Комплексний моніторинг інвестиційних проектів

 • • Під моніторингом проекту розуміється процес збору даних про виконання проекту з урахуванням плану, вимірювання показників виконання проекту, а також представлення і поширення інформації про виконання проекту.
 • • Контроль проекту - це процес порівняння фактичних даних про виконання проекту із запланованими, аналізу відхилень, оцінки тенденцій для поліпшення ходу реалізації проекту, оцінки можливих альтернатив і розробки коригувань ходу реалізації проекту.

До основних цілей контролю та моніторингу інвестиційних проектів відносяться:

 • • забезпечення терміновості, зворотності, платності та цільового використання кредитних ресурсів, наданих банком для фінансування інвестиційного проекту;
 • • інформування керівництва банку про виявлені проблеми, прогнозування ризиків реалізації інвестиційного проекту і розробка заходів щодо їх зменшення;
 • • забезпечення своєчасного досягнення цілей інвестиційного проекту з урахуванням узгодженої вартості інвестиційного проекту;
 • • забезпечення досягнення запланованих показників соціально-економічної ефективності проекту.

Доцільно впровадження наступних видів моніторингу:

 • • моніторинг ходу реалізації інвестиційного проекту (змісту, термінів, бюджету проекту, розрахункового часу закінчення і розрахункової сумарної вартості проекту; організація перевірок та технічного нагляду проекту);
 • • фінансовий моніторинг (моніторинг фінансово-економічного стану позичальника / виконавця проекту, поручителів, гарантів, забезпечення по кредиту / кредитної лінії; грошового потоку і коефіцієнтів покриття, цільового використання коштів, виконання позичальником та іншими учасниками інвестиційного проекту своїх зобов'язань перед банком);
 • • моніторинг ефективності інвестиційного проекту (показників, передбачених положенням про експертизу проектів банку).

Доцільність такого поділу полягає в необхідності контролювати як поточну операційну діяльність за проектом, технічний нагляд за реалізацією проекту, виконання фінансових зобов'язань учасниками проекту, цільове використання коштів, так і кінцеві результати цієї діяльності, виражені в досягненні цілей проекту, а також соціально-економічних ефектів від реалізації проекту.

Системи моніторингу інвестиційних проектів включає в себе наступні основні елементи:

 • • експертні оцінки фахівців банку за напрямками реалізації проекту, а також уповноважених банком організацій та незалежних експертів (технічний нагляд, фінансовий аудит тощо);
 • • календарно-мережеві графіки (розкладу) робіт і результати розрахунків часу введення об'єктів в експлуатацію та сумарної вартості робіт по інвестиційному проекту;
 • • фінансова, технічна та інша звітність одержувачів коштів (ініціаторів проекту);
 • • дані автоматизованих інформаційних систем моніторингу інвестиційних проектів.

Моніторинг інвестиційних проектів здійснюється на наступних етапах:

 • • підготовка проекту (від моменту позитивного рішення органів управління банку до виділення фінансових коштів);
 • • інвестиційна стадія проекту (безпосереднє фінансування процесу / стадії введення потужностей);
 • • експлуатація (до повного виконання позичальником платіжних зобов'язань перед банком).

Фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг включає три складові (табл. 2.6):

 • • фінансовий моніторинг ходу виконання проектів;
 • • фінансовий моніторинг стану виконавців проектів (контрагентів);
 • • моніторинг забезпечення по кредиту, кредитної лінії.

Таблиця 2.6

Складові фінансового моніторингу

Фінансовий моніторинг ходу виконання проектів

Фінансовий моніторинг стану виконавців проектів (контрагентів)

Моніторинг забезпечення по кредиту, кредитної лінії

Моніторинг виконання учасниками проекту їх фінансових зобов'язань за угодами з банком. Контроль за цільовим призначенням платежів та цільовим використанням коштів.

Моніторинг відповідності фінансових показників реалізованих проектів бізнес-планам, заявленим на етапі прийняття рішення про фінансування проектів.

Виявлення фактів і причин відхилення показників окупності проекту від запланованих і формулювання пропозицій щодо їх усунення. Контроль (розрахунок) за дотриманням фінансових умов (ковенант), передбачених кредитною документацією. Контроль виконання фінансової моделі проекту. Уточнення графіка формування грошових потоків на період експлуатаційної фази проекту, контроль дотримання графіка формування грошових потоків проекту. Формування завдань для планових та позапланових фінансових перевірок об'єктів проекту, що знаходяться на стадії експлуатації.

Моніторинг виконання відкладальних і додаткових умов. Оцінки кредитного ризику контрагента (критерії оцінки розробляються і затверджуються наказом по банку).

Моніторинг фінансового становища учасників проекту. Збір і аналіз

інформації про учасників проекту, стан справ у галузі і т.п., оцінка кон'юнктури ринків збуту, в тому числі статистичних та прогнозних даних

Моніторинг заставної вартості забезпечення по кредиту / кредитної лінії. Моніторинг фізичного стану забезпечення за кредитом / кредитної лінії.

Проведення планових та позапланових перевірок заставленого майна.

Контроль статусу об'єктів рухомого і нерухомого майна для своєчасного обтяження їх на користь банку

Прогноз можливого дефіциту фінансування, контроль статусу об'єктів нерухомого майна для своєчасного обтяження їх на користь банку. Узгодження видів ризиків при страхуванні заставленого майна

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >