Співвідношення між різними видами логістичних витрат

Показник загальних логістичних витрат не дозволяє отримати повного уявлення про зміну основних складових. Більшість фахівців вважають, що до логістичних витрат слід віднести три основні групи витрат:

  • 1) витрати на утримання запасів, у тому числі процентні платежі, податки, моральний знос, амортизацію, страхові виплати, витрати, пов'язані з ризиками. На них припадає 32-45%;
  • 2) транспортні витрати, до яких відносяться оплата транспортних тарифів або витрати по утриманню та експлуатації власних транспортних засобів. На транспортні витрати доводиться 40-60%;
  • 3) адміністративні витрати, або витрати на логістичне адміністрування. Ця складова знаходиться в межах від 4 до 15%.

Необхідно розуміти, що тенденції зміни витрат на утримання запасів і транспортування носять протилежний характер: витрати, пов'язані з запасами, неухильно знижуються, а транспортні витрати - зростають. Кількісна оцінка розглянутих тенденцій виглядає так:

  • • витрати на утримання запасів в абсолютному вираженні зросли з 119 млрд (1974 г.) до 446 300 000 000 дол. (2006 г.), тобто в 3,75 рази;
  • • транспортні витрати за той же період зросли з 115 900 000 000 до 809 100 000 000 дол., Тобто в 7 разів;
  • • відносні показники також зазнали змін, але значно менші, ніж абсолютні. Так, частка витрат на утримання запасів зменшилася з 48,8 до 34,2%, тобто в 1,42 рази; частка транспортних витрат зросла з 47,5 до 62,0%, тобто в 1,3 рази.

Цікавою є оцінка середніх темпів зміни відносних витрат. Так, для витрат на утримання запасів середній відносний показник за 16 років, з 1974 по 1990 р, склав 46,81% на рік, а для наступних (1990 2006 рр.) 16 років - 36,47% на рік. Неважко визначити, що відносний показник витрат па утримання запасів скоротився в 1,28 рази. Аналогічні дані отримані і по транспортним витратам: середній показник транспортних витрат за 1974-1990 рр. - 49,3% на рік, за 1990-2006 рр. - 59,6%, тобто транспортні витрати зросли в 1,2 рази. На жаль, дані про логістичні витратах за наступні періоди нам недоступні, тому зробити прогнозні оцінки не представляється можливим.

Дані різних джерел про структуру логістичних витрат в різних країнах узагальнені в табл. 1.1. Проаналізувавши їх, можна побачити, що частки складових логістичних витрат в різних країнах мають значний розкид, особливо це стосується адміністративних витрат.

У багатьох країнах велика увага приділяється зниженню витрат, пов'язаних із запасами. У загальній динаміці можна побачити стійке зниження вартості загальних запасів у ВВП США, Великобританії та інших країн, що пояснюється більш досконалим управлінням запасами, при цьому існують і інші чинники, такі як: перехід до сервісної економіці, міжнародна конкуренція, інфляція, вартість національних валют, зростання ВВП та ін.

Крім логістичних витрат до показників, що характеризує в певній мірі ефективність виробничих і логістичних процесів

Таблиця 1.1. Структура витрат на логістику для різних країн

Структура витрат на логістику для різних країн

* Дані але різними джерелами.

** Крім адміністративних витрат включено ряд інших статей, зокрема: вартість тари і витрати на її ремонт та утримання, оплата послуг сторонніх організацій; витрати на утримання торгових посередників та ін.

в економіці, можна віднести запасоемкость, яка відображає обсяг сукупних запасів, що припадають на 1 Д.Є. виробленого ВВП за рік. Якщо взяти для порівняння 1998 (саме по цьому року є дані по чотирьох країнах), то обсяг запасів у ВВП США склав 15%, Великобританії - 21, Польщі - 16,1, Російської Федерації - 34-37%. Показники запасоемкості у ВВП Російської Федерації перевищують аналогічні показники інших країн, хоча запасоемкость ВВП Росії за останні два десятиліття знизилася більш ніж в два рази.

Таким чином, загальні логістичні витрати в Російській Федерації, а також обсяг запасів у ВВП нашої країни перевищують аналогічні показники для промислово розвинених країн, тому зниження логістичних витрат є актуальною народно-господарським завданням, а придбання знань і навичок застосування методів, що дозволяють знизити логістичні витрати, є важливим компонентом професійної підготовки в галузі логістики та менеджменту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >