ТЕХНОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПЕРЕВІРОК

Оглядова перевірка фінансової інформації

У відповідності з Федеральним законом про аудиторську діяльність та ФСАД № 24. "Основні принципи федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності, що мають відношення до послуг, які можуть надаватися аудиторськими організаціями і аудиторами" аудит і супутні аудиту послуги повинні бути чітко розмежовані. У тому числі до супутніх послуг, регульованим даними стандартом відноситься проведення оглядових перевірок.

Метою оглядової перевірки фінансової (бухгалтерської) звітності є надання аудиторові можливості визначити на основі спрощених процедур, не привернуло Чи увагу аудитора що-небудь, що змусило б його припустити, що фінансова (бухгалтерська) звітність не була складена у всіх істотних відносинах відповідно до встановлених вимогами. Оглядова перевірка фінансової або іншої інформації, складеної відповідно до належними критеріями, проводиться для тих же цілей.

Оглядова перевірка включає в себе в основному запити та аналітичні процедури, спрямовані на загальну перевірку надійності передумов складання фінансової (бухгалтерської) звітності, за які відповідає проверяемая сторона, і призначені для використання передбачуваними користувачами. Проведення оглядової перевірки безсумнівно пов'язане із застосуванням аудиторських навичок, а також зі збором доказів. Проте оцінка систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, тестування бухгалтерських записів і відповідей на запити за допомогою збору підтверджуючих доказів, одержуваних у ході інспектування, спостереження, підтвердження та підрахунку (тобто в ході процедур, характерних для аудиту), як правило, не предусматриваются.

При проведенні оглядової перевірки аудитор забезпечує обмежений рівень впевненості в тому, що перевірена інформація не містить суттєвих викривлень. Для забезпечення такої впевненості аудитор оцінює докази, зібрані в результаті проведених процедур, і робить висновки про відсутність суттєвих перекручень у фінансовій (бухгалтерської) звітності. Ступінь досягнутої переконаності і, отже, рівень впевненості, що може бути наданий, визначаються на основі результатів виконаних процедур. У висновку за результатами оглядової перевірки це виражається у формі негативної впевненості.

Аудитор при проведенні процедур оглядової перевірки охоплює всі істотні аспекти. При цьому виявлення можливих суттєвих викривлень фінансової (бухгалтерської) звітності менш імовірно в порівнянні з аудитом, а рівень впевненості, виражений в ув'язненні за оглядової перевірці, нижче рівня, що надається в аудиторському висновку.

Незважаючи на те що за результатами оглядової перевірки передбачається написання аудиторського висновку, не слід плутати його з висновком за результатами аудиту бухгалтерської (фінансової) звітності.

Первинний аудит

ФСАД № 19 "Особливості першої перевірки аудируемого особи" встановлює єдині вимоги щодо перевірки залишків по рахунках бухгалтерського обліку на початок звітного періоду у випадках, коли аудит фінансової (бухгалтерської) звітності здійснюється вперше або коли аудит за попередній період проводився іншим аудитором. ФСАД № 19 застосовується також у випадках, коли аудитор виявив умовні факти господарської діяльності, що існували на початок звітного періоду.

При первинному аудиті аудитор не має у своєму розпорядженні аудиторських доказів, що підтверджують залишки по рахунках бухгалтерського обліку на початок звітного періоду, які він міг би отримати раніше, і тому повинен отримати достатні належні аудиторські докази того, що:

  • 1) залишки по рахунках бухгалтерського обліку на початок звітного періоду не містять викривлень, які можуть істотно вплинути на фінансову (бухгалтерську) звітність поточного звітного періоду;
  • 2) залишки по рахунках бухгалтерського обліку на кінець попереднього періоду були правильно перенесені на початок поточного періоду або змінені відповідно до порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової (бухгалтерської) звітності;
  • 3) облікова політика застосовується послідовно небудь зміни в обліковій політиці були належним чином відображені в бухгалтерському обліку та розкриті у встановленому порядку.

Аудитор повинен визначити, чи відображають залишки по рахунках бухгалтерського обліку на початок звітного періоду належну облікову політику, а також застосовувалася облікова політика послідовно при складанні фінансової (бухгалтерської) звітності поточного звітного періоду. При наявності будь-яких змін в обліковій політиці або випливають з таких змін наслідків аудитор повинен визначити, чи були зазначені зміни належним чином відображені в бухгалтерському обліку і адекватно розкриті у фінансовій (бухгалтерської) звітності.

Якщо аудит фінансової (бухгалтерської) звітності попереднього періоду проводився іншим аудитором, то діючий аудитор може за згодою керівництва аудируемого особи ознайомитися з робочими документами іншого аудитора, беручи до уваги його професійну компетентність і незалежність. Якщо аудиторський висновок іншого аудитора було модифіковано, діючий аудитор повинен в поточному періоді приділити особливу увагу тим питанням, які послужили причиною істотних зауважень та аудиторських застережень у попередньому періоді.

Деякі аудиторські докази щодо активів і зобов'язань аудируемого особи можуть бути отримані в ході виконання аудиторських процедур відносно фінансово-господарських операцій та документів поточного періоду. Наприклад, в результаті факту погашення (оплати) протягом звітного періоду дебіторської (кредиторської) заборгованості, що існувала на початок звітного періоду, з'являються аудиторські докази існування, прав і обов'язків, повноти та вартісної оцінки на початок звітного періоду.

При перевірці матеріально-виробничих запасів аудитору складно визначити їх наявність на початок звітного періоду. У цьому випадку аудитору рекомендується виконати наступні додаткові процедури:

  • • спостереження за проведенням поточної інвентаризації матеріально-виробничих запасів і відстеження кількісних змін матеріально-виробничих запасів в період з дати поточної інвентаризації до початку звітного періоду;
  • • перевірка вартісної оцінки елементів матеріально-виробничих запасів, що існували на початок звітного періоду;
  • • перевірка величини прибутку і правильності бухгалтерського обліку витрат на звітну дату.

У результаті проведення перерахованих аудиторських процедур з'являються достатні належні аудиторські докази.

Для підтвердження довгострокових активів і зобов'язань (основні засоби, фінансові вкладення і довгострокова дебіторська заборгованість) аудитору рекомендується перевірити облікові записи, на основі яких формуються залишки по рахунках бухгалтерського обліку на початок звітного періоду. В окремих випадках аудитор може отримати підтвердження залишків по рахунках бухгалтерського обліку на початок звітного періоду від третіх осіб (наприклад, по довгострокової дебіторської заборгованості та довгострокових фінансових вкладень). В інших випадках аудитор повинен провести додаткові аудиторські процедури.

Якщо в результаті виконання аудиторських процедур аудитор не отримав достатніх належних аудиторських доказів щодо достовірності залишків по рахунках бухгалтерського обліку на початок звітного періоду, він повинен висловити думку з застереженням або відмовитися від висловлення думки.

Приблизний текст фрагмента аудиторського висновку, що включає відповідну обмовку, наведено в додатку до ФСАД № 19.

Якщо облікова політика поточного періоду не застосовувалася послідовно відносно залишків по рахунках бухгалтерського обліку на початок звітного періоду і якщо наслідки змін облікової політики не були належним чином відображені в бухгалтерському обліку і адекватно розкриті у фінансовій (бухгалтерської) звітності, аудитор повинен залежно від конкретних обставин висловити думку з застереженням або негативну думку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >