Управління ризиками в проектному фінансуванні

Управління ризиками в проектному фінансуванні особливо важливо, оскільки це найбільш ризикова форма фінансування реалізації інвестиційних проектів. Система управління ризиками включає їх ідентифікацію, розробку методів кількісної оцінки, вибір інструментів попередження, виключення та захисту, а також моніторинг рівня ризику та ефективності захисних заходів.

Ризики інвестиційного проекту можна розділити на три групи:

 • • макроекономічні (інфляція, процентні ставки, курси валют);
 • • політичні (країнові);
 • • комерційні (проектні).

На різних стадіях життєвого циклу мають місце різні ризики, тому методи аналізу та заходи зниження та захисту від ризиків на різних стадіях життєвого циклу проекту різні.

Аналіз ризиків проекту здійснюється розрахунковими методами та методами моніторингу фактичного стану проекту.

До розрахункових методів аналізу ризиків проекту відносяться наступні широко поширені:

 • • аналіз чутливості проекту;
 • • аналіз сценаріїв розвитку подій;
 • • аналіз беззбитковості проектів;
 • • імітаційне моделювання (моделювання наслідків прийнятих управлінських рішень).

Комплексний моніторинг проекту дозволяє отримати достовірну інформацію про стан проекту та проектної компанії, виконанні договорів, здійснювати своєчасну корекцію ходу виконання проекту.

Ризики при здійсненні проектного фінансування та деякі методи їх зниження наведено в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Класифікація ризиків та методів їх зниження

Види ризиків

Приклади

Методи зниження

Будівельні

Затримки введення проекту в експлуатацію

Штрафні санкції підрядникам і постачальникам.

Встановлення фіксованої вартості будівництва.

Обов'язок позичальника покрити всі додаткові витрати

Виробничі

Технічний ризик.

Економічний

ризик.

Перевищення кошторису витрат

Застосування апробованої технології.

Проведення додаткової технічної експертизи.

Надання гарантій, страхування перебоїв у виробництві

Керуючі

Недостатня кваліфікація управлінського персоналу

Узгодження з кредиторами штату керуючого персоналу

Збутові

Зміна цін і обсягу ринків продукції

Укладення довгострокових контрактів з покупцями.

Страхування цінових ризиків

Фінансові

Валютні ринки.

Зміна ставки відсотка по кредиту

Страхування валютних ризиків (хеджування).

Обмеження виплати дивідендів.

Застава товарно-матеріальних цінностей

Країнні

Політика і законотворчість держави

Державні гарантії.

Проектні накопичувальні (ескроу) рахунки за кордоном.

Страхування експортно-імпортними агентствами

Наступ стихійних лих

Пожежі, повені, землетруси і т.п.

Страхування

Аналіз наведених в табл. 2.5 методів зниження ризиків показує, що до найбільш важливих інструментів належать:

 • • правильна підготовка договорів, включення в договори відповідних пунктів, що дозволяють розділити ризики між учасниками проекту;
 • • застосування гарантій;
 • • страхування;
 • • використання спеціальних розрахункових рахунків проектної компанії, що дозволяють здійснювати жорсткий контроль цільового використання фінансових ресурсів проекту (ескроу-рахунки).

У російській практиці широко застосовуються як різноманітні гарантії (повернення авансових платежів, виконання договору, платежів, якості управлінських рішень), страхування комерційних ризиків проекту, а також зміни макроекономічних показників. Однак на відміну від міжнародної практики в Росії не застосовуються спеціальні ескроу-рахунки (відповідні пропозиції розглядаються в проекті закону про проектному фінансуванні).

Ескроу-рахунки використовуються в міжнародній практиці для ефективного контролю інвестором цільового витрачання наданих їм фондів для фінансування проектів і отримання доходів від них. Управління рахунком здійснює банк - незалежний платіжний агент на підставі тристоронньої угоди між інвестором / кредитором, позичальником і платіжним агентом.

Платіжний агент вибирається за погодженням між інвестором і позичальником. Інвестор має можливість контролювати доходи від проекту і керувати ними, а платежі з погашення заборгованості позичальника (за певним обумовленому графіку) мають першочерговість перед іншими витратами за проектом, такими як оплата постачальникам і підрядникам, виплата заробітної плати.

На платіжного агента може бути покладена додаткова функція контролю витрат позичальника. Це особливо зручно, якщо інвестор - не банк. У цьому випадку інвестор відкриває в банку - платіжному агента субрахунок, на який (відповідно до угоди з позичальником) і перераховуються інвестиційні ресурси, і платіжний агент контролює цільове використання цих ресурсів відповідно до тристоронньою угодою. Іншими словами, позичальник має право тільки списувати кошти з цього рахунку при наданні документів, що підтверджують їх цільове використання за проектом. Теоретично будь позичковий рахунок у банку функціонує аналогічним чином. І тому, якщо інвестор - банк, то йому доцільніше контролювати цільове використання виділених їм інвестиційних ресурсів самому.

Важлива особливість проектного фінансування, що забезпечує ефективну реалізацію проекту, - організація в фінансує банк підрозділи комплексного моніторингу реалізації проекту. Моніторинг проекту забезпечує не тільки попередження і мінімізацію ризиків невиконання проекту в строк і в рамках запланованого бюджету, але і дозволяє забезпечити повернення наданих кредитних ресурсів і зростання ринкової вартості акцій (часток) проектної компанії, що належать банку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >