Правовий статус Євразійського банку розвитку

Євразійський банк розвитку є міжнародною фінансовою організацією, створеною відповідно до міжнародного договору між Російською Федерацією і Республікою Казахстан 12 січня 2006 в Астані. Засновниками ЄБР є Російська Федерація і Республіка Казахстан в особі їхніх урядів. Статутний капітал ЄБР становить 1,5 млрд дол. США. Місцезнаходження ЄБР - Алмати (Республіка Казахстан).

Метою створення ЄБР є забезпечення сприятливих умов для становлення і розвитку ринкової економіки держав-учасників, їх економічного зростання і розширення торговельно-економічних зв'язків між ними шляхом здійснення інвестиційної діяльності.

Банк сприяє зміцненню міжнародної фінансово-економічної співпраці, беручи участь у роботі інших міжнародних фінансових і банківських організацій та спілок відповідно до загальноприйнятих принципів банківської діяльності.

Статут Євразійського банку розвитку затверджений Угоди про заснування Євразійського банку розвитку між Російською Федерацією і Республікою Казахстан.

На сьогоднішній день повноправними учасниками ЄБР є: Російська Федерація, Республіка Казахстан, Республіка Вірменія і Республіка Таджикистан.

Функціями ЄБР відповідно до ст. 2 Статуту Євразійського банку розвитку є:

 • - Здійснення інвестиційної діяльності в інтересах соціально-економічного розвитку держав - учасниць ЄБР допомогою фінансування проектів і програм, надання гарантій і участі в статутному капіталі організацій, використовуючи для цього власний капітал і кошти, залучені на міжнародних і національних фінансових ринках, а також інші доступні ресурси ;
 • - Консультування учасників ЄБР з питань економічного розвитку, ефективного використання ресурсів, розширення торговельно-економічних зв'язків, проведення інформаційно-аналітичної роботи в галузі державних та міжнародних фінансів;
 • - Взаємодія з міжнародними організаціями, державами, національними установами та господарюючими суб'єктами держав - учасниць ЄБР та інших країн, зацікавленими у фінансуванні економічного розвитку;
 • - Здійснення іншої діяльності, що не суперечить цілям ЄБР, визначеним Угодою про заснування Євразійського банку розвитку, двосторонніми угодами, укладеними ЄБР з його учасниками, їх центральними (національними) банками та іншими уповноваженими органами, а також міжнародній банківській практиці.

Управління ЄБР здійснюють Рада ЄБР, Правління ЄБР і його голова.

Рада ЄБР є вищим колегіальним органом управління, склад якого формується з повноважних представників та їх заступників від кожного учасника ЄБР. Рада ЄБР щорічно обирає одного з повноважних представників в якості голови Ради ЄБР. Члени Ради ЄБР здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.

Відповідно до ст. 14 Статуту Євразійського банку розвитку до компетенції Ради ЄБР належить вирішення наступних питань:

 • - Визначення основних напрямів діяльності ЄБР, включаючи питання кредитної політики, відповідно до його цілями і завданнями;
 • - Прийняття до складу ЄБР нових учасників і визначення умов їх прийняття;
 • - Прийняття до складу ЄБР нових учасників шляхом передачі частки акцій новим учасникам;
 • - Прийняття рішень про збільшення або зменшення статутного капіталу ЄБР;
 • - Прийняття рішень про перерозподіл статутного капіталу між учасниками ЄБР;
 • - Призначення та звільнення з посади голови Правління ЄБР за поданням засновників ЄБР;
 • - Визначення розміру винагороди голови Правління ЄБР;
 • - Затвердження кандидатур заступників голови Правління ЄБР за поданням голови Правління ЄБР;
 • - Затвердження організаційної структури ЄБР;
 • - Затвердження річного звіту Правління ЄБР, річного балансу і звіту про прибутки і збитки ЄБР з урахуванням аудиторського висновку;
 • - Затвердження бюджету ЄБР на черговий фінансовий рік;
 • - Затвердження порядку вибору зовнішнього аудитора ЄБР і самого зовнішнього аудитора ЄБР, а також порядку діяльності служби внутрішнього аудиту та Ревізійної комісії ЄБР;
 • - Прийняття рішень про створення внутрішніх фондів ЄБР, розмірах резервного та інших фондів, а також про розподіл прибутку ЄБР;
 • - Визначення пріоритетів ЄБР в галузі міжнародного співробітництва та прийняття рішень про укладання угод про співробітництво з міжнародними організаціями;
 • - Прийняття рішень про відкриття філій, установі дочірніх банків і організацій;
 • - Призупинення діяльності учасника ЄБР;
 • - Прийняття рішень про призупинення операцій ЄБР, ініціюванні його ліквідації, включаючи визначення термінів та умов розподілу чистих активів ЄБР між учасниками;
 • - Вирішення питань щодо внесення змін до Статуту Євразійського банку розвитку;
 • - Затвердження Положення про інвестиційну діяльність ЄБР;
 • - Розгляд і затвердження інвестиційних проектів ЄБР, віднесених відповідно до Положення про інвестиційну діяльність ЄБР до компетенції Ради ЄБР;
 • - Визначення процедури ліквідації ЄБР;
 • - Затвердження регламенту роботи Ради ЄБР;
 • - Будь-які інші питання, вирішення яких покладається на Раду ЄБР відповідно до Статуту Євразійського банку розвитку.

Правління ЄБР є постійно діючим колегіальним виконавчим органом ЄБР, діяльність якого регламентується Радою ЄБР і підзвітний йому. Склад Правління ЄБР обирається Радою ЄБР.

У відповідності зі ст. 16 Статуту Євразійського банку розвитку до компетенції правління ЄБР належать такі питання:

 • - Розробка програм діяльності ЄБР, у тому числі інвестиційної, підготовка пропозицій щодо вирішення стратегічних завдань діяльності ЄБР;
 • - Підготовка засідань Ради ЄБР, подання на затвердження Ради ЄБР звітності за фінансовий рік і проекту бюджету ЄБР на черговий фінансовий рік;
 • - Організація експертизи інвестиційного портфеля ЄБР, проведення оцінки ресурсного потенціалу ЄБР, підготовка пропозицій, що стосуються пріоритетності фінансування проектів, прийняття рішень про фінансування проектів в межах повноважень, визначених Радою ЄБР, підготовка для розгляду на Раді ЄБР висновків щодо проектів з обсягами інвестицій, що перевищують встановлені Радою ЄБР ліміти;
 • - Аналіз пропозицій, що стосуються розміщення та залучення коштів, визначення раціональної структури активів і пасивів ЄБР з метою підтримки ліквідності та отримання прибутку, забезпечення контролю за ризиками та ліквідністю;
 • - Затвердження тарифів на послуги ЄБР;
 • - Затвердження правил і процедур ЄБР;
 • - Ведення реєстру учасників ЄБР;
 • - Інші питання діяльності ЄБР, не віднесені до компетенції ради ЄБР.

Голова Правління ЄБР є одноосібним органом управління і керує діяльністю ЄБР і його Правління в рамках своєї компетенції і прав, визначених Статутом Євразійського банку розвитку і рішеннями Ради ЄБР. Голова Правління ЄБР обирається Радою ЄБР на чотири роки і може бути переобраний на новий термін.

Голова Правління ЄБР бере участь у засіданнях Ради ЄБР з правом дорадчого голосу; не може одночасно бути повноважним представником учасника ЄБР в Раді ЄБР або його заступником; є офіційним представником ЄБР і наділений такими повноваженнями:

 • - Управляти поточною діяльністю ЄБР відповідно до рішень Ради ЄБР та Правління ЄБР;
 • - Вчиняти від імені ЄБР (без довіреності) операції та угоди, представляти інтереси ЄБР у відносинах з державами та міжнародними фінансовими та іншими організаціями;
 • - Затверджувати штатний розклад ЄБР, приймати і звільняти його співробітників, визначати посадові обов'язки, встановлювати розміри оплати праці співробітників ЄБР в рамках затвердженого Радою ЄБР бюджету;
 • - Вносити пропозиції щодо персонального складу служби внутрішнього аудиту;
 • - Видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма співробітниками ЄБР.

Голова Правління ЄБР несе відповідальність перед Радою ЄБР за виконання його рішень, організацію роботи ЄБР і результати його діяльності.

При прийнятті рішень органи управління ЄБР керуються виключно міркуваннями, спрямованими на досягнення статутних цілей.

 
< Попер   ЗМІСТ