Росія і Всесвітня торгова організація: проблеми і перспективи взаємодії

Розвиток міжнародної торгівлі в даний час пов'язаний з процесами глобалізації, хоча і з поправкою на прагнення до регіональної інтеграції. Причому, незважаючи на схожість категорій, глобалізація на відміну від регіональної інтеграції розвивається незалежно від народного волевиявлення держав. До того ж інтеграція ефективна тільки для територій, як правило, мають спільні кордони. І, навпаки, система взаємозв'язків матиме глобальний характер тільки при наявності трансконтинентальних відстаней, принципово перевищують дистанції регіонального масштабу.

В даний час міжнародна економічна інтеграція є одним з найважливіших і визначальних чинників розвитку національних економік і характеризується такими процесами, що протікають в сучасних міжнародних відносинах, як посилення торговельних, виробничо-технологічних, фінансових зв'язків, інтернаціоналізацією економіки, активним утворенням міждержавних об'єднань з передачею ним низки повноважень держав-учасниць.

Серед факторів, що сприяють посиленню інтеграційних процесів, слід назвати, по-перше, високий ступінь міжнародної спеціалізації і поділу праці; по-друге, географічне розташування держав, що беруть участь в інтеграційному об'єднанні, наявність між ними крім загальних кордонів ще й історично сформованих економічних зв'язків; по-третє, досить близькі за рівнем соціально-економічні умови і схожість національного законодавства, що регулює питання економічних відносин.

Для інтеграційних економічних об'єднань характерне утворення єдиних механізмів регулювання економіки, більш тісне співробітництво не тільки в економічній сфері, а й проведення узгодженої міждержавної економічної політики.

Між тим, видається, що процеси глобалізації та інтеграції розвиваються нерівномірно по галузях і регіонах, вони не тотожні тотальному вирівнюванню і приведенню до спільного знаменника. Слаборозвинені країни і регіони не в змозі засвоїти переваги і виграші, що надаються глобалізацією та інтеграцією. Слід погодитися і з тим, що інтеграція і глобалізація підсилюють і загострюють як міжнаціональне, так і міжрегіональне суперництво. Причому глобалізація, природно, передбачає рівності умов конкуренції; глобальна конкуренція безкомпромісна, в ній сильні монополістичні прагнення і мотиви.

Будучи процесом природним, глобалізація спочатку нерівномірна і нераціональна. Цілі держави і соціальні групи з цих процесів випадають повністю. У той же час, інтегрується наднаціональне об'єднання проводить цілеспрямовану і продуману регіональну, структурну, соціальну політику, а також реалізує програму згуртування. Всі ці заходи націлені на компенсацію регіонах, країн і соціальним групам негативних наслідків інтеграції, на підвищення конкурентоспроможності відстаючих країн і регіонів і, в кінцевому рахунку - інтеграційного угруповання в цілому.

Звертає на себе увагу той факт, що для Росії процеси глобалізації та інтеграції складаються по-різному. Так, одним з найбільш активних проявів регіональної інтеграції є Митний союз ЄврАзЕС, ініціатором формування і подальшого розвитку якого виступає Росія. Прагнення країн створити політико-економічну організацію на пострадянському просторі обумовлено історичними зв'язками, практично однаковими рівнем соціально-економічного розвитку держав, а також можливістю утворення міждержавного економічно і політично єдиного, цілісного простору, інституційно-структурованого самостійного суб'єкта міжнародних економічних відносин з метою підвищення ефективності національних господарств , оптимізації використання національних ресурсів, прискорення темпів економічного розвитку.

Безумовно, регіональна інтеграція має свої переваги і свої недоліки. Однак найважливішим її принципом є збереження національного суверенітету при існуванні наднаціональних органів координації діяльності та розвитку.

Процесам глобалізації ж більшою мірою схильні міжнародні економічні організації з великою кількістю країн-учасниць. Видається, що ухвалення рішення, яке б задовольнило всіх учасників в рамках таких організацій (хоч і переслідують у своїй діяльності різні цілі) досить важко. Однією з таких організацій, але нашу думку, виступає Світова організація торгівлі (СОТ), з метою лібералізації міжнародної торгівлі і регулювання торгово-політичних відносин держав-членів.

Число країн, що вступили до СОТ, з кожним роком неухильно зростає (на сьогоднішній день в СОТ вступили

159 країн). Росія приєдналася до СОТ, закінчивши всі переговори і формальності, 22 серпня 2012

Не секрет, що прагнення більшості вступили в СОТ країн або спроба реалізувати свої можливості, або необхідність з використанням інструментарію СОТ змінити сформовані на світовому ринку позиції.

Для Росії за оцінками деяких фахівців вступ до СОТ рекордно затяглося, хоча, на нашу думку, ситуація для Росії склалася сприятливо: невідомо, чим обернулося б вступ до СОТ в середині або в кінці 1990-х рр.

Тим часом конкретними цілями приєднання для Росії були:

 • - Отримання кращих у порівнянні з існуючими і недискримінаційних умов для доступу російської продукції на іноземні ринки;
 • - Доступ до міжнародного механізму вирішення торгових суперечок;
 • - Створення більш сприятливого клімату для іноземних інвестицій в результаті приведення законодавчої системи у відповідність з нормами СОТ;
 • - Розширення можливостей для російських інвесторів у країнах-членах СОТ, зокрема, у банківській сфері;
 • - Створення умов для підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції в результаті збільшення потоку іноземних товарів, послуг та інвестицій на російський ринок;
 • - Участь у виробленні правил міжнародної торгівлі з урахуванням своїх національних інтересів;
 • - Поліпшення іміджу Росії в світі як повноправного учасника міжнародної торгівлі.

Через деякий час суперечки про необхідність вступу і присутності Росії в СОТ поновилися в новому ракурсі: "Що дає нам участь у СОТ?".

В черговий раз звернувшись до цієї проблеми, ми постараємося запропонувати авторську позицію, засновану на нейтральну оцінку що відбувається.

Тим часом супротивників ж участі в СОТ стає все більше, а їхні аргументи - жорсткіше. Так, М. Делягін на своєму офіційному сайті неодноразово своїми роздумами та статистичними показниками підтверджує реальні загрози членства в СОТ для російської економіки.

На минулому в кінці червня 2013 в Державній думі засіданні під назвою "Наслідки приєднання Росії до СОТ: хто виграв?" були обговорені наслідки приєднання Росії до СОТ. Учасники круглого столу в ході дискусії вказали на негативні аспекти участі Росії в СОТ.

Зокрема зазначалося, що згідно з даними Держкомстату Росії, Мінекономрозвитку РФ, Ф'ГС Росії в досліджуваному періоді за основними товарними групами російського експорту відбулося скорочення поставок, у свою чергу імпорт зріс (рис. 2.4).

Динаміка російського експорту та імпорту основних товарних груп

Рис. 2.4 Динаміка російського експорту та імпорту основних товарних груп

Все це за оцінками фахівців свідчить про значні втрати для російської економіки (сотні млрд дол.), А в перспективі загрожує розоренням промислових підприємств, скороченням робочих місць.

У свою чергу прихильники участі Росії в СОТ стверджують, що приєднавшись до СОТ, Російська Федерація відразу ж отримала реальні додаткові можливості забезпечувати захист своїх торгово-політичних інтересів. Однак слід зауважити, що досі Росія ще жодного разу не скористалася цими можливостями. Навпаки, Євросоюз та інші країни збираються подати позов до комісію з врегулювання суперечок СОТ з приводу введення Росією утилізаційного збору для автовиробників. Цей розгляд може стати першим подібним випадком за участю російської сторони. Такий стан справ підтверджує неготовність (чи небажання?) Російських підприємницьких структур і державних інститутів працювати за правилами СОТ.

Таким чином, в даний час актуалізована завдання для Росії з освоєння основних положень правових документів СОТ, необхідна професійна підготовка, навчання ефективному і грамотному функціонуванню в рамках викладених у них норм. Однак для того, щоб ефективно розвиватися в умовах членства в СОТ недостатньо знань правових документів СОТ і порядку їх застосування. Необхідне створення нормальних умов для розвитку власної економіки, для реалізації та примноження потенціалу промисловості, сільського господарства та інших галузей економіки в комплексі.

Зокрема, цьому сприятимуть:

 • - Зниження вартості кредитних ресурсів;
 • - Зниження вартості енергетичних ресурсів;
 • - Забезпечення рівних умов конкуренції за рахунок тарифних і нетарифних інструментів;
 • - Зниження податків і платежів на заробітну плату та інвестиції підприємств;
 • - Підтримка експорту продукції російського виробництва;
 • - Розумне використання резервних фондів;
 • - Припинення фінансування свідомо неефективних мегапроектів; та інші заходи.

Істотним резервом у справі розвитку економіки Росії в непростих умовах членства в СОТ повинні стати Митний союз і Єдиний економічний простір ЄврАзЕС (МС і ЄЕП). Свого часу Ф. Ліст, проаналізувавши застосування ліберальної теорії на практиці, припустив, що "повсюдне і тотальне встановлення принципу вільної торгівлі, максимальне зниження мит і сприяння граничної ринкової лібералізації на практиці підсилює те суспільство, яке давно і успішно йде за ринковим шляху. Але при цьому послаблює, економічно і політично підриває суспільство, яке мало іншу господарську історію і вступає в ринкові відносини з іншими, більш розвиненими країнами тоді, коли внутрішній ринок знаходиться в зародковому стані ".

На нашу думку, ця ситуація характерна для Росії, вступила до СОТ. Причому найбільш актуальна теорія Ф. Ліста під назвою "автаркія великих просторів". Для успішного розвитку економіки держави повинні володіти максимально можливими територіями, об'єднаними загальної економічної суверенністю (у цих цілях необхідно використовувати "Митний союз", в межах якого будуть інтенсивно розвиватися інтеграційні процеси і ринкові відносини). При цьому внутрішні обмеження на свободу торгівлі в межах союзу повинні бути мінімальні або взагалі скасовані.

В умовах членства Росії в СОТ необхідна узгоджена (скоординована) політика держав - членів МС і ЄЕП у вигляді комплексу інструментів та механізмів регулювання спільного ринку, спрямованих на подальший розвиток інтеграції, усунення бар'єрів вільного переміщення товарів, забезпечення продовольчої безпеки та стійкості економічного розвитку, що реалізуються сторонами на основі узгоджених цілей і завдань, економічних індикаторів, проведення поетапної гармонізації та уніфікації законодавства держав-членів при координуючої ролі Євразійської економічної комісії, а також застосовуваних їй в рамках наданих повноважень.

По відношенню до більш розвинених іноземним країнам держави - члени МС і ЄЕП повинні розробити гнучку і вкрай продуману система мит, не допускає залежності від зовнішніх постачальників і орієнтовану на максимально можливий розвиток промислово-господарських галузей, необхідних для забезпечення повної автаркії. Експорт повинен бути гранично лібералізовано і повністю відповідати принципам "свободи торгівлі", імпорт же, навпаки, повинен підкорятися стратегічним інтересам держав - членів МС і ЄЕП.

На закінчення слід згадати слова Президента РФ, який зазначив, що СОТ - інструмент, при вмілому використанні якого країна стає сильнішою. Питання, чи зможе Росія вміло використовувати даний інструмент на свою користь, залишається відкритим.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >