Модель ЕОQ з урахуванням витрат на зберігання, що залежать від площі (обсягу), займаної товаром

Звернімося ще раз до рис. 6.10, який ілюструє, що при визначенні оптимального розміру замовлення за формулою (6.36) витрати на зберігання замовленої продукції залежать від середньої величини запасу. Однак практика оренди складських приміщень, а також розрахунки витрат на зберігання на складах ряду фірм говорять про те, що, як правило, враховується не середній розмір партії, а площа (або об'єм) складу, яка потрібна для всієї надійшла партії. Таким чином, витрати на зберігання можуть бути виражені формулой1

де а - витрати, що припадають на 1 м2 площі (1 мч обсягу) складу (або вартість оренди 1 м2) в одиницю часу, наприклад, на місяць, квартал, рік, руб. / м2 • од. часу (руб. / м- * • од. часу); к - коефіцієнт, що враховує просторові габаритні розміри одиниці продукції, м2 / шт. (м3 / шт.); 0 - коефіцієнт, що враховує неодночасність надходження різних видів продукції на склад, 0 <0 <1 (приймемо 0 = 1).

Коефіцієнт 0 відображає переваги сучасних технологій вантажопереробки продукції на складах: у міру звільнення стелажів (осередків, площ) на них розміщуються знову надходять партії продукції, не чекаючи моменту закінчення витрати попередній партії. В результаті підвищується наповнюваність складу, що призводить до зниження витрат на зберігання продукції.

З урахуванням виразу (6.40) формула Харріса-Уїлсона (6.36) може бути перетворена таким чином:

Величина мінімальних витрат розраховується за наступною формулою:

Отримані залежності показують, що в загальному випадку доцільно уявлення витрат на зберігання у вигляді двох складових:

де Д ,, Д2 - коефіцієнти, що відображають ступінь участі різних видів витрат на зберігання, 0 <Д ,, Д2 <1.

Коефіцієнти Д ,, Д2могут бути пов'язаними і непов'язаними. Якщо складові витрат на зберігання не пов'язані, то коефіцієнти, відбивають частку участі цих складових, можуть приймати будь-яке значення в інтервалі 0 <Д ,, Д2 <1. Можлива ситуація рівності коефіцієнтів, в окремому випадку Д, = Д2 =! ■

Якщо коефіцієнти Д ,, Д2 пов'язані один з одним, то залежність (6.43) може бути представлений у вигляді

де Д - коефіцієнт, 0 <Д <1.

Перша складова Сх] відображає витрати, пов'язані зі страхуванням, урахуванням ризиків, податками та іншими, обумовленими в залежності від ціни одиниці товару та середньою його величини. Друга складова Сх2, відображає витрати, пов'язані зі зберіганням продукції, розраховується пропорційно площі (або об'єму), яку займає надійшов замовлення на складі. Таким чином, з урахуванням (6.44) залежність (6.34) може бути представлена у вигляді

Модель EOQ з урахуванням знижок

Договори на купівлю партій товарів у більшості випадків включають в себе цінове умова, пов'язана зі знижками, розмір яких залежить від розміру закуповується партії (5). Серед різного виду знижок в моделях управління запасами найбільшого поширення набули так звані оптові знижки. Формування витрат на управління замовленнями при наявності оптових знижок проілюстровано на рис. 6.11, з якого видно, що при збільшенні партії закуповуваного товару ціна на цей товар знижується. Кожна ціна дійсна в певному інтервалі, відповідному об'єму замовлення, для придбання якого вона і застосовується. Лінії сумарних витрат відповідають різним закупівельними цінами: найвищою ціною відповідає крива, що знаходиться па найвищому рівні, і навпаки, при цьому кожна лінія сумарних витрат справедлива тільки на інтервалі величини замовлення, для якого і пропонуються відповідні ціни.

Для обліку оптових знижок найчастіше використовується дискретна залежність Cnj від Sj. Існують різні варіанти розрахунку параметрів моделі EOQ з урахуванням оптових знижок. Найбільш поширена перша ситуа

Графічна модель витрат на управління запасами при наявності оптових знижок:

Рис. 6.11. Графічна модель витрат на управління запасами при наявності оптових знижок:

(2, - розмір замовлення, в інтервалі якого діє ціна З ,; 0 ^ - розмір замовлення, в інтервалі якого діє ціна С2: (2 :, - розмір замовлення, в інтервалі якого діє ціна С3

ція, коли ціна товару Cuj змінюється, а витрати на зберігання одиниці продукції CN, розраховані за формулою (6.32), залежно від Сп; залишаються постійними. У другій ситуації передбачається, що разом зі зміною ціни C "j пропорційно змінюються і витрати на хропіння одиниці продукції. У третій ситуації між змінами ціни Cnj і витратами на зберігання не спостерігається однозначної залежності. Розглянемо послідовність розрахунку параметрів моделі EOQ з урахуванням оптових знижок для найбільш поширеною, першою, ситуації.

1. Залежність сумарних витрат на придбання, виконання замовлення і зберігання записується у вигляді

Залежність (6.46) може бути записана з урахуванням визначення витрат на хропіння за формулою (6.40) або (6.44).

 • 2. Для кожного цінового умови, залежного від розміру партії поставки, визначається оптимальний розмір замовлення з використанням формули (6.36) або (6.41).
 • 3. Аналізуються отримані результати на предмет відповідності реальним умовам, тобто перевіряється, чи дійсно оптимальний розмір замовлення знаходиться в діапазоні, якому відповідають цінові умови, враховані при розрахунку EOQ.
 • 4. Розраховуються сумарні витрати. При цьому якщо оптимальний розмір замовлення знаходиться в діапазоні, якому відповідає ціна j, що врахована при розрахунку величини замовлення, то сумарні витрати розраховуються як мінімальні за формулою

Якщо оптимальний розмір замовлення знаходиться за межами діапазону значень, якому відповідає ціна У, врахована при розрахунку величини замовлення, то сумарні витрати розраховуються за формулою (6.46). При цьому розмір замовлення 5 - це граничне значення діапазону значень партій поставки, в якому діє конкретна ціна].

5. Сумарні витрати, відповідні кожному значенню ціни, порівнюються, і на підставі результатів порівняння робиться вибір - розмір замовлення відповідає мінімальному значенню сумарних витрат.

Для другого варіанту, коли разом зі знижкою до ціни змінюються і витрати на зберігання, алгоритм розрахунків аналогічний, але у формулі (6.46) враховується не первісна ціна, а ціна / -го цінового діапазону.

Іноді можуть надаватися диференціальні знижки. Графічна інтерпретація моделі сумарних витрат при наявності диференціальних знижок представлена на рис. 6.12, з якого видно, що при диференціальних знижках знижка для кожної партії товару враховується роздільно в кожному ціновому діапазоні.

Графічна модель сумарних витрат при диференціальних знижках:

Рис. 6.12. Графічна модель сумарних витрат при диференціальних знижках:

З ,, С2, С3 - ціни; (I ,, (22 - розміри замовлення при різних цінах

При встановленні диференціальних знижок враховується наступне.

 • 1. Визначаються межі розміру замовлення (діапазон), потім для кожного діапазону встановлюється ціна за аналогією з оптовими знижками.
 • 2. Визначається різниця між ціновими діапазонами для конкретного обсягу замовлення, після чого розраховується середня ціна одиниці продукції в цінових діапазонах.

Наприклад, якщо постачальник при придбанні партії до 100 од. продукції пропонує ціну 500 руб., а понад 100 шт. - 450 руб., То для розрахунку середньої ціни при замовленні, наприклад, 200 од. товару спочатку необхідно визначити витрати на покупку замовленого товару, руб .:

С "" = 500-100 + 450 (200 - 101) = 95 тис., А потім обчислити середню ціну, грн. / Од .:

 • 3. Для різних значень розміру замовлення 5 визначаються сумарні витрати з урахуванням знижок за формулою (6.46), підставляючи при розрахунку витрат на придбання середню ціну, при цьому враховується, що знижка до ціни не впливає на витрати на зберігання.
 • 4. Приймається рішення про величину партії замовлення - це розмір замовлення, при якому сумарні витрати отримують мінімальне значення.

Ми розглянули тільки один вид знижок - знижки до ціни продукції, що закуповується. На практиці виникають ситуації, коли знижка надається не тільки в залежності від розміру замовлення, але й на зберігання великих партій товарів на складах логістичних операторів, па доставку великих партій та ін.

У табл. 6.7 представлені можливі (більше 70) комбінації п'яти видів знижок для різних варіантів моделей розрахунку оптимальних партій замовлення, заснованого на рівнянні загальних логістичних витрат. Включені в табл. 6.7 варіанти охоплюють гаму найбільш популярних варіантів обліку знижок у ланцюгах поставок. Так, в табл. 6.7 враховані п'ять видів знижок: - знижки при закупівлі з одиниці продукції; С0 (() 2) - знижки на організацію замовлення; а (():)) & - знижки на зберігання великої партії при арен

Таблиця 6.7. Формування елементів витрат у моделях ЕОQ з урахуванням застосування знижок

Формування елементів витрат у моделях ЕОQ з урахуванням застосування знижок

Примітка: С0 - витрати на організацію замовлення; С, - витрати на транспортування; / - ціна зберігання (в частках ціпи); а - витрати (вартість) па 1 м2 або 1 м3 складу, руб. / м2 або руб. / м3; к - коефіцієнт, що враховує просторові габаритні розміри одиниці запасу, м2 / од. або м3 / од.

де складу; Ст (<2 *) зміна тарифу па перевезення партії замовлення; Ст (0 ^) - зміна тарифу на перевезення одиниці продукції.

Запис в табл. 6.7 означає, що, наприклад, модель "Ша" включає в себе три види знижок: Cn (Q,), Cfí (Q2) і ak (Q3). Також з табл. 6.7 видно, що найбільш складні моделі мають до п'яти видів знижок (наприклад, модель VI6).

Модифіковані варіанти моделі EOQ

Для обліку реальних умов закупівель, виконання замовлень, здійснення зберігання запасів розроблені модифіковані варіанти моделі EOQ.

Можна виділити наступні основні модифікації класичної моделі EOQ, кожна з яких представлена на відповідному малюнку з метою кращого розуміння відмінних рис.

1. Модель виробничого замовлення (ЕР ()), яка має на увазі немгновенную розвантаження з одночасним витратою запасу. Графічна інтерпретація моделі наведена на рис. 6.13.

Модель виробничого замовлення:

Рис. 6.13. Модель виробничого замовлення:

 • 1 - надходження; 2 - подальше споживання; 3 - одночасне надходження і споживання
 • 2. Модель економічного розміру партії (ЄВЦ), що враховує поступове поповнення запасу (без витрати) і подальший рівномірний витрата (рис. 6.14).

Модель економічного розміру партії з немгновенним надходженням:

Рис. 6.14. Модель економічного розміру партії з немгновенним надходженням:

 • 1 - надходження (без споживання); 2 - подальше споживання
 • 3. Модель поточного запасу з втратою вимог при дефіциті (рис. 6.15).

Модель поточного запасу з втратою вимог при дефіциті:

Рис. 6.15. Модель поточного запасу з втратою вимог при дефіциті:

 • 1 - миттєве надходження; 2 - споживання; 3 - дефіцит, коли вимоги не виконуються і не накопичуються
 • 1. Модель поточного запасу з відкладеним .дефіцітом (рис. 6.16).

Також виділяються різні комбіновані моделі економічного розміру замовлення. Модифіковані моделі ЕОЦ є предметом вивчення спеціальної дисципліни "Управління запасами в ланцюгах поставок".

Після миттєвого надходження 1, спочатку виконується (миттєво) відкладений попит Оа, потім етап споживання 2 і дефіциту 3.

Модель поточного запасу з відкладеним дефіцитом

Рис. 6.16. Модель поточного запасу з відкладеним дефіцитом

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >