Формування і розподіл прибутку банку

Прибуток банку як результат його діяльності утворюється за рахунок різниці між фактично отриманими доходами і проведеними витратами. Вона визначається наростаючим підсумком протягом звітного року.

У звіті про прибутки і збитки банку виділяються наступні підсумки показників прибутку і витрат, що впливають на показник чистого прибутку.

Прибуток (збиток) до оподаткування - для відображення фінансового результату (прибуток або збиток) від діяльності кредитної організації протягом року.

Податок на прибуток - відповідно до вимог гл. 25 НК РФ визначається на підставі даних податкового обліку шляхом множення ставки податку на базу оподаткування з податку на прибуток.

Прибуток (збиток) після оподаткування - для відображення фінансового результату за мінусом податку на прибуток.

Виплати з прибутку після оподаткування - відрахування з прибутку, спрямовані протягом року на виплату дивідендів і формування (поповнення) резервного фонду за рішенням рішень зборів власників всередині року.

Невикористана прибуток (збиток) за звітний період - показник чистого прибутку, який визначається після вирахування податку на прибуток і виплат з прибутку після оподаткування.

Сума невикористаної прибутку (збитку) за звітний період підлягає розподілу на щорічному річних зборах власників за наступними напрямками:

 • - Відрахування в резервний фонд;
 • - Виплати власникам у вигляді дивідендів;
 • - Виплати винагород працівникам банку за підсумками року.

Залишок нерозподіленого на річних зборах прибутку поповнює нерозподілений (накопичену) прибуток, яка відображається у капіталі банку.

Банк у формі товариства з обмеженою відповідальністю може створювати резервний фонд у порядку і розмірах, передбачених статутом товариства. Для акціонерних банків передбачено обов'язок створення резервного фонду в розмірі, передбаченому статутом товариства, але не менш 5% його статутного капіталу.

Резервний фонд товариства формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань з чистого прибутку звітного року до досягнення ним розміру, встановленого статутом товариства. Розмір щорічних відрахувань передбачається статутом товариства, але не може бути менше 5% чистого прибутку.

Резервний фонд товариства призначений для покриття його збитків, а також для погашення облігацій суспільства і викупу акцій товариства у разі відсутності інших засобів.

Дивіденди за привілейованими акціями виплачуються у встановленій статутом частці від номіналу акцій, по звичайних акціях - в частці на акцію, яка визначається річним зборами щорічно.

Нерозподілений (накопичена) прибуток в капіталі може використовуватися за рішенням власників:

 • - На формування статутного капіталу;
 • - Покриття збитків звітного періоду;
 • - Збільшення резервного фонду;
 • - Інші цілі в рамках законодавства.

Оцінка рівня прибутковості банку

Прибуток відіграє дуже важливу роль в діяльності будь-якого комерційного банку. Це пояснюється цілим рядом обставин. Наявність у банку в достатньому розмірі прибутку дозволяє йому, по-перше, розширювати масштаби своєї діяльності шляхом відкриття нових філій, додаткових офісів та інших організаційно-структурних підрозділів, освоюючи нові території, а отже, залучаючи нову клієнтуру з різних галузей господарства; по-друге, нарощувати власний капітал (через капіталізацію нерозподіленого прибутку); по-третє, створювати запас міцності проти непередбачених збитків, проблемних ситуацій (у тому числі шляхом регулярних відрахувань від прибутку в резервний фонд); по-четверте, забезпечувати виплати дивідендів власникам банку; по-п'яте, визначати конкурентну позицію банку на внутрішньому і міжнародному фінансових ринках (через показники рентабельності банківського бізнесу).

Виходячи з викладеного вище, базової цільовою установкою менеджменту кожного комерційного банку має стати встановлення на досягнення найбільш високих доходів при мінімізації витрат банку. У попередніх параграфах цього розділу було освітлено зміст аналітичної роботи в банках з оцінки рівня їх доходів і витрат, такий аналіз розкриває причини змін у їх обсяги та структуру, що дозволяє виявити резерви зростання банківського прибутку.

Як показує практика, на абсолютний розмір прибутку комерційного банку впливає цілий ряд факторів, з яких можна виділити наступні: частку активів, приносять дохід в активах банку, і їх структуру, співвідношення темпів зростання (зниження) доходів і витрат банку, середню прибутковість його окремих активних операцій, ставки залучення і розміщення коштів і т.д.

Основним джерелом прибутку банку є процентна маржа (її розрахунок див. У параграфі 13.1), яка показує, наскільки доходи від активних операцій здатні перекривати витрати по пасивних операціях. Основне ж її призначення полягає в покритті податків, банківських ризиків, збитків від спекулятивних операцій банку і так званого тягаря у вигляді перевищення безпроцентного доходу над безвідсотковим витратою.

Абсолютна величина процентної маржі залежить від цілого ряду чинників. До числа основних з них можна віднести: обсяг активних операцій, що приносять процентний дохід; різниця між процентними ставками по активних і пасивних операціях (спред); частка пільгових і високоризикових позик у кредитному портфелі банку; структура залучених ресурсів; співвідношення між власним капіталом банку і залученими коштами та ін.

Відносна величина процентної маржі характеризується двома коефіцієнтами. Перший з них являє собою відношення чистого процентного доходу (відсотки, отримані в періоді, мінус відсотки, сплачені у періоді) до середніх залишків активів у періоді, а другий коефіцієнт розраховується як відношення процентного прибутку за період до середніх залишків активів, що приносять дохід, у періоді .

Однак абсолютний розмір прибутку не дозволяє порівнювати банки по ефективності їх діяльності на ринку банківських послуг. Тому на практиці для оцінки рівня прибутковості (рентабельності) комерційних банків широко використовується система фінансових коефіцієнтів, яка включає наступні показники:

 • • співвідношення прибутку і активів;
 • • співвідношення прибутку до оподаткування та активів;
 • • співвідношення прибутку і власного капіталу;
 • • прибуток на одного працівника.

Прибуток до активів є основним коефіцієнтом, що дозволяє дати першу кількісну оцінку рентабельності банку. При діючій в Росії системі обліку та звітності методи розрахунку даного коефіцієнта можуть бути наступні:

Різниця між коефіцієнтами До 12 і К 13 полягає і тому, що прибуток очищається від нестабільних джерел. Це має принципове значення, коли надалі оцінюється динаміка коефіцієнта "прибуток / активи". Рейтинг банку не може бути високим, якщо зростання коефіцієнтів прибутковості забезпечується за рахунок нестабільних джерел.

Прибуток до оподаткування до активів - співвідношення, зіставляє з коефіцієнтом "прибуток / активи" для оцінки менеджменту прибутку:

Чим більше розходження коефіцієнтів "прибуток / активи" і "прибуток до оподаткування / активи", тим гірше за інших рівних умов управління прибутком.

Прибуток до власного капіталу, отражающему найбільш стабільну частину ресурсів комерційного банку. У зв'язку з цим стабільність і зростання прибутку на карбованець власного капіталу в минулі періоди гарантує певною мірою збереження рівня рентабельності банку в майбутньому. Крім того, даний коефіцієнт цікавить також засновників, акціонерів чи пайовиків, оскільки показує ефективність їхніх інвестицій.

Розрахунок коефіцієнтів прибутковості власного капіталу здійснюється наступним чином:

Прибуток па одного працівника - це співвідношення, що дозволяє оцінити, наскільки узгоджено управління прибутком і персоналом. При цьому використовуються такі коефіцієнти:

Аналіз рівня прибутковості банків на основі фінансових коефіцієнтів полягає:

 • • порівняно фактичної розрахункової величини фінансового коефіцієнта з його нормативним (критеріальним) рівнем;
 • • зіставленні коефіцієнтів даного банку з коефіцієнтами конкуруючих банків, що належать до цієї групи;
 • • оцінці динаміки коефіцієнтів;
 • • факторному аналізі динаміки коефіцієнта.

Аналіз прибутковості банку в динаміці доцільно проводити також на основі багатофакторної мультиплікативної моделі наступного виду:

Загальна зміна прибутку банку формується під впливом наступних факторів:

 • • зміни розміру власного капіталу;
 • • структури капіталу (мультиплікатор капіталу);
 • • рівня ефективності використання активів;
 • • розміру маржі прибутку.

Окремо по факторів можна проаналізувати зміну розміру чистого процентного доходу банку. Основою аналізу є багатофакторна мультиплікативна модель наступного виду:

Схема розкладання приросту відсоткового прибутку за факторами аналогічна методиці факторного аналізу зміни загальної суми прибутку, розглянутої вище.

У міжнародній практиці для оцінки ефективності діяльності банків та інших компаній широко використовують показник "прибуток на акцію", який характеризує тенденцію зміни прибутку з часом із урахуванням інвестицій, зроблених в капітал банку. При цьому існують два показники: базовий прибуток на акцію і розбавлений прибуток на акцію.

Базовий прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку або збитку за період, що належать власникам звичайних акцій, на середньозважену кількість звичайних акцій в обігу за період. Для розрахунку базового прибутку на акцію чистий прибуток або збиток за період, належні власникам звичайних акцій, приймаються рівними чистого прибутку або збитку за вирахуванням дивідендів на привілейовані акції. Кількість звичайних акцій при розрахунку цього показника приймається рівним середньозваженому кількості звичайних акцій, що перебувають в обігу протягом періоду, яке розраховується шляхом множення на зважений тимчасової коефіцієнт кількості звичайних акцій, що перебувають в обігу на початок періоду, скоригованого па їх кількість, викуплене або розміщене протягом періоду. Зважений тимчасової коефіцієнт визначається як частка від ділення кількості днів, протягом яких акції перебувають в обігу, на загальну кількість днів у звітному періоді.

Розбавлений прибуток на акцію показує, яка прибуток припадала б на акцію, якби всі випущені банком конвертовані у звичайні акції контракти (конвертовані привілейовані акції, облігації, опціони на акції) конвертувалися у звітному періоді. У зв'язку з цим для розрахунку даного показника чистий прибуток за період, що припадає на звичайні акції, збільшується на чистий прибуток, за вирахуванням податків, суму дивідендів та процентів, нарахованих протягом періоду за конвертованими контрактами з розбавляючих, і коригується з урахуванням будь-яких змін до доходи або витрати, які виникли б у результаті конвертації контрактів з розбавляючих у звичайні акції. Середньозважена кількість звичайних акцій в обігу збільшується на середньозважену кількість додаткових звичайних акцій, які вчинили б в обіг, якщо допустити конвертацію всіх контрактів з розбавляючих у звичайні акції.

У 2011 р прибуток діючих кредитних організацій була рекордною і досягла 848 200 000 000 руб. (за 2010 р - 573400000000 руб.). За обсягом отриманого прибутку банківський сектор перевищив не тільки рівень 2009 (в 2,8 рази), а й показники докризового періоду (на 12,9% по відношенню до рівня 2007 р.) Питома вага прибуткових кредитних організацій за 2011 р збільшився з 92 до 94,9%, відповідно частка збиткових банків скоротилася з 8,0 до 5,1% (а їх кількість - з 81 до 50). Рентабельність активів кредитних організацій в 2011 р склала 2,4%, а рентабельність капіталу - 17,6%, що істотно вище за показники 2010 г. (1,9 і 12,5% відповідно).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >