Методи визначення поточного і страхового запасів

Існує велика кількість методів, що дозволяють визначити параметри запасів. В узагальненому вигляді методи розрахунку показників запасів представлені в табл. 6.2.

Таблиця 6.2. Класифікація методів і моделей розрахунку показників запасів [1]

Методи, моделі, джерела інформації

Тип вирішуваних завдань

Статистичні (дані складського, бухгалтерського за рахунок спеціального спостереження

Визначення параметрів і закони розподілу

Розрахунок показників поточного і страхового запасів, оцінка дефіциту

Аналітичні (економічні показники, експертні оцінки, теоретичні передумови та ін.)

Економіко-імовірнісні (статичні)

Одноцікловие завдання ("газетяра", "булочника" і т.п.); розрахунок кількості запасних частин з урахуванням надійності; оцінка страхового запасу і дефіциту

Економіко-математичні

Розрахунок поточного запасу - оптимальна партія замовлення (ЕО ()); розрахунок страхового запасу

Ймовірносно-статистичні

Розрахунок страхового запасу на основі теорем про числові характеристики випадкових величин; визначення взаємозв'язку між поточним і страховим запасами

Дослідження операцій (всі види інформації)

Імітаційне моделювання

Оцінка і розрахунок різних видів запасів

Теорія масового обслуговування

Розрахунок запасних частин (автомобілі, спецтехніка)

Прогнозування

Оцінка показників поточного, страхового та сезонного запасів

Прийняття рішень

Комбіновані методи оцінки показників запасів

Розглянемо найбільш поширені методи визначення запасів.

Статистичні методи розрахунку показників запасів

Як видно з назви, дана група методів грунтується на статистичної інформації, зокрема, на даних складського та бухгалтерського обліку або результатах спеціальних спостережень про постачання і витратах на складах різних рівнів. За допомогою статистичних методів можна розрахувати розмір і періодичність поставок, величину поточного і страхового запасів.

Статистичні методи мають деякі переваги і недоліки, які представлені в табл. 6.3.

Проведені дослідження показали, що в умовах планової економіки вітчизняні фахівці в галузі управління запасами велику увагу приділяли саме статистичним методам, головним чином з метою нормування запасів. Під нормою запасу розуміється розрахункова мінімальна кількість сировини, матеріалів, готової продукції, яка повинна знаходитися у підприємств і постачальницько-збутових організацій для забезпечення безперебійного постачання виробництва або реалізації продукції.

Норми запасу можуть бути розраховані в днях і в натуральних показниках.

Таблиця 6.3. Переваги та недоліки статистичних методів розрахунку показників запасів

Переваги

Недоліки

Можливість одночасного розрахунку показників поточного і страхового запасів

Обов'язкова наявність даних за досить тривалий період часу

Не потрібно визначення витрат на виконання різних логістичних операцій, пов'язаних з управлінням запасами

Неоднозначність результатів одержуваних при обробці змішаних процесів, коли попит і поставки є випадковими величинами і відбуваються у випадкові моменти часу, що ускладнює прийняття рішення при управлінні запасами. Цей варіант є характерним для випадку поставок однієї номенклатури від декількох постачальників

Відносна простота розрахунків при роздільному розгляді стаціонарних процесів витрати запасу (система розподілу при миттєвому надходженні продукції) або накопиченні запасу (система постачання при миттєвому витраті)

Для розрахунку показників поточного запасу в днях на основі статистичних даних найбільш часто використовуються дві формули:

де 1 {- інтервал між двома суміжними постачаннями, дн .; О- - величина і-й поставки, од .; И- кількість поставок за аналізований період.

Відмінність формул (6.1) і (6.2) полягає в тому, що залежність (6.2) включає в себе дві змінні, що відображають взаємозв'язок між розміром поставки 0 ,. і інтервалом між поставками

Для розрахунку показників страхового запасу в днях крім стандартної формули для середнього квадратичного відхилення

також використовуються наступні залежності:

де Гт |, Гт2 - середні значення, розраховані за формулами (6.1) і (6.2); хр - коефіцієнт, що враховує надійність забезпечення запасом.

Деякі фахівці вважають, що формули (6.3) - (6.5) не відображають особливостей розрахунку страхового запасу і пропонують використовувати в розрахунку тільки "запізнилися" партії:

або

де £; - Величина інтервалу, більша або дорівнює середньому значенню 7!,., Дн .; М - кількість значень ^ в загальному обсязі даних N (кількість "запізнилися" поставок).

Для розрахунку норми поточного і страхового запасів у натуральному вираженні використовуються формули

де X - середньодобова витрата, од. / день.

  • [1] Лукинський В. В. Актуальні проблеми формування теорії управління запасами: монографія. СПб .: Изд-во СПбГІЕУ. 2008. С. 52.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >