Акціонерні товариства

Діяльність акціонерних товариств регулюється Законом про акціонерні товариства. Відповідно до п. 5 ст. 9 Закону про акціонерні товариства засновники товариства укладають між собою письмовий договір про його створення, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по установі суспільства, розмір статутного капіталу, категорії і типи акцій, що підлягають розміщенню серед засновників, розмір і порядок їх оплати, права та обов'язки засновників щодо створення товариства.

Статутний капітал товариства складається з номінальної вартості акцій товариства, придбаних акціонерами (ст. 25 Закону про акціонерні товариства). Номінальна вартість всіх звичайних акцій повинна бути однаковою. При установі суспільства всі його акції мають бути розміщені серед засновників. Акції товариства, розподілені при його заснуванні, повинні бути повністю оплачені протягом року з моменту державної реєстрації акціонерного товариства, якщо менший строк не передбачений договором про створення товариства (ст. 34 Закону про акціонерні товариства). Не менш 50% акцій товариства, розподілених при його заснуванні, повинно бути сплачено протягом трьох місяців з моменту його державної реєстрації.

Можливість збільшення акціонерним товариством свого статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій передбачена законодавством. Після внесення змін до статуту в бухгалтерському обліку відображається збільшення статутного капіталу записом по кредиту рахунку 80 і дебетом рахунку 75.

Суспільство, якщо це передбачено його статутом, має право придбавати розміщені їм акції за рішенням загальних зборів акціонерів або ради директорів (наглядової ради), якщо йому відповідно до статуту належить таке право (ст. 72 Закону про акціонерні товариства).

Суспільство не має права приймати рішення про придбання ним акцій, якщо номінальна вартість акцій, що перебувають в обігу, складе менше 90% статутного капіталу товариства.

Для цілей оподаткування прибутку доходи у вигляді майна, майнових прав чи немайнових прав, що мають грошову оцінку, що отримані у вигляді внесків (вкладів) до статутного (складеного) капіталу (фонду) організації, не враховуються при визначенні податкової бази (подп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Виплата дивідендів

Відповідно до п. 1 ст. 42 Закону про акціонерні товариства акціонерне товариство має право за результатами фінансового року приймати рішення про виплату дивідендів по розміщених акціях. Джерелом виплати дивідендів є прибуток суспільства після оподаткування (чистий прибуток товариства), яка визначається за даними бухгалтерської звітності товариства (п. 2 ст. 42 Закону про акціонерні товариства).

При цьому існують обмеження на виплату дивідендів, перелічені в ст. 43 Закону про акціонерні товариства.

Нарахування доходу на користь учасників ТОВ у розмірі частини чистого прибутку, отриманого за підсумками року, відображається у бухгалтерському

обліку на дату прийняття рішення загальними зборами учасників товариства про розподіл чистого прибутку.

Згідно з Інструкцією але застосування Плану рахунків сума дивідендів, нарахованих акціонерам - працівникам організації, відображається за дебетом рахунка 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" у кореспонденції з рахунком 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці".

Виплата дивідендів з каси організації відображається записом за дебетом рахунка 70 і кредитом рахунку 50 "Каса".

У зв'язку з виплатою дивідендів акціонерам - фізичним особам організація визнається податковим агентом, тобто зобов'язана обчислити, утримати у одержувача доходу - платника ПДФО та сплатити до бюджету суму ПДФО (п. 1, 2 ст. 226 НК РФ).

ПДФО з доходів у вигляді дивідендів, отриманих працівниками - податковими резидентами РФ, обчислюється за ставкою 9% (п. 4 ст. 224 НК РФ).

Організація - податковий агент зобов'язана перерахувати суму обчисленого й утриманого ПДФО не пізніше дня фактичного отримання у банку готівкових грошових коштів на виплату доходу (п. 6 ст. 226 Н К РФ).

Сума нарахованих дивідендів не враховується з метою оподаткування прибутку (п. 1 ст. 270 НК РФ).

Аудит розрахунків із засновниками може включати наступні напрямки, реалізовані в програмі аудиту (табл. 14.3).

Таблиця 14.3

Напрями аудиту розрахунків із засновниками

Напрям / питання для перевірки

Документи

Перевірка відображення розрахунків із засновниками за рахунком 75-1

Довідки, регістри бухгалтерського обліку, баланс

Перевірка відображення розрахунків із засновниками за рахунком 75-2

Довідки, розрахунки, регістри бухгалтерського обліку, документи

Перевірка повноти та правильності розрахунку доходів, отриманих засновниками

Розрахунки, довідки, регістри бухгалтерського обліку, кошториси

Перевірка організації обліку та виплати дивідендів

Рішення ради директорів, рішення річних зборів акціонерів

Перевірка фактичного надходження в якості внесків засновників в статутний капітал оборотних і необоротних активів

Накази, акти, рахунки, регістри бухгалтерського обліку, баланс

Перевірка фактичного вибуття оборотних і необоротних активів в результаті розрахунків із засновниками

Протоколи, накази, регістри бухгалтерського обліку, акти, баланс

Перевірка розрахунків при вибутті зі складу засновників

Протоколи, довідки, розрахунки, акти, баланс, регістри бухгалтерського обліку, дані про рух грошових коштів

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >