МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ науково-технічних досягнень. ОПЕРАЦІЇ НА УМОВАХ ПІДРЯДУ І ОРЕНДИ

Основні форми науково-технічного співробітництва

Науково-технічної революції (НТР) в сучасному суспільстві притаманні надзвичайно широкі масштаби, накопичення й інтенсивне використання наукових знань. За даними ООН, у всьому світі щорічно видається близько 50 тис. Технічних і наукових журналів, в яких публікується більше 1 млн наукових статей. У фундаментальних науках обсяг знань подвоюється кожні 10 років, у прикладних оновлюється кожне п'ятиріччя.

Важливою рисою, що характеризує сучасну НТР, є не тільки швидке отримання нових наукових даних і результатів, а й значне скорочення термінів від моменту отримання нових знань, які, на перший погляд, можуть носити чисто теоретичний характер, до їх впровадження у виробничий процес.

У результаті дії НТР відбувається так званий асортиментний вибух, який проявляється в значному збільшенні нових видів виробів у загальному обсязі виробництва. Необхідність випуску нових виробів вимагає відновлення устаткування, створення нових технологій, підвищення якості створюваної продукції, технічного переозброєння виробництва.

Науково-технічний прогрес не тільки зробив переворот у структурі міжнародного поділу праці, а й розширив сферу його розвитку. З'явилася нова форма співробітництва держав - науково-технічне співробітництво. Поділ праці в галузі науки і техніки є прямим наслідком розвитку НТР. Важливою особливістю поглиблення усіх форм поділу праці в галузі науки і техніки стало значне подорожчання наукових і технічних розробок. Тенденція у розвитку цього процесу така, що кожні 7-10 років відбувається подвоєння витрат на наукові розробки. Найбільш дорогими є не стільки самі наукові дослідження, скільки доведення їх розробок до безпосереднього промислового застосування.

Великі витрати непосильні навіть великому державі, особливо перед лицем виникаючих глобальних проблем, наприклад, екологічних - у всьому їх широкому спектрі: від збереження грунту, води, внутрішніх водойм, річок, океанів до космосу; політичних - вирішення проблем країн третього світу; енергетичних - створення нових джерел енергії тощо Реалізація вже наявних наукових відкриттів і нових технологічних ідей вимагає величезних коштів на створення нових виробничих потужностей, на корінну реконструкцію існуючого обладнання, освоєння нової продукції. Витрати на наукові дослідження в даний час досить значні, і практично в даний час не існує жодної держави, яка могла б собі дозволити розвивати власні наукові розробки, не враховуючи переваг міжнародного поділу праці у сфері науки і техніки, можливості об'єднаних зусиль в рамках світового співтовариства .

Основними формами співробітництва є:

  • • координація наукових досліджень;
  • • договірна кооперація;
  • • проведення спільних досліджень і розробок.

Першою, найбільш простий, формою є координація. Вона будується на основі робочих планів, в яких визначаються терміни та етапи у проведенні спільної наукової роботи, ступінь участі в ній співпрацюють наукових установ та очікувані результати. Така форма дозволяє в значній мірі уникнути дублювання при проведенні наукових розробок, але матеріальній або юридичної відповідальності між учасниками співпраці не виникає.

Кооперація при проведенні наукових розробок передбачає договірне розподіл взаємної відповідальності між партнерами по співробітництву. У договорах також відображаються такі питання, як фінансування, розподіл прибутку, яка може бути отримана в результаті використання науково-технічних розробок, передбачається матеріальна відповідальність сторін за невиконання своїх зобов'язань.

Однією з важливих форм співпраці є проведення спільних досліджень і розробок.

Велике значення має обмін науково-технічною інформацією, яка може бути передана партнерам по співробітництву повністю, в якості ліцензії, ноу-хау, технології і т.п.

Суттєвою особливістю науково-технічного обміну є те, що він, на відміну від обміну продуктами, припускає кількаразове використання об'єкта обміну. Вартість продукції, виробленої в сфері науки і техніки, в результаті використання ним не зменшується, і межею тут стає тільки моральне старіння. Можливість багаторазового використання науково-технічних досягнень є однією з важливих передумов для прискорення прогресу науки і техніки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >