підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки банківських працівників; компенсації за використання працівниками банку для службових поїздок особистих легкових автомобілів;
 • - Оплата консультаційних, інформаційних, аудиторських послуг, що надаються банку на договірній основі;
 • - Витрати банку по оплаті канцелярських, поштових, телеграфних, телефонних та інших послуг зв'язку; спеціальної літератури, нормативних та інструктивних актів; передплати на газети та журнали, необхідні для здійснення банківської діяльності;
 • - Витрати на оплату послуг по переказах грошових коштів;
 • - Суми податків на майно, на користувачів автомобільних доріг, на придбання транспортних засобів, з власників транспортних засобів, інших податків, зборів і платежів, що включаються відповідно до законодавства в собівартість продукції (робіт, послуг);
 • - Витрати, пов'язані з виготовленням і впровадженням розрахунково-платіжних засобів (пластикових карток, дорожніх чеків та ін.);
 • - Витрати, пов'язані з організацією і випуском банком акцій, облігацій, депозитних і ощадних сертифікатів, інших боргових зобов'язань та інших цінних паперів;
 • - Суми відрахувань у резерв на можливі втрати по активних операціях, що підлягають резервуванню відповідно до порядку, встановленого Банком Росії;
 • - Витрати на оплату праці працівників;
 • - Експлуатаційні витрати з утримання будівель, обладнання, інвентарю, службового автотранспорту, як належать банку, так і орендованих банком.

За способом обмеження витрати банку поділяються на нормовані і ненормовані. До нормованих належать витрати на рекламу, відрядження, на підготовку кадрів, представницькі, по компенсації витрат, пов'язаних з використанням особистого транспорту працівників банку. Витрати понад норми нс зменшують базу оподаткування банку.

За структурою витрат в 2011 р в умовах триваючого пом'якшення політики банків відносно оцінки кредитних ризиків обсяг чистого доформування резервів на можливі втрати (за мінусом відновлених) скоротився майже в 2,1 рази - на 123 400 000 000 руб. і склав 8,2% у структурі чинників зниження прибутку проти 17,8% в 2010 р

Витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності кредитних організацій, збільшилися за 2011 р на 15,7% - з 81,5 до 91,8% у структурі чинників зниження прибутку. Разом з тим ставлення даних витрат до валового чистому доходу за рік скоротилося в цілому по банківському сектору з 56,5 до 50,5% [1].[1]

Політика комерційних банків щодо витрат спрямована на їх розумну мінімізацію та раціональне використання наявних коштів. У банках з цією метою проводиться аналіз:

 • • фактичного обсягу і структури сукупних витрат банку в динаміці за ряд років;
 • • співвідношення між різними їх видами;
 • • питомої ваги кожного виду витрати в загальній сумі сукупних витрат і у відповідній групі.

Крім того, банки з метою контролю за витратами складають наступні бюджети (фінансові плани): фінансових ресурсів, операційних доходів і витрат, господарських витрат, витрат на співробітників, комерційних і адміністративних витрат, капітальних вкладень.

Для оцінки адекватності рівня витрат банку використовуються наступні фінансові коефіцієнти:

Банк Росії для оцінки якості витрат банку використовує показник структури витрат банку, який розраховується за такою формулою:

де Рау - адміністративно-управлінські витрати, які включають в себе витрати на утримання апарату, експлуатаційні витрати, витрати на аудит, орендну плату, витрати по публікаціях; ЧД - чисті доходи, що представляють собою суму фінансового результату банку без урахування операційних витрат і нарахованих (сплачених) податків.

 • [1] URL: cbr.ru/publ/root_get_blob.asp?doc_id=9262
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >