Основні принципи логістики. Класифікація методів і моделей логістики

Принципи логістики

Методологія управління логістичними системами являє собою систему принципів, методів, засобів, процедур, на основі яких приймаються управлінські рішення. Основний акцент у розвитку методології управління логістичними системами, на наш погляд, повинен бути зроблений на вдосконаленні, систематизації та розробці методів і моделей для підготовки і прийняття рішень при виконанні логістичних видів діяльності, а також при управлінні самої логістичною системою (ланцюгом поставок) і її елементами (процесами).

Управління логістичними системами і ланцюгами постачань здійснюється відповідно до низки принципів. Очевидно, слід погодитися з думкою В. І. Сергєєва, який виділяє наступні принципи логістики [1].[1]

  • 1. Системний підхід. Згідно з цим принципом всі елементи логістичної системи розглядаються як взаємопов'язані і взаємодіючі для досягнення єдиної мети управління. Відмінною особливістю системного підходу є оптимізація функціонування не окремих елементів, а всієї системи в цілому.
  • 2. Принцип загальних логістичних витрат. Спрямований на необхідність врахування всієї сукупності витрат управління основними і супутніми потоками в логістичній системі. Критерій мінімуму логістичних витрат вважається одним з основних при оптимізації ресурсів у логістичній системі.
  • 3. Принцип глобальної оптимізації. При оптимізації структури в створюваній логістичній системі необхідне узгодження локальних цілей функціонування окремих ланок і елементів системи для досягнення глобального оптимуму.
  • 4. Принцип логістичної координації та інтеграції. Передбачає досягнення узгодженого, інтегрального участі всіх ланок і елементів логістичної системи в управлінні потоками при реалізації цільової функції.
  • 5. Принцип моделювання та інформаційно-комп'ютерної підтримки. У відповідності з даним принципом при аналізі, синтезі і оптимізації об'єктів і процесів в логістичній системі і ланцюгах широко використовуються різні моделі: математичні, економіко-математичні, графічні, фізичні, імітаційні та ін.
  • 6. Принцип виділення комплексу підсистем, що забезпечують процес логістичного менеджменту: технічної, економічної, організаційної, правової, кадрової, екологічної та ін.
  • 7. Принцип комплексного управління якістю. Полягає у забезпеченні надійності функціонування і високої якості роботи кожної ланки логістичної системи для забезпечення загальної якості товарів і сервісу, що поставляються споживачам.
  • 8. Принцип гуманізації всіх функцій і технологічних рішень. Це означає відповідність екологічним вимогам з охорони навколишнього середовища та ергономічним, соціальним, етичним вимогам роботи персоналу тощо
  • 9. Принцип стійкості та адаптивності. Логістична система повинна бути стійка до відхилень параметрів і факторів зовнішнього середовища (наприклад, до коливань попиту, змін умов поставок, транспортних тарифів або складських операцій). При значних коливаннях стохастичних факторів зовнішнього середовища логістична система повинна досить швидко пристосовуватися до нових умов, змінюючи програму функціонування, параметри і критерії оптимізації.

Однак при розгляді зазначених принципів залишається неясним, як і на підставі якого інструментарію може здійснюватися підготовка рішень в області логістики. Таким інструментарієм є методи і моделі прийняття рішень в логістиці.

  • [1] Корпоративна логістика. 300 відповідей на питання професіоналів. С. 32-33
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >