Передмова

Система бухгалтерського обліку та звітності є основним джерелом економічної інформації про майновий та фінансовий стан організації, необхідної для внутрішніх і зовнішніх користувачів при прийнятті ними управлінських рішень. В умовах інтеграції України у світову економіку, розширення спектру прав і зобов'язань організацій перед бухгалтерським обліком ставляться нові завдання, що зумовлюють необхідність його постійного вдосконалення відповідно до міжнародних стандартів. У цьому контексті особливу важливість набувають розвиток існуючих та розробка нових концепцій і методологічних підходів до організації та ведення бухгалтерського обліку, що виражають зміни, які переживає світова і російська економіка на сучасному етапі.

Розробка, узагальнення та поширення методичних прийомів, організаційних форм і техніки відображення фактів господарського життя та контролю над ними - завдання бухгалтерської науки, розкривала предмет і метод, завдання, принципи і вимоги, пропоновані до організації обліку. У сучасних умовах розвитку суспільства вивчення теорії бухгалтерського обліку заслуговує особливої уваги, так як вона дозволяє розкрити сутність і зміст його понятійного і методичного апарату і зрозуміти практичні прийоми його реалізації.

Успішне освоєння теорії бухгалтерського обліку грунтується на міцних знаннях комплексу економічних дисциплін, вивчення яких дозволяє краще зрозуміти бухгалтерський понятійний апарат і ефективніше застосувати відомості, одержувані в системі бухгалтерського обліку, з метою управлінні господарською діяльністю.

Метою вивчення дисципліни "Основи бухгалтерського обліку" є формування сукупності теоретичних знань і практичних навичок в галузі організації бухгалтерського обліку, ведення облікових записів, оцінки вартості об'єктів обліку, документації, інвентаризації та узагальнення інформації у вигляді звітності.

Дисципліна входить до професійний цикл підготовки за напрямками: "Економіка", "Менеджмент", "Митна справа" та ін. Взаємопов'язана з дисциплінами підготовки з гуманітарного, соціального та економічного циклу - економічна теорія, філософія, правознавство; з математичного і природничого циклу - математика, теорія ймовірності, статистика; з професійного циклу - фінансовий облік, управлінський облік, фінансова звітність, фінанси, податки та оподаткування, аудит та ін., що забезпечують системне уявлення про майбутню діяльність студентів.

У результаті освоєння дисципліни "Основи бухгалтерського обліку" відбувається формування професійних компетенцій учнів, які повинні:

знати

 • - Понятійний апарат і основоположні принципи бухгалтерського обліку;
 • - Сутність, види, структуру та зміст рахунків та подвійного запису;
 • - Сутність, види і будова бухгалтерського балансу та інших форм звітності;
 • - Національні та міжнародні стандарти обліку і звітності;
 • - Методи оцінки активів і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг);

вміти

 • - Оцінювати активи та зобов'язання організації;
 • - Документувати факти господарської діяльності;
 • - Складати і розкривати суть бухгалтерських проводок;
 • - Формувати, аналізувати й оцінювати показники фінансової звітності;
 • - Оцінювати ефективність використання різних систем і методів обліку;

володіти

 • - Навичками складання бухгалтерських документів і регістрів;
 • - Способами відображення фактів господарського життя на рахунках;
 • - Методами проведення та оформлення результатів інвентаризації;
 • - Методами обліку формування та використання фінансових результатів;
 • - Способами читання бухгалтерських документів і облікових регістрів;
 • - Прийомами аналізу та оцінки показників балансу та інших форм звітності;
 • - Прийомами реалізації управлінських функцій па базі облікової інформації.

Перерахованими вище обставинами обумовлено видання підручника "Основи бухгалтерського обліку", покликаного вводити учня в раніше невідомий йому світ спостереження та обліку фактів господарського життя з незвичайною термінологією і новими поняттями. Особливістю даного видання є поєднання класичного та інноваційного підходів до подання та розкриття матеріалу, що забезпечують міждисциплінарні зв'язки. Комплексний підхід до формування структури і логіки подання матеріалу, характерний для даного видання, що полягає в поєднанні хронологічного і проблемного методів дослідження, робить його цікавим і затребуваним.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >