Аудиторська перевірка розрахункового та інших рахунків у банку

Метою аудиторської перевірки операцій по розрахунковому, валютному та інших рахунках у банку є формування думки про достовірність бухгалтерської звітності по розділу "Кошти" і відповідно застосовуваної методики обліку грошових коштів на рахунках у банку чинним в Російській Федерації нормативним документам.

При аудиті розрахункового рахунку необхідно перевірити:

 • 1) відомості про розрахункові рахунки, відкритих у банках;
 • 2) відповідність порядку ведення операцій по розрахункових рахунках Положенням про безготівкові розрахунки в РФ, затвердженим зазначенням ЦБ РФ від 03.10.2002 №2-П;
 • 3) стан обліку та контролю за операціями на рахунках в банку;
 • 4) повноту і правильність відображення в обліку операцій по розрахункових рахунках;
 • 5) повноту та правильність синтетичного обліку операцій по розрахунковому рахунку.

Джерелами інформації для перевірки можуть служити такі документи і регістри обліку:

 • • первинні документи з оформлення операцій по рахунках в банку;
 • • картка комп'ютеризованого обліку операцій на рахунках в банку;
 • • регістри синтетичного обліку операцій на рахунках в банку;
 • • звіт про рух грошових коштів (форма № 4);
 • • бухгалтерський баланс (форма № 1);
 • • податкова звітність (відомості про рублевих рахунках і рахунках в іноземній валюті).

При проведенні перевірки аудитор повинен враховувати наступні фактори:

 • • підставою відкриття банківського рахунку є укладення договору банківського рахунку;
 • • з абз. 7 п. 2.5 Положення ЦБ РФ "Про правила організації готівкового грошового обігу на території Російської Федерації" від 05.01.1998 № 14-П випливає, що обмеження по кількості банківських рахунків, відкритих юридичній особі, і обмеження за місцем розташування банку не передбачені;
 • • як правило, організації мають кілька розрахункових рахунків в одному або різних банках;
 • • останнім часом податкові органи нерідко приймають рішення про зупинення операцій по кожному розрахунковому рахунку на частину суми донарахованих податків, пені та штрафів. Сума стягнення визначається пропорційно кількості розрахункових рахунків, наявних у компанії. Фактично, чим більше розрахункових рахунків, тим меншою буде сума, заблокована на кожному з них. При цьому податкові органи зазвичай не враховують питання фактичного використання організацією кожного розрахункового рахунку. Зауважимо, що такий порядок нс суперечить чинному законодавству РФ.

Аудитор повинен визначити, скільки на підприємстві є розрахункових рахунків, і перевірити, як ведеться аналітичний і синтетичний облік по кожному з них. При цьому він встановлює кількість і номери рахунків, відкритих у банках, а також найменування банків. Ці дані потрібні для перевірки наявності банківських виписок за всіма рахунками і регістрів синтетичного обліку по кожному рахунку.

Основна інформація по розрахунковому рахунку міститься в банківських виписках та доданих до них первинних документах. Аудитор повинен перевірити, підтверджена чи кожна операція, відображена у виписці, відповідними первинними документами.

Перевірки операцій по валютних рахунках

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності організації отримують виручку від експорту продукції (робіт, послуг), роблять платежі з імпорту товарів, оплачують витрати по закордонних відрядженнях та інші операції в іноземній валюті через валютні рахунки, що відкриваються в банках РФ, а також за кордоном. Порядок відкриття валютних рахунків та проведення операцій за ними регулюється валютним законодавством та нормативними актами ЦБ РФ.

При аудиті валютних рахунків необхідно перевірити:

 • 1) відомості про валютні рахунки, відкритих у банках;
 • 2) відповідність порядку ведення операцій по валютних рахунках законодавству РФ;
 • 3) стан обліку та контролю за операціями на валютних рахунках у банку;
 • 4) повноту і правильність відображення в обліку операцій по розрахункових рахунках;
 • 5) повноту та правильність синтетичного обліку операцій по валютних рахунках.

У відповідності з діючими нормативними актами юридичні особи - резиденти можуть мати такі валютні рахунки:

 • • спеціальний транзитний валютний рахунок для обліку операцій з купівлі іноземної валюти за рублі на валютному ринку РФ та її зворотного продажу;
 • • поточний валютний рахунок для обліку коштів, залишених у розпорядженні юридичної особи після обов'язкового продажу експортної виручки та здійснення інших операцій за рахунком відповідно до валютним законодавством;
 • • валютний рахунок за кордоном, який відкривають за спеціальним дозволом ЦБ РФ організації, які мають представництва за кордоном.

Аудит операцій на валютних рахунках здійснюється окремо по кожному валютному рахунку, відкритому в банку, у тому числі і за кордоном. При цьому слід мати на увазі, що якщо російська організація має в закордонному банку рахунок, відкритий за ліцензією ЦБ РФ, то ця ліцензія не є підставою для зарахування на нього валютної виручки. У ЦБ РФ повинно бути отримано спеціальний дозвіл на кожне зарахування валюти на рахунок у закордонному банку.

Аудитор, крім того, повинен пам'ятати наступні основні нормативно-регулюючі положення:

 • • здійснення валютних операцій в РФ регулюється положеннями Федерального закону від 10.12.2003 № 173-Φ3 "Про валютне регулювання та валютний контроль" (далі - Закон про валютне регулювання);
 • • особливості бухгалтерського обліку та відображення в бухгалтерській звітності активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті, пов'язані з перерахунком вартості цих активів і зобов'язань в рублі, встановлені ПБУ 3/2006;
 • • дію ПБО 3/2006 поширюється на організації, які є юридичними особами за законодавством РФ (за винятком кредитних і бюджетних організацій);
 • • купівля-продаж іноземної валюти в РФ здійснюється тільки через уповноважені банки (ч. 1 ст. 11 Закону про валютне регулювання);
 • • сума комісії банку в податковому обліку організації включається у позареалізаційні витрати (подп. 15 п. 1 ст. 265 НК РФ);
 • • різниця, що виникла в результаті відхилення курсу купівлі іноземної валюти від офіційного курсу ЦБ РФ, встановленого на дату переходу права власності на іноземну валюту, визнається позареалізаційних доходом / витратою на цю дату (п. 2 ст. 250 НК РФ);
 • • з 1 січня 2007 р скасовано вимогу про обов'язковий продаж частини валютної виручки на внутрішньому валютному ринку РФ;
 • • для переведення однієї валюти в іншу банк за дорученням організації здійснює конверсійну операцію за крос-курсом банку.

Датою здійснення банківських операцій по валютних рахунках вважається дата зарахування коштів на валютний рахунок в кредитній організації або дата їх списання з валютного рахунку (ПБО 3/2006).

Аудит операцій по іншим рахункам в бачках

Бухгалтерський облік операцій, пов'язаних з розрахунками за акредитивом, чеками, іншим платіжним документам, ведеться на рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках". До нього можуть бути відкриті такі субрахунки: 55-1 "Акредитиви", 55-2 "Чекові книжки", 55-3 "Депозитні рахунки" та ін.

Напрямки перевірки операцій по іншим рахунках в банку аналогічні зазначеним для операцій по розрахунковому і валютному рахунку.

Якщо на підприємстві здійснюються подібні розрахунки, то аудитору необхідно провести перевірку:

 • • правильності та законності застосування акредитивної форми розрахунків;
 • • правильності документального оформлення операцій, оплачених чеками з лімітованих і нелімітованих чекових книжок;
 • • наявності депозитних сертифікатів, придбаних у банку (якщо були такі операції);
 • • повноти і правильності документального оформлення операцій по руху коштів цільового фінансування, що надійшли на утримання соціальних установ (дитячого садка, ясел і т.д.) від батьків та інших джерел;
 • • надання балансів та інших необхідних документів від структурних підрозділів, виділених на самостійний баланс;
 • • правильності складання бухгалтерських проводок.

Відповідність записів у виписках банку за операціями рахунки 55 звіряється з Головною книгою і журналом-ордером № 3.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >