Навігація
Головна
 
Головна arrow Право arrow Валютне право
< Попередня   ЗМІСТ

Правовий статус Євразійського банку розвитку

Євразійський банк розвитку є міжнародною фінансовою організацією, створеною відповідно до міжнародного договору між Російською Федерацією і Республікою Казахстан 12 січня 2006 в Астані. Засновниками ЄБР є Російська Федерація і Республіка Казахстан в особі їхніх урядів. Статутний капітал ЄБР становить 1,5 млрд дол. США. Місцезнаходження ЄБР - Алмати (Республіка Казахстан).

Метою створення ЄБР є забезпечення сприятливих умов для становлення і розвитку ринкової економіки держав-учасників, їх економічного зростання і розширення торговельно-економічних зв'язків між ними шляхом здійснення інвестиційної діяльності.

Банк сприяє зміцненню міжнародної фінансово-економічної співпраці, беручи участь у роботі інших міжнародних фінансових і банківських організацій та спілок відповідно до загальноприйнятих принципів банківської діяльності.

Статут Євразійського банку розвитку затверджений Угоди про заснування Євразійського банку розвитку між Російською Федерацією і Республікою Казахстан.

На сьогоднішній день повноправними учасниками ЄБР є: Російська Федерація, Республіка Казахстан, Республіка Вірменія і Республіка Таджикистан.

Функціями ЄБР відповідно до ст. 2 Статуту Євразійського банку розвитку є:

 • - Здійснення інвестиційної діяльності в інтересах соціально-економічного розвитку держав - учасниць ЄБР допомогою фінансування проектів і програм, надання гарантій і участі в статутному капіталі організацій, використовуючи для цього власний капітал і кошти, залучені на міжнародних і національних фінансових ринках, а також інші доступні ресурси ;
 • - Консультування учасників ЄБР з питань економічного розвитку, ефективного використання ресурсів, розширення торговельно-економічних зв'язків, проведення інформаційно-аналітичної роботи в галузі державних та міжнародних фінансів;
 • - Взаємодія з міжнародними організаціями, державами, національними установами та господарюючими суб'єктами держав - учасниць ЄБР та інших країн, зацікавленими у фінансуванні економічного розвитку;
 • - Здійснення іншої діяльності, що не суперечить цілям ЄБР, визначеним Угодою про заснування Євразійського банку розвитку, двосторонніми угодами, укладеними ЄБР з його учасниками, їх центральними (національними) банками та іншими уповноваженими органами, а також міжнародній банківській практиці.

Управління ЄБР здійснюють Рада ЄБР, Правління ЄБР і його голова.

Рада ЄБР є вищим колегіальним органом управління, склад якого формується з повноважних представників та їх заступників від кожного учасника ЄБР. Рада ЄБР щорічно обирає одного з повноважних представників в якості голови Ради ЄБР. Члени Ради ЄБР здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.

Відповідно до ст. 14 Статуту Євразійського банку розвитку до компетенції Ради ЄБР належить вирішення наступних питань:

 • - Визначення основних напрямів діяльності ЄБР, включаючи питання кредитної політики, відповідно до його цілями і завданнями;
 • - Прийняття до складу ЄБР нових учасників і визначення умов їх прийняття;
 • - Прийняття до складу ЄБР нових учасників шляхом передачі частки акцій новим учасникам;
 • - Прийняття рішень про збільшення або зменшення статутного капіталу ЄБР;
 • - Прийняття рішень про перерозподіл статутного капіталу між учасниками ЄБР;
 • - Призначення та звільнення з посади голови Правління ЄБР за поданням засновників ЄБР;
 • - Визначення розміру винагороди голови Правління ЄБР;
 • - Затвердження кандидатур заступників голови Правління ЄБР за поданням голови Правління ЄБР;
 • - Затвердження організаційної структури ЄБР;
 • - Затвердження річного звіту Правління ЄБР, річного балансу і звіту про прибутки і збитки ЄБР з урахуванням аудиторського висновку;
 • - Затвердження бюджету ЄБР на черговий фінансовий рік;
 • - Затвердження порядку вибору зовнішнього аудитора ЄБР і самого зовнішнього аудитора ЄБР, а також порядку діяльності служби внутрішнього аудиту та Ревізійної комісії ЄБР;
 • - Прийняття рішень про створення внутрішніх фондів ЄБР, розмірах резервного та інших фондів, а також про розподіл прибутку ЄБР;
 • - Визначення пріоритетів ЄБР в галузі міжнародного співробітництва та прийняття рішень про укладання угод про співробітництво з міжнародними організаціями;
 • - Прийняття рішень про відкриття філій, установі дочірніх банків і організацій;
 • - Призупинення діяльності учасника ЄБР;
 • - Прийняття рішень про призупинення операцій ЄБР, ініціюванні його ліквідації, включаючи визначення термінів та умов розподілу чистих активів ЄБР між учасниками;
 • - Вирішення питань щодо внесення змін до Статуту Євразійського банку розвитку;
 • - Затвердження Положення про інвестиційну діяльність ЄБР;
 • - Розгляд і затвердження інвестиційних проектів ЄБР, віднесених відповідно до Положення про інвестиційну діяльність ЄБР до компетенції Ради ЄБР;
 • - Визначення процедури ліквідації ЄБР;
 • - Затвердження регламенту роботи Ради ЄБР;
 • - Будь-які інші питання, вирішення яких покладається на Раду ЄБР відповідно до Статуту Євразійського банку розвитку.

Правління ЄБР є постійно діючим колегіальним виконавчим органом ЄБР, діяльність якого регламентується Радою ЄБР і підзвітний йому. Склад Правління ЄБР обирається Радою ЄБР.

У відповідності зі ст. 16 Статуту Євразійського банку розвитку до компетенції правління ЄБР належать такі питання:

 • - Розробка програм діяльності ЄБР, у тому числі інвестиційної, підготовка пропозицій щодо вирішення стратегічних завдань діяльності ЄБР;
 • - Підготовка засідань Ради ЄБР, подання на затвердження Ради ЄБР звітності за фінансовий рік і проекту бюджету ЄБР на черговий фінансовий рік;
 • - Організація експертизи інвестиційного портфеля ЄБР, проведення оцінки ресурсного потенціалу ЄБР, підготовка пропозицій, що стосуються пріоритетності фінансування проектів, прийняття рішень про фінансування проектів в межах повноважень, визначених Радою ЄБР, підготовка для розгляду на Раді ЄБР висновків щодо проектів з обсягами інвестицій, що перевищують встановлені Радою ЄБР ліміти;
 • - Аналіз пропозицій, що стосуються розміщення та залучення коштів, визначення раціональної структури активів і пасивів ЄБР з метою підтримки ліквідності та отримання прибутку, забезпечення контролю за ризиками та ліквідністю;
 • - Затвердження тарифів на послуги ЄБР;
 • - Затвердження правил і процедур ЄБР;
 • - Ведення реєстру учасників ЄБР;
 • - Інші питання діяльності ЄБР, не віднесені до компетенції ради ЄБР.

Голова Правління ЄБР є одноосібним органом управління і керує діяльністю ЄБР і його Правління в рамках своєї компетенції і прав, визначених Статутом Євразійського банку розвитку і рішеннями Ради ЄБР. Голова Правління ЄБР обирається Радою ЄБР на чотири роки і може бути переобраний на новий термін.

Голова Правління ЄБР бере участь у засіданнях Ради ЄБР з правом дорадчого голосу; не може одночасно бути повноважним представником учасника ЄБР в Раді ЄБР або його заступником; є офіційним представником ЄБР і наділений такими повноваженнями:

 • - Управляти поточною діяльністю ЄБР відповідно до рішень Ради ЄБР та Правління ЄБР;
 • - Вчиняти від імені ЄБР (без довіреності) операції та угоди, представляти інтереси ЄБР у відносинах з державами та міжнародними фінансовими та іншими організаціями;
 • - Затверджувати штатний розклад ЄБР, приймати і звільняти його співробітників, визначати посадові обов'язки, встановлювати розміри оплати праці співробітників ЄБР в рамках затвердженого Радою ЄБР бюджету;
 • - Вносити пропозиції щодо персонального складу служби внутрішнього аудиту;
 • - Видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма співробітниками ЄБР.

Голова Правління ЄБР несе відповідальність перед Радою ЄБР за виконання його рішень, організацію роботи ЄБР і результати його діяльності.

При прийнятті рішень органи управління ЄБР керуються виключно міркуваннями, спрямованими на досягнення статутних цілей.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук