Основні терміни в логістиці

Розглянемо основні терміни та визначення понять, що використовуються в логістиці. Частина з них є досить усталеними, деякі залишаються дискусійними.

Логістичні операції, і функції

У процесі логістичної діяльності виконуються дії, що призводять до зміни параметрів потоків і не підлягають декомпозиції в рамках поставлених завдань управління, які прийнято називати логістичними операціями. Логістичні операції є навантаження, розвантаження, перевезення, прийом і передача замовлення, консолідація, хропіння, розукрупнення, розрахунки з постачальниками, посередниками і споживачами і т.п.

Логістична функція - сукупність логістичних операцій, виділена з метою підвищення ефективності і ступеня керованості логістики підприємства. До логістичних функцій відносяться транспортування, управління запасами, управління процедурами замовлень, управління закупівлями матеріальних ресурсів для виробничої діяльності, управління логістичним забезпеченням виробничих процедур, складування, вантажопереробка, підтримка повернення продукції та ін.

Логістичні функції умовно прийнято поділяти на ключові й підтримуючі. Ключовими логістичними функціями є:

 • • забезпечення стандартів якості виробництва продукції і супутнього сервісу;
 • • управління закупівлями матеріальних ресурсів;
 • • управління процедурами замовлень;
 • • забезпечення виробничих процедур;
 • • інформаційно-комп'ютерна підтримка;
 • • транспортування;
 • • управління запасами.

До підтримуючим логістичних функцій відносяться:

 • • складування;
 • • вантажопереробка;
 • • захисна упаковка;
 • • прогнозування попиту на готову продукцію і витрати матеріальних ресурсів;
 • • управління поворотними потоками;
 • • забезпечення запасними частинами і супутнім сервісом;
 • • збір та утилізація зворотних відходів.

Як правило, віднесення тієї чи іншої логістичної функції до ключової залежить від вимог, що пред'являються до логістики з боку стратегії організації. Наприклад, якщо стратегія організації передбачає клієнтоорієнтованість та високу якість продукції та всіх супутніх процесів, функція підтримки стандартів якості буде бути ключовою. Також якщо стратегія організації передбачає оптимізацію логістики з точки зору витрат, транспортування і управління запасами будуть віднесені до ключових логістичних функцій.

На рис. 2.7 наведена схема мікрологістичній системи підприємства, на якій показані основні функціональні області логістики (функціональні підсистеми), види потоків, що проходять всередині логістичної системи, а також логістичні функції, які виконуються в кожній із сфер логістики підприємства. За рис. 2.7 видно, що деякі логістичні функції виконуються тільки в якійсь одній функціональної області логістики. Наприклад, управління закупівлями матеріальних ресурсів здійснюється лише у функціональному області логістики "постачання". Інші логістичні функції виконуються в різних функціональних областях. Наприклад, транспортування, постачання, управління запасами.

Логістичні ланцюги, мережі, канали

У логістиці важливими є поняття логістичного ланцюга (logistical chain), ланцюги поставок (supply chain), логістичної мережі та логістичного каналу (logistical channel). Слід зауважити, що частина цих термінів часто використовуються як синоніми. Незважаючи на те що дані поняття є близькими, між ними існує відмінність.

Логістична ланцюг - впорядкована множина ланок логістичної системи (постачальників, виробників, дистриб'юторів, транспортних операторів, складів загального користування і т.д.), здійснюють логістичні операції з доведення матеріального або сервісного потоку до кінцевого споживача або, у разі виробничого споживання, від однієї логістичної системи до іншої.

Логістичні ланцюги, як правило, аналізуються і проектуються всередині функціональних областей логістики. У постачанні логістичний ланцюг пов'язує постачальника матеріалів і виробника продукції; у розподілі - виробника продукції і споживача; у виробництві формуються логістичні ланцюги з доведення матеріального потоку зі складу матеріалів і комплектуючих до складу готової продукції. Для будь-якої функціональної області логістики вихідним параметром формування логістичного ланцюга є замовлення споживача. Приклади логістичних ланцюгів для різних функціональних областей логістики підприємства наведено на рис. 2.8.

Схема мікрологістичній системи1

Рис. 2.7. Схема мікрологістичній системи [1][1]:

ЗЛС - ланка логістичної системи; МР - матеріальні ресурси; ДП - готова продукція; ВМП - поворотні матеріальні потоки

Приклади логістичних ланцюгів:

Рис. 2.8. Приклади логістичних ланцюгів:

а - логістичний ланцюг для галузі логістики - постачання; б - логістичний ланцюг для галузі логістики - розподіл: в - логістичний ланцюг для галузі логістики - виробництво

Ланцюг поставок - сукупність організацій, залучених в процеси і види діяльності по створенню цінності для кінцевого споживача; при цьому товари, що рухаються по ланцюга поставок, трансформуються з стадії сировини в стадію доставки кінцевому споживачеві.

При порівнянні визначень логістичної ланцюга і ланцюга поставок можна побачити, що при позначенні послідовності виконуваних видів логістичної діяльності можна використовувати поняття логістичного ланцюга. Але якщо важливими стають аспекти створення цінності, то правильніше говорити про ланцюг поставок. Створення цінності передбачає виконання окремих видів логістичної діяльності (операцій і функцій), тому поняття "ланцюг поставок" є більш широким, що включає в себе логістичні цінуй.

Ще одним близьким за змістом поняттям є "логістичний канал". Більшість зарубіжних і вітчизняних дослідників пов'язують поняття логістичного каналу з каналом розподілу (маркетинговим каналом, дистрибутивним каналом), причому єдиної думки про поняття логістичного каналу серед дослідників немає. Спільним у поглядах вчених є те, що в логістичному (маркетинговому, дистрибутивному) каналі відбувається обмін (купівля-продаж) товару і виконуються логістичні функції, характерні для розподілу: транспортування, складування, вантажопереробка, управління запасами готової продукції, прогнозування попиту на продукцію та ін . Купівля-продаж товару може відбуватися через агентів, дилерів, оптовиків або інших логістичних посередників, система господарських зв'язків між якими і утворює логістичний канал.

Логістичний капав - впорядкована множина ланок логістичної системи, що включає в себе всі логістичні ланцюги або їх ділянки, які проводять матеріальні потоки від постачальників до кінцевих споживачів, а також супутній сервіс. На рис. 2.9 наведено приклад, який ілюструє логістичні канали (канали розподілу) для споживчих товарів.

Логістичні канали для розподілу споживчих товарів

Рис. 2.9. Логістичні канали для розподілу споживчих товарів

Ознаками виділення логістичного каналу є характеристики конкретного продукту, його асортименту, сегмент обслуговується ринку, промислова (транспортна) упаковка, вид і розмір вантажної одиниці та ін. Для підтримки продажів по різних каналах можуть розроблятися різні логістичні стратегії.

Логістичні ланцюги і канали є складовими частинами більш великого освіти - логістичної мережі.

Логістична мережа - повне безліч ланок логістичної системи, взаємопов'язаних між собою за основними і супутнім потокам в рамках логістичної системи. Приклад логістичної мережі наведено на рис. 2.10.

Приклад логістичної мережі промислового підприємства

Рис. 2.10. Приклад логістичної мережі промислового підприємства

У міру накопичення знань про логістику, її особливостях у сферах економіки, вимоги до організації логістичних процесів з'явилося розуміння, що не тільки логістичні ланцюги є елементами складних формувань - мереж, але і ланцюги поставок також являють собою компонент мережі, яку стали називати мережею поставок.

Мережа поставок являє собою безліч постачальників, виробників, логістичних і торгових посередників. На рис. 2.11 наведено приклад мережі поставок.

Мережа поставок окремої галузі

Рис. 2.11. Мережа поставок окремої галузі [2]

Як видно з рис. 2.11, підприємства-виробники набувають матеріали у різних постачальників, багато з яких є загальними для ряду виробників. Те ж відбувається і в розподілі: виробники продають загальним для багатьох компаній торговим посередникам (дистриб'юторам, оптовикам, роздрібним продавцям). Наявність спільних постачальників і споживачів дозволяє вважати, що мережі поставок включають в себе також і прямих конкурентів.

Таким чином, схема, зображена на рис. 2.11, дає поняття про різницю між ланцюгом і мережею поставок: ланцюг поставок - це один з можливих маршрутів руху основного і супутніх йому потоків в мережі поставок.

 • [1] Сергєєв В. І. Менеджмент в бізнес-логістиці. М .: Філін, 1997. С. 75.
 • [2] Шатт Дж. Управління товарним потоком: посібник з оптимізації логістичних ланцюжків: пров. з англ. Мінськ: Гревцов Паблишер, 2008. С. 2А.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >