Способи проведення АВС-аналізу

На сьогоднішній день використовується як мінімум три способи АВС-аналізу відповідно до обраного критерію або критеріям: емпіричний, аналітичний і диференціальний. Загальний алгоритм АВС-аналізу із застосуванням різних методів виділення груп наведено на рис. 6.17.

Емпіричний метод грунтується на припущенні, що поділ на групи можна здійснити за аналогією з попередніми классіфікаці-

Таблиця 6.17. Характеристика номенклатурних груп А, В і С

Група

Періодичність контролю

Рівень обслуговування (ймовірність відсутності дефіциту)

Тип

обладнання;

розташування продукції на складі

Методи прогнозування, використовувані при управлінні запасами даної групи

Застосовувана концепція логістики

А

Щоденний (безперервний)

0,95-0,99

Гравітаційні стелажі; "гаряча зона"

Комбіновані: методи, спеціальні програми, імітаційне моделювання

QR, VMI,

jiTOiTii),

DTD. MRP та ін.

У

Одна-дві тижні

  • 0,9;
  • 0,95-0,97

В'їзні стелажі

Трендові моделі з урахуванням сезонності

J IT, DTD. MRP та ін.

З

Місяць, квартал і більш

0,8-0,9

Клітинні стелажі і дрібна комплектація, "холодна" зона

Прості моделі (згладжування та ін.)

ями, тому кордону номенклатурних груп визначаються за результатами раніше проведених досліджень. Відповідно до алгоритму, представленому на рис. 6.17, емпіричний метод передбачає наступні дії.

  • 1. Формується база даних, що містить необхідну для аналізу інформацію про номенклатурних групах (найменування, одиниці виміру, номенклатурні номери, вартість, обсяги витрат / реалізації в натуральному і грошовому вираженні, частота витрати та ін.).
  • 2. Вибирається критерій, за яким буде проводитися угруповання номенклатурних позицій. В якості критеріїв можуть виступати різні показники в залежності від мети проведення АВС-аналізу. Деякі цілі проведення АВС-аналізу і відповідні їм критерії наведено в табл. 6.9.
  • 3. Отримані значення показників С, розташовуються в порядку убування від максимального до мінімального:

4. Виробляється привласнення нових індексів а = 1, Ь = 2, т = N. де N - загальна кількість найменувань деталей номенклатури, тобто

5. Для кожної позиції номенклатури розраховується її частка в загальному обсязі (у відсотках) за обраним раніше критерієм:

Методи визначення номенклатурних груп АВС

Рис. 6.17. Методи визначення номенклатурних груп АВС

Таблиця 6.9. Вибір критерію для проведення АВС-аналізу

Мета проведення аналізу

Критерій

Оптимізація розміщення продукції на складі. Виявлення неліквідів

Об'єм витрати, од. Частота витрати, од. / Добу. Оборотність

Класифікація продукції для підвищення ефективності управління запасами і постачанням

Вартість запасів, Д.Є. Частота витрати

Класифікація продукції для підвищення ефективності збутової діяльності

Обсяг реалізації, Д.Є.

6. Величини ц підсумовуються наростаючим підсумком:

Інтегральна (накопичена) залежність 0, може бути представлена в табличному вигляді парою значень (О ,; г) або у формі графіка (вісь ординат У - значення (2, -? Вісь абсцис X - значення г).

За істот) ', до емпіричного способу відноситься кілька варіантів. Перший, найбільш поширений, варіант передбачає вибір координат УА і УА, В, наприклад, Ул = 80% і УА.В = 95%. Потім за допомогою інтегральної залежності (1 ^ (див. Формулу (6.50)) знаходяться значення ХА і Х * + в, на основі яких проводиться поділ позицій номенклатури Л 'на групи А і В.

Другий варіант передбачає вирішення оберненої задачі: по заданих (обраним) значенням координат Хл і Хл + В визначаються межі У * А і У * А + п і порівнюються з допустимими значеннями. В якості еталонних значень можуть бути призначені Хл = 20% і ХА + В = 50%.

Оскільки перший і другий варіанти дають, як правило, різні величини координат У і X і, відповідно, різні оцінки меж груп Л, В і С, то можливе використання третього варіанту, що представляє собою компроміс розглянутих двох варіантів.

В основі диференціального методу знаходяться співвідношення, що спираються на середні значення параметра, на основі якого проводиться поділ номенклатури запасу на групи:

До групи Л відносять позиції номенклатури, для яких виконується співвідношення

Для групи В співвідношення має вигляд:

Для групи С співвідношення таке:

Величини коефіцієнтів до {в нерівностях (6.52) - (6.54) варіюються в інтервалах: для до {- від 2 до 6; для к2 - від 0,33 до 0,5 залежно від джерела. Особа, що приймає рішення, має право самостійно встановити значення

Особливість аналітичного методу полягає в тому, що розподіл на групи А, В і С проводиться на основі певного правила (критерію) і залежить від характеру інтегральної кривої (кумуляти) частоти показника <2 ;. Існує два варіанти аналітичного методу АВС-аналізу - графічний і аналітичний, заснований на підборі аналітичної залежності для інтегральної кривої параметра поділу на групи.

Розглянемо тільки графічний варіант аналітичного методу проведення АВС-аналізу і проілюструємо його (рис. 6.18).

При побудові графіка, аналогічного рис. 6.18, на осі ординат наносяться значення 0 ,, на осі абсцис - індекси 1, 2, И, відповідні привласненим номерам номерклатурних позицій. Точки на графіку з коор

Визначення номенклатурних груп А, В, С графічним способом:

Рис. 6.18. Визначення номенклатурних груп А, В, С графічним способом:

О '- точка дотику прямої, паралельної ОД і інтегральної кривої; О "- точка дотику прямої, паралельної О'А і інтегральної кривої; ьм. Ь, М, - дотичні; 0,, Л ^ Ц - координати групи А; () л, ВЛГ ,, я - координати груп Л і В

динатами (0 ,; г) з'єднуються плавною кривою 00 'Д яка в загальному випадку є опуклою. Потім проводиться дотична ьм до інтегральної кривої ОО'Б паралельно прямий ОД відповідної рівномірному розподілу показника дА для всієї номенклатури:

Абсциса точки дотику О ', округлена до найближчого цілого значення, відокремлює від всієї номенклатури першу групу ил (група А), в яку входять позиції номенклатури з показниками <7; > Дл. Таким чином, до групи А відносяться всі позиції номенклатури, для яких значення показника <7, більше або дорівнює середньому значенню показника для всієї номенклатури N. Відповідно, ордината точки (Ц ,,) вказує частку деталей групи А у відсотках від величини загального показника Про ,.

Подальший розподіл залишилися номенклатурних позицій на групи проводиться аналогічним чином: точку О 'з'єднуємо з точкою В і проводимо дотичну до кривої 0'0 "Про паралельно прямий О'О. Абсциса точки дотику О" ділить залишилася номенклатуру на групу В і групу С.

Для залишилася номенклатури величина усередненого показника складе:

де NA - число позицій, увійшли до групи А.

Таким чином, до групі В відносяться позиції номенклатури з показниками ін підкоряються нерівності

Слід вказати, що якщо крива 00'О "Б неопуклого, то неможливо виділити жодну з груп деталей; якщо крива 0'0" Про неопуклого, то неможливо виділити групи В і С. Неважко помітити, що процедура ділення може бути продовжена, якщо необхідно виділити ще одну або більше груп, наприклад групу D. Зіставлення графічного і диференціального підходів показує їх схожість при визначенні координат точки А (при & | = 1) і розбіжність, коли координата для визначення групи В не строго фіксована, а визначається кривизною інтегральної залежності і координатою точки Л, тобто k2 ^ const.

Питання практики

Па практиці часто АВС-аналіз проводиться відразу за кількома критеріями, оскільки одна ознака не дозволяє сформувати достатній перелік рішень з управління запасами. Так, торгова компанія "Петербурзькі сири", що займається торгівлею сирами, виконує трехфакторной АВС-аналіз. В якості критеріїв аналізу враховуються доходи від продажів (характеристика валового збуту), прибуток (роль товару в прибутковості підприємства) і середній рівень запасів у грошовому виразі (аналіз вартості зберігання).

На підставі трехфакторной АВС-аналізу весь асортимент був розділений на групи, однорідні за поєднанням результатів за трьома ознаками, що дозволило сформувати рекомендації з управління запасами. Результати АВС-аналізу за трьома факторами в компанії "Петербурзькі сири" наведено в табл. 6.10.

Таблиця 6.10. Аналіз асортименту сирів по групах

Аналіз асортименту сирів по групах

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >