ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ЗАГАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

Основні напрямки аудиторської перевірки

При визначенні основних напрямів аудиту важливо визначити структуру та зміст розділів обліку для аудируемого особи. Пропонуємо з цією метою використовувати приведені нижче структуру та зміст розділів обліку, представлені в проекті ТАСІС з реформування російського аудиту.

Загальна організація бухгалтерського обліку

 • • склад бухгалтерії та її структурна схема;
 • • наявність облікової політики;
 • • наявність посадових інструкцій, фактичні обов'язки працівників бухгалтерії та їх повноваження;
 • • наявність робочого плану рахунків і його особливості;
 • • наявність затвердженого графіка документообігу та здійснення контролю за його виконанням;
 • • форма бухгалтерського обліку;
 • • застосування в обліку і управлінні комп'ютерних програм;
 • • наявність затвердженої внутрішньої звітності та здійснення контролю за її складанням та наданням;
 • • наявність форм первинних облікових документів, відмінних від типових;
 • • наявність положення про порядок проведення інвентаризації та організації інвентаризації (затвердження комісії з проведення інвентаризації, наявність протоколів її засідань).

Нематеріальні активи

 • • оцінка нематеріальних активів;
 • • основні джерела надходження нематеріальних активів та структурні підрозділи (відділи, що здійснюють закупівлі), створення об'єктів нематеріальних активів;
 • • документообіг з обліку нематеріальних активів;
 • • документи, що встановлюють строки корисного використання нематеріальних активів;
 • • основні місця (ділянки) використання нематеріальних активів;
 • • прийняті методи нарахування амортизації по об'єктах нематеріальних активів;
 • • процедури поточного контролю за наявністю і використанням нематеріальних активів;
 • • особливості процесу руху нематеріальних активів за звітний період.

Основні засоби

 • • оцінка основних засобів;
 • • основні джерела надходження основних засобів, структурні підрозділи (відділи, що здійснюють закупівлі), створення об'єктів основних засобів;
 • • документообіг з обліку основних засобів;
 • • прийняті методи нарахування амортизації по об'єктах основних засобів;
 • • використовувані методи при переоцінці основних засобів;
 • • процедури поточного контролю за наявністю і використанням основних засобів;
 • • особливості процесу руху основних засобів за звітний період.

Незавершені капітальні вкладення

 • • господарські операції, що відображаються на рахунку "Вкладення у необоротні активи";
 • • документообіг за рахунком "Вкладення у необоротні активи" по різних об'єктах капітальних вкладень: будівництва, придбання об'єктів основних засобів і нематеріальних активів і т.д .;
 • • процедури поточного контролю за формуванням інвентарної вартості об'єктів капітальних вкладень;
 • • особливості капітальних вкладень за звітний період.

Фінансові вкладення

 • • види фінансових вкладень;
 • • структурні підрозділи (відділи), що займаються фінансовими інвестиціями;
 • • документи, що обгрунтовують прийняття до обліку різних видів фінансових інвестицій;
 • • документообіг з обліку фінансових інвестицій;
 • • процедури поточного контролю за ефективністю фінансових вкладень;
 • • особливості фінансових інвестицій за звітний період.

Запаси сировини і матеріалів

 • • основні види виробничих запасів, наявність нормативів запасів;
 • • методи оцінки виробничих запасів;
 • • документообіг по руху сировини і матеріалів, починаючи зі складу до списання на виробництво;
 • • процедури поточного контролю за наявністю виробничих запасів і правильністю їх списання на виробництво;
 • • особливості процесу руху сировини і матеріалів за звітний період.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >