Висновки

1. Навіщо створюються запаси?

Запаси створюються для того, щоб забезпечувати безперебійність виробничих і торговельних процесів, необхідний рівень обслуговування, ефективне використання техніки, обладнання, персоналу, енергії та інших ресурсів. Різні види запасів виконують різні завдання. Так, поточні запаси забезпечують безперервність обслуговуваних процесів

Різні варіанти багатономенклатурних поставок:

Рис. 6.23. Різні варіанти багатономенклатурних поставок:

а - незалежна поставка (СП1т = 1019 у.о.); б - одночасна поставка (Ст1П = 742 у.о.); в - кратна поставка, базовий варіант (Ст1П = 732 у.о.); г - кратна поставка, оптимальний варіант (Ст.п- 725 у.о.)

між двома черговими поставками; страхові запаси створюються для тих же цілей, але на випадок непередбачених обставин, збоїв, запізнень і т.п .; підготовчі запаси необхідні для забезпечення рівномірності і ритмічності виробничих процесів.

2. Що розуміється під управлінням запасами?

Під управлінням запасами розуміється визначення параметрів запасів, організація контролю за рівнем запасів, своєчасним їх поповненням. Основними параметрами, що характеризують запаси, є максимальний, середній, мінімальний рівні запасу, інтервал поставки, час виконання замовлення, точка (рівень) замовлення і ряд інших.

3. За допомогою яких методів можна розрахувати параметри запасів?

Існує досить велика кількість методів визначення запасів. Розмір, періодичність поставок, величина поточного і страхового запасів можуть бути визначені за допомогою статистичних методів. Ці методи засновані на статистиці про виконаних раніше поставках і припускають досить прості обчислення. Однак не варто забувати про неоднозначність результатів при обробці змішаних процесів, які характеризуються випадковими величинами і моментами виникнення попиту та здійснення поставки.

Для визначення величини замовлення застосовуються статичні моделі. Сфера їх застосування обмежується ситуаціями одноразового поповнення запасу для задоволення всього попиту, тобто без повторних поставок.

Страхові запаси можуть бути визначені за допомогою формули Феттер - Даллек, яка враховує параметри (середнє значення і середнє квадратичне відхилення) часу виконання замовлення постачальником і витрати запасу, а також ймовірність відсутності дефіциту.

Велика роль у визначенні параметрів запасів і поставок відводиться моделі оптимального розміру замовлення за формулою Харріса - Уїлсона. Ця модель враховує витрати на виконання замовлення і зберігання запасу, мінімізуючи суму цих складових витрат. Формула визначення оптимального розміру замовлення в класичному вигляді справедлива при досить великому вигляді припущень, що стало причиною досліджень щодо її вдосконалення. Так, існують варіанти формули оптимального розміру замовлення для розрахунку витрат на зберігання в залежності від площі, займаної запасом, для обліку оптових і диференціальних знижок; модифікації, відповідні немгновенності поставок, а також враховують ситуації дефіциту.

Якщо може бути організована поставка відразу декількох різних товарів, то параметри запасів можуть бути розраховані на основі моделей багатономенклатурних поставок.

4. Яке призначення ABC- і XYZ-аналізу в управлінні запасами? Як виробляються ці види аналізу?

АВС-аналіз проводиться для розділення запасу на групи А, В і С з різним внеском у результат або значенням для підприємства. Такими критеріями, які виступають параметрами оцінки цього вкладу або значення, є вартість запасу, прибуток від реалізації товару, кількісна оцінка попиту та ряд інших показників. Поділ на групи з різним внеском (значенням) потрібно для правильної організації управління запасами номенклатурних позицій, включених в ту чи іншу групу запасу. При цьому вважається, що група А сама нечисленна, але має найбільше значення (вклад в якийсь результат), група В може бути більше за чисельністю, але внесок її набагато менше, група С - найбільша, але на неї припадає найнижче значення в результаті.

Поділ на Л, В і С може виконуватися емпіричним способом, який спирається па накопичений досвід в області поділу на такі групи; аналітичним способом, заснованим на підборі аналітичної залежності для інтегральної кривої параметра поділу на групи; графічним способом, що передбачає побудову інтегральної кривої і дотичної до неї; диференціальним способом, який орієнтується на середні значення параметра, що лежить в основі поділ номенклатури запасу на групи.

XFZ-аналіз необхідний для поділу всієї номенклатури запасу на групи, що відрізняються різним ступенем рівномірності попиту. Це дозволяє отримати різні оцінки точності прогнозування попиту. Група X - це товарні позиції, попит на які достатньо рівномірний і добре прогнозуємо (помилка прогнозу незначна). Група Y - позиції номенклатури, що характеризуються значними коливаннями попиту, обмежуючими точність прогнозування. Група Zобразована товарами з епізодичним попитом, передбачити який за наявними даними не представляється можливим.

Належність товару до груп X, 7 і Z можна визначити по динамічному коефіцієнту варіації, оскільки він враховує динаміку процесу витрати запасу. Статичний коефіцієнт варіації такої оцінки не дозволяє отримати, тому його застосування в цілях .XYZ-аналізу не рекомендується.

5. Навіщо потрібні стратегії управління запасами?

Стратегії управління запасами потрібні для досягнення цілей управління запасами і передбачають виконання таких дій, як здійснення контролю та обліку запасу, що дозволяє визначити періодичність або частоту управлінських заходів щодо контролю та обліку, величину замовлення і розмір запасів.

Стратегії управління запасами різняться в залежності від того, які параметри системи управління запасами змінюються, а які - залишаються постійними величинами. Це можуть бути розмір і (або) періодичність замовлень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >