Визначення місця розташування складу

Методи визначення місця розташування складу

Визначення місця розташування складу - одне з фундаментальних рішень в логістиці, яке відноситься до групи завдань проектувального характеру і вирішується при проектуванні логістичних систем. Якщо співвіднести визначення місця розташування складу з видами управлінських рішень, то можна сказати, що ця задача відноситься до стратегічних рішень, що формує такий елемент логістичної стратегії, як конфігурація логістичної системи. Як правило, визначення місця розташування складу розглядається стосовно до розподільних складам.

Для того щоб визначити місце розташування розподільного складу в обслуговуваному регіоні, необхідно знати:

  • • місцерозташування фірм-виробників (постачальників) і споживачів (клієнтів) продукції, яке, як правило, задається координатами хр у ;,
  • • обсяги поставок продукції від виробників (постачальників) споживачам ((2,);
  • • маршрути доставки, які залежать від характеристик існуючої транспортної мережі;
  • • витрати на доставку (або тарифи на транспортні послуги) (7)).

Існують різні методи визначення місця розташування складу, що розрізняються критеріями оптимізації і способом обліку відстаней між постачальниками, споживачами і складом. Розглядають два способи обліку відстаней. Перший спосіб - розрахунок найкоротшого відстані між пунктами, де знаходяться постачальники, споживачі, і складом. Найкоротша відстань визначається за формулою

гдехов ,, у, - координати постачальника, споживача; хс, ус - координати складу.

Другий спосіб обліку відстаней - це так зване Манхеттенський відстань, яку передбачає врахування відстаней між постачальниками і споживачами на прямокутній сітці, що найбільш повно відповідає прямокутному розташуванню вулиць міста. Розраховується "Манхеттенського відстань" за наступною формулою:

Критеріями, на підставі яких визначається місце розташування складу, є транспортна робота, транспортні або логістичні витрати. Цільова функція в моделях визначення місця розташування складу мінімізується.

Основні методи для визначення місця розташування складу в логістичних системах представлені в табл. 7.5.

Визначення кількості складів.

Завданню логістики - визначення кількості складів в обслуговуваному регіоні - приділено достатньо багато

Таблиця 7.5. Методи визначення місця розташування складів в ланцюгах поставок

Методи визначення місця розташування складів в ланцюгах поставок

уваги в роботах зарубіжних і вітчизняних фахівців. Часто в роботах наводяться графіки окремих складових та загальних витрат, що відображають їх залежність від кількості складів. Приклад таких графіків представлений на рис. 7.7. Вважається, що із збільшенням кількості складів транспортні витрати і упущена вигода від продажів зменшуються, а витрати на утримання запасів, експлуатацію складського господарства і управління складською системою зростають. Наявність даних суперечливих тенденцій обумовлює параболічний характер (з явно вираженим оптимумом) залежності загальних витрат на функціонування системи розподілу від кількості складів.

Для вирішення даної задачі визначення кількості складів можуть бути розглянуті наступні варіанти.

Перший варіант - без використання складів. Для цього варіанту рекомендується рішення класичної транспортної задачі закріплення п споживачів за т постачальниками.

Другий варіант - один склад. Рішення в даному варіанті (координати складу) може бути визначено за допомогою алгоритму чисельного пошуку з мінімізацією транспортної роботи.

Третій варіант - два і більше складів. Особливості розрахунків за третім варіантом характеризуються тим, що, по-перше, вводиться умова про зразковій рівності потужностей складів (якщо потужності складів можуть варіюватися, то завдання стає багатокритеріальної); по-друге, відстань між складами по осі X (або У) не повинно бути менше певної величини. Якщо не ввести це штучне обмеження, то можливо виродження загальної задачі пошуку шуканої залежності транспортних витрат від кількості складів при оптимальному варіанті.

Розглянемо ітераційний алгоритм пошуку координат на прикладі двох складів (в табл. 7.5 представлений як метод СПбГІЕУ).

На першому етапі вибираються координати першого і другого складів, потім вирішується транспортна задача (аналогічно першому варіанту задачі визначення кількості складів) за наявності т постачальників і двох споживачів (складів).

Залежності складових і сукупних витрат на функціонування системи розподілу від кількості складів:

Рис. 7.7. Залежності складових і сукупних витрат на функціонування системи розподілу від кількості складів:

1 - сукупні витрати; 2 - витрати на зберігання запасів, експлуатацію складів і на управління системою розподілу; 3 - загальні витрати з доставки товарів; 4 - втрати через віддаленості складу від споживача

На другому етапі знову вирішується транспортна задача, але за умови двох постачальників (складів) і п споживачів.

Третій етап являє собою підсумовування результатів розрахунків, виконаних на першому та другому етапах. Отримане значення транспортної роботи фіксується в якості першого наближення.

Па четвертому етапі за обраним правилом змінюються координати складів і повторюються розрахунки з першого по третій етап. Пошук варіантів координат складів припиняється у разі, коли різниця величин транспортної роботи двох послідовних ітерацій стає менше заданої величини.

Слідуючи запропонованому алгоритму, можна обчислювати транспортну складову загальних логістичних витрат в системах розподілу з двома складами. Даний алгоритм може бути трансформований для ситуації, коли складів у логістичній системі більше двох. При цьому транспортна задача вирішується двічі - спочатку від т постачальників до до складах, потім від до складів до п споживачам.

На рис. 7.8 представлений алгоритм розрахунку транспортних витрат, що є основою при визначенні кількості та місця розташування складів.

Алгоритм визначення транспортних витрат в розподільній мережі при різній кількості складів

Рис. 7.8. Алгоритм визначення транспортних витрат в розподільній мережі при різній кількості складів

Розглянемо докладніше етапи даного алгоритму.

Етап 1.

Рішення задачі оптимального закріплення споживачів за постачальниками однорідної продукції при прямих поставках. Якщо розташування постачальників і споживачів задано координатами їх розміщення на площині, то найкоротші відстані між постачальниками і споживачами км, можуть бути визначені за формулою (7.1).

Цільова функція (мінімум транспортної роботи Р, т-км) може бути записана в наступному вигляді:

де і = 1, т - постачальники ;; = 1, п - споживачі; & - Обсяг товарів, що поставляються від / -го постачальника до 7-му споживачеві, т; IV. - Твір вагових часткою 7-го постачальника і 7-го споживача. Введення даної складової продиктовано необхідністю враховувати додаткові фактори, що впливають на план оптимального закріплення споживачів за постачальниками, наприклад, неможливість прямих транзитних поставок від / -го постачальника до у'-му споживачеві або пріоритетність у-го споживача по відношенню до інших.

Розрахунок сумарних витрат на перевезення 5 здійснюється за формулою

де 2 ~ - кількість навантажених їздець від 1-го постачальника ку'-му споживачеві; С0 - тариф на перевезення, у.о. / км.

Кількість навантажених їздець Х- розраховується наступним чином:

де цу) - номінальна вантажопідйомність рухомого складу, використовуваного при перевезенні від / -го постачальника ку'-му споживачеві, т; у "- коефіцієнт використання вантажопідйомності рухомого складу, використовуваного при перевезенні від / -го постачальника Ку-му споживачеві.

Етап 2.

Рішення завдання позиціонування складу. Цільова функція, використовувана па даному етапі, має вигляд:

де Ьр Т- - відповідно відстань від складу до / -го постачальника і до у-го споживача; О, - відповідно обсяг вантажу, що перевозиться на склад від 1-го постачальника і зі складу до ^ -го споживача.

Відстань від складу до / -го постачальника або у-го споживача знаходиться за формулою (7.1), де X = ХРУ = вул - шукані координати складу, при яких досягається мінімум цільової функції (7.6).

Транспортні витрати розраховуються за такою формулою

де 2.р 2 ,. - Відповідно кількість їздець від 1-го постачальника до складу і від складу до / -го споживача.

Етап 3.

Визначення координат складів щодо "центру ваги". У якості "центру ваги" приймаються знайдені координати складу X і У і встановлюються правила знаходження координат складів щодо "центру ваги". Для визначення відстані від складів до "центру ваги" вводяться правила, реалізовані в послідовності:

• визначають відстані між координатами максимально віддалених один від одного пунктів:

Де ХрЗД - координати постачальників; . ^, У} - координати споживачів;

• вибирають мінімальне відстань і визначають радіус кола 7 ?, на якій діаметрально розташовуються склади:

  • • склади розташовують спочатку горизонтально, а потім вертикально щодо осей координат;
  • • спочатку прийнятий радіус Я = 0,1 збільшують до 0,2, потім до 0,3 і т.д.

Етап 4. Розрахунок мінімальних сумарних витрат па перевезення при різному розташуванні складів. При наявності двох і більше складів цільова функція має вигляд:

де г = 1, т - постачальники; к = 1, / - склади;} = 1, п - споживачі; £ й, Ьщ - відповідно відстань від / -го постачальника до & -го складу і від & -го складу доп- го споживача; 0 ^ - - відповідно обсяги перевезень вантажів від 1-го постачальника до & -го складу і від & -го складу доу-го споживача; І ^ І ^ - - відповідно твір вагових часткою 1-го постачальника і А-го складу, к-го складу і ./- го споживача.

Відстані від 1-го постачальника до к-го складу і від к-то складу до ^ -го споживача обчислюються за формулою (7.1).

Сумарні витрати на перевезення розраховуються за такою формулою

де 2 [до, 2щ - відповідно кількість навантажених їздець від 1-го постачальника до к-т складу і від к-хо складу доу-го споживача.

Кількість навантажених їздець обчислюється за формулою (7.5).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >