Компоненти стратегічного плану логістики

Базовими компонентами стратегічного планування логістики є конфігурація логістичної мережі, організаційна структура управління логістикою, міжфункціональна і міжорганізаційна логістична координація, система контролінгу, інформаційна підтримка.

У ході корпоративного стратегічного планування проводиться аналіз ринків, споживачів, ставляться цілі обслуговування і присутності на ринку. Ці цілі визначають цілі, які стоять перед логістикою компанії. Після того як цілі логістики визначені, необхідно сформувати канали і ланцюга розподілу і поставок. Для більшості підприємств канали і цінуй поставок досить різноманітні і утворюють складні мережеві структури. Як правило, конфігурація мереж передбачає кілька рівнів складування, високий рівень концентрації матеріального потоку і широту розподілу. Це необхідно для оптимізації логістичних витрат і забезпечення заданого рівня обслуговування споживачів. Зміна одного елемента мережевої структури, наприклад перенесення складального виробництва в інший регіон або закриття регіонального центру розподілу, може призвести до зміни рівня обслуговування та величини витрат в ланцюзі постачань.

Зміни в конфігурації логістичної мережі можуть призвести до зміни організаційної структури управління логістикою. Ці зміни будуть залежати від рівня організаційного забезпечення логістики. Якщо в організації не було відділу логістики, то стратегічний план розвитку логістики, швидше за все, буде включати в себе формування відділу (служби) логістики. Якщо відділ вже функціонує, то в залежності від стратегічних завдань можливе перерозподіл функцій між відділами, підрозділами, можливі зміни в структурі персоналу служби логістики, в посадових інструкціях. Якщо стратегією передбачається розвиток структури ланцюгів поставок в різних регіонах, то на підприємстві можуть розвиватися дивізіональні організаційні структури. На рівні процесної інтеграції можна говорити про міжорганізаційних оргструктурах, які не обмежують свою діяльність рамками кордонів якої-небудь компанії.

Для успішного досягнення стратегічних цілей необхідна міжфункціональна і міжорганізаційна координація, яка реалізується службами логістики та міжорганізаційних командами або інтегральними менеджерами.

Рішення в області логістичної мережі, просування матеріального потоку, організаційної структури логістики та взаємодії повинні сприяти реалізації стратегії підприємства. Для цього необхідна система показників, на основі яких можна оцінювати ефективність зазначених рішень. Тому при формуванні стратегії логістики повинні бути визначені вимірювачі, на основі яких оцінюється ступінь досягнення стратегічних цілей, що стоять перед логістикою. Ця система показників реалізується за допомогою функції менеджменту - контролінгу.

Прийняття рішень в рамках стратегії вимагає інформаційної підтримки, основні елементи якої також формуються при стратегічному плануванні логістики.

Розробка логістичної стратегії і стратегії ланцюга поставок у форматі збалансованої системи показників

У галузі стратегічного менеджменту зустрічається ряд проблем. Причому більша частина цих проблем пов'язана не з самою стратегією, її формулюванням, а з її поганою реалізацією. Основні причини невдач у реалізації стратегій:

  • а) розуміння стратегії співробітниками компанії;
  • б) система мотивації співробітників, яка вибудовується без урахування досягнень щодо реалізації стратегії;
  • в) недостатня увага до реалізації стратегії з боку керівників;
  • г) відсутність у розробників стратегії відповідальності за її реалізацію;
  • д) непродуманий механізм розподілу ресурсів на підприємстві, не враховує стратегічного плану заходів щодо реалізації стратегії;
  • е) очевидні помилки в стратегії, які призводять до проблем реалізації.

Наявність проблем у плануванні та реалізації стратегії вимагає підходу до формування стратегії, що враховує основні причини, що призводять до невдач стратегічного управління. Таким способом формування стратегії логістики може бути формат збалансованої системи показників, який об'єднує певний набір параметрів, що характеризують чотирьох перспективи діяльності: фінансової, клієнтської, внутрішніх процесів, а також навчання та розвитку.

Збалансована система показників для логістики розробляється методом каскадування збалансованої системи показників підприємства в цілому. Визначається, які цілі організації може підтримати логістика, які - прямо відносяться до логістичного сервісу, які слабкі сторони притаманні логістики компанії, і відповідно до цього встановлюються стратегічні цілі для логістики. Потім проводиться вибір показників, щоб однозначно визначити ступінь досягнення стратегічної мети. Після цього обгрунтовуються цільові значення показників і формуються стратегічні заходи, які і повинні допомогти логістичним службам досягти заданих цілей.

Стратегія ланцюга поставок також може бути розроблена у форматі збалансованої системи показників. Логіка її побудови для цінуй така ж, як і для логістики підприємства: спочатку формуються цілі, які стоять перед ланцюгом поставок, потім - показники [1]. До фінансової перспективи ставляться цілі, пов'язані зі зниженням витрат в ланцюзі постачань, зростанням доходів, прибутковості інвестицій для всіх учасників ланцюга поставок. Залежно від особливостей стратегії можуть стояти мети по зниженню витрат на транспортування, застарівання запасів, складську обробку та ін.[1]

Мети клієнтської перспективи відображають взаємини як з внутрішніми споживачами цінуй поставок, так і кінцевими споживачами товарів. Це можуть бути цілі підвищення якості продуктів і послуг, своєчасної доставки, скорочення випадків дефіциту, підвищення гнучкості і збільшення цінності.

У процесний блок збалансованої системи показників ланцюга поставок можуть бути включені цілі, пов'язані зі скороченням втрат, часу виконання замовлення, витрат, здатністю швидко реагувати на вимоги споживачів.

Навчання і зростання також є важливими питаннями розвитку ланцюгів поставок. У цю частину збалансованої системи показників включають цілі розвитку знань і навичок працівників, які займаються закупівлями, операційною діяльністю, маркетингом, фінансами, логістикою, що дозволяє забезпечити їх ефективну співпрацю як усередині організації, так і за її межами і створити додаткову цінність для внутрішніх і кінцевих споживачів ланцюга постачань. Також включаються мети взаємодії організацій (стратегічними заходами щодо дайной цілі можуть бути створення загальних баз даних, стандартизація документів і т.зв.), цілі постійного вдосконалення, прозорості відносин та ін.

  • [1] Котить Р .. Нортон Д. Стратегічне єдність: створення синергії організації за допомогою збалансованої системи показників: пров. з англ. М .: Вільямс, 2006. С. 286-288.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >