Частина III. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНІКА операцій у зовнішньоекономічній діяльності

При вивченні частини III навчається (бакалавр, студент, магістрант, аспірант) повинен:

знати

 • • сутність зовнішньоторговельних та інших зовнішньоекономічних операцій, види зовнішньоторговельних операцій, способи їх оформлення та порядок підписання, специфіку здійснення угод на різних ринках;
 • • характер договірних відносин між учасниками зовнішньоекономічної діяльності, застосовувані види договорів, їх основні умови, специфіку взаємовідносини сторін при експорті та імпорті товарів;
 • • зміст контрактів, їх постатейні умови, що забезпечують інтереси вітчизняних учасників зовнішньоекономічної діяльності, застосування типових форм контрактів і загальних умов поставки товарів;
 • • різноманіття і специфіку здійснення економічних, комерційних процесів у зовнішньоторговельній діяльності;
 • • організацію і техніку документального забезпечення зовнішньоторговельних операцій;
 • • основи уніфікації та стандартизації зовнішньоторговельних документів, що склалися в міжнародній практиці;

вміти

 • • здійснювати операції на товарних біржах, аукціонах, міжнародних торгах у зовнішньоторговельних операціях;
 • • складати і обробляти необхідні документи на різних етапах експортних та імпортних операцій;
 • • визначати склад документів, необхідних для встановлення зовнішньоекономічних зв'язків із зарубіжними контрагентами;
 • • оформляти необхідний комплекс зовнішньоторговельних документів для здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
 • • робити висновки, рекомендації та пропозиції щодо уніфікації та стандартизації документів різного роду, використовуваних у зовнішньоекономічній діяльності;
 • • здійснювати товарообмінні операції на світовому ринку;
 • • оцінювати значимість і вигідність міжнародних туристичних послуг;

володіти

 • • методами пошуку оптимальних контрагентів, впровадження нової техніки, технологій та заходів щодо підвищення конкурентоспроможності організацій;
 • • методами міжнародних розрахунків і здійснення валютних операцій;
 • • здатністю на основі типових методик і чинної нормативно-правової бази розраховувати економічні та соціально-економічні показники, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів;
 • • навичками у здійсненні процедур укладення зовнішньоторговельних угод, у вирішенні низки конкретних завдань, що відносяться до зовнішньоекономічної діяльності.

КОНТРАКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, ЙОГО СТРУКТУРА

Сутність, види й механізм дії зовнішньоторгових контрактів

Зовнішньоторговельна операція - це комплекс дій учасників торговельного процесу, що представляють різні країни, з метою здійснення торгового обміну.

Учасників торгового процесу або контрагентів, повинно бути не менше двох: продавець і покупець.

У комплекс дій підприємств при здійсненні зовнішньоторговельних операцій зазвичай входить вивчення кон'юнктури ринку цікавить контрагентів товару, його реклама, діяльність збутової мережі, взаємодію з торговими посередниками, розробка комерційних пропозицій і запитів, проведення переговорів, укладання і виконання контрактів.

Є наступна класифікація зовнішньоторговельних операцій (табл. 10.1).

Таблиця 10.1

Класифікація зовнішньоторговельних операцій

№ п / п

Ознака класифікації

Види операцій

1

За напрямками торгівлі

Експортні, імпортні, реекспортні, реімпортних

2

За групами товарів

Купівля-продаж машин і устаткування, сировинних, продовольчих, непродовольчих товарів та ін.

3

За ступенем готовності товару до продажу

Поставка готової продукції, вузлів і деталей для зборки, комплектного устаткування і т.д.

4

Товарообмінна торгівля

Зустрічні закупівлі, бартер, викуп застарілої продукції, переробка давальницької сировини та ін.

5

Торгівля науково-технічними досягненнями і надання послуг

Купівля-продаж ліцензій, ноу-хау, факторинг, інжиніринг; при здійсненні підряду, оренди, лізингу, туризму, інформатизації, перевезень на транспорті та ін.

6

Торгово-посередницька діяльність

Консигнаційні, комісійні, агентські, брокерські

7

Торгівля змагального типу

Аукціон, міжнародні торги і біржова торгівля

Основним регулятором зовнішньоекономічної діяльності підприємств та їх партнерів є контракт, що представляє собою комерційну угоду між двома країнами, предметом якого може бути купівля-продаж товару, виконання підрядних робіт, оренда, міна і т.п.

На етапах підготовки, підписання та виконання основних контрактів підприємства, що беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, укладають значне число допоміжних контрактів з консультаційними фірмами, рекламними агентствами, посередниками, транспортними та експедиторськими фірмами. Вони також здійснюють весь комплекс операцій з митними та іншими організаціями, регулюючими зовнішньоекономічну діяльність.

Для виконання одного основного контракту продавці і покупці укладають більше десятка додаткових.

Основні форми зовнішньоекономічної діяльності: торговельний обмін, спільне підприємництво, надання послуг, здійснення фінансово-банківських операцій і техніко-економічне співробітництво послідовно здійснюються за допомогою різного виду зовнішньоторговельних операцій.

Різноманіття зовнішньоторговельних видів діяльності потребує регулювання правових, економічних, організаційних, екологічних та інших відносин між контрагентами, які у різних країнах світу, тому уточнення сутності зовнішньоторговельних операцій вимагає розгляду загальної трактування цього поняття, у тому числі і з позицій Віденської конвенції ООН (1980 г .).

Під зовнішньоторговельною операцією слід розуміти дії, спрямовані на встановлення, зміну та припинення цивільно-правових відносин у сфері купівлі-продажу між учасниками зовнішньоекономічної діяльності, підприємства яких знаходяться в різних країнах.

Зовнішньоторговельна угода передбачає платіж в іноземній валюті (за винятком товарообмінних угод). При скоєнні зовнішньоторговельної операції товар (предмет договору) перетинає кордон країни експорту.

Відносини сторін при встановленні та реалізації зовнішньоторговельної угоди оформляються зовнішньоторговельним договором.

Зовнішньоторговельний договір, контракт - це основний комерційний документ, що оформляє зовнішньоторговельну операцію, що містить письмову домовленість сторін про поставку товару продавцем-експортером визначеного майна у власність покупця-імпортера і зобов'язання покупця-імпортера прийняти це майно і сплатити за нього певну грошову суму або зобов'язання сторін виконувати умови товарообмінної угоди.

При укладенні зовнішньоторговельного контракту контрагенти повинні визначити, право якої країни буде застосовуватися при укладанні угоди, а також перелік прав і зобов'язання контрагентів у разі врегулювання спору.

У контракті купівлі-продажу обов'язковою умовою є перехід права власності на товар від продавця до покупця. У цьому полягає головна відмінність договору купівлі-продажу від усіх інших видів договорів - орендної

нога, ліцензійного, страхування та інших, де предметом договору є або право користування товаром, або надання послуг.

У вересні 1991 р СРСР приєднався до Віденської конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. У розробці даної Конвенції, затвердженої Конференцією ООП за договорами міжнародної купівлі- продажу товарів у Відні в 1980 р, брали участь 62 держави.

Предметом регулювання Конвенції є договори, найбільш застосовувані в міжнародній торгівлі. Істотне місце в Конвенції приділено умовам, що належать до процедурі укладення договору купівлі-продажу, і визначенню характеру самого договору. Сферою застосування Конвенції є договори купівлі-продажу, укладені між контрагентами, які у різних країнах.

При цьому не мають значення ні національна, ні державна приналежність сторін, ні їх цивільний чи торговельний статус.

Відповідно до Конвенції зовнішньоторговельним договором (контрактом) купівлі-продажу товарів може бути визнано угоду про купівлю-продаж контрагентів, підприємства яких розміщені в різних країнах.

Конвенція дає широку автономію присоединившимся країнам, що дозволяє їм або застосовувати, або не застосовувати ті чи інші положення Конвенції. Віденська Конвенція передбачає, що область її застосування може бути обмежена шляхом використання застережень будь-якою країною, що приєдналася до Конвенції.

Зокрема СРСР, а потім і Росія, як правонаступниця СРСР, застосували вельми істотне застереження щодо форми і порядку підписання зовнішньоторговельних контрактів. Так, Конвенція виходить з того, що не потрібно висновок або підтвердження договору в письмовій формі. Конвенція допускає можливість укладення контракту в усній формі або навіть показаннями свідків.

Однак є держави, законодавства яких вимагають, щоб зовнішньоторговельні угоди укладалися або підтверджувалися в письмовій формі. У Росії всі договори повинні укладатися тільки в письмовій формі, що передбачено в п. 3 ст. 162 Цивільного кодексу РФ. Тому російські контрагенти зобов'язані укладати всі контракти тільки в письмовій формі.

СРСР ще в 1991 р використав право застереження і заявив, що якщо однією зі сторін зовнішньоторговельної угоди є вітчизняне підприємство, то контракт купівлі-продажу повинен бути укладений у письмовій формі, і права, і обов'язки виникають лише тоді, коли договір підписаний обома сторонами.

Віденська конвенція про міжнародні договори купівлі-продажу є великомасштабним уніфікаціонним актом, який містить численні положення про умови підготовки, укладення та виконання угоди купівлі-продажу. І хоча положення Конвенції можуть використовуватися на розсуд сторін, знання положень цього документа необхідно для всіх учасників зовнішньоекономічної діяльності.

При укладенні зовнішньоторговельних контрактів купівлі -продажу російським учасникам зовнішньоекономічної діяльності необхідно враховувати положення ст. 454 Цивільного кодексу РФ, в якій викладена наступна трактування договору купівлі-продажу: "За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну) ".

І, нарешті, на думку автора, зовнішньоторговельний контракт купівлі-продажу - це основний комерційний документ, що визначає права та обов'язки учасників зовнішньоторговельної операції, в якому викладено комплекс дій по здійсненню торговельного обміну контрагентами, які у різних країнах.

У міжнародній торговельній практиці використовують найрізноманітніші контракти, їх зміст залежить від операції, яку збираються здійснити контрагенти. Але, незважаючи на різноманітність видів контрактів, кожен з них містить основні положення договору купівлі- продажу.

Досить повно сформулювати умови контракту досить важко. Практично при укладенні контракту неможливо передбачити всі можливі питання, які можуть виникнути при його виконанні, тим більше що

різноманітність контрактів досить значно. Тому є необхідність класифікувати їх за деякими ознаками.

 • 1. За часом поставки зовнішньоторговельні контракти можуть бути:
  • разові: а) з коротким терміном поставки (сировинні товари): б) з тривалими термінами поставки (на комплектне і складне устаткування (3-5 років і більше)); в) з періодичною поставкою - передбачають регулярну (періодичну) поставку узгоджених в ньому кількостей протягом встановленого строку, який повинен бути коротким (зазвичай один рік) і тривалим (в середньому 5-10 років);
  • термінові - для покупця необхідно отримати закуплений товар саме в обумовлений термін, а решта умов мають менше значення. Наприклад, насіння до посівної. При порушенні терміну покупець анулює контракт із застосуванням санкцій;
  • довгострокові - укладаються на поставку промислової сировини і напівфабрикатів (вугілля, природний газ, руда, целюлоза, папір, деякі хімічні товари та ін.). Питома вага довгострокових комерційних угод в експорті корисних копалин становить 50-60%, а переробленої сировини - 5-7%.
 • 2. За формою оплати розрізняють контракти:
  • з оплатою в грошовій формі - передбачають оплату в узгодженій сторонами валюті із застосуванням обумовлених у контракті способу платежу та форми розрахунку;
  • • з оплатою повністю у товарній формі - полягають при продажу одного або декількох товарів з одночасною ув'язкою з покупкою іншого товару і розрахунки в іноземній валюті не виробляються (бартер).
 • 3. За характером і особливостям оформлення контракти бувають:
  • попередні - це договори, за якими сторони зобов'язуються укласти в майбутньому договори на передачу товарів на умовах, передбачених у попередніх договорах. На сторону, необгрунтовано ухиляється від укладення договорів, покладаються збитки, викликані ухиленням від укладення остаточного договору;
  • спеціальні - на проектування, монтажні роботи, технічне обслуговування, поставку спеціалізованої продукції, проведення випробувань, геологорозвідувальні роботи;
  • рамкові - містять лише основні узгоджені умови, які не вважаються остаточними і підлягають подальшому уточненню в ході виконання відповідних робіт, оскільки точно визначити їх обсяг і вартість скрутно під час укладання угоди;
  • наміри - встановлюють наміри імпортера придбати товар без твердих зобов'язань.
 • 4. У залежності від об'єкта купівлі-продажу зовнішньоторговельні контракти поділяються за такими ознаками:
  • купівля-продаж товарів в речовинно-матеріальній формі - експортер зобов'язується передати товар у власність імпортера в обумовлені терміни і на певних умовах, при цьому імпортер зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. Контракти купівлі-продажу товарів у матеріально-речовій формі є основною формою здійснення комерційних операцій у зовнішній торгівлі. До цієї групи угод відносяться експортні, імпортні, реекспортні операції, операції у сфері зустрічної торгівлі (у тому числі і товарообмінні), а також більшість угод, що укладаються на міжнародних товарних біржах, міжнародних аукціонах і торгах;
  • купівля-продаж результатів творчої діяльності, у тому числі ліцензій - продаж ліцензій виступає в сучасних умовах як один з каналів експорту машин і устаткування, оскільки в більшості випадків продаж ліцензій супроводжується експортом машинної продукції, необхідної для використання ліцензії у виробництві; продавець ліцензії найчастіше обумовлює в ліцензійній угоді право поставки покупцю ліцензії комплектуючих вузлів, деталей, запасних частин для виробництва товару за ліцензією.

В основу механізму дії контракту закладені його структура, обсяг взаємних зобов'язань сторін, умови платежів, базисні умови поставок, умови страхування, технічні умови, санкції за порушення позицій контракту.

Отже, механізмом зовнішньоторговельного контракту можна вважати сукупність структурних елементів зовнішньоторговельної угоди та їх взаємодію відповідно до узгоджених контрагентами юридичними нормами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >