Частина I. РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

При вивченні частини I навчається (бакалавр, студент, магістрант, аспірант) повинен:

знати

 • • основні поняття, категорії, особливості та фактори розвитку зовнішньоекономічної діяльності у світовій економіці;
 • • соціально значущі проблеми і процеси світової та національної економіки;
 • • принципи зовнішньоекономічної політики Росії;
 • • методи регулювання експортно-імпортних операцій;

вміти

 • • аналізувати і використовувати законодавчі документи про регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • • аналізувати тенденції розвитку російської і світової економіки;
 • • обґрунтовувати використання конкретних форм експортно-імпортних операцій з погляду російського законодавства та конкурентної ситуації;

володіти

 • • понятійним апаратом у галузі зовнішньоекономічної діяльності;
 • • навичками розробки стратегій зовнішньоекономічної діяльності;
 • • методами уявлення і аргументування запропонованої стратегії на основі проведених досліджень конкурентної зовнішнього середовища і законодавчої бази Російської Федерації;
 • • здатністю аналізувати потенціал регіонального, галузевого та функціонального будови національної економіки.

СВІТОВА ЕКОНОМІКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Загальносвітові тенденції розвитку секторів і галузей економіки

Світова економіка і система міжнародної торгівлі протягом останніх десятиліть перебувають під впливом прискорюваних об'єктивних інтеграційних процесів, які мають багатофакторну основу і носять комплексний поетапний характер розвитку. Все це обумовлює зростаючу взаємозв'язок національних економік, посилення взаємозалежності і взаємовпливу різних сфер діяльності в галузі світового господарства, що, в кінцевому результаті, виражається глобалізацією світової економіки.

Сучасна світова економіка являє собою єдиний економічний простір, в якому суб'єктами господарських відносин є, в першу чергу, багатонаціональні компанії та їх альянси, регіональні об'єднання, міжнародні організації, а також держави, асоціації, які в сукупності утворюють світове співтовариство. За своїм складом воно неоднорідне, так як його суб'єкти відрізняються рівнем розвитку продуктивних сил, а також характером, масштабами і формами міжнародних економічних відносин.

Взаємозв'язок суб'єктів світової економіки забезпечують міжнародні економічні відносини, які являють собою систему закономірних міждержавних економічних зв'язків, що функціонує на основі міжнародних і національних правил і норм.

Світова економіка знаходиться в безперервному розвитку під впливом факторів, що додають міжнародним

Фактори, що визначають розвиток світової економіки на сучасному етапі

Рис. 1.1. Фактори, що визначають розвиток світової економіки на сучасному етапі

економічним відносинам динамізм і суперечливість (рис. 1.1).

Для розуміння тенденцій розвитку світової економіки дуже важливо знати структуру світового господарства. У свою чергу, економічна структура і її оптимальність мають величезне значення для стійкого й ефективного розвитку світової економіки.

Структура світової економіки і національних господарств - це найважливіші пропорції у виробництві та споживанні валового продукту. Зміни в структурі відбуваються, насамперед, під впливом мінливих суспільних потреб і накопичення капіталу.

Структурні зміни можна розглядати у вузькому і широкому сенсах. У вузькому сенсі структурні зміни являють собою зрушення в продуктовоотраслевой структурі. У широкому сенсі до цих змін слід додати також зміни у складі виробництва і споживання ресурсів: інвестицій і основного капіталу, трудових ресурсів (з погляду половозрастного, професійного, галузевого критеріїв), матеріальних та енергетичних ресурсів (за видами і галузям).

Структура світової економіки складається з наступних великих підструктур: галузевий, відтворювальної, територіальної та соціально-економічної.

Структурні зміни в світовому господарстві відбуваються практично постійно, хоча і нерівномірно. У другій половині XX ст. можна виділити два періоди. До середини 1970-х рр. в розвинених країнах на тлі високих темпів економічного зростання відбувалися зрушення в співвідношенні окремих секторів економіки (промисловість, сільське господарство, сфера послуг). З середини 1970-х рр. структурні зрушення стали сильнішими відчуватися і на внутрігалузевому рівні.

Сучасній світовій економіці притаманні глибокі структурні зміни, що відбуваються на тлі досягнень науково-технічного прогресу (НТП) і вдосконалення форм організації суспільного виробництва. Однак співвідношення між різними галузями у світовій економіці дозволяє виділити наступні основні галузеві групи (рис. 1.2).

Закономірністю змін у галузевій структурі світового господарства є послідовний перехід від високої частки сільського господарства, добувної промисловості, обробних галузей до технічно відносно нескладним виробництвам (легка, харчова промисловість), далі - від капітале- і матеріаломістких

Галузева структура світової економіки

Рис. 1.2. Галузева структура світової економіки

галузей до наукомістких виробництв на базі високих технологій.

Співвідношення між вищеназваними секторами постійно змінюється на користь третинного з погляду їх внеску у створення валового внутрішнього продукту (ВВП) і частки зайнятості населення. В останні десятиліття для розвинених країн характерні "деіндустріалізація" економіки, формування постіндустріального суспільства. При цьому характерно різке зростання значення фінансової сфери, інформатики, освіти, науки, медицини, засобів зв'язку, телекомунікацій, транспорту, торгівлі і т.д., продукція яких носить невідчутний характер.

Слід зазначити, що світова та національні економіки настільки тісно переплетені в сучасному глобалізованому світі, що їх взаємний вплив і розвиток визначають вектор майбутнього розвитку країн.

Фінансова криза, що почався в 2007 р у Сполучених Штатах Америки (США), зумовив появу нових викликів світовій спільноті, а також факторів нестабільності і невизначеності.

Як показує статистика, спад у світовому виробництві товарів припав на 2009 р (рис. 1.3).

До середини 2010 р економічне зростання в багатьох країнах знову сповільнився, тому як явна нестабільність економік основних розвинених країн продовжувала стримувати глобальне відновлення і створювала ризики для економічної стабільності світового господарства в найближчі роки.

Масштабні заходи економічної політики, прийняті урядами для ліквідації кризи, безсумнівно, допомогли стабілізувати фінансові ринки і стимулювати подальший розвиток. Проте в 2010 р ці заходи перестали надавати позитивний вплив, особливо в міру того, як розширювався бюджетний дефіцит і росли державні борги. Багато урядів вже змінюють курс державного розвитку в бік жорсткої економії бюджетних коштів. Очевидно, що це негативно вплинуло на зростання світової економіки в 2011 і 2012 рр. і в перспективі буде пролонговано з різним ступенем інтенсивності.

Новим негативним явищем у світовій економіці можна вважати той факт, що в посткризовий період саме розвинені країни забарилися глобальне відновлення. Світовий валовий продукт збільшився в 2011 р на 3,1% і,

Динаміка обсягів світового виробництва товарів в цілому і по галузях в 2008-2010 рр.

Рис. 1.3. Динаміка обсягів світового виробництва товарів в цілому і по галузях в 2008-2010 рр.

згідно з прогнозами, на 3,5% - в 2012 р Економічне зростання, за експертними оцінками, у багатьох європейських країнах, підірваний масштабними фінансовими рестрикціями, проведеними з метою обмеження банками і державою розмірів кредиту з метою стримування інфляції, буде низьким.

Деякі країни, такі як Греція, Іспанія, Португалія та Ірландія, як і раніше залишаються в стані рецесії. Позитивна динаміка розвитку також зі зрозумілих причин помітно сповільнюється в Японії. Економіка США демонструє деяку жвавість після найтривалішою і глибокої рецесії з часів Другої світової війни. Однак відновлення і тут відбувається низькими темпами.

Новим позитивним явищем можна вважати той факт, що країни, що розвиваються, у тому числі з перехідною економікою, продовжують залишатися рушійною силою відновлення світової економіки. Високі темпи зростання в основних країнах, що розвиваються, особливо в Китаї та Індії, є важливим чинником відновлення світової торгівлі і цін на сировинні товари.

Необхідно відзначити, що в 2010 р зростання світового товарного експорту відбувався в чотири рази швидше, ніж зростання світового ВВП. У 2010 р світовий експорт товарів збільшився на 14%, світовий ВВП - на 3,5%. За минуле десятиліття світова торгівля товарами зросла на 4,3%, в той час як ВВП підвищився на 2,5%.

За оцінкою МВФ перспективи світової економіки на найближчий період знову поліпшилися. Зростання світового виробництва, за прогнозом, повинен бути досягнутий 3,3% в 2013 р і 4% в 2014 р [1] (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Обсяг світового виробництва в 2011-2014 рр. (у% до попереднього року)

Країни

Роки

+2011

2012

2 013 *

2 014 *

Світовий обсяг виробництва

4,0

3,2

3,3

4,0

Країни з розвиненою економікою

1,6

1,2

1,2

2,2

У тому числі: США

1,8

2,2

1,9

3,0

Зона євро

1,4

-0,6

-0,3

1,1

Японія

-0,6

2,0

1,6

1,4

Країни з ринком і країни, що розвиваються

6,4

5,1

5,3

5,7

У тому числі: Росія

4,3

3,4

3,4

3,8

Китай

9,3

7,8

8,0

8,2

Індія

7,7

4,0

5,7

6,2

Мексика

3,9

3,9

3,4

3,4

Південна Африка

3,5

2,5

2,8

3,3

* Прогноз.

В даний час, за оцінками фахівців, світова економіка продовжує розвиватися високими посткризовими темпами. Так, в 2011 р світовий ВВП зріс на 3,8% (що, однак, нижче показника 2010 р на 1,3 процентних пункту) і перевищив середньорічні темпи приросту ВВП за 2001-2010 рр. (на 0,3 процентних пункту). У 2012 р, враховуючи скорочення європейської економіки на 0,2%, світова економіка сповільнила свій розвиток до 3,5%. За прогнозами в 2013 р європейська економіка почне повільно зростати (до 0,6% за рік), що і зумовить прискорення зростання всієї світової економіки. В результаті, в 2014 р світове зростання прискориться до 4,0%.

За оцінкою МВФ економіка розвинених країн в 2013 р зросте на 1,6%, зростання в групі країн, що розвиваються складе 5,6%. Можливий "фіскальний обрив" може призвести до різкого скорочення бюджетних витрат США і до падіння виробництва, як мінімум, протягом 2013 Подібний хід подій негайно негативно відіб'ється на всіх економіках світу, так як США є найбільшим світовим імпортером.

У країнах з розвиненою економікою з другої половини 2013 почалося поступове прискорення зростання активності. Приватний попит представляється все більш динамічним в США, але залишається як і раніше дуже слабким в зоні євро. У країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються активність теж набирає обертів.

Перспективи країн з розвиненою економікою покращилися, але характеризуються нерівним ростом і розбіжними траєкторіями. За останні шість місяців директивним органам країн з розвиненою економікою вдалося усунути дві з найбільш серйозних загроз для світового підйому в короткостроковій перспективі: загрозу розпаду зони євро і загрозу різкого скорочення бюджетних витрат в США в результаті падіння з "фіскального обриву". Фінансові ринки відреагували на це підйомом по широкому фронту.

Крім того, фінансова стабільність зміцнилася, як підкреслюється в квітневому випуску "Доповіді з питань глобальної фінансової стабільності" 2013

Пожвавлення на фінансових ринках сприяє економічному підйому, покращуючи умови фінансування і зміцнюючи впевненість, але перспективи зростання, як видається, в цілому не змінилися.

Приватний попит у США посилюється у міру відновлення ринків кредиту та житла, але внаслідок більшої, ніж очікувалося, бюджетної коригування прогнозується, що зростання реального ВВП в 2013 р складе приблизно 2%. У зоні євро покращилися умови для суверенних позичальників на периферії ще не відбиваються на умовах для компаній і домашніх господарств, оскільки банки все ще страждають від низької рентабельності і нестачі капіталу, що обмежує пропозицію кредиту. Крім того, у багатьох країнах зростання активності будуть стримувати триваюча бюджетна коректування, проблеми конкурентоспроможності і слабкі баланси. У той же час, на перший план вийшли нові політичні та фінансові ризики, які можуть підірвати відбувається підйом.

Відповідно, прогнозується скорочення реального ВВП відносно 2012 приблизно на 0,25%. У Японії відбудеться пожвавлення економіки під дією бюджетних та грошово-кредитних стимулів, і зростання реального ВВП досягне 1,25%.

В цілому, невелике зростання в країнах з розвиненою економікою в 2013 р (1,25%) не краще підсумків 2012 р основних країнах з розвиненою економікою, насамперед у США, очікується поступове прискорення зростання активності після слабкого початок 2013 р країнах з ринком і країнах, що розвиваються активність вже набрала обертів.

У країнах з розвиненою економікою директивні органи успішно усунули два з найбільш серйозних ризиків для світового підйому: загрозу розпаду зони євро і різкого скорочення бюджетних витрат в США в результаті "падіння з фіскального обриву". Разом з тим, зберігаються старі чинники небезпеки і виникли нові ризики. У короткостроковій перспективі ризики в основному пов'язані з розвитком ситуації в зоні євро, включаючи невизначеність щодо наслідків подій на Кіпрі і політичного процесу в Італії, а також факторів уразливості па периферії. У середньостроковій перспективі головні ризики пов'язані з "втомою від коригування", недостатніми інституційними реформами і тривалої стагнацією в зоні євро, а також високими рівнями бюджетного дефіциту і боргу в США і Японії. У цих умовах директивні органи не можуть собі дозволити послаблювати зусилля. У країнах з розвиненою економікою обгрунтованим макроекономічним підходом залишається поступова, але стійка бюджетна коригування на основі заходів, що обмежують збиток для економічної активності, і адаптивна грошово-кредитна політика, покликана підтримати внутрішній попит. США і Японії все ще потрібно розробити і реалізувати дієві середньострокові плани бюджетної консолідації. Зоні євро необхідно зміцнювати Економічний і валютний союз.

У країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються в середньостроковій перспективі представляється доцільним деяке посилення політики. Це жорсткість слід починати з грошово-кредитної політики, підкріплюючи її в міру необхідності пруденційних і заходами (обов'язкові заходи, виконання яких забезпечує надійність, ліквідність і платоспроможність, управління ризиками та ін.) Для стримування виникають зайвих ризиків у фінансових секторах. З часом директивним органам слід також повернути сальдо бюджетів до нормальних рівнів, що мали місце до 2008 р, відновивши достатній простір для маневру в області політики. Деяким країнам необхідно прийняти значні заходи вже зараз, іншим потрібні лише обмежені поліпшення в середньостроковій перспективі.

Безумовно одним з істотних факторів зростання світової економіки виступає міжнародна торгівля. У 2012 р приріст міжнародної торгівлі товарами в реальному вираженні склав лише 2%, що стало найгіршим показником з 1981 р Цей результат виявився на 0,5 процентних пункти нижче, ніж припускали експерти СОТ [2].[2]

Різке уповільнення динаміки світової торгівлі в 2012 р стало однією з причин слабкого економічного зростання в розвинених країнах і призвело до наростання скепсису щодо майбутнього зони євро. При збільшенні світового ВВП в 2012 р на 2,1% зростання світової торгівлі в реальному вираженні склав 2,1% з експорту та 1,9% але імпорту (у порівнянні з 5,2% і 5,1%, відповідно, в 2011 р.) У номінальному вираженні в 2012 р обсяги міжнародної торгівлі товарами зросли лише на 0,2% - до 18,2 трлн дол. Значною мірою це сталося через різке зниження світових цін на ряд традиційних товарів експорту, таких як кава (-22 %), бавовна (-42%), вугілля (-21%), залізна руда (-23%). Проте ціни на енергоносії практично не змінилися (+ 1%).

У 2013 р обсяги світової торгівлі виростуть, згідно з прогнозом СОТ, тільки на 3,3% (попередній прогноз передбачав тими в 4,5%), і в 2014 р - близько 5,0%. Для порівняння, середньорічний приріст світової торгівлі за попередні 20 років (1992-2012) склав 5,3%. Рецесія в Європі продовжить негативно впливати на світовий імпорт, відзначається в огляді. Криза позначиться і на експорті з Китаю, але при цьому споживання в другій за величиною економіці світу буде рости в 2013-2014 рр. високими темпами.

Ці дані і прогнози розходяться з оцінками МВФ, згідно з якими світова торгівля збільшилася в обсязі за 2012 р на 2,5%, а темпи зростання на 2013 і 2014 р прогнозуються на рівні 3,6% і 5,3% відповідно. Така розбіжність з даними СОТ обумовлено, очевидно, більш оптимістичним поглядом експертів МВФ на розвиток глобальної економіки. Так, темпи зростання світової економіки, за прогнозом Фонду, складуть 3,4% в 2013 р проти 3,3% в 2012 р В цілому МВФ оцінив ризики для світової економіки в короткостроковій перспективі як знизилися.

Досить оптимістично налаштовані й експерти ООН - згідно їх доповіді "Світовий економічний стан і перспективи в 2013 р" зростання міжнародної торгівлі в 2013 р дещо зросте і наблизиться в 2014 р до довгострокових трендам зростання в 5% [3].[3]

Аналіз динаміки світової торгівлі товарами показує, що на три держави (США, Німеччину і Китай) припадає близько 30% обсягів всієї торгівлі товарами. З урахуванням Китаю азіатські країни також становлять майже 30% світової торгівлі товарами.

США залишаються найбільшим учасником світової торгівлі товарами, причому їх зовнішньоторговельний оборот склав 3882 млрд дол., Незважаючи на щорічно зростаючий дефіцит торговельного балансу США (в 2012 р він склав уже 788 млрд дол.). На відміну від США решта лідерів світової торгівлі змогли зберегти активний торговельний баланс.

Слід зазначити, що незважаючи на істотне зростання показників зовнішньої торгівлі, Росія значно відстає від країн першої п'ятірки, а за підсумками 2012 р - зайняла 13-у позицію: оборот Росії в 4,5 рази менше обороту США і майже в 1,5 рази менше обороту Нідерландів, що займають п'яту позицію (рис. 1.4).

Лідери світової торгівлі товарами і Росія в 2012 р

Рис. 1.4. Лідери світової торгівлі товарами і Росія в 2012 р

У 2010 р Канада, Мексика, Бельгія, Італія, Великобританія, Росія, Сінгапур, Республіка Корея та Індія, здійснюючи торгово-економічні взаємини, перевищили бар'єр в 500 млрд дол. І входять до двадцятки провідних експортерів та імпортерів товарів. У 2012 р практично всі країни утримали свої позиції (табл. 1.2). США в торгівлі послугами традиційно займають лідируючу позицію - понад 12% (табл. 1.3). У свою чергу, в цьому секторі стрімко нарощують обсяг і розвиваються економічні системи.

У цілому в порівнянні з 2010 р в списку провідних світових експортерів та імпортерів товарами відбулися мінімальні зміни. За даними СОТ, за підсумками 2012 р Китай (обсяг світового експорту - 2049 млрд дол., Частка у світовому експорті - 11,2%) знову зайняв верхній рядок рейтингу найбільших постачальників, випередивши США (відповідно 1547 млрд дол. І 8,4 %) і Німеччину (відповідно 1407 млрд дол. і 7,7%). Перше місце в списку найбільших імпортерів зберегли за собою США (обсяг світового імпорту - 2335 млрд дол., Частка у світовому імпорті - 12,6%), другу позицію - Китай (відповідно 1818 млрд дол. І 9,8%), третє - Німеччина (відповідно 1167 млрд дол. і 6,8%).

Таблиця 1.2

Провідні експортери та імпортери у світовій торгівлі товарами в 2010 і 2012 р

2010

2012

Місце

Експортери

Місце

Імпортери

Місце

Експортери

Місце

Імпортери

1

Китай

1

США

1

Китай

1

США

2

США

2

Китай

2

США

2

Китай

3

Німеччина

3

Німеччина

3

Німеччина

3

Німеччина

4

Японія

4

Японія

4

Японія

4

Японія

5

Нідерланди

5

Франція

5

Нідерланди

5

Великобританія

6

Франція

6

Великобританія

6

Франція

6

Франція

7

Республіка Корея

7

Нідерланди

7

Республіка Корея

7

Нідерланди

8

Італія

8

Італія

8

Росія

8

Гонконг

9

Бельгія

9

Гонконг

9

Італія

9

Республіка Корея

10

Великобританія

10

Республіка Корея

10

Гонконг

10

Індія

11

Гонконг

11

Канада

І

Великобританія

11

Італія

12

Росія

12

Бельгія

12

Канада

12

Канада

13

Канада

13

Індія

13

Бельгія

13

Бельгія

14

Сінгапур

14

Іспанія

14

Сінга

пур

14

Мексика

15

Мексика

15

Сінгапур

15

Саудівська Аравія

15

Сінгапур

16

Тайвань

16

Мексика

16

Мексика

16

Росія

17

Саудівська Аравія

17

Тайвань

17

Тайвань

17

Іспанія

18

Іспанія

18

Росія

18

ОАЕ

18

Тайвань

19

ОАЕ

19

Австралія

19

Індія

19

Австралія

20

Індія

20

Бразилія

20

Іспанія

20

Таїланд

Деяке поліпшення позицій Росії в списку найбільших країн-постачальників (8-е місце в порівнянні з 9-м - в 2011 р і 12-м - в 2010 р) обумовлено переважно сприятливою кон'юнктурою цін на енергоносії та ряд сировинних товарів, а також зниженням динаміки вивезення в ряді розвинених країн. При цьому частка країни у глобальному вивезенні залишилася незмінною - 2,9%. У сфері імпорту Росія піднялася на два рядки - до 16-го місця, а її питома вага також залишився колишнім - 1,8%.

Таблиця 1.3

Провідні експортери та імпортери у світовій торгівлі послугами в 2010 і 2012 р

2010

2012

Місце

Експортери

Місце

Імпортери

Місце

Експортери

Місце

Імпортери

1

США

1

США

1

США

1

США

2

Німеччина

2

Німеччина

2

Великобританія

2

Німеччина

3

Великобританія

3

Китай

3

Німеччина

3

Китай

4

Китай

4

Великобританія

4

Франція

4

Великобританія

5

Франція

5

Японія

5

Китай

5

Японія

6

Японія

6

Франція

6

Індія

6

Франція

7

Індія

7

Індія

7

Японія

7

Індія

8

Іспанія

8

Ірландія

8

Іспанія

8

Сінгапур

9

Нідерланди

9

Італія

9

Сінгапур

9

Нідерланди

10

Сінгапур

10

Нідерланди

10

Нідерланди

10

Ірландія

11

Гонконг

11

Сінгапур

11

Гонконг

11

Канада

12

Італія

12

Республіка Корея

12

Ірландія

12

Республіка Корея

13

Ірландія

13

Канада

13

Республіка Корея

13

Італія

14

Бельгія

14

Іспанія

14

Італія

14

Росія

15

Республіка Корея

15

Бельгія

15

Бельгія

15

Бельгія

16

Тайвань

16

Росія

16

Швейцарія

16

Іспанія

17

Люксембург

17

Бразилія

17

Канада

17

Бразилія

18

Канада

18

Саудівська Аравія

18

Швеція

18

Австралія

19

Швеція

19

Гонконг

19

Люксембург

19

Данія

20

Данія

20

Австралія

20

Данія

20

Гонконг

21

Росія

21

Таїланд

21

Австрія

21

Швеція

За даними СОТ, у 2012 р Росія, незважаючи на річний приріст в 10%, опустилася в порівнянні з 2010 р па 22-е місце у світі серед експортерів послуг. Частка країни в глобальних постачаннях склала всього 1,3%, що свідчить про низьку ступеня залученості російських компаній в міжнародний обмін послугами і про недостатній розвиток даного сектора в системі зовнішньоекономічних зв'язків країни. У сфері імпорту комерційних послуг (обсяг імпорту - 102 млрд дол., Зростання на 13%) країна піднялася на одну сходинку і зайняла 14-е місце у світі, а її питома вага збільшилася до 2,5%.

Світовий експорт комерційних послуг у 2012 р виріс на 2% і склав 4,3 млрд дол. Поставки транспортних послуг зростали відповідно до загальносвітовими трендами в 2%, експорт групи інших видів комерційних послуг виріс лише па 1%, а найбільший приріст (4 %) був зафіксований за статтею "поїздки" (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Динаміка світового експорту товарів і послуг за 2010-2012 рр.

Показники

2012, млрд дол.

Темп зростання, %

2010

2011

2012

Товари

18323

122

120

100

Послуги

4345

110

111

102

Транспорт

885

116

109

102

Поїздки

1 105

109

112

104

Інші комерційні послуги,

+2350

108

112

101

У тому числі: зв'язок

100

103

110

97

будівництво

110

96

108

103

страхування

100

101

100

102

фінанси

300

107

112

96

комп'ютерні та інформаційні послуги

265

112

114

106

роялті та ліцензійні платежі

285

108

114

98

інші ділові послуги

1 145

109

113

102

Послуги у сфері культури і відпочинку

35

114

113

103

Серед інших видів комерційних послуг найбільш динамічно розвивався експорт комп'ютерних та інформаційних послуг (приріст на 6%). Розвиток сегменту послуг у світових інформаційно-комунікаційних технологіях (ІКТ) утворює мозковий центр інформаційної економіки, так як тут створюється інтелектуальна "начинка" товарів і послуг, виробничих технологій, бізнес-процесів. За обсягом поставок "розумного" продукту і його інноваційному наповненню по колишньому лідирують США і країни ЄС, де зосереджена основна частина світового інтелектуального потенціалу в цій галузі.

Поряд з комп'ютерними та інформаційними послугами також збільшився експорт будівельних і страхових послуг (3 і 2% відповідно), на 2% зросли інші види ділових послуг, що охоплюють юридичні та бухгалтерські послуги, консалтинг, рекламу, маркетинг, а також такий важливий для комерціалізації інноваційної діяльності сегмент, як інжинірингові послуги.

Провідні позиції на світовому ринку в області інжинірингових послуг стійко займають фірми США, Франції, Англії, Японії, Німеччини, Італії, Канади та Швеції. Для географічної структури ринку інжинірингових послуг характерне переважання експорту в країни, що розвиваються, основна частина яких припадає на нафтовидобувні держави Близького і Середнього Сходу та Азії. В останні роки інжинірингові компанії розвинених країн стикаються з конкуренцією з боку місцевих фірм і економоператоров з Бразилії, Мексики, Індії, Кореї, Китаю та ін.

Разом з тим найбільшою мірою в 2012 р постраждав експорт фінансових послуг (-4%). В цілому в 2012 р відбулося зменшення поставок фінансових послуг з розвинених країн на 6% при паралельному збільшенні експорту із країн та країн СНД на 3%. Крім того, скоротилися поставки послуг зв'язку, включаючи поштові, кур'єрські та телекомунікаційні послуги (-3%), а також роялті та ліцензійні платежі (-2%).

На глобальному рівні у сфері поставок комерційних послуг в 2012 р лідери не змінилися. Перші позиції знову зайняли США (обсяг світового експорту - 614 млрд дол., Частка в глобальному експорті - 14,1%), потім Великобританія (відповідно 278 млрд дол. І 6,4%) і Німеччина (відповідно 255 млрд дол. І 5 , 9%). Серед споживачів послуг на першому місці також були США (обсяг світового імпорту - 406 млрд дол., Питома вага у світовому імпорті - 9,9%), на другому - Німеччина (відповідно 285 млрд дол. І 6,9%) і на третьому - Китай (відповідно 281 млрд дол. і 6,8%).

 • [1] World economic outlook: Expectations, Realities, Risks. Russian: a survey by the staff of the International Monetary Fund. Washington, DC: International Monetary Fund. April. 2 013.
 • [2] World Trade 2012, Prospects for 2013, Trade to remain subdued in 2013 after sluggish growth in 2012 as European economies continue to struggle. WTO Secretariat Geneva. PRESS / 688. 10 April. 2 013.
 • [3] World Economic Situation and Prospects 2013, United Nations, New York, 2013 The report is a joint product of the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN / DESA), the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and the five United Nations regional commissions. 207 p.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >