Організація недержавного регулювання ЗЕД

З недержавних організацій найбільший вплив на розвиток і здійснення ЗЕД чинять торгово-промислові палати, які відповідно до Закону Російської Федерації від 7 липня 1993 № 5340-1

"Про торгово-промислові палати в Російській Федерації" утворюються на основі добровільного об'єднання не менше 15 засновників на території одного або декількох суб'єктів Російської Федерації на з'їзді або загальних зборах.

Торгово-промислова палата є недержавною некомерційною громадською організацією, що об'єднує російські підприємства і російських підприємців.

Торгово-промислова палата є юридичною особою. Вона створюється з метою сприяння розвитку економіки країни, її інтегруванню у світову господарську систему, формуванню сучасної промислової і торговельної інфраструктури; всебічному розвиткові усіх видів підприємництва, торгових і науково-технічних зв'язків із зарубіжними країнами.

Торгово-промислова палата виконує наступні завдання:

 • • надання допомоги російським підприємцям і підприємствам у реалізації їхніх комерційно-фінансових інтересів в Росії і за кордоном;
 • • організація взаємодії між суб'єктами підприємницької діяльності і з державою;
 • • сприяння розвитку системи освіти та підготовки кадрів для підприємницької діяльності;
 • • надання підприємцям, їх об'єднанням, спілкам, асоціаціям інформаційних послуг;
 • • сприяння розвитку експорту російських товарів і послуг, надання технічної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності у проведенні операцій на зовнішньому ринку;
 • • вжиття заходів до недопущення та припинення недобросовісної конкуренції, неділового партнерства;
 • • сприяння врегулюванню спорів, що виникають між підприємствами, підприємцями;
 • • надання послуг для здійснення комерційної діяльності іноземних фірм і організацій.

Членами торгово-промислової палати можуть бути російські підприємства незалежно від форми власності та їх організаційно-правової форми та підприємці, а також організації, що об'єднують підприємства та підприємців.

Регіональні торгово-промислові палати є членами Торгово-промислової палати (ТПП)

Російської Федерації, яка виконує свої завдання і функції на федеральному рівні і володіє всіма правами, необхідними для здійснення представницьких функцій як у країні, так і за кордоном.

При Торгово-промисловій палаті Російської Федерації функціонують наступні акціонерні товариства, об'єднання і підприємства: ВАТ "Центр міжнародної торгівлі", ЗАТ "Експоцентр", АНО "Союзекспертіза" (СОЕКС), ТОВ ІА "ТПП-Інформ", ТОВ "Союзпатент", ТОВ "Експертиза власності" (ТОВ "ЕКСО"), ТОВ "ПРОМІПЕКСПО", НП "Саморегулівна організація арбітражних керуючих при ТПП РФ" (НП "СОАУ" ТПП РФ) і ін.

Активний вплив на регулювання ЗЕД надають створені при ТПП Міжнародний комерційний арбітражний суд (МКАС), Третейський суд, Морська арбітражна комісія, Асоціація диспашеров, Спортивний арбітраж. Міжнародний комерційний арбітражний суд розглядає і виносить рішення по спорах, що виникають при здійсненні зовнішньої торгівлі, а також економічних , наукових, технічних відносин між фірмами, організаціями різних країн. Морська арбітражна комісія зайнята регулюванням конфліктів, що виникають з відносин із фрахтування судів, морського страхування, порятунку отримали пошкодження судів.

Асоціація диспашеров визначає розміри загальної аварії при корабельних аваріях або пригодах на море.

Зарубіжні і російські акціонерні товариства і компанії здійснюють страхування на основі угод, в яких визначається система виплати полісів та оплати страхових премій; характер взаємовідносин сторін при вступі страхового випадку.

Найбільш відомою в Росії страховою організацією є акціонерне товариство "Ингосстрах", що здійснює страхування вантажів, що перевозяться всіма видами транспорту.

За кордоном також виробляється регулювання ЗЕД на державному рівні, на рівні підприємств, і, що особливо важливо, великі успіхи досягнуті і на міждержавному рівні, наприклад в країнах Євросоюзу. Перш за все, це відноситься до інвестиційної політики та митної діяльності. У цих країнах вироблений досить жорсткий підхід до постачань сировини і, навпаки, ліберальний, стимулюючий підхід до постачань готової продукції.

Дана ідеологія знайшла відображення і в практиці роботи Світової організації торгівлі (СОТ). СОТ є спадкоємицею діючої з 1947 р Генеральної угоди з тарифів і торгівлі. Свою діяльність вона розпочала 1 січня 1995 Секретаріат СОТ розташовується в Женеві.

СОТ покликана регулювати торгово-політичні відносини членів організації у сфері міжнародної торгівлі на основі пакета угод Уругвайського раунду багатосторонніх торгових переговорів (1986-1994 рр.).

Головним завданням СОТ є лібералізація світової торгівлі шляхом її регулювання переважно тарифними методами при послідовному скороченні рівня імпортних мит і усуненні різних нетарифних бар'єрів, кількісних обмежень та інших перешкод у міжнародному обміні товарами, послугами.

До основних функцій СОТ відносяться:

 • • регулювання і здійснення багатосторонніх торговельних угод з членами СОТ;
 • • функціонування в якості форуму для багатосторонніх торговельних переговорів;
 • • пошук шляхів врегулювання торговельних суперечок;
 • • контроль над національною торговельною політикою;
 • • співпраця з іншими міжнародними установами, які беруть участь у формуванні глобальної економічної політики.

Принципи діяльності СОТ наступні: а) надання режиму найбільшого сприяння в торгівлі на недискримінаційній основі; б) взаємне надання національного режиму товарам і послугам іноземного походження; в) регулювання торгівлі переважно тарифними методами; г) відмова від використання кількісних обмежень; д) транспарентність (прозорість) торговельної політики; е) вирішення спорів шляхом консультацій і переговорів.

Країни - члени СОТ мають зобов'язання щодо виконання майже 30 основних угод і нормативних актів, об'єднаних терміном "багатосторонні торговельні угоди" (МТС), якими у своїй діяльності керуються більше 90% учасників світової торгівлі товарами і послугами.

Вищим органом управління СОТ є Міністерська конференція, що поєднує представників всіх учасників організації. Сесії конференції збираються не рідше одного разу на два роки для обговорення і прийняття рішень з принципових питань, пов'язаних з угодами Уругвайського раунду.

Міністерська конференція СОТ регулярно переглядає та засновує Комітет з торгівлі і розвитку, Комітет з обмежень з метою забезпечення рівноваги платіжного балансу, Комітет з бюджету, фінансів і адміністрації, Комітет з торгівлі та навколишнього середовища. Міністерська конференція СОТ призначає Генерального директора СОТ, якому доручено комплектування складу співробітників Секретаріату СОТ і визначення їх обов'язків і умов проходження служби відповідно до положень, прийнятих Міністерської конференцією.

У СОТ рішення приймаються на основі консенсусу, а в разі його відсутності - шляхом голосування. В даний час повноправними членами СОТ є майже 150 держав, а ще понад 10 країн мають статус спостерігача.

Головні переваги участі Росії в СОТ полягають в наступному:

 • • наявність більш сприятливих - недискримінаційних, стабільних і передбачуваних умов для розвитку торгівлі та інших форм ЗЕД;
 • • доступ до механізму СОТ врегулювання торговельних суперечок як дуже ефективному інструменту захисту торговельних інтересів країн-членів організації від їх несправедливого обмеження;
 • • впровадження на основі правил і норм СОТ на російську практику ЗЕД міжнародного досвіду в галузі регулювання торгівлі;
 • • розвиток експортних можливостей країни і "облагороджування" структури російського експорту;
 • • забезпечення достатньої ступеня захищеності вітчизняних виробників в умовах розумно відкритої економіки на основі застосування норм і правил СОТ.

При здійсненні ЗЕД необхідно враховувати зовнішньоекономічну політику різних держав, під впливом якої формуються основні напрямки, що регулюють відносини з іншими країнами.

У країнах з розвиненою ринковою економікою відсутня державна монополія на зовнішню торгівлю, тим не менш, вищі державні законодавчі органи (парламенти, національні збори, конгреси) визначають зовнішньоекономічну політику країн, видають закони про регулювання торгівлі, ратифікують державні договори.

Урядові органи займаються регулюванням і реалізацією ЗЕД. Наприклад, у США налагодженням і регулюванням зовнішньоекономічних зв'язків займаються державний департамент, міністерства торгівлі, фінансів, землеробства. Президент США має право встановлювати митні тарифи, вводити ембарго. У ФРН ЗЕД регулюють федеральний уряд, міністерства закордонних справ, економіки та фінансів. У Японії ці ж завдання вирішує Міністерство зовнішньої торгівлі та промисловості.

В даний час в світі створено велика кількість міжнародних організацій, що здійснюють регулювання різноманітних аспектів взаємодії учасників ЗЕД з різних країн. При цьому важливо врахувати, що більшість країн світу використовують у своїй практиці основні правила, положення, різні нормативи і регламенти, вироблені цими міжнародними організаціями з метою розвитку міжнародного економічного співробітництва.

Відомі такі основні міжнародні організації: Міжнародна торгова палата (МТП), Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародний банк економічного співробітництва (МЗЕЗ), Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) , Морська міжнародна організація (ІМО), Всесвітня туристична організація (СОТ), Організація міжнародної цивільної авіації (ІКАО), Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ), Європейський фонд валютного співробітництва (ЕФВС), Європейське агентство з координації наукових досліджень (Еврика), Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), Система електронної передачі інформації по міжнародних розрахунках (СВІФТ), Єдина система зовнішньоекономічної інформації (ЕСВІ), Угода західноєвропейських залізниць з перевезення вантажів і пасажирів (КОТІФ).

Всього ж у світі налічується понад сорока організацій подібного роду, і вельми важливою умовою успішного управління державними і приватними зовнішньоторговельними підприємствами є участь російських представників бізнесу в роботі якомога більшого числа цих міжнародних організацій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >