Аналітична модель "точно в строк"

"Точно в строк" - одна з найвідоміших і поширених концепцій логістики. Сьогодні ступінь її впровадження дозволяє говорити про технології, системах "точно в термін". У літературі з логістики поняття "точно в строк" розглядається стосовно до логістичного циклу, який є одним з основних об'єктів логістики та управління ланцюгами поставок. У кожної функціональної області логістики формуються цикли замовлення (логістичні або функціональні цикли), тому в управлінні функціональними областями логістики актуальною проблемою є управління циклом замовлення точно вчасно.

У гл. 2 розглянуто поняття логістичного циклу, представлені його етапи, діапазон і очікуване значення тривалості окремих етапів циклу (див. Табл. 2.3). Базова структура всіх логістичних циклів (зв'язку, вузли і т.д.) однакова для фізичного розподілу, логістичного забезпечення виробництва та постачання. Для управління логістичними циклами у функціональних областях логістики необхідно досліджувати конфігурацію окремого циклу, щоб з'ясувати найважливіші взаємозв'язки і лінії контролю. Тимчасові інтервали виконання окремих операцій, з яких складається будь логістичний цикл, є випадковими величинами, це дозволяє вважати, що і весь цикл є випадковою величиною, що підкоряється певним законом розподілу.

Враховуючи особливості логістичного циклу, формування моделі "точно в строк" можна представити у вигляді наступних етапів.

  • 1. Збір та статистична обробка даних про тривалість окремих складових логістичного циклу.
  • 2. Розрахунок статистичних параметрів логістичного циклу. Середнє значення часу логістичного циклу і середнє квадратичне відхилення визначаються за формулами

де 7], <7; - Відповідно середні значення і середні квадратичні відхилення часу виконання 1-й операції логістичного циклу; г ~ - коефіцієнт кореляції між 1-й і] -п операціями циклу.

Знак г <] означає, що підсумовування поширюється на всі можливі попарні поєднання випадкових величин. Якщо розглянуті величина не коррелірованни, то при всіх г ^ = Про формула для середнього квадратичного відхилення ат спрощується.

Для часу виконання циклу виконання замовлення може бути складена кореляційна матриця, в якій, враховуючи послідовність операцій циклу, для всіх г>) коефіцієнт кореляції дорівнює нулю:

3. Визначення тривалості логістичного циклу Г0 з заданою довірчою ймовірністю Р. Випадковий характер часу виконання окремих складових логістичного циклу дозволяє зробити висновок, що поняття "точно в строк" повинно розглядатися з урахуванням довірчих меж тривалості циклу. Наприклад, якщо функція розподілу часу циклу підпорядковується нормальному закону, то верхня довірча межа часу логістичного циклу

де - показник нормального розподілу, відповідний ймовірності Р.

4. Визначення часу виконання логістичного циклу "точно в термін". Споживачі можуть висувати вимогу доставити товари в певний (точне) час або ж задати інтервал часу з урахуванням невеликого відхилення, яке він вважає допустимим. Якщо виконання замовлення "точно в строк" задано якимось певним значенням часу, тобто замовлення повинен бути виконаний не пізніше, цього моменту, то час логістичного циклу "точно в строк" є верхньою довірчої кордоном і може бути розраховане за формулою

де Ті - час початку виконання логістичного циклу.

Якщо час виконання замовлення "точно в строк" задано не тільки орієнтовним значенням, а й деяким відхиленням від нього або інтервалом часу, важливо оцінити не тільки верхню межу часу виконання замовлення за формулою (5.8), а й нижню межу:

5. Розрахунок ймовірності виконання логістичного циклу "точно в термін". Якщо споживачі визначили час виконання замовлення "точно в строк" якимось певним значенням (тобто важлива тільки оцінка верхньої довірчої границі часу), то ймовірність виконання заказу точно вчасно може бути розрахована за формулою

де Ф (...) - табульований функція нормального закону розподілу.

Для прискореної оцінки ймовірності виконання логістичного циклу можна побудувати графік функції розподілу випадкової величини часу замовлення і по ньому знайти не тільки ймовірність виконання замовлення, а й гарантоване з певною ймовірністю (надійне) час виконання цього замовлення.

У випадку, коли час виконання замовлення задано інтервалом, тобто "не раніше, ніж" і "не пізніше, ніж" або певним значенням плюс-мінус деяке відхилення від нього, ймовірність виконання заказу буде визначатися таким чином:

де а, р - відповідно нижня і верхня межі заданого часу виконання замовлення "точно в термін".

6. Формування цільової функції оптимізаційної задачі виконання логістичного циклу "точно в термін". Проблема запізнень і раннього прибуття замовлення пов'язана з витратами одного або відразу декількох учасників ланцюгів поставок. Враховуючи випадковий характер логістичного циклу, можна говорити про невизначеність таких витрат.

Якщо вважати, що джерелами невизначеності є випадкові величини 7), що характеризують тривалість виконання окремих операцій циклу, і при цьому не розглядаються інші можливі обмеження при здійсненні логістичного циклу (нормативно-правові, фінансові тощо), то формально цільова функція економіко математичної задачі виконання логістичного циклу "точно вчасно" може бути представлена у вигляді

де Cj (t) - залежність витрат виконання Г'-й операції циклу від її тривалості

В якості ф (7 *., А;) можна вибрати середні значення 7] або оцінки часу Ті виконання кожної операції з заданою довірчою ймовірністю Р.

Витрати виконання операцій логістичного циклу Ct (t) носять суперечливий характер. Наприклад, транспортні витрати зростають при зменшенні часу доставки, тоді як збільшення часу зберігання призводить до збільшення витрат.

Якщо середні значення Г- = const, то вимірником невизначеності логістичного циклу є дисперсії of і залежність (5.12) можна представити, зокрема, таким чином:

де С, (а) - залежність витрат виконання 1-й операції від розсіювання (невизначеності) часу її виконання.

Для зниження ризику невиконання замовлення в точні договірні терміни важливо вміти управляти процедурами замовлення, зокрема, вибирати найкращий за часом варіант виконання операцій логістичного циклу. Спектр управлінських рішень може включати в себе:

  • • більш точне визначення часу початку виконання замовлення;
  • • контроль тривалості окремих складових логістичного циклу, коригування часу виконання замовлення в разі відхилень фактичного часу від нормативного і подальше узгодження зі споживачем;
  • • оперативне зміна складу учасників ланцюга поставок (наприклад, заміна перевізника), маршруту доставки (наприклад, використання платної магістралі, де вище швидкість і менше інтенсивність транспортного потоку) і т.д .;
  • • використання аутсорсингу для виконання окремих складових логістичного циклу. Наприклад, митне оформлення товару за допомогою митного представника займе в середньому менше часу, ніж самостійне оформлення. Однак цей посередник надає послуги на оплатній основі, що необхідно враховувати при прийнятті рішень.

Питання практики

Споживач зробив замовлення на підприємстві "Фаворит", у контракті записано час виконання - 14 днів від моменту замовлення. На підприємстві ведеться облік часу виконання складових логістичного циклу, статистичні параметри тривалості етапів циклу представлені в табл. 5.12. Чи впорається компанія з договірними зобов'язаннями? З якою ймовірністю замовлення буде виконуватися точно в строк?

Визначимо статистичні характеристики для загального циклу виконання замовлення.

Середнє значення (див. Формулу (5.5)), дн .:

Т = + 2 + 3,5 + 4,5 + 1 = 12. Середнє квадратичне відхилення, дн., Розрахуємо за формулою (5.6), приймемо, що кореляція між операціями функціонального циклу відсутня:

Розрахуємо ймовірність виконання заказу за 14 днів. При підстановці значень в формулу (5.7) знаходимо:

За спеціальними таблицями (вони є в кожному підручнику з теорії ймовірностей і статистиці) визначимо ймовірність виконання заказу точно в строк. Вона дорівнює 0,7. Це невисоке значення, оскільки можливий зрив 30% замовлень.

Припустимо, що на підприємстві "Фаворит" провели ряд заходів, спрямованих на підвищення надійності поставок. Змоделювавши результати заходів, побачили, що вдалося зменшити розкид часу виконання операцій логістичного циклу, що призвело до зменшення про ,. Змінилися характеристики представлені в табл. 5.13.

Таблиця 5.13. Змінилися параметри тривалості логістичного циклу

Змінилися параметри тривалості логістичного циклу

Середнє квадратичне відхилення часу виконання замовлення, розраховане за формулою (5.6), складе, дн .:

Тоді

Статистичні параметри тривалості логістичного циклу і ймовірність доставки продукції точно вчасно через 14 днів Р = 0,855. Ризик зриву своєчасності поставок склав 0,145. Завдяки заходам вдалося зменшити ризик у два рази.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >