РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ в аудиті

Аналітичні процедури в аудиті.

Види та особливості їх застосування

Вимоги з розглянутого питання встановлені ФСАД № 20 "Аналітичні процедури" і є обов'язковими для всіх аудиторських організацій при здійсненні аудиту, що передбачає підготовку офіційного аудиторського висновку, за винятком тих його положень, де прямо вказано, що вони носять рекомендаційний характер. Стандарт зобов'язує аудитора застосовувати аналітичні процедури на стадії планування і завершальній стадії аудиту, при цьому аудитор здійснює аналіз співвідношень і закономірностей, заснованих на відомостях про діяльність аудируемого особи, а також вивчає зв'язок цих співвідношень і закономірностей з іншої наявної в розпорядженні аудитора інформацією або причини можливих відхилень від неї.

Аналітичні процедури включають в себе:

 • 1) розгляд фінансової та іншої інформації про аудируємий обличчі в порівнянні:
  • - З порівнянною інформацією за попередні періоди;
  • - Очікуваними результатами діяльності аудируемого особи, наприклад кошторисами або прогнозами, а також припущеннями аудитора;
  • - Інформацією про організації, провідних аналогічну діяльність (наприклад, порівняння відносини виручки від продажів аудируемого особи до суми дебіторської заборгованості з середніми галузевими показниками або з показниками інших організацій порівнянного розміру в тій же галузі економіки);
 • 2) розгляд взаємозв'язків між:
  • - Елементами інформації, які імовірно повинні відповідати прогнозованому зразку, виходячи з досвіду аудируемого особи;
  • - Фінансовою інформацією та іншою інформацією (наприклад, між витратами на оплату праці і чисельністю працівників).

Аналітичні процедури можуть бути здійснені різними способами (просте порівняння, комплексний аналіз із застосуванням складних статистичних методів і ін.). Аналітичні процедури проводять відносно консолідованої фінансової звітності, фінансової звітності дочірніх організацій, підрозділів або сегментів і окремих елементів фінансової інформації.

Вибір методу проведення аналітичних процедур чи проектування тесту залежить від поставленої мети. Нерідко досить ефективним виявляється порівняння облікових і звітних даних клієнта за кілька часових періодів, а також вивчення аудитором відхилень, які дають різні прийоми і методи. Порівняння фінансових показників у розрізі кожного з методів може відбуватися в абсолютних і відносних величинах, а також у змішаному варіанті. Як показує практика, найбільшою обережності вимагають висновки на основі вивчення абсолютних показників звітності. Це пояснюється тим, що тлумачення змін абсолютних величин через вплив інфляції не може бути однозначним. У цьому зв'язку загальноприйнятою аналітичної процедурою вважається аналіз відносних показників. Відносні показники, у свою чергу, диференціюються на показники балансу, показники звіту про фінансові результати та їх використання і змішані показники.

Аналітичні процедури здійснюються в кілька етапів: постановка мети аудиту; вибір методу аналізу для досягнення поставленої мети; складання інформаційної бази аналізу; встановлення критеріїв для прийняття рішень; процедури тестування; аналіз результатів; формулювання висновків.

Аналітичні процедури можуть виконуватися протягом усього процесу аудиту, що дозволяє підвищити його якість і скоротити витрати часу на проведення.

Результати планування і виконання аналітичних процедур аудитор повинен відобразити в робочій документації з проведення перевірки; використовувати для отримання аудиторських доказів, необхідних при складанні аудиторського висновку, а також для підготовки письмової інформації керівництву економічного суб'єкта за результатами проведення аудиту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >