Операції оренди та лізингу

Оренда машин, устаткування, будівель, споруд па міжнародній арені стала широко застосовуватися в 1950-1960-х рр.

Причинами бурхливого розвитку оренди є два аспекти: по-перше, виробники домагаються додаткових обсягів збуту продукції в умовах жорсткої конкуренції на світовому ринку; по-друге, для споживачів з'являється реальна можливість в умовах швидких темпів науково-технічного прогресу замінити обладнання без великих фінансових коштів на його придбання.

Останнім часом відбувається різке збільшення обсягів оренди на нерухомість у вигляді цехів, підприємств, коли переміщається не предмет оренди, а сам орендар. Широко застосовується оренда в сільському господарстві. Одним з інструментів фінансування зовнішньоторговельних операцій з імпорту машин, устаткування, інших товарів, з експорту готової продукції є лізинг - особливий вид оренди.

Чим відрізняється лізинг від оренди?

 • 1. Об'єкт угоди вибирає лізингоодержувач, а не лізингодавець, який закуповує обладнання за свій рахунок.
 • 2. Строк лізингу менше терміну фізичного зносу устаткування (1-20 років) і наближається до терміну податкової амортизації (3-7 років).
 • 3. Після закінчення роботи за контрактом лізингоодержувач може продовжувати оренду за пільговою ставкою або придбати орендоване майно за залишковою вартістю.
 • 4. В якості лізингодавця, як правило, виступає лізингова компанія, яка є фінансовою установою.

При отриманні об'єкта в користування лізингоотримувач приймає па себе обов'язки, пов'язані з правом власності (ризик випадкової загибелі, технічне обслуговування, ремонт), хоча відповідно до положень цивільного законодавства лізингодавець по- колишньому залишається власником об'єкта лізингової угоди.

Неможливість використовувати об'єкт через його псування або загибелі не звільняє лізингоодержувача від обов'язку погашати борг. На відміну від орендаря лізингоотримувач сплачує лізингодавцю не щомісяця плату за право користуватися об'єктом, а повну суму амортизаційних відрахувань.

Подібний розподіл ризиків, що відрізняється від угоди при оренді, є обгрунтованим, оскільки лізингодавець зазвичай набуває об'єкт лізингу на прохання і в інтересах лізингоодержувача, а також воно є ефективною гарантією дотримання всіх правил та інструкцій з ретельному догляду за об'єктом з боку лізингоодержувача.

Згідно з дослідженнями Стендфордського дослідного інституту лізинг має хороші перспективи. Лізингові операції вважаються в ділових колах новим перспективним видом фінансування, по-перше, тому, що вони надають фінансову допомогу нужденним в ній підприємствам, і, по-друге, забезпечують економічні вигоди для сильних у фінансовому відношенні підприємств. Є й інші вигоди: збереження ліквідності, неомертвленіе власного капіталу, гнучкість, балансові переваги, вигоди страхування.

Основна частина світового ринку лізингових послуг сконцентрована в США, Західній Європі, Японії. Лізингові операції вигідні як для країн з розвиненою ринковою економікою, так і для країн з високим рівнем міжнародної заборгованості та обмеженими валютними коштами.

Ринок лізингових послуг розширює виробничу сферу в економіці країни, створює умови для її прискореного розвитку. Лізинг посилює конкуренцію між банками та лізинговими компаніями, що сприяє зниженню позичкового відсотка і притоку капіталів в промисловість.

Лізинг включає:

 • • організацію і кредитування транспортування;
 • • монтаж, технічне обслуговування, страхування об'єктів лізингу;
 • • забезпечення запасними частинами;
 • • консультаційні, організаційні та інформаційні послуги.

При дефіциті платіжного балансу зобов'язання по лізингу відповідно до світової практики не включаються в обсяг зовнішньої заборгованості країни.

При оцінці ризиків, що виникають при лізингових операціях, банк зазвичай бере до уваги такі обставини: а) комерційну репутацію і фінансове становище компанії-лізингоодержувача; б) фінансово економічну та політичну ситуацію в країні перебування цієї компанії; в) продажну ціну об'єкта угоди та її динаміку па вторинному ринку за кілька попередніх років; г) умови експлуатації об'єкта лізингу фірмою- лізингоодержувачем.

Є наступні форми лізингових угод.

 • 1. При стандартному лізинг виробник обладнання продає його лізинговій компанії, яка здає це обладнання для використання лізингоотримувачу.
 • 2. Зворотний лізинг (ліз-бек) використовується в тих випадках, коли фірма відчуває гостру потребу в коштах. Власник устаткування при цьому продає лізинговій компанії обладнання, а потім бере його в оренду.

Фактично продавець устаткування перетворюється на лізингоотримувача.

 • 3. "Мокрий лізинг" передбачає додаткові послуги лізингодавця лізингоодержувачу. Цей вид лізингу є дорогим: лізингодавець здійснює утримання обладнання, ремонт, страхування, управління виробництвом, постачання пального.
 • 4. "Чистий лізинг" зобов'язує лізингоодержувача нести всі витрати, пов'язані з експлуатацією обладнання.
 • 5. Лізинг на залишкову вартість обладнання застосовується стосовно колишнього у вживанні устаткування (протягом 1-4 років).
 • 6. Лізинг з повним обслуговуванням аналогічний "мокрому лізингу", проте договором передбачається надання ряду додаткових послуг: лізингодавець постачає сировину, надає фахівців для роботи з обладнанням.
 • 7. Лізинг постачальнику є формою оренди, подібної з лізингом "ліз-бек". Постачальник обладнання є і продавцем, і основним орендарем, які не є користувачем обладнання. Орендар зобов'язаний підшукати суборендарів і здати їм обладнання в суборенду.
 • 8. Поновлюваний лізинг здійснює періодичну заміну раніше зданого в лізинг обладнання більш досконалим.
 • 9. Вендор-лізинг заснований на кооперації виробників. У ролі лізингової компанії виступає асоціація фірм-виробників спільно з лізинговою компанією або банком для просування на ринок особливо дорогого обладнання.

У зв'язку з правом власності лізингодавця на інвестиційний об'єкт лізингові операції з погляду свого оформлення та здійснення відрізняються від звичайних банківських і кредитних операцій. Завдяки лізингу в кредитній справі з'явилася суттєва альтернативна можливість розподілу податків шляхом прямого, близького до банківського, фінансування на умовах лізингу або шляхом непрямого рефінансування лізингових операцій на основі кредитів або пайової участі в капіталі.

Майбутнє лізингових операцій на рівні надання послуг приватним особам і фірмам розглядається саме в пропозиції їм не якогось товару, а цілого пакету альтернативних можливостей і особливих форм фінансування. Наприклад, "продаж плюс зустрічний лізинг" або "закупівля плюс лізинг". Особливістю сучасного лізингового бізнесу є утворення великої кількості спеціалізованих лізингових компаній, що тісно співпрацюють з банками. На початку 1990-х рр. на світовому ринку діяло близько тисячі міжнародних лізингових компаній.

В даний час лізингові компанії активно проникають в країни, що розвиваються, в яких спільно з національними фірмами швидко зростає мережу філій транснаціональних компаній. Відбувається також поступове їх проникнення і в країни Східної Європи. Являє собою певний інтерес розгляд комплексу найбільш типових операцій при здійсненні лізингу (рис. 14.3).

Спеціалізована дочірня лізингова компанія купує у материнської лізингової компанії транснаціональної корпорації обладнання в кредит і здає його для лізингу. Отримана від лізингових операцій прибуток перекладається материнським компаніям. Лізингові компанії часто розміщують у виготовлювачів замовлення на обладнання, отримавши на нього попередню угоду про здачу його в оренду.

Основний обсяг фінансування лізингових операцій здійснюють банки, а також фірми, що спеціалізуються на вкладенні капіталу в цю сферу підприємництва. Швидкий розвиток орендних операцій пояснюється тим, що вони дають можливість їх учасникам отримати економічні переваги в порівнянні з покупкою устаткування та інших товарів в кредит.

Лізингодавець повинен за рахунок оплати за лізинг відшкодувати такі витрати: ринкову вартість закуплених у постачальників машин, обладнання та інших предметів оренди за вирахуванням їхньої залишкової вартості після закінчення строку оренди; вартість кредиту, отриманого від виробника, банку або іншого інвестора; адміністративні витрати, витрати на страхування і технічне обслуговування. Крім цього, орендна плата повинна забезпечувати лізингодавцю отримання запланованого прибутку на капітал, використаний ним в лізинговій операції. Лізингові операції надають переваги всім учасникам.

Взаємодія дочірньої лізингової фірми з контрагентами на зовнішньому ринку

Рис. 14.3. Взаємодія дочірньої лізингової фірми з контрагентами на зовнішньому ринку:

 • 1 - укладення договору з лізингоодержувачем на використання обладнання: 2 - укладання договору з материнською лізинговою компанією з придбання обладнання для лізингоодержувача; 3 - укладення контракту материнською компанією з виготовлювачем але закупівлю необхідного обладнання; 4 - взаємодії компаній з банком для отримання кредитів при закупівлі обладнання; 5 - оплата за контрактом за обладнання;
 • 6 - поставка обладнання лізингоодержувачу; 7 - оплата лізингоодержувачем за використання обладнання лізинговій фірмі; 8 - повернення обладнання лізинговій фірмі лізингоодержувачем після закінчення робіт; 9 - фінансові розрахунки з материнською лізинговою компанією

Розвитку лізингу у світовій економіці сприяє ряд переваг, властивих лізингоодержувачу:

 • • ризик втрати або пошкодження орендованого майна покладено на його власника (лізингодавця);
 • • лізинг дозволяє здійснювати і навіть збільшувати виробництво без накопичення капіталу для закупівлі обладнання у власність;
 • • обслуговування та ремонт обладнання може здійснювати власник;
 • • лізинг забезпечує заміну та модернізацію обладнання, дає можливість лізингоодержувачу використовувати сучасне обладнання;
 • • платежі здійснюються не одноразово, а частинами в узгоджені терміни;
 • • лізинг кращий з точки зору оподаткування;
 • • лізинг розширює можливості користування кредитом;
 • • забезпечення 100% -го кредитування угоди, що недосяжно при звичайних кредитах;
 • • звільнення від процедур і витрат, пов'язаних з володінням майном;
 • • є певні зручності для бухгалтерського обліку, так як устаткування не береться на баланс організації;
 • • термін лізингу може бути значно більше терміну кредиту.

Фірма-виробник обладнання реалізує обладнання під конкретне замовлення. Лізингодавці фактично набувають обладнання на умовах розстрочки платежу, що покриває 100% вартості обладнання.

Лізингова фірма отримує певний прибуток, що включається в орендну плату. Ці переваги сприяють досить активному розвитку міжнародних лізингових операцій.

Договір оренди - це угода, яка оформляє відносини майнового найму, при якому орендодавець однієї країни передає орендарю іншої країни майно у тимчасове користування за погоджену плату.

У зовнішньоекономічній діяльності застосовуються: рейтинг - короткострокова оренда, хайринг - середньострокова і лізинг - довгострокова оренда.

Предметами договору на рейтинг зазвичай бувають транспортні засоби, туристські і спортивні товари короткострокового користування. Договори такого роду зобов'язують орендодавців здійснювати страхування і технічне обслуговування предметів оренди. Рентні ставки складаються під впливом попиту та пропозиції на світовому ринку.

Предметом договору на хайринг є транспортні засоби, дорожньо-будівельні та сільськогосподарські машини, монтажне обладнання. Ставки на цей вид оренди також формуються залежно від попиту та пропозиції. Страхування і технічне обслуговування в залежності від домовленості здійснюють орендодавці або орендарі. Здача техніки в середньострокову оренду іноді виробляється з експлуатаційним персоналом.

Предметом лізингу є конторське обладнання, будівельно-монтажні комплекси, технологічні системи, промислові підприємства. Страхування і технічне обслуговування при лізингу, як правило, здійснюється орендарем.

Уряди багатьох країн з розвиненою ринковою економікою стимулюють розвиток лізингу, так як оренда сприяє розвитку науково-технічного прогресу. Лізингові компанії можуть отримати сприятливий кредит, знижений податок, збільшення амортизаційних відрахувань. Можлива довгострокова оренда з використанням державного стимулювання.

Претензії за технологічними порушень повинні розглядатися сторонами так само, як і за договорами купівлі-продажу. Лізингоодержувачі мають право стягувати штрафні санкції, збитки, затримувати орендні платежі.

Лізингові договори можуть включати обов'язок лізингодавця замінювати до закінчення терміну оренди машини, устаткування на більш досконале, хоча при цьому можуть змінитися орендні ставки. Лізинговий договір завжди зберігає право власності на предмет оренди за лізингодавцем. Договори також містять умови, що регулюють порядок експлуатації та обслуговування предметів оренди, зобов'язань орендарів не розголошувати технічних секретів. Лізингові договори мають позиції, що регулюють діяльність сторін при форс-мажорі, арбітражі.

Лізинговий договір завжди укладається на строк і містить право лізингоодержувача або продовжити термін оренди, або викупити об'єкт лізингу. Як правило, в договорі визначається термін, протягом якого сторони не можуть мати право переривати його дію, крім грубих порушень умов поставки, вимог до якості, зобов'язань по платежах.

Суворе дотримання узгодженого терміну дії договору також викликано тим, що на самому початку виконання договору об'єкт амортизується на значно більшу суму, ніж передбачені угодою лізингові внески, а також для того, щоб амортизаційні відрахування могли бути розраховані до кінця цього терміну.

Зафіксований в договорі і не підлягає скасуванню термін, протягом якого обидві сторони мають гарантований правовий статус, є важливою відмітною стороною фінансового лізингу, а також основою, на якій розраховуються лізингові внески. Лізингові договори можуть передбачати можливість відмови лізингоодержувача від умов угоди. Така можливість фактично є правом дострокової виплати загальної суми зобов'язань за лізинговими внескам.

Існують і оперативні лізингові договори. Це звичайні лізингові договори, які підлягають розірванню в будь-який момент, і на них поширюються положення цивільного законодавства щодо орендних договорів.

Термін використання об'єкта при цьому порівняно краток (сезон, час виконання замовлення), а купівельна ціна досить висока.

Оперативні лізингові договори на відміну від фінансових лізингових договорів являють собою рішення проблеми не шляхом отримання кредиту, а за допомогою інвестування. Вони не припускають повної амортизації та віднесення, пов'язаних з правом власності ризиків па рахунок лізингоодержувача.

Між контрагентами за звичайними орендним договорами та лізинговими договорами існують і інші відмінності, що склалися на практиці. При розрахунку виплат по лізингу враховуються купівельна ціна об'єкта, строк, на який укладено лізинговий договір, залишкова вартість та процентна ставка.

При розрахунку за оренду величина виплат в основному залежить від ринкової кон'юнктури: попиту та пропозиції. На відміну від оренди при лізингу є практика переходу об'єкту після закінчення терміну дії договору у власність лізингоодержувача за заздалегідь узгодженою купівельною ціною. При цьому необхідно укласти окремий договір.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >