АУДИТ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Метою аудиту доходів і витрат організації є визначення та підтвердження сум доходів і витрат за їх видами в бухгалтерському та податковому обліку.

Так як при проведенні даного аудиту особливу роль відіграють вимоги нормативних документів, наведемо основні з них, відповідність яким повинен враховувати аудитор.

Аудит витрат

При проведенні аудиту витрат необхідно перевірити:

 • 1) витрати на виробництво (рахунки 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29 та ін.);
 • 2) витрати для цілей бухгалтерського обліку;
 • 3) витрати для цілей оподаткування;
 • 4) витрати майбутніх періодів;
 • 5) правильність відображення обліку доходів і витрат по виділеним видам діяльності;
 • 6) незавершене виробництво.

Наведемо дані напрямки перевірки і відповідні їм питання у вигляді табл. 23.1.

Таблиця 23.1

Аудит витрат

Аудит витрат для цілей бухгалтерського обліку

Провести:

 • а) перевірку і підтвердження достовірності звітних даних про фактичну собівартість продукції (робіт, послуг);
 • б) аналіз виконання плану по собівартості продукції (робіт, послуг);
 • в) аудит собівартості продукції (робіт, послуг) за статтями витрат, обмовляється галузевими інструкціями з обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

Аудит витрат для цілей оподаткування

Перевірити і підтвердити:

 • а) правильність обчислення матеріальних витрат, передбачених ст. 254 Н К РФ;
 • б) правильність обчислення витрат на оплату праці, передбачених ст. 255 НК РФ;
 • в) правильність формування складу амортизується майна і визначення його первісної вартості відповідно до ст. 256 і 257 Н К РФ;
 • г) правильність включення амортизується майна до складу амортизаційних груп у відповідності зі ст. 258 НК РФ і постановою Уряду РФ від 01.01.2002 № 1;
 • д) правильність розрахунку сум амортизації у відповідності зі ст. 259 Н К РФ;
 • е) правильність включення до складу витрат аудируемого періоду витрат на ремонт основних засобів у відповідності зі ст. 260 Н К РФ;
 • ж) правильність визнання витрат на освоєння природних ресурсів і дотримання порядку їх обліку відповідно до ст. 261 НК РФ;
 • з) правильність визнання витрат на науково-дослідні та (або) дослідно-конструкторські розробки і дотримання порядку їх обліку відповідно до ст. 262 НК РФ;

і) обгрунтованість витрат на обов'язкове і добровільне страхування майна відповідно до ст. 263 НК РФ;

 • к) правильність списання на собівартість інших витрат. пов'язаних з виробництвом і (або) реалізацією (ст. 264 НК РФ);
 • л) правильність списання інших витрат, пов'язаних з виробництвом і (або) реалізацією (ст. 265 НК РФ):
 • м) правильність формування та використання витрат на формування резервів по сумнівних боргах (ст. 266 НК РФ);
 • н) правильність утворення і використання витрат на формування резерву з гарантійного ремонту та гарантійного обслуговування (ст. 267 НК РФ);
 • о) правильність визначення витрат при реалізації товарів та майна (ст. 268 НК РФ);
 • п) правильність віднесення процентів за борговими зобов'язаннями до витрат (ст. 269 НК РФ);
 • р) правильність визначення витрат, що не враховуються з метою оподаткування (ст. 270 НК РФ)

Аудит витрат майбутніх періодів

Перевірити і підтвердити:

 • а) правильність оформлення результатів інвентаризації витрат майбутніх періодів;
 • б) склад витрат майбутніх періодів:
 • в) розрахунок розподілу витрат майбутніх періодів по звітних періодах;
 • г) перевірку повноти та правильності відображення в синтетичному й аналітичному обліку операцій з обліку витрат майбутніх періодів

Аудит правильності відображення обліку доходів і витрат по виділеним видам діяльності

Перевірити і підтвердити правильність відображення в обліку доходів і витрат по виділеним видам діяльності

Аудит незавершеного виробництва

Перевірити і підтвердити витрати по незавершеному виробництву

Відповідно до п. 17 ПБУ 10/99 витрати підлягають визнанню в бухгалтерському обліку незалежно від наміру отримати виручку і форми здійснення витрат (грошової, натуральної та іншої). Згідно з п. 16 ПБО 10/99 витрати визнаються в якості таких при дотриманні наступних умов:

 • • витрата повинен проводитися у відповідності з конкретним договором, вимогою законодавчих і нормативних актів, звичаями ділового обороту;
 • • повинна бути відсутнім невизначеність у сумі витрати;
 • • повинна бути впевненість у тому, що в результаті конкретної операції відбудеться зменшення економічних вигод організації.
 • - / -Аудит Доходів

Аудит доходів передбачає необхідність оцінити:

 • 1) правильність визначення і відображення в обліку прибутку (збитків) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг;
 • 2) правильність обліку операційних, позареалізаційних та надзвичайних доходів і витрат;
 • 3) правильність і обгрунтованість розподілу чистого прибутку;
 • 4) правильність визначення доходів від реалізації, а також позареалізаційних доходів, що враховуються для цілей оподаткування прибутку.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >