Життєвий цикл проекту

Серед різних підходів до формалізації життєвого циклу проекту найбільшого поширення набув варіант, що включає в себе три етапи: початковий, проміжний і заключний.

Па початковому етапі проводиться техніко-економічне обгрунтування проекту, загальне планування та розробка проекту, тобто формується ідея проекту, визначаються цілі та завдання, можливі варіанти реалізації проекту, по кожному з них складаються первинні кошториси, потім вибирається найкращий варіант проекту. Результатами початкового етапу є очікувані кінцеві результати проекту, перелік варіантів проекту, з яких вибирається затверджений варіант.

Проміжний етап передбачає збір і обробку необхідної інформації. Розробляється детальний план робіт. Очевидно, що під впливом великої кількості факторів, виявлених зв'язків, статистичних закономірностей, аналогів, експертиз параметри проекту (тривалість і обсяг окремих складових, учасники проекту та ін.), Які були визначені на початковому етапі, можуть видозмінюватися. У свою чергу, це призводить до змін витрат і термінами реалізації проекту. Також на проміжному етапі укладаються контракти на виконання основних заходів проекту.

Па заключному етапі життєвого циклу проекту виконується економічна оцінка проекту, термінів впровадження проекту в господарську практику та передачі результатів замовнику.

Логістичний проект, будучи одним з видів проектів, має мету, включає в себе роботи з планування та виконання, які направляють всі дії в рамках проекту на досягнення мети і подальшу перевірку відповідності результатів проекту вихідним цілям і завданням. При проектуванні логістичної системи необхідно:

 • 1) чітко уявляти мету і завдання логістичного проекту.
 • 2) сформулювати концепцію логістичного проекту і спланувати дії для його виконання.
 • 3) дотримуватися терміни проектування.
 • 4) якісно спланувати проектні заходи, не перевищуючи бюджету проекту.

Етапи життєвого циклу проекту дозволяють сформувати укрупнений алгоритм проектування логістичних систем, етапи якого представлені в табл. 10.3.

Особливості проектування макро- і мікрологістичних систем

Питання безпосереднього проектування макро- і мікрологістичних систем в тій чи іншій формі зустрічаються в роботах вітчизняних та іноземних фахівців.

Таблиця 10.3. Етапи проектування логістичних систем

Етап проектування

Характеристика етапу

1. Виявлення проблеми

Виробляється опис та аналіз проблемної ситуації, аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища

2. Постановка цілей

Мета (цілі) проектованої логістичної системи формулюються з урахуванням кон'юнктури виробництва товарів (послуг) та ринку споживання

3. Формування обмежень

Етап передбачає виявлення (формулювання) обмежень: ресурсних, часових, функціональних та ін.

4. Розробка критеріїв оцінки результатів

Глобальний критерій (параметр ефективності проектування) - витрати на досягнення цілей логістичної системи. Система критеріїв відображає якість, надійність обслуговування, стійкість стандартів обслуговування при заданому рівні логістичних витрат

5. Складання проектного завдання. Розробка проекту

Складаються та робочий проекти (цілі, завдання та функції систем / підсистем); проектуються функціональні та організаційні структури об'єкта і суб'єкта управління; визначаються схеми матеріального, інформаційного та фінансового потоків. При створенні логістичної системи переважний модульний принцип побудови

6. Впровадження та реалізація

Передача проекту замовнику, усунення недоліків, апробація

Вважається, що при проектуванні макрологістіческіх систем необхідно враховувати три групи факторів: соціально-економічні, транспортно-комунікаційні та природно-кліматичні. Саме ці фактори визначають основний зміст проекту логістичної системи, зокрема цілі і завдання макрологістіческой системи з урахуванням:

 • • стану і перспектив розвитку економіки регіону (країни, кількох держав);
 • • характеристики транспортно-дорожніх систем і комплексів, а також існуючих логістичних центрів, умов функціонування ринку логістичних послуг, матеріальних і супутніх потоків;
 • • наявності телекомунікаційних систем, стану екології і т.д. При проектуванні мікрологістичних систем необхідно послідовне вирішення наступних завдань:
 • • визначення логістичних цілей організації;
 • • розробка схем основних і супутніх потоків;
 • • визначення ведучого логістичної ланки;
 • • оптимізація технологій виробничих і складських процесів з урахуванням транспортних операцій;
 • • логістична інтеграція та координація діяльності всіх ланок логістичного ланцюга;
 • • розробка системи обліку логістичних витрат;
 • • розробка організаційної структури системи управління логістичними операціями і функціями;
 • • визначення та формування системи оцінок ефективності мікрологістичній системи.

Кожен менеджер (логист) повинен при проектуванні чітко розуміти цілі та завдання проекту. Від цього залежать правильність і адекватність прийнятих рішень, якого б підходу ні дотримувалася організація при проектуванні логістичної системи. Наприклад, якщо при проектуванні стоїть завдання організації доставки товарів споживачам в точні терміни, то цілі проекту повинні бути чітко зрозумілі менеджеру. Так, забезпечивши доставку точно в строк, підприємство підвищує рівень логістичного сервісу, який є умовою для лояльності наших споживачів, а це, у свою чергу, забезпечить підвищення надходжень в довгостроковій перспективі. І дії в рамках проекту повинні бути спрямовані па створення і підтримку формованого при проектуванні логістичного сервісу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >