Економічне обгрунтування бізнес-проекту на аутсорсинг

Економічна доцільність аутсорсингу на виконання бізнес-проекту являє комплексну систему оціночних форм і методів для досягнення ефективного зворотного зв'язку з цільовими аудиторіями, що дозволяє менеджменту отримувати корисну інформацію про результати маркетингу. Безумовно, в даній системі домінують якісний аспект сервісного обслуговування клієнтів та досягнення позитивного іміджу.

Досягнення цілей в системі комерції з використанням аутсорсингу досліджується за параметрами: проникнення у вигідні сегменти збуту; зростання корпоративного впливу і ринкової частки; зростання масштабів ринку; зростання портфеля замовлень; формування системи сервісного обслуговування клієнтів.

Завдання топ-менеджера - показати, якою мірою ці цілі можуть бути досягнуті з використанням філософії аутсорсингу. При цьому необхідно вміти рахувати не тільки власні сукупні витрати на організацію аутсорсингу, а й економічну ефективність від його реалізації.

У практиці підприємництва часто використовують метод визначення точки беззбитковості бізнес-операції аутсорсингу в частині прийняття рішення - виконувати проект самостійно або вигідніше віддати його на сторону, т. Е. За схемою: "зроби сам або купи".

При виборі зовнішнього аутсорсера для виконання бізнес-проекту дуже важливо здійснити комплексну оцінку ринкової стійкості обраних претендентів з позиції їх ринкової стійкості. Виконати її можна з використанням методики економічної доцільності кожного претендента окремо з урахуванням індексу ринкової стійкості, якості обслуговування клієнтів, соціально-ділової активності з виділенням іміджу, репутації та соціальних акцій1.

Проводиться зважена оцінка корпоративних можливостей виконання даного виду робіт без урахування аутсорсингу і із залученням сторонньої організації, т. Е. З урахуванням аутсорсингу.

Для розрахунку економічної доцільності необхідно визначити коефіцієнт економічної доцільності аутсорсингу К, який можна розрахувати за формулою:

де I а - індекс ринкової стійкості організації з урахуванням аутсорсингу;

/ - Індекс ринкової стійкості організації без урахування аутсорсингу.

Індекс ринкової стійкості організації з урахуванням аутсорсингу (1ріа) за весь період її здійснення (£) можна визначити в наступному загальному вигляді:

де 5 - річний обсяг продажів бізнес-проекту; ї '- частка чистого доходу від продажів,%;

W - ймовірність успіху бізнес-операції, варіюється в межах шкали успіху: від 0 до 1;

£ = 1, 2 ... Т - тривалість розрахункового періоду на здійснення бізнес-операції;

Кар К1 - майбутні витрати на здійснення бізнес-операції з урахуванням і без урахування аутсорсингу, руб .;

^ ч "- сукупні можливі ринкові втрати з урахуванням і без урахування аутсорсингу, руб.

Якщо К> 1, то можна передати виконання функцій стороннім організаціям. Чим вище К ^, тим привабливіше аутсорсинг-фірма для даної організації.

Якщо К <1, то аутсорсинг-фірма виконує функції гірше, ніж базова.

ЕсліК ^ = 1, то потрібно провести додаткові розрахунки соціально-комерційної активності організації для обгрунтування доцільності передачі в аутсорсинг функцій.

Серед інших порівняльних показників доцільно використовувати показники сервісних Ков; якості обслуговування клієнтів До показник соціально-ділової активності

Показник сервісної компанії -

Сервісний потенціал підприємства (СПП) - невід'ємна частина потенціалу підприємства, яка представляє собою його сукупну здатність забезпечувати постійну конкурентоспроможність підприємства, комерційно-соціальну кон'юнктуру його товару або послуги на ринку завдяки наданню сервісних комерційних послуг.

Розрахунок коефіцієнта сервісних (Км) підприємства, визначається за формулою

де У - вартість послуг за вказаний період, руб .;

Т- обсяг реалізованої продукції за певний період, руб.

Чим вище коефіцієнт сервісних (від 0 до 1), тим більш приваблива дана фірма для аутсорсингу.

Показник соціально-ділової активності - (Кал). Даний показник відображає участь компанії в соціально значущих акціях з благодійності, спонсорування, патронування, корпоративна відповідальність за результати праці, культура організації.

У результаті показник соціально-ділової активності інтегрує в своєму складі такі показники, як коефіцієнт участі в соціально значущих акціях Ксла систему соціально-корпоративної відповідальності та культури організації, т. Е. СКО і КО, показник репутації організації Кр.

Показник коефіцієнта участі в соціально значущих акціях Ксла можна розрахувати за формулою

де 3 - сума затрапт на соціально значущі акції, руб .; П -Прибуток, руб.

Комплексна система соціально-корпоративної відповідальності передбачає два основні блоки:

  • 1. Форми і методи формування внутрішнього корпоративного духу з високою моральною відповідальністю за результати і якість праці; рівень безпеки виробництва і споживання; доброзичливий режим психологічної взаємодії як по вертикалі, так і по горизонталі в трудовому колективі; культура організації.
  • 2. Комунікації зовнішньої взаємодії з різними формальними і неформальними цільовими аудиторіями, владними структурами з метою створення гідного іміджу та ринкової стійкості.

Корпоративно-соціальна відповідальність є дзеркальним відображенням культури багатогранного взаємодії як всередині фірми, так і поза її з різними представниками ділових кіл і громадськості.

На думку англійських соціологів Марчелло Палацці і Джорджа Старчера, представники малого та середнього бізнесу акцентують увагу на розвитку в основному першого блоку системи СКО, т. Е. Концентрують увагу на правах і обов'язках членів трудового колективу, підтримці гідного рівня екології, розвитку культури організації.

Культура організації - це складається атмосфера або соціальний клімат в організації; її індивідуальність, характеризує способи виконання робіт у кожній конкретній організації.

Для оцінки соціально-корпоративної відповідальності використовують показники: поваги індивідуалізму (УІ); виховання гордості за виконану роботу (ВГ); рівня безпеки праці, виробництва і споживання (УБ); доброзичливості атмосфери праці та партнерства (ДЯВ); культури зовнішніх комунікацій (КВК) культури організації (КО).

При оцінки скільки використовують кваліметричний метод. Рівень розвитку До СО і КО визначається балами з 1 до 5. При цьому сума від 20 до 30 означає високий рівень розвитку; від 10 до 20 - середній рівень; від 0 до 10 - низький рівень розвитку.

Репутація компанії - позиція організації в очах різних цільових аудиторій, у тому числі: замовників, інвесторів, партнерів, аутсорсерів, владних структур та інших представників громадськості.

Показник репутації інтегрує в собі такі показники як: внутрішній імідж (вни) соціальний імідж (СІ); діловий імідж (ДІ); імідж персоналу (І ^. ^); імідж споживача (Іадтр); візуальний імідж (ВІ) імідж топ-менеджерів (ІТМ); імідж товару (ІТ);

Кожен показник оцінюється за п'ятибальною системою, а потім ці оцінки підсумовуються. При цьому сума від 30 до 40 відображає високу репутацію, від 20 до 30 - середню, менше 20 - низьку репутацію.

На закінчення хотілося б відзначити, що світовий і російський досвід комерції підтвердив життєздатність системи аутсорсингу. За рахунок передачі корпоративних процесів в зовнішнє управління комерційна компанія домагається кращих результатів, високого рівня сервісного обслуговування і конкурентних переваг. Довіра до філософії аутсорсингу стимулює розвиток сервісних центрів на базі новітніх технологій (по типу "Технопарків"), які, безумовно, дозволяють замовникам отримати намічені доходи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >