РОЗДІЛ VI. Всесвітня економіка

Розділ VI підручника присвячений характеристиці всесвітньої економіки - взаємопов'язаних національних господарств. Ця заключна частина курсу економіки має свої відмінні риси: в ній висвітлюються інтернаціональні і глобальні взаємозв'язки, що складаються у світовому економічному просторі. Даний розділ включає два розділи.

Глава 23 присвячена розгляду основних складових частин всесвітнього господарства: міжнародних економічних відносин, міжнародної торгівлі та валютних зв'язків у XXI сторіччі.

Глава 24 виявляє тенденції глобалізації світової економіки: становлення глобальних економічних відносин і протиріччя сучасної глобалізації.

Сучасне всесвітнє господарство

Характерні риси сучасного світового господарства

Як виникло сучасне світове господарство?

При вивченні світового господарства важливо розрізняти такі два поняття.

Міжнародні економічні відносини - це

господарські відносини, як правило, між двома країнами або між великим числом країн.

Світова економічна система (світове господарство) - це господарська взаємозв'язок практично всіх країн.

Вивчати ці поняття ми почнемо з історії виникнення та розвитку міжнародних економічних відносин і світової економічної системи.

Завдання

Які історичні етапи розвитку пройшли міжнародні економічні відносини аж до утворення сучасного всесвітнього господарства?

Відповідь дана в кінці гл. 23.

Особливості сучасної всесвітньої економіки

З другої половини XX в. все більш повно стали проявлятися прогресивні риси світової економічної системи (рис. 23.1).

Сучасні особливості розвитку світового господарства

Рис. 23.1. Сучасні особливості розвитку світового господарства

Сучасна економіка виключає позаекономічнийпримус країн. Все більш характерною стає зростаюча матеріальна зацікавленість у постійному економічному співробітництві між країнами, що пояснюється розвитком товарно-ринкових відносин.

Міжнародне співробітництво нині спирається на таку потужну об'єднуючу силу, якою є швидко розвивається інтернаціоналізація виробництва (зростання взаємозв'язку національного та світового господарства).

В останні десятиліття формується нове світове ринковий простір. Багато відсталі в економічному відношенні країни, що мали натуральне або напівнатуральне виробництво, переходять до ринкової економіки. Колишні соціалістичні держави, котрі входили замкнуті військово-політичні блоки, стають країнами з відкритою економікою.

Міжнародні зв'язки не зводяться лише до зовнішньоторговельних відносин між країнами, як це було на перших етапах світової історії. Нинішня сукупність міжнародних господарських зв'язків включає такі їх форми:

  • • зовнішню торгівлю;
  • • кооперацію виробництва;
  • • обмін науково-технічною інформацією та технологічними розробками;
  • • переміщення робочої сили з однієї країни в іншу;
  • • міжнародний кредит і іноземні інвестиції;
  • • валютні взаємини держав.

Такі зв'язки спираються на загальну світову інфраструктуру (комплекс галузей, які обслуговують виробництво і забезпечують соціальні умови життєдіяльності суспільства).

У неї, в першу чергу, входять міжнародна транспортна система (морський, залізничний, повітряний транспорт) і світова мережа інформаційних комунікацій (у тому числі міжконтинентальна мережа телекомунікацій).

Щоб перевірити правильність свого розуміння світової економіки, студентам рекомендується виконати інтелектуальну задачу.

Завдання

До термінам з лівої колонки підберіть відповідні поняття з правої.

1. Відкрита економіка

А. Відносини, які входять у світову економічну систему

2. Світове господарство

Б. Транспортна система та інформаційні комунікації у світовому господарстві

3. Інтернаціоналізація

В. Господарство країни, яка здійснює експорт та імпорт товарів і послуг

4. Світові господарські зв'язки

Г. Поділ між країнами операцій з виготовлення складного виробу

5. Міжнародна подетальная спеціалізація

Д. Співпраця між країнами по об'єднанню виробництва і споживання благ

6. Глобальна інфраструктура

Є. Господарська система, що охоплює всю планету

Відповідь дана в кінці гл. 23.

Сучасне світове господарство безперервно змінюється під впливом факторів, що надають йому високий динамізм. До них відносяться НТР, зростаюча взаємозалежність національних господарств, корінна перебудова соціально-економічних відносин у багатьох країнах. Основою цих змін служить наростаюча інтернаціоналізація производ-

Інтернаціоналізація виробництва в умовах НТР: що нового?

Економічною основою сучасного світового господарства служить інтернаціоналізація виробництва - розвиток такого організаційно-господарського співробітництва, яке об'єднує виробничу діяльність різних країн, їх зв'язку з світовою економікою. Співпраця національних економік стає постійним, коли поглиблюється міжнародний поділ праці - спеціалізація окремих країн на виробництві тих чи інших товарів і послуг з метою їх продажу на світовому ринку.

Спочатку спеціалізація країн на виготовленні будь-яких виробів, особливо сільськогосподарської продукції та сировинних товарів, була обумовлена їх відмінностями в природно-кліматичних умовах. Але зараз розвинені країни Заходу спеціалізуються на виробництві таких нових продуктів машинобудування, які відрізняються особливо високою якістю і значно перевищують потреби самих країн в цих продуктах. Прикладом може служити виробництво легкових автомобілів (табл. 23.1).

Таблиця 23.1. Виробництво легкових автомобілів в 2009 р, тис. Шт.

Країна

Кількість автомобілів

Франція

1 820

США

2247

Німеччина

+4817

Японія

6862

НТР веде до все більшого ускладнення інноваційної продукції. Внаслідок цього значно розширюється кооперація праці та виробництва між різними країнами. Одночасно поглиблюється міжнародний поділ праці. Переконливим аргументом є, скажімо, створення в США літака "Боїнг-777". Велика кількість його частин (31 частина) поставляють іноземні фірми. Тому не можна сказати точно, хто ж створює цієї лайнер? Відбуваються в умовах НТР глибокі зміни мають по ряду ознак всесвітній характер і вимагають міжнародних зусиль. Оновлення науки, техніки і технології настільки масштабно, всебічно і глибоко, що неможливо здійснити його силами однієї, навіть великої держави. Багато сучасні інноваційні продукти не можна створити без об'єднання зусиль вчених і фахівців різних країн

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >