Передмова

Етика є унікальною областю гуманітарного знання, чия предметна область включає як глибокі філософські погляди на сенс життя, добро і зло, щастя, справедливість, свободу, так і сучасні уявлення про стандарти найкращого поведінки, що діють в рамках професійної або корпоративної культури.

Дисципліна "Етика" в низці інших філософських і загальногуманітарних дисциплін є однією з основоположних в плані виховання у студентів соціально-особистісних і моральних якостей, необхідних для формування навичок міжособистісного спілкування, а також відповідальної громадянської позиції.

У сукупності з іншими дисциплінами дисципліна "Етика" спрямована на формування у студентів наступних загальнокультурних і професійних компетенцій:

 • - Здатність використовувати в пізнавальної та професійної діяльності знання історії етичних навчань, основних теоретичних напрямків класичної та сучасної філософії моралі;
 • - Вміння використовувати у професійній діяльності знання сучасних досягнень теоретичної та нормативної етики, аналізувати основні поняття моральної свідомості, провідні тенденції в історії розвитку моральної культури;
 • - Здатність розуміти особливості та історичні тенденції розвитку різних способів нормативного регулювання поведінки (моралі, права, традицій, звичаїв, ритуалів, етикету) та напрямів їх трансформації;
 • - Здатність розуміти своєрідність моральної свідомості і моральної практики як у традиційних формах морального регулювання, так і в сучасних формах прикладної та професійної етики;
 • - Вміння проводити порівняльний аналіз основних культурно-історичних типів моральності і показувати, як вони представлені в сучасних суспільних вдачі;
 • - Здатність аналізувати діяльність інститутів громадянського суспільства і застосовувати на практиці знання про основні права та обов'язки людини і громадянина, етичних підставах їх захисту та етичної експертизи конкретних випадків порушення і відновлення цих прав;
 • - Володіння різними способами обгрунтування моделей морально дозволеного поведінки;
 • - Вміння користуватися етичними методами (методами деонтологічного і утилітаристську аналізу) оцінки рішень у сфері соціальних відносин;
 • - Вміння виявляти проблеми морального характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх дозволу і прогнозувати очікувані результати;
 • - Здатність використовувати етичні критерії вибору засобів, що дозволяють долати або пом'якшувати проблеми, пов'язані з "больовими точками" суспільної моралі, стосовно до конкретних ситуацій;
 • - Готовність надавати консультаційну та організаційну допомогу у вирішенні етичних проблем у корпораціях і соціумі в рамках своїх посадових повноважень і відповідальності;
 • - Здатність проявляти толерантне ставлення до расових, національних, релігійних відмінностей людей.

Вивчення дисципліни "Етика" грунтується на сумі знань, отриманих студентами в ході освоєння курсу загальної філософії, а також інших предметів гуманітарного циклу: культурологи, політології, історії, психології, соціології, правознавства та ін.

Матеріали даного видання можуть бути використані при вивченні дисциплін "Менеджмент", "Організаційна культура", "Прикладна етика", "Професійна етика", "Етика бізнесу", "Біоетика" та інших у різних середніх навчальних закладах Росії і країн СНД.

У навчальному посібнику поряд з аналізом класичних філософських творів використовуються відомості, що містяться в роботах сучасних зарубіжних учених: До.-О. Апеля, К. Леві-Стросса, Р. Жирара, Л. Кольберга, А. Макінтайра, Дж. Ролз, М. Фуко, Ф. Фут, Ю. Хабермаса, М. Хаузера, О. Хеффе, Р. Хеара, а також вітчизняних авторів: Р. Г. Апресяна, В. І. Бакштановского, А. А. Гусейнова, А. А. Зінов'єва, Т. А. Кузьміної, Т . І. Пороховський, А. В. Прокоф'єва, А. В. Разіна, Ю. В. Согомонова, В. П. Фетисова, В. Н. Шердакова.

Підручник складається з Вступу та чотирьох розділів. У Запровадження розглядається походження термінів "етика", "мораль", "моральність", формулюються предмет і методи етики, даються їх класичні та сучасні трактування.

У першому розділі "Історія етичних навчань" дається огляд найбільш значних напрямків розвитку західної філософії моралі, починаючи від античності і закінчуючи серединою XX століття.

У другому розділі "Основні поняття та принципи етики" аналізуються найважливіші категорії моральної свідомості: добро і зло, вчинок, борг, відповідальність, справедливість та ін. Обговорюються найбільш дискусійні проблеми теоретичної етики: моральний ідеал, моральна оцінка вчинку, можливість здійснення морального прогресу і т .буд.

Третій розділ "Сутність, функції та структура моралі" присвячений розкриттю сенсу поняття "мораль", аналізу феноменів культури, що стоять за ним. Розглядаються проблеми походження і обгрунтування моралі, вивчаються її основні теоретичні образи (етика боргу, етика чесноти і т.д.), демонструються парадокси моральної свідомості.

У четвертому розділі "Сучасна етична теорія" розповідається про етичні дослідженнях наших днів, які обертаються навколо найбільш гострих, драматичних дилем соціальної практики, пов'язаних з такими неоднозначними явищами, як евтаназія, смертна кара, війна, аборт і т.д. В якості демонстрації основних напрямків сучасної етики - професійної, корпоративної та прикладної - наводяться опису їх найбільш значних дослідницьких областей: біомедичної, наукової та академічної етики.

Цей підручник призначений для студентів, що навчаються за програмами середньої професійної освіти всіх напрямів підготовки та вивчають сучасні гуманітарні та соціальні науки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >