Ресурсне забезпечення бізнес-операції з урахуванням ринкових ризиків

Цільовою функцією оптово-комерційної діяльності є задоволення запитів споживачів і, насамперед, доведення потоків товарів до кінцевого споживача, використовуючи при цьому різні форми і методи оптової та роздрібної торговельної мережі. У свою чергу підприємства і фірми роздрібної мережі завершують багаторівневий ринковий оборот за рахунок продажу продукції кінцевому покупцеві.

Показником результативності оптово-посередницької діяльності є її прибутковість за рахунок порівняння виручки з сукупними витратами. Саме виконаний товарообіг є наочним індикатором збалансованості попиту і пропозиції. Тому визначення ринкової кон'юнктури, вміння досить точно прогнозувати обсяги продажів, рівень попиту є необхідними умовами в досягненні комерційного успіху. Не менш важливою є своєчасна оцінка обсягів беззбитковості товарних партій в умовах ринкової конкуренції з одночасним урахуванням реальних витрат обігу та наявності відповідної торгово-збутової мережі, сервісу, реклами, різноманітних методів стимулювання.

Здійснюючи оперативний контроль за витратами обігу, оптово-посередницькі фірми також уважно стежать за кон'юнктурою попиту і при аналізі показників, форм і методів організації бізнесу намагаються мати дані по поточному і перспективному станом надаваних комерційних послуг.

Високоякісні послуги завжди користувалися популярністю. Практика комерційної діяльності показує, що клієнт не завжди правий, але завжди набагато вигідніше задовольнити будь-яку його претензію, ніж залишити її невиконаною, так як достеменно відомо, що 91% незадоволених клієнтів ніколи повторно не звернуться. Головний фактор успіху в цій ситуації -Швидкість вирішення проблеми клієнта. Класифікація видів попиту на комерційні послуги наведена на рис. 4.9.

Класифікація видів попиту на комерційні послуги

Рис. 4.9. Класифікація видів попиту на комерційні послуги

Для підтримки затребуваності власних посередницьких послуг необхідно постійно пам'ятати про основні чинники, що забезпечують задоволення клієнта отриманими послугами:

 • 1. Надійність - клієнт повинен бути впевнений, що він отримає своєчасну і виконану згідно своїм запитам послугу.
 • 2. Чуйність -клієнт повинен відчувати постійне бажання фірми обслужити його і в будь-яку хвилину прийти до нього на допомогу як консультативну, так і з доставки, установки та експлуатації придбаних товарів.
 • 3. Гарантії - бажання клієнта крім культури обслуговування мати тверді гарантії у разі непередбачених відхилень при використанні купленого товару.
 • 4. Зовнішні фактори - фірма повинна мати привабливий офіс, красиво оформлені вітрини, виставкові зали і висококультурний, доброзичливий, компетентний обслуговуючий персонал.

Не можна домогтися високих результатів оптово-комерційної діяльності без дієвої програми стимулювання трудового колективу, яка включає похвали за відмінне обслуговування, висловлені перед лицем всього трудового колективу, щорічні, щоквартальні нагороди переможців у конкурсах "Кращий службовець року", на краще оформлення вітрини, на розробку оригінальної реклами, упаковки товару і т. п. Непогано пам'ятати і відзначати ювілей своїх співробітників, заохочувати за роботу "без лікарняних листів" і т. д.

Комерційний успіх будь-якої посередницької організації залежить насамперед від уміння організувати і успішно провести намічені нею бізнес-операції, починаючи від посередницького задуму в області придбання, продажу, перепродажу товарів, послуг і закінчуючи отриманням наміченої прибутку як кінцевого результату діяльності. Для посередника істотно, щоб плановані бізнес-операції були проведені в досить короткі терміни і з відчутним результатом.

Будь-яка господарська, комерційна, посередницька операція -це процес виконання тієї чи іншої функції. Під угодою ж розуміється операція, юридично оформлена відповідними договорами сторін, контрактами або угодами.

Бізнес-операція - це сукупність процедур від початку до завершення підприємницького задуму, проекту, т. Е. Від вкладення первинних засобів і до отримання чистого доходу як кінцевого результату діяльності. Пошук партнерів або придбання того, що можна потім вигідно продати, є головним змістом бізнес-операції посередника.

Схема проведення бізнес-операції включає в себе наступні основні етапи: ідея, формування задуму, планування, укладання контрактів, ресурсне забезпечення, отримання та / або реалізація продукції та досягнення наміченого ефекту.

Думка про проведення бізнес-операції формує її ідею, яка підкріплюється задумом торгової операції. Щоб операція пройшла успішно, необхідно насамперед її продумати, обгрунтувати і сформулювати зміст, цілі та завдання. Задумуючи операцію, важливо усвідомити, в чому її сенс і якою вона обіцяє комерційний успіх. Саме на цій стадії посередник продумує ефективність майбутньої бізнес-операції, оцінює її багатоваріантність відповідно до наявних в наявності ресурсами і можливостями їх придбання.

Планування операції включає в себе розробку бізнес-плану даної операції, програму його проведення та здійснення.

У попередньому розділі були викладені завдання, зміст і послідовність складання бізнес-плану для цілей внутрішньофірмового планування. Багато положень відносяться і до порядку проведення та розробки бізнес-плану окремої комерційної операції, яка повинна конкретизувати загальні ідеї, закладені у фірмовому бізнес-плані.

Бізнес-план операції повинен конкретно позначити всі основні етапи її проведення, способи та шляхи їх виконання. У ньому уточнюються головні напрямки посередницької діяльності у зіставленні з реальними можливостями фірми з виконання конкретної комерційної операції. Бізнес-план допомагає у виборі нових джерел ресурсів, партнерів і підкріплюється точним економічним обгрунтуванням всіх сумарних витрат у вартісному і натуральному вираженні.

Після розробки плану проведення операції підприємець чітко знає, що він має в наявності, що і у кого необхідно придбати. Але тут потрібно врахувати і витрати, пов'язані з проведенням попередніх переговорів, прийомом гостей, відрядженнями в цілях укладення договорів і контрактів. Необхідно передбачити витрати по оформленню трудових контрактів на спеціалістів, залучених з боку.

Проведення переговорів з контрагентами операції - істотний етап її підготовки. При обопільній згоді сторін переговори, як правило, закінчуються оформленням запланованій угоди вигляді відповідного договору, контракту. Однак нерідко буває доцільно не відразу укладати остаточний варіант договору, а спочатку скласти протокол про наміри сторін, який конкретно нікого не зобов'язує, але одночасно свідчить про бажання юридичних сторін співпрацювати один з одним. На підставі цього протоколу уточнюються окремі деталі угоди і оформляється остаточний договір.

Реально початок практичного здійснення бізнес-операції починається з виконання наміченого плану з придбання необхідних ресурсів і оборотних коштів. Частина ресурсів залучається з боку, частина покривається за рахунок наявних власних коштів. Необхідність поповнення ресурсів виникає зазвичай протягом всієї бізнес-операції, особливо в частині грошових коштів.

Отримання продукції та її реалізація є заключними етапами бізнес-операції. Дуже важлива доставка вантажів до підприємця, їх зберігання, підготовка до продажу, створення сервісних умов продажу.

Фінішним етапом проведення операції є реалізація продукції, яка повинна не тільки покрити сукупні витрати на її виробництво, але і забезпечити отримання наміченої прибутку. Цей етап пов'язаний з можливими змінами на ринку, виникненням і подоланням форс-мажорних обставин, не залежних від продавця. Бізнес-операція вважається завершеною, коли проданий весь отриманий товар або повністю виконано комплекс послуг.

Головне на завершальному етапі бізнес-операції - це відшкодувати сукупні витрати і отримати запланований прибуток.

Посередник закуповує товар у виробника, як правило, за оптовою ціною промисловості, яка майже завжди набагато нижче ринкових цін. Так, наприклад, посередник закупив у постачальника в розібраному вигляді 500 шт. харчових контейнерів за ціною 40 руб., а реалізував їх роздрібним магазинам за ціною 80 руб. за кожен, але вже в укомплектованому (зібраному) вигляді і з блискучим алюмінієвим покриттям. В результаті проведеної бізнес-операції виручка посередника склала 40000 руб. Щоб визначити чистий дохід від проведеної операції, з цієї отриманої виручки слід відняти витрати на оплату його особистої праці і найманої праці виконавців, витрати обігу, пов'язані з транспортуванням, навантаженням, розвантаженням, зберіганням контейнерів; витрати, пов'язані з утриманням (орендою) обладнання, офісу та складу. Найбільш істотні витрати були зроблені при складанні контейнерів і на проведення операції з гальванічного покриття їх алюмінієм, а також по обов'язковими відрахуваннями до державного бюджету у вигляді податків, сплати митних зборів та ін. За вирахуванням всіх сукупних витрат посередник отримав дохід близько 8000 руб. При цьому в розглянутій бізнес-операції близько 1000 руб. йому довелося виділити на маркетингові дослідження ринку збуту.

Приступаючи до бізнесу, кожна торгово-посередницька організація акумулює в себе певні власні оборотні кошти за рахунок внутрішніх ресурсів, і насамперед за рахунок первинних вкладень засновників, а також за рахунок доходів і стійких пасивів. Але в умовах ринкового механізму істотним джерелом формування оборотних коштів є кредити банку та інші позикові оборотні кошти, придбані під певний відсоток. Безумовно, певна частка оборотних коштів припадає і на кредиторську заборгованість та інші пасиви, а також на кошти соціальних фондів. Такі оборотні кошти називаються залученими.

Таким чином, до джерел формування оборотних коштів слід відносити ті кошти, які забезпечують оборот посередницькій організації з метою формування товарних запасів і здійснення всіх фінансово-комерційних операцій і розрахунків.

За речовинним змістом оборотні кошти поділяються: на матеріальні - товари та інші види товарно-матеріальних цінностей і нематеріальні - грошові кошти, кошти в відвантажених товарах і дебіторська заборгованість.

Оборотні кошти в активах поділяються:

 • o на нормовані - запаси товарів та інших матеріальних цінностей, матеріали для господарських потреб, малоцінні та швидкозношувані предмети, витрати майбутніх звітних періодів, кошти в розрахунках та ін .;
 • o ненормовані - грошові кошти, товари відвантажені, дебіторська заборгованість.

При плануванні посередницької діяльності використовують такий відносний показник, як норма власних оборотних коштів, що характеризує потребу в оборотних коштах для виконання будь-який бізнес-операції. Вартісне вираження норми власних оборотних коштів являє норматив власних оборотних коштів.

Визначення оптимального рівня нормативу оборотних коштів є важливою економічною задачею торгово-посередницької фірми, так його завищення веде до затоварювання і утворенню зайвих запасів товарно-матеріальних цінностей, а його заниження - до нестачі грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, до появи дефіцитних позицій, що неодмінно призводить до зниження якості обслуговування клієнтів.

Для оцінки ефективності використання оборотних коштів використовуються показники тривалості одного обороту (В) і коефіцієнт оборотності оборотних коштів:

де Т - обсяг оптової реалізації, руб .;

Т - середньорічні товарні залишки, руб .;

Коб - коефіцієнт оборотності оборотних коштів.

Тривалість одного обороту є вираженням швидкості оборотності і прямо впливає на ефективність посередницької діяльності. А коефіцієнт оборотності показує, скільки разів за одиницю часу (рік, квартал, місяць) вчинили оборот обігові кошти. Чим менше тривалість одного обороту, тим вище коефіцієнт оборотності, тим ефективніше фінансово-господарська діяльність торгово-посередницької організації.

Підрахунок і контроль за витрачанням власних оборотних коштів можливий тільки при добре організованому обліку сукупних витрат живої і матеріалізованої праці в процесі реалізації бізнес-операції, т. Е. Обліку витрат обігу, які є сукупними витратами, пов'язаними з обігом товарів в процесі їх транспортування, навантаження і розвантаження, зберігання, реалізації та ін.

Уміння посередників враховувати ринкові зміни, правильно і відповідно до встановлених нормативів вести облік сукупних витрат обігу дозволяють їм не тільки виживати, але й підтримувати стійку конкурентоспроможність в умовах швидко мінливих кон'юнктури на товари і послуги.

Щорічно Уряд РФ у своїй Постанові "Про затвердження Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) підприємств і організацій торгівлі" уточнює одиничну облікову номенклатуру статей витрат обігу для підприємств оптової та роздрібної торгівлі.

З метою планування, обліку та звітності витрат обігу оптово-посередницьким організаціям рекомендується застосовувати наступну номенклатуру статей витрат обігу:

 • o Транспортні витрати.
 • o Витрати на оплату праці.
 • o Відрахування на соціальні потреби.
 • o Витрати на оренду та утримання будівель, обладнання та інвентарю.
 • o Амортизація основних засобів.
 • o Витрати на ремонт основних засобів.
 • o Знос санітарного та спеціального одягу, столової білизни, посуду, приладів, інших малоцінних та швидкозношуваних предметів.
 • o Витрати на паливо, газ, електроенергію.
 • o Витрати на зберігання, підробіток, підсортування і упаковку.
 • o Витрати на рекламу.
 • o Витрати по сплаті відсотків за користування позикою.
 • o Втрати товарів і технологічні відходи.
 • o Витрати на тару.
 • o Інші витрати.
 • o Відсотки за короткостроковими кредитами.

У практиці посередницької діяльності оптових, комісійних та інших комерційних організацій розрізняють додаткові і чисті витрати обігу.

Додаткові витрати обігу являють собою витрати, пов'язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу, які, природно, викликають збільшення кінцевої вартості товару і його продажної ціни. Це насамперед витрати на транспортування вантажів, зберігання, навантаження і вивантаження та інші, спрямовані на задоволення запитів покупців в необхідні терміни, в обумовленому асортименті і в певному місці. Ця частина витрат становить, як правило, найбільшу питому вагу в загальному обсязі витрат обігу.

Інша, менша, частина становить чисті витрати обігу. Вона носить невиробничий характер, пов'язана зі зміною форм вартості в процесі купівлі-продажу, не утворює при цьому нової вартості товару. Ця частина спрямована на утримання апарату посередницької фірми, на придбання та оформлення платіжних документів, виплату відсотків за одержуваний банківський кредит, ведення фінансового планування, обліку і т. Д. Не збільшуючи вартості товару, чисті витрати обігу також впливають на підвищення його продажної ціни.

При здійсненні бізнес-операції фірма повинна мати в наявності насамперед ресурси: на оплату праці працівників, витрати на матеріальні витрати; оплату послуг сторонніх організацій та інші витрати, пов'язані насамперед з відрахуваннями на податки і збори, банківський відсоток, націнки постачальникам та ін.

Значну частку становлять витрати на підготовку і проведення численних переговорів, зустріч гостей, складання попередніх протоколів про спільну діяльність і багато інші організаційні заходи для укладення вигідного контракту. Ці ринкові витрати, спрямовані на підготовчі роботи перед виконанням бізнес-операції, отримали назву трансакційних витрат. Англійський економіст Р. Кроуз так визначає економічний зміст і значення трансакційних витрат: "Для здійснення ринкових трансакцій необхідно: виявити, з ким бажано укладання угоди; поширити інформацію про те, що хтось хоче вступити в угоду і на яких умовах; провести переговори, які ведуть укладенню угоди; провести розслідування, щоб переконатися в тому, що умови контракту дотримуються і т. п.1 Правомірне вислів англійського вченого підтверджує незаперечну думку, що будь-яка бізнес-операція потребує насамперед в оцінці сукупних витрат на її реалізацію з урахуванням витрат на ринкові трансакції .

Щоб бути впевненим у достатності та надійності ресурсного забезпечення планованої бізнес-операції, посереднику необхідно точно визначити види і обсяги необхідних ресурсів, а також джерела їх отримання і покриття. Підлягають обов'язковій перевірці та канали отримання грошових коштів.

Торговий посередник зобов'язаний попередньо прорахувати, скільки, коли, у кого, звідки і яким чином він повинен придбати ресурси, з одного боку, а з іншого - формувати портфель замовлень, т. Е. Визначити, кому, в якому обсязі, асортименті, за якою ціною і в які терміни він намічає реалізувати свої товари і послуги.

Загальне уявлення про необхідні ресурси для проведення бізнес-операції проілюстровано на рис. 4.10.

Ресурсне забезпечення бізнес-операції

Рис. 4.10. Ресурсне забезпечення бізнес-операції

У вищенаведеною схемою ресурсного забезпечення бізнес-операції прийняті наступні позначення:

М - матеріали, придбані підприємцем для виконання бізнес-операції;

Д - сума грошей, виплачених підприємцем за придбані матеріали, необхідні для виконання бізнес-операції;

Т - товар, який підприємець продає;

Дт - гроші, отримані за проданий товар;

І - інформаційні ресурси (галузеві нормативи, прайс-листи, база комерційної інформації стану ринку, надійності партнера, характеристика покупця, конкурента і т. П.), Необхідні для проведення операції;

Ді - грошові кошти, виплачені підприємцем за отримання потрібної інформації;

ОС- основні засоби у вигляді будівель, споруд, обладнання, транспорту та ін., Використовувані при виконанні бізнес-операції;

Д - витрати на частку основних засобів, необхідні для проведення торговельної угоди;

У - послуги, одержувані підприємцем від муніципальних і федеральних владних структур, а також від інших компаній у вигляді аутсорсингу на використання транспортних, аудиторських, банківських та ін. Видів послуг;

Ду - грошові кошти на необхідні комерційні послуги;

Дн -Державні податки, сплачувані підприємцем в установленому порядку для поповнення державного та місцевого бюджетів;

Тр - трудові ресурси, необхідні для виконання бізнес-операції;

Д -деньги, витрачені посередником для використання трудових ресурсів;

Д.- сума грошових коштів, отриманих торговим посередником з банку;

Дв - сума грошей, повернутих торговим посередником банку за використання кредиту в розмірі, що перевищує отриманий кредит на величину процентів, сплачених за його використання.

На представленій схемі виділено три головних учасника бізнес-операції: продавець, торговий посередник, покупці, яким посередник продає товар Т в обмін на їхні гроші Дт. При успішній організації отриманих від покупців грошей має вистачити посереднику на відшкодування собівартості операції та отримання наміченої прибутку. Однак ці гроші надходять до посередника на завершальній стадії операції, в той час як купувати товари, ресурси для їх наступного перепродажу припадає на початковій стадії.

Практика посередницької діяльності показує, що підприємці часто при укладанні контракту на постачання товарів намагаються отримати від покупців гроші попередньо у формі авансу в порядку передоплати. Проте для придбання ресурсів до надходження виручки посереднику доводиться знаходити первісний грошовий капітал. Для відшкодування відсутніх в обороті грошових коштів він змушений, як правило, вдаватися до кредиту, т. Е. Брати в борг у сумі Дк. Через певний час ці гроші доводиться повертати, але вже в сумі Д, що перевищує Д .на величину відсотків, сплачених за отримання кредиту.

Наявні на початку гроші, наданий кредит і аванс, отриманий від майбутніх покупців товару, утворюють стартовий капітал торгового посередника. До числа досить рухливих, безперервно витрачаються матеріальних ресурсів відносяться, як уже згадувалося, власні оборотні кошти підприємця. Ці кошти посереднику необхідні як на початку бізнес-операції, так і на всьому її протязі. Для придбання необхідних товарів підприємець змушений виділяти гроші Дм в ході операції. Основна формула для розрахунку матеріальних витрат має вигляд:

де Д - величина матеріальних витрат у грошовому виразі;

М - кількість закуповуваних матеріалів;

Ц - ціна одиниці використовуваного матеріалу. Так як в ході операції використовуються різні види товарів, то визначення грошових коштів Дм проводиться підсумовуванням витрат на окремі види матеріальних ресурсів:

де М}, М2, ... Мп - кількість матеріальних ресурсів одного виду;

Ц1, Ц. "... Цп -ціни одиниці окремих видів матеріальних ресурсів;

п - число окремих видів матеріальних ресурсів.

Жодна бізнес-операція, як правило, не обходиться без використання трудових ресурсів. Даний вид ресурсів необхідний з самого початку проведення бізнес-операції, і це насамперед сам посередник, його співвиконавці і наймані працівники, часто залучаються зі сторони за трудовими угодами або тимчасовими контрактами. За ці трудові ресурси посередник оплачує Др у вигляді заробітної плати для постійних співробітників фірми і тимчасово залучених протягом усього процесу виконання угоди.

При розрахунку грошових коштів (Др) на оплату праці працівників доцільно розділити працівників на групи: постійно зайнятих протягом всієї бізнес-операції і залучуваних на окремий час.

Витрати грошових коштів (Др) на оплату праці кожної групи працівників можна розрахувати за формулою

де 31 - середня погодинна оплата праці працівників даної групи;

N - кількість працівників у групі;

£ - час трудової участі працівників у виконанні операції.

Приклад.

У бізнес-операції, що триває 200 ч, беруть участь:

 • - Підприємець з погодинною оплатою 10 руб. / Год;
 • - Два штатні працівника з погодинною оплатою 5 руб. / Год;
 • - Один штатний працівник з погодинною оплатою 6 руб. / Год, але на відміну від підприємця і двох штатних працівників він зайнятий в операції наполовину менше;
 • - Три наймані робітники на вантажно-розвантажувальних роботах з середньою оплатою 8 руб. / Год протягом 50 год роботи кожен.

Загальні витрати грошей на оплату праці складуть:

Др = 10 o 1 o 200 + 5 o 2 o 200 + 6 o 1 o 100 + 8 o 3 o 50 = 5,8 тис. Руб.

Але при нарахуванні заробітної плати фірма зобов'язана вносити грошові кошти у вигляді відрахувань у позабюджетні фонди на соціальне страхування, пенсійне забезпечення, обов'язкове медичне страхування, а також до фонду зайнятості. Ці відрахування стягуються у встановлених відсотках від суми Др, нарахованої фірмою. На рис. 4.10 вони виражені загальними витратами Д.

З урахуванням виплачених податків загальні витрати фірми Д. пов'язані з оплатою праці, складуть:

де б - частка відрахувань у позабюджетні фонди.

Тому загальні витрати, пов'язані з оплатою праці, складають 1,4 до нарахованої фірмою заробітній платі.

У нашому прикладі посередницькій фірмі доведеться відрахувати зі своїх коштів у позабюджетні фонди: 5,8-0,4 = 2,32 тис. Руб., А загальна сума витрат з оплати праці складе 5,8 + 2,32 = = 8,12 тис. руб. Матеріальні витрати і витрати на оплату праці разом складають прямі витрати фірми. Але, крім прямих витрат, існують і ряд непрямих витрат.

До числа відчутних витрат при виконанні бізнес-операції виділяють витрати за використання основних фондів, або основних засобів (ОС), у вигляді будівель, приміщень, машин, устаткування. Вони не використовуються цілком за час проведення однієї операції; і посередник, як правило, набуває у власність тільки ті основні засоби, які можна експлуатувати багаторазово в процесі торгово-посередницької діяльності: службові приміщення у вигляді офісу, меблі, телефони, комп'ютери, ксерокс, факс, телекс і т. п. Це постійно використовувані ресурси, тільки частина вартості яких у вигляді амортизації становить витрати Д на проведення саме даної операції. Якщо ж кошти потрібні виключно для однієї бізнес-операції, то підприємець вдається до їх оренду на певний час, протягом якого вони активно використовуються. В умовах оренди Д дорівнюють вартості цих коштів у паї, що належить до часу проведення операції. Тому при визначенні витрат на До доцільно розділяти основні засоби на дві групи:

 • 1) належать підприємцю або придбані ним і метою постійного використання у багатьох бізнес-операціях;
 • 2) орендовані на певний строк.

Стосовно до першої групи основних засобів Д в грошовому вираженні визначається як величина амортизації цих коштів за період їх використання в даній операції. Цю частину визначають за формулою

де Д -грошова вартість основних засобів, що використовуються в бізнес-операції, т. е. їх первісна вартість;

£ - тривалість використання основних засобів в даній операції;

£ - сумарний термін служби основних засобів. Приклад. Посередницька організація для проведення бізнес-операції використовує 20-тонну фуру для перевезення вантажів, вартість якої 100 млн руб., Протягом 2 місяців при загальному терміні її служби 5 років. Тоді амортизаційні витрати Д складуть:

Треба пам'ятати, що Д завжди менше грошових коштів, виділених на придбання основних фондів. У нашому прикладі посередник, купуючи за 100 млн руб. 20-тонна вантажівка, буде його використовувати не для однієї операції на суму Д = 3300000 руб., А ще й в багатьох інших випадках.

Стосовно до орендованих основних засобів витрати становитимуть Д, рівні розміру орендної плати, яку орендар буде виплачувати орендодавцю відповідно до укладеного договору протягом проведення бізнес-операції.

В умовах ринкової економіки жодна бізнес-операція не проходить без забезпечення її інформаційними ресурсами у вигляді інформаційних даних про стан ринку, його сегментах, основних конкурентів, цінах на придбані і реалізовані товари, нормативних документах і т. Д. Але в умовах ринку за будь-яку інформацію треба платити. Як правило, ці витрати припадають на початкову стадію операції і визначаються підсумовуванням витрат на придбання різних видів інформації та цін на неї.

Практично при реалізації будь-який бізнес-операції завжди виникає потреба в послугах інших підприємців або державних органів, починаючи з використання послуг транспортних, зв'язку, торгівлі, рекламних агентів, консультаційних, охоронних і закінчуючи послугами виробничого характеру. Так як за будь-яку послугу треба платити, то підприємець завжди повинен прорахувати вартість її грошових витрат відповідно до обсягів послуг та їх цінами на кожну окремо. Витрати на інформацію та послуги включаються в додаткові витрати Ддт, звані також накладними витратами. У них входять транспортні витрати, витрати на ремонт обладнання та приміщення, витрати на відрядження, витрати на навчання персоналу, витрати на рекламу і ряд інших витрат, обумовлених проведенням бізнес-операції і не увійшли в основні види витрат.

Необхідно виділити важливість врахування витрат, пов'язаних з отриманням кредиту ДКак зазначалося вище, отримавши кредит, посередник зобов'язаний повернути його, але вже в сумі Д, що перевищує Д. на різницю Д - Д .. Саме ця різниця і становить витрати посередника, яку він виплачує з власної кишені:

де т - процентна місячна кредитна ставка; Ь - час, на який отримано кредит, міс.

Наприклад, якщо підприємець бере кредит у сумі 100 млн руб. на один місяць при місячній ставці 10%, йому доведеться сплатити 100 --- 1 = 10 млн руб. 100%

Витрати підприємця включають і сплату податків Дн.

Крім цих основних податків стягуються акцизні збори на різні акцизні товари, податок на перевищення шестиразового мінімуму оплати праці і мита на експорт та імпорт товарів.

Сумарні витрати Дс на здійснення бізнес-операції, іменовані витратами обігу або собівартістю бізнес-операції, визначаються за формулою

При розрахунку сумарних витрат на бізнес-операцію прийнято виділяти постійні витрати, які не залежать від кількості реалізованого товару, і змінні витрати, які тим більше, чим більше обсяг реалізації.

Величина виручки від продажу товарів Дт визначається як добуток кількості проданих товарів на їх ціну. Визначивши отриману виручку і сумарні грошові витрати, т. Е. Сумарні витрати проведення бізнес-операції, визначають валовий прибуток Пв як різницю виручки і витрат:

Після отримання валового прибутку розрахують податок на прибуток Дпр:

де тпр - податкова ставка у відсотках від прибутку.

Прибуток, що залишається у підприємця після вилучення податку, складе:

Відношення залишкової прибутку до сумарним недоліків становить рентабельність операції (Ро). У практиці російського підприємництва бізнес-операція вважається успішною, якщо прибуток її склала не менше 25-30% від вартості сумарних витрат, т. Е. Ро> 0,25-0,3.

Висновки

 • 1. Внутріфірмове планування в комерційній структурі представляє цілісну сукупність системних документів, що забезпечують поступальний розвиток компанії за рахунок гнучкого використання технології перспективного планування, тактики ринкової участі, методів оперативної діяльності, різних форм контролю над реалізацією бізнес-проектів.
 • 2. Технологія перспективного планування являє корпоративний документ, що відображає послідовні етапи ринкової участі з виділенням перспективи розвитку компанії, тактику її реалізації та конкурентоспроможність щодо інших учасників товарообмінного процесу.
 • 3. Стратегічне планування - процес розробки концепції розвитку фірми, формування для неї "місії", визначальною довготривалу орієнтацію комерційної діяльності з метою завоювання високого іміджу і стабільного становища на ринку.
 • 4. Місія фірми - обгрунтування філософії поведінки фірми на ринку, її імідж, економічна і соціальна відповідальність перед партнерами, а також перед суспільством в цілому.
 • 5. Стратегія (від грец. Strategia
 • 6. Маркетингова стратегічна матриця -це просторова модель вибору фірмою конкретної стратегії з використанням системи координат, що відображає кількісні та якісні характеристики ознак.
 • 7. Портфельні стратегії - це сукупний портфель, що включає планово-управлінські рішення щодо перерозподілу корпоративних ресурсів між структурними підрозділами компанії для обгрунтування вигідних сегментів ринку і потенційних можливостей для кожної господарської одиниці.
 • 8. Стратегії зростання - це стратегії, при яких рівень короткочасних і довгострокових цілей кожного року значно збільшується відносно показників попереднього.
 • 9. Конкуренція (від лат. Concurrere 'зіштовхувати') - це механізм суперництва між учасниками ринку за більш вигідні умови продажу товарів, послуг в цілях захоплення максимальної частки ринку і отримання прибутку.
 • 10. Вибір конкурентної стратегії обумовлений, з одного боку - конкурентним середовищем і її силами, з іншого - конкурентною позицією, що відбиває реальний стан і можливості фірми.
 • 11. Оперативне планування є однією з основоположних передумов оптимального процесу управління комерційною діяльністю у галузі реалізації товарів, робіт, послуг, яка передбачає обов'язкову наявність достатнього потенціалу ресурсного забезпечення, а також ринок збуту.
 • 12. Бізнес-план-системний документ, розроблений в цілях оцінки ринкової стійкості компанії, нового підприємницького задуму, залучення вигідних інвестицій і висококласних фахівців.
 • 13. Грамотно розроблений бізнес-план виконує роль дорожньої карти з вигідними маршрутами, ринками збуту з метою залучення інвесторів, висококласних фахівців та отримання необхідних пільг і субсидій з боку владних структур.
 • 14. Структура бізнес-плану включає такі основні розділи, як: загальне резюме; загальний розділ; план маркетингу; організаційний план; оцінка факторів ринкового середовища; оцінка ризику і фінансовий план.
 • 15. Бізнес-операція -це сукупність процедур від початку до завершення підприємницького задуму, проекту, т. Е. Від вкладення первинних засобів і до отримання чистого доходу як кінцевого результату діяльності. Пошук партнерів або придбання того, що можна потім вигідно продати, є головним змістом бізнес-операції посередника.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >