Концепція інтегрованої логістики

Основне призначення інтегрованої концепції логістики полягає в наскрізному управлінні основними і супутніми потоками в інтегрованій структурі бізнесу: "проектування - закупівлі - виробництво - розподіл - продажу - сервіс" [1]. Концепція інтегрованої логістики передбачає об'єднання функціональних областей та їх учасників у рамках єдиної логістичної системи в цілях її оптимізації. В інтегрованій логістиці застосовуються концепції і технології TQM, JIT, LP, VMI, SCM, TBL, VAD та ін., Системи ERP, CSRP.[1]

TQM (total quality management) - загальне управління якістю - безперервно розвивається в часі концепція, спрямована на формування конкурентного якості при відсутності меж його вдосконалення. TQM об'єднує технічну сторону якості, надану стандартами якості, і філософію управління якістю, засновану на широкому участі всього персоналу компанії у всіх сторонах цього процесу, а також інтеграцію з усіма логістичними партнерами і, насамперед, зі споживачами.

JIT (just-in-time) - концепція (технологія) побудови логістичної системи або організації логістичного процесу в окремій функціональній області, що дозволяє забезпечити поставку матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва, готової продукції в потрібній кількості, в потрібне місце і точно до призначеного терміну.

Концепція JIT використовувалася ще в 1920-х рр. на заводах Генрі Форда, але не набула поширення до 1960-1970-х рр., коли її успішно реалізували па ряді японських підприємств.

Технологія "точно в строк" дозволяє скоротити терміни виробництва, знизити запаси споживача і, відповідно, зменшити виробничі і складські площі, підвищити якість виробів, ефективно використовувати обладнання і при цьому зменшити кількість невиробничих операцій.

Порівняння концепції "точно в строк" і традиційної форми організації логістичних процесів здійснюється за різними критеріями. У табл. 4.3 в узагальненому вигляді представлено порівняння традиційного підходу до управління і концепції JIT із найбільш значимим параметрами.

Таблиця 4.3. Порівняння традиційного підходу до управління і концепції "точно в строк"

Параметр порівняння

Традиційний підхід

Концепція JIT

Якість і витрати

"Прийнятне якість" з найменшими витратами

Найвищу якість, що припускає повну відсутність дефектів

Запаси

Наявність великих запасів внаслідок знижок при покупці великих партій, економії за рахунок масштабу виробництва, створення страхових запасів

Низький рівень запасів при наявності надійного безперервного потоку поставок; запас покриває тільки поточну потребу; страхові запаси практично відсутні

Тривалість логістичних циклів

Тривалі цикли, потреби в скороченні тривалості циклів немає

Короткі цикли, зниження невизначеності, висока швидкість реакції логістичних рішень

Гнучкість

Тривалі терміни виконання замовлень, мінімальна гнучкість

Короткі терміни виконання замовлень, висока гнучкість, орієнтована на обслуговування покупця

Транспортування

Найменші витрати при збереженні прийнятного рівня обслуговування

Абсолютна надійність усіх рівнів обслуговування; прагнення до надання повного комплексу послуг

Взаємовідносини з постачальником / перевізником

Значна кількість постачальників; прагнення уникати залежності від одного джерела; переговори здійснюються в "антагоністичної" формі; підтримка конкуренції між постачальниками; наявність прихованої інформації

Партнерські, довгострокові, відкриті взаємини; кількість постачальників невелике; вільний обмін інформацією, спільне вирішення проблем

Загальний підхід

Орієнтація на скорочення витрат

Орієнтація на обслуговування покупця

Концепція J IT дозволяє синхронізувати роботу всіх учасників ланцюга поставок і спрямована па ранню ідентифікацію вимог відвантаження товарів по замовленнях за умови дотримання найсуворішої дисципліни договірних відносин. Для недопущення накопичення надмірних запасів, з одного боку, та оптимізації загальних логістичних витрат - з іншого, пріоритетне значення отримує завдання пошуку місця консолідації вантажів і учасника ланцюга поставок, який буде виконувати цю операцію. Замість поставки дрібних партій від різних постачальників в точно визначені строки замовлення, виконувані різними постачальниками, повинні об'єднуватися в рамках однієї поставки. Для реалізації технології JIT необхідні створення максимально тісних взаємин, обмін інформацією та координація планів між споживачем і постачальником. Дана технологія також підвищує вимоги до якості матеріалів, що поставляються і комплектуючих.

Концепція JIT послужила поштовхом для розробки та впровадження таких логістичних концепцій (технологій), як LP і VMI.

LP (lean production) - "струнке / плоске / бережливе виробництво". Суть даної концепції полягає в поєднанні наступних компонентів: високої якості, дрібних розмірів виробничих партій, низького рівня запасів, висококваліфікованого персоналу і гнучкого обладнання. На відміну від масового "струнке" виробництво вимагає менших запасів, менше часу. При ощадливому підході виникає менше втрат від браку і зберігається перевага масового виробництва - "великі обсяги - низька собівартість".

Основна ідея LP - це "боротьба" з різними видами втрат, і насамперед з зайвими запасами. Транспортування, упаковка, площі та обладнання, час, управління також розглядаються як втрати, якщо їх використання не веде до створення максимальної високої цінності для клієнтів і розумного підвищення прибутку підприємства. Так, до втрат можуть бути віднесені перевиробництво, очікування в чергах, транспортування, виробничі процеси, що не створюють доданої вартості, зайві запаси, зайві рухи, витрати, пов'язані з якістю.

Принципи "бережливого" виробництва такі:

 • • надавати споживачам цінність, яку вони дійсно хочуть отримати;
 • • визначити потік створення цінності по кожному виду продукції;
 • • усунути очікування між етапами і запаси;
 • • надання потоку цінності - це нескінченний пошук досконалості.

VMI (vendor managed inventory) - більш досконала версія системи управління запасами постачальником, заснована на нових інформаційних технологіях. Управління запасами постачальником може бути реалізоване наступними способами:

 • • постачальник здійснює регулярні поставки, бере на себе зобов'язання поповнювати запаси споживача і підтримувати їх на необхідному рівні, заданому споживачем. По суті, даний варіант збігається з концепцією безперервного поповнення запасів;
 • • застосування консигнації, при якій споживач на своїх складських площах зберігає запаси, що належать постачальнику, і закуповує у постачальника стільки, скільки необхідно, наприклад, для роботи конвеєра протягом доби;
 • • постачальник має доступ до складської базі даних клієнта, самостійно аналізує і приймає рішення про номенклатуру та розмірі партій замовлень. Даний спосіб припускає, що замість оформлення замовлень споживач (а ним може бути не тільки торговельне, а й виробниче підприємство) обмінюється інформацією про попит, продажах, просуванні продукції з постачальником;
 • • представник постачальника постійно присутній па території замовника, цей представник в потрібний момент розміщує замовлення споживача на своєму підприємстві. Даний спосіб управління запасами постачальником іноді називають JIT II.

Управління запасами постачальником має переваги і недоліки. Позитивною стороною даної концепції (технології) є поліпшення рівня обслуговування, зниження невизначеності попиту, скорочення термінів поставки, витрат на утримання та поповнення запасів, підвищення оборотності запасів, встановлення довгострокових партнерських відносин. Ці гідності концепції дозволяють вважати управління запасами постачальником вигідним для обох сторін. Однак концепція має ряд слабких місць.

Так, в якості недоліку даної концепції (технології) для постачальника можна назвати підвищення витрат і зниження оборотності капіталу. Споживач отримує можливість знизити витрати, але при цьому відчуває сильну залежність від постачальника, від якості виконуваних ним процесів. Крім того, споживач істотно ризикує, передаючи конфіденційну інформацію, необхідну для формування плану поповнення запасів.

SCM (supply chain management) - управління ланцюгами поставок - термін, що з'явився в кінці 1980-х рр., Хоча і в даний час ведуться дискусії з приводу того, що він означає, часто SCM ототожнюють з поняттям логістики. Так, М. Крістофер вважає, що управління ланцюгом поставок служить для налагодження зв'язків і координації між постачальниками, клієнтами та самою організацією. SCM - "управління взаємовідносинами з розташованими вище і нижче за течією постачальниками і клієнтами, спрямоване на досягнення більш високої споживчої цінності при менших витратах всього ланцюга поставок в цілому" [2].[2]

Д. Сток і Д. Ламберт відзначають, що управління ланцюгами поставок - це "інтегрування ключових бізнес-процесів, що починаються від кінцевого користувача і охоплюють всіх постачальників товарів, послуг та інформації, додають цінність для споживачів та інших зацікавлених осіб" [3].[3]

TBL (time-based logistics) - технологія логістики, що дозволяє оптимізувати всі фази життєвого циклу виробу за часом, починаючи від науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок до післяпродажного сервісу.

VAD (value-added logistics) - концепція, основою якої є розуміння того, що кожна логістична операція додає вартість продукту або послуги. У відповідності з цією концепцією логістичний процес представляється у вигляді послідовності дій по створенню вигод, містять додану вартість, найбільш ефективним, з точки зору конкретного споживача, способом.

ERP (enterprise resource planning) - система інтегрованого планування ресурсів, що об'єднує всю діяльність підприємства і включає в себе модулі прогнозування попиту, управління проектами, витратами, кадрами, фінансовою діяльністю, інвестиціями та ін.

Концепція ERP запропонована фірмою Gartner Group. Головне завдання ERP-системи - оптимізувати за часом і ресурсами такі бізнес-процеси, як управління ланцюжком поставок (SCM); планування та складання розкладів (АРС); автоматизації продажів (SFA); остаточне планування ресурсів (FRP); електронну комерцію (ЄС) та ін.

CSRP (customer synchronized resource planning) - система планування ресурсів, синхронізована зі споживачем. Дана система заснована на функціоналі CSRP -систем, дозволяє переорієнтувати планування від виробництва на кінцевого споживача, враховує не тільки виробничі та матеріальні ресурси підприємства, а й ресурси, що споживаються в маркетинговій, комерційної, післяпродажної роботі зі споживачем.

На рис. 4.1 представлені основні логістичні концепції (технології), що охоплюють різні галузі логістики підприємства, а також взаємовідносини підприємства з постачальниками і споживачами. Стрілками показані місця, де в логістичній системі можуть бути застосовані ті чи інші концепції.

Основні логістичні концепції:

Рис. 4.1. Основні логістичні концепції:

SC M управління ланцюгами поставок-; ТОМ загальне управління якістю; MRP I система планування потреб у матеріалах; MRP II - система виробничого планування ресурсів; DRP - система планування відправок і запасів готової продукції в дистрибутивних каналах; ERP - система інтегрованого планування ресурсів; CSRP система планування ресурсів, синхронізована зі споживачем; VM1 управління запасами постачальником; CR - безперервне поповнення запасів; QR - швидке реагування; LP - бережливе виробництво; JIT - точно в термін

 • [1] Корпоративна логістика. 300 відповідей на питання професіоналів / під заг. і науч. ред. проф. В. І. Сергєєва. М.: ІНФРЛ-М, 2004. С. 77.
 • [2] Крістофер М. Логістика та управління пенями поставок: пров. з англ. СПб .: Питер, 2004. С. 29.
 • [3] Сток Дж., Ламберт Д. Стратегічне управління логістикою. С. 51.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >