ЕВОЛЮЦІЯ ЛОГІСТИКИ

Етапи та рівні розвитку логістики

У розвитку логістики можна виділити кілька етапів. Тривалість окремих періодів еволюції логістики, назви етапів в роботах різних дослідників трохи різняться (табл. 3.1). Ми пропонуємо розглянути наступні етапи: фрагментація; часткова інтеграція (становлення, концептуалізація); інтеграція функціональних областей логістики підприємства; інтеграція в рамках ланцюгів поставок.

Схематично еволюція логістики представлена на рис. 3.1.

Етап 1.

Фрагментація. На першому етапі логістичні операції і функції у сфері закупівель, виробництва і розподілу виконуються розрізнено (фрагментарно), без будь-якої логістичної концепції (інтеграційної ідеї). У логістиці як управлінської концепції не було необхідності, оскільки ринок не був насичений товарами, попит перевищував пропозицію, тобто малася ситуація ринку продавців. За табл. 3.1 видно, що часові межі першого етапу розвитку логістики є дискусійними. Можна вважати, що етап фрагментації - це період з початку XX ст. до 1950-х рр. У цей час основною концепцією управління логістичними видами діяльності був традиційний в сучасному розумінні менеджмент.

Таблиця 3.1. Узагальнення підходів різних авторів до еволюції логістики

Узагальнення підходів різних авторів до еволюції логістики

Розглянутий період важливий тим, що в ньому були сформовані передумови майбутнього розвитку логістики, найбільш важливою з яких є зародження концепції маркетингу. На етапі фрагментації з'явилося усвідомлення важливості процесів розподілу товарів для успішної їх продажу.

Однак, незважаючи на розуміння важливості процесів розподілу, па підприємствах не було єдиного підходу до організації логістичних видів діяльності, а функції логістики були "розмиті" між відділами, що займаються організацією виробництва, доставкою, складуванням, обліком. В результаті витрати на транспортування і утримання запасів у розподілі багаторазово зросли. У 1927 р фахівець з бізнес-менеджменту Ральф Барсоді писав: "За 50 років, з 1870 по 1920 р, витрати на розподіл зросли майже втричі, при цьому собівартість продукції знизилася на 20 відсотків ... Те, що ми економимо при виробництві , втрачаємо в дистрибуції "[1].[1]

"Фрагментами" логістики з елементами інтеграції, які стали з'являтися на першому етапі, можна вважати наступні приклади. У 1913 р Форд Вайтмен Харріс (Ford Whitman Harris) у статті під назвою

Еволюція логістики

Рис. 3.1. Еволюція логістики

"Скільки деталей проводити одночасно" (Нот типом parís to make at once) запропонував модель для розрахунку економічного розміру партії (есопоmical size oflol) на основі мінімізації повних витрат компанії [2].[2]

Кількома роками пізніше Р. Вілсон запропонував формулу для розрахунку економічного розміру замовлення, одержуваного при досягненні балансу між витратами на виконання замовлення та витратами на утримання запасів товарів на складі [3]. У 1920-і рр. вперше став застосовуватися принцип концентрації і розукрупнення при просуванні товарів (ідея даного принципу належить Фреду Кларку), що дозволило знизити витрати на доставку, а в 1956 р Г. Льюїс, Д. Каллітон, Д. Стил запропонували концепцію аналізу загальних витрат на перевезення і зберігання доставленої продукції при організації транспортування товарів.[3]

Етап 2.

Часткова інтеграція логістики. Інша назва другого етапу - період становлення, або концептуалізації, логістики. Даний етап припадає на 1960-1970-і рр. Найбільший вплив на розвиток логістики в цей період зробили поширення концепції маркетингу, підвищення уваги до споживачів, усвідомлення важливості збутової діяльності, зменшення циклу замовлення. В умовах насичення ринку товарами і послугами та перевищення пропозиції над попитом основною концепцією управління логістичними видами діяльності став маркетинг.

У 1960 р І. Маккарті запропонував концепцію, в основі якої лежить формула, або комплекс, маркетингу - продукт {product), ціна (pnce), канали розповсюдження (place), просування (promotion). У підтримці маркетингових зусиль в частині формування каналів поширення та організації доставки продукції споживачам стали бачити основне призначення логістики.

Другий етап еволюції логістики характеризується тим, що в цей період сформувалося два основних напрямки логістичної діяльності, в рамках яких реалізувалася ідея інтеграції. Перше - це фізичний розподіл товарів, засноване на маркетинговій концепції управління підприємством. У рамках цього напрямку функції логістики зводилися в основному до транспортування. Другий напрямок логістичної діяльності - це управління матеріалами (material management), яке охоплювало сфери постачання, управління запасами, а також виробничу діяльність. Успіху в другому напрямку логістики одними з перших домоглися японські компанії, які, застосовуючи принципи "бережливою" логістики, змогли вийти на ринки з якісними і більш дешевими товарами. Вони довели, що можна добитися ефективності та економічності, якщо доставляти необхідні компоненти точно в строк. Багато в чому заслуга у створенні "японського дива" належить саме логістиці.

На цілі зниження витрат були спрямовані такі рішення, як впровадження засобів автоматизації складських робіт, стандартизація тари і упаковки, поширення контейнерних і пакетних технологій доставки, а також застосування комп'ютерів для прийняття рішень. Стали широко розповсюджуватися економіко-математичних методи, теорія масового обслуговування, теорія управління запасами та інші методи дослідження операцій, методи математичної статистики та прогнозування.

У 1960-х рр. був написаний перший підручник з логістичного менеджменту, авторами якого були Едвард Смайка, Дональд Бауерсокс і Френк Моссман.

Етап 3.

Інтеграція в рамках підприємства. Даний етап охоплює період 1980-х рр. і першу половину 1990-х рр., характеризується зростанням конкуренції, збільшенням логістичних витрат, впровадженням автоматизованих систем управління технологічними процесами, розвитком логістичних концепцій. Саме в цей період відбувається інтеграція всіх функціональних областей логістики: постачання, виробництва і розподілу.

Наприкінці 1970-х - початку 1980-х рр. стало змінюватися ставлення до логістики: вона стала розглядатися не як підтримуючий функціонал для вирішення завдань маркетингу, а як інструмент управління бізнесом в умовах, коли товари конкурентів мало відрізняються один від одного. Багато керівників компаній побачили в логістиці ефективний засіб, що дозволяє справлятися з п'ятьма силами конкуренції [4], і починаючи з 1980-х рр. в якості основи економічної стратегії ряду підприємств стала застосовуватися логістична концепція. Дана концепція передбачає, що логістика є одним із засобів конкурентної боротьби, для успіху в якій необхідна координація виробництва і логістичних видів діяльності, виконувана на основі планування, розміщення і контролю над усіма ресурсів і підприємства .

Більшість фахівців, які досліджують еволюцію логістики, вважають, що успіх логістики на третьому етапі забезпечувався змінами у світовій економіці, серед яких особливо відзначають:

  • 1) зміни в системі державного регулювання транспортної діяльності в ряді країн, у результаті чого були створені умови для формування ринку транспортних послуг як ринку вільної (чистої) конкуренції. У таких умовах напрямками вдосконалення транспортної діяльності стали підвищення якості транспортного сервісу, координація роботи різних видів транспорту, зниження тарифів на транспортування;
  • 2) розвиток програмного забезпечення та комп'ютерних технологій, широке впровадження в господарську практику персональних комп'ютерів, які стали дозволяти здійснювати угоди, проводити контроль за результатами діяльності, підтримувати процес прийняття рішень, управляти всіма логістичними операціями як єдиним процесом. Саме на третьому етапі розвитку логістики з'явилися такі інформаційні технології, як: штрихове кодування, електронний обмін даними, передача відеозображень, звуків, факсимільного зв'язку, електронна пошта, супутникові системи для передачі інформації в режимі реального часу. Всі вони сприяли скороченню логістичних циклів і, отже, зниженню логістичних витрат;
  • 3) поширення філософії загального управління якістю (TQM), яка представляє собою управлінський підхід, що ставить завдання постійного і безперервного підвищення якості. Для вирішення цієї непростої задачі потрібно залучення всього персоналу підприємства на всіх стадіях виробництва і розподілу продукції. Загальне управління якістю - це філософія управління, що визнає, що потреби споживачів і цілі бізнесу нероздільні. Турбота про якість сприяє перетворенню логістики з чинника ефективної оперативної діяльності в стратегічний ресурс компаній;
  • 4) зростання числа партнерств, спілок та об'єднань, що прийшли на зміну практиці недовіри, ворожої конкуренції. Найбільш поширеною формою взаємодії стали спільні проекти. Фірми стали приділяти велику увагу побудові партнерських відносин зі споживачами та постачальниками, в результаті чого припинилося дублювання операцій, взаємодія стала більш скоординованих і кожен з партнерів став прагнути до спільного успіху;
  • 5) глобалізація ринку. Велика кількість компаній стали міжнародними структурами, проникаючими на безліч нових ринків, розташованих по всьому світу. Менеджмент організацій усвідомив необхідність більш глобальної орієнтації бізнесу, у багатьох випадках міжнародні ринки забезпечують більш високі темпи зростання і обсяги продажів, ніж національні. На ряді підприємств реалізуються глобальні стратегії, що передбачають виробництво продукції для світового ринку в місцях з більш дешевою робочою силою, сировиною, комплектуючими.

Для реалізації завдань логістики в успішній конкурентній боротьбі стало недостатнім застосування "класичної" методології, методів і концепцій менеджменту. Маркетингові концепції також не давали відповідей па існуючі та нові питання, пов'язані з логістикою, що стало причиною створення умов для формування нової методології і теорії логістики. Третій етап - це період становлення логістики як науки.

Також третій етап розвитку логістики можна охарактеризувати появою інституційних структур і господарюючих суб'єктів, головне завдання діяльності яких полягає в наданні комплексних логістичних послуг. Ці компанії є провайдерам логістичних послуг, яким передасться частину або всі логістичні функції, найчастіше невиробничого характеру.

Етап 4.

Інтеграція в ланцюзі постачань. Цей етап розпочався у другій половині 1990-х рр., Продовжується в даний час і характеризується як період розквіту логістики та розвитку інтеграційних процесів, що виходять вже за рамки окремих підприємств. У цей період логістика як павука зробила крок далеко вперед, набагато перевершивши те, що було зроблено за всі попередні роки.

Розвиток інтеграції зумовило появу нової концепції - управління ланцюгами поставок (supply chain management), в рамках якої відбувається розвиток відносин зі споживачами, посередниками, постачальниками в ході процесу виконання замовлення. Дана концепція орієнтує бізнес на надання найкращої споживчої вартості і перетворення стратегічних цілей у плани процесів, що протікають в ланцюгах поставок. Логістиці при цьому відводиться інтегруюча і координуюча роль.

Управління потоками в логістичних системах здійснюється на регіональному рівні, в країновому і глобальному масштабі (наприклад, набув поширення термін "еврологістіка"). Крім того, четвертий етап розвитку логістики характеризується формуванням і розвитком ринку логістичних послуг і появою логістичних провайдерів, що беруть на себе завдання інтеграції ланцюга постачань.

Характеристика етапів розвитку логістики в узагальненому вигляді представлена в табл. 3.2.

Таблиця 3.2. Характеристика етапів розвитку концепцій конкурентоспроможності, логістики та маркетингу

Період

Характеристика ринку

Концепція конкурентоспроможності

Критерій ефективності

Етапи еволюції логістики

Етапи розвитку логістики як науки

Кінець XIX в. -1920-І рр.

Не насичений товарами

Виробнича. "Проваджу, що можу"

Собівартість, продуктивність

Фрагментація

1930-1950-і рр.

Поступове

насичення

ринку

Виробнича зі збутовою орієнтацією

Обсяги продажів, якість продукції

1960-1970-і рр.

Насичений товарами

Маркетингова. "Проваджу те, що потрібно споживачеві"

Прибуток за рахунок задоволення потреб покупця

Часткова

інтеграція.

Становлення

Логістика як спосіб мислення

1980-1990-і рр.

Насичений товарами

Логістична

Витрати обігу

Інтеграція в рамках підприємства

Становлення логістики як науки

2000-і рр. -теперішній час

Насичені.

"зрілі" ринки

Управління ланцюгами поставок

Забезпечення рівня обслуговування споживача при оптимальних витратах

Подальша інтеграція

Розвиток логістики як науки

  • [1] Шахтар Д .. Сандер Г. Логістика. Мистецтво управління ланцюгами поставок: пров. з англ. М .: Претекст, 2008. С. 107.
  • [2] Harris F. Hovv many parts to make at once. Opcrations Research. 1990. Vol. 38. № 6. Nov. -Dec. P. 947-950 (Reprintcd from Factory. The Magazinc of Management. 1913. Vol. 10. № 2. Fcbruary. P. 135-136,152).
  • [3] Wilson R. A scientific routine for stock control. Harvard Business Review. 1934. Vol. 13. P. 116-128.
  • [4] П'ять сил конкуренції але М. Портеру: поява нових конкурентів; суперництво між існуючими конкурентами: загрози товарів-замінників: здатність покупців відстоювати власні інтереси; здатність постачальників відстоювати свої інтереси.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >