ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Матеріал даної глави ознайомить учнів з історичними та економічними передумовами виникнення господарського обліку, основними етапами його розвитку, характеризующимися різними цілями, завданнями та специфікою часу і місця його здійснення. Цікавими для сприйняття повинні стати відомості про становлення і розвиток облікової науки і практики, професії бухгалтера та її трансформації з урахуванням вимог часу і простору. Так як останні обставини обумовлені різним рівнем і умовами розвитку окремих країн і регіонів, в рамках даної глави навчаються ознайомляться зі специфікою формування та розвитку окремих бухгалтерських шкіл і національних систем обліку. Постійно розвивається характер облікової науки і практики визначив необхідність подання в даній главі позицій російських і зарубіжних вчених і практиків щодо періодизації розвитку теорії і практики бухгалтерського обліку та звітності.

Виникнення і основні етапи розвитку господарського обліку

З моменту виникнення дотепер господарський облік являє собою спостереження і контроль над процесами, що відбуваються у сфері жізнеобітанія людини з метою їх оцінки та активного впливу па них. У цьому зв'язку основною передумовою його виникнення і розвитку є діяльність людини.

Історія виникнення і розвитку бухгалтерського обліку становить близько восьми тисяч років, протягом яких формувалися його загальні форми і методи, які мають у той же час свою специфіку в різних країнах світу. Численні дослідження вчених свідчать про те, що народження обліку та його перші досліди не дійшли до нас в силу відсутності носіїв інформації, здатних зберігати її протягом тисячоліть. Логічно можна припустити, що на перших етапах розвитку людської цивілізації облік був не потрібен, так як у первісному суспільстві господарство було досить простим і всі відомості запам'ятовувалися без записів. Після виникнення господарської діяльності з'явилися записи, які здійснюються на відповідних носіях (від глиняних табличок, кори дерев, черепків, камінець, шкіри, папірусу і паперу до сучасних електронних пристроїв і хмарних технологій).

Вивчення древніх носіїв інформації дозволяє простежити еволюцію обліку як розвиток специфічного виду людської діяльності в тісному функціональному зв'язку з відкриттями в пізнанні природи і світу. Господарські потреби людського суспільства породили рахунок, облік і необхідність робити облікові записи, що призвело згодом до появи писемності, яка поряд з арифметикою створила основу для виникнення, поширення та розвитку обліку.

Сучасний бухгалтерський облік сягає своїм корінням у глибину віків, пройшов у своєму розвитку історичні періоди, етапи, події та процеси, що відбувалися в різних країнах, за різних обставин і сформували характерні риси окремих бухгалтерських шкіл та облікових систем (див. Додаток 1).

Згідно представленої періодизації, перші сліди розвинених систем обліку знайдені в Стародавньому світі: Єгипті, Вавилонії, Персії, Китаї, Греції та Римі; його першими прийомами були інвентаризація та контокорентний облік розрахунків. У Стародавньому Єгипті облікові записи робили на папірусі довжиною 4-5 м, чорної і червоної тушшю: чорної писали рік і приватні числа, червоною - місяць, день і підсумки. На сувоях папірусу у вигляді таблиць становили інвентарні описи. У Стародавньому Єгипті (3400-2980 до н.е.) кожні два роки проводилися інвентаризації рухомого і нерухомого майна. Пізніше така інвентаризація була замінена поточним обліком, при якому кожен факт господарського життя оформлявся трьома особами: один відмічав число цінностей, намічених до відпустки, другий проставляв фактичний відпуск, третій, порівнюючи числа, робив позначки про виявлені відхилення, проводячи подовжню рису на перевірених документах. Цінності зі складу відпускалися за наявності на документах резолюції уповноваженої особи, комірник реєстрував відпустку і докладає виправдувальні документи, щодня становив звіт про рух цінностей за найменуваннями, платникам та одержувачам. Документи складалися у двох-трьох примірниках, записи робилися на чернетці й Чистовика. "У Стародавньому Єгипті виникла натуралістична концепція обліку, завданням якої було точний опис руху цінностей".

У Вавилонії облік вели на пластинах з м'якої глини розміром 30 х 40 см, на яких очеретяною паличкою робили написи, після чого документ сушився на сонці або обпалювали. Для збереження інформації документи складалися у двох примірниках, зберігалися в глиняних конвертах або глечиках, на кришках яких ставилася печатка і вказувалося зміст документів, виконавці і час їх складання. Застосовувалися таблиці множення та обчислення складних відсотків. Серед збережених документів переважають наряди для виконання робіт, відомості розподілу витрат на заробітну плату за видами робіт. Використовувалася одиниця "людино-день" для нормування завдань за видами робіт, кваліфікації працівника, статтю і віком. Звіти складалися за 3-4 роки і 15 років. Прибутково-видаткові документи зберігалися роздільно, але оборотам виводилося сальдо, кінцевий результат зіставлявся з фактичною наявністю. У картках узагальнювалася інформація, вказувалися причини розбіжностей і рахунки для віднесення недостач. Саме у Вавилонії виник синтетичний і аналітичний облік; були знайдені Закони Хаммурапі, якими купці вели свій облік; передача грошей без розписки була недійсною.

У Персії розквіт обліку припадає на час правління царя Дарія (522-486 до н.е.). Величезні розміри імперії, велика постійно діюча армія вимагали жорсткого обліку та контролю. Бухгалтери та контролери вели явний і таємний облік, основним документом був журнал анонімних листів, людина, що займається обліком, майже офіційно отримував назву "очі і вуха царя". Таким чином, в Персії облік грав величезну роль для державного управління великими володіннями, а чиновники були не тільки бухгалтерами, але й контролерами.

Історія обліку в Стародавньому Китаї налічує вісім тисяч років. Вже до VII-VIII ст. н.е. в цій країні склалася розвинена система матеріального обліку. Облікові працівники перебували в трьох відділах: перші два показували рух цінностей, третій проводив інвентаризації, виводив натуральний залишок, не знаючи облікового залишку, який був відомий тільки вищої адміністрації. У Китаї набула поширення так звана Чотириколонні система:

де П - прихід; Р - витрата; Ок - залишок кінцевий; Оі - залишок початковий.

Система була названа рівнянням матеріального балансу, заповнення якого вимагало оформлення надходження і відпуску цінностей актами, дані яких записувалися в червоних списках. Для перевірки один з примірників списку відсилався в центральне управління. Службовці складу могли займати місце тільки три роки, після інвентаризації передавали цінності протягом 15 днів. Контрольну функцію виконували інформатори, що знаходяться серед складських працівників. Складське господарство проводилася за принципом: "перша партія отримана - перша відпущена", що свідчить про чітке обліку цінностей.

Стародавній Греції належить винахід монетних грошей (VII ст. До н.е.), що стали вартісним вимірником і призвели до розвитку торгівлі. Обміном займалися міняйли-трапезіти, беручі за свої послуги плату і давали гроші в кредит під відсотки. Пізніше обмінні трапези перетворилися на приватні банки, а трапезіти стали першими банкірами, зазвичай рабського походження, так як їх діяльність не вважалася гідним заняттям. Банківські операції греки вели але принципом прибутково-видаткової книги і вперше застосували термін "має" - з латинської "кредит" [1].[1]

Досягненням Стародавнього Риму є прикладні заняття, правове забезпечення економічної діяльності, розквіт банківської справи і юридичного захисту комерційних угод. Римська система обліку розвивалася на основі попередніх досягнень, і, у свою чергу, багато римські терміни складають понятійну основу сучасного бухгалтерського обліку: "дебет", "кредит", "депозит", "акцепт", "операція", "таблиця", " аліменти "," комерція "і т.д.

Традиції римської бухгалтерії тривали в період раннього середньовіччя в країнах Західної Європи. Основними обліковими прийомами залишалися звітність та інвентаризація, але багато хто вважав, що усне свідчення достовірніше письмового, оскільки останнє можна підробити, а усне - ні [2].[2]

У монастирях набули поширення інвентаризаційні описи, систематизують записи, в яких виділялися групи майна: будівлі, господарський інвентар, продукти, худобу. Звіт про доходи здавали один раз на рік, вели два окремі регістра обліку видаткових операцій: витрати власника і витрати господарства. Для виведення залишку записи регістрів поточного обліку велися за видами цінностей. Відносини між платниками та одержувачами оформлялися за допомогою биркову обліку. На бирці-дощечці робилася нарізка, відповідна певній величині платежу. Дощечка розколювалася уздовж, одна половина залишалася в одержувача (прибутковий ордер), друга віддавалася платнику (квитанція). Збіг половинок при додаванні свідчило про правильність так званої "лінійної запису". Цей прийом широко використовувався і для обліку переміщення цінностей всередині господарства між матеріально відповідальними особами. Бірки використовувалися як "векселі" і "чеки" у вільному обороті і як засіб погашення боргів замість готівки [3].[3]

У середні століття виникла професія мандрівних писарів, складові звіти. З'являються спеціальні трактати, що містять правила оформлення документів. Велике значення облік мав на державному господарстві та був зразковим в Англії. У "Книзі страшного суду" (1 086) містяться відомості про те, що в основу обліку покладена інвентарний опис. В англійській казначействі палата шахової дошки відала фінансами країни і створила обліковий регістр шахової форми. Бурхливий розвиток господарства середньовіччя призвело до необхідності контролю якості облікових даних, у зв'язку з чим в XIII столітті в Англії з'являється інститут контролерів-аудиторів.

До XIII в. в країнах Західної Європи склалася система обліку касових операцій. Прибутково-видаткові записи касової книги містили: дату, суму прописом, а у правого краю сторінки - цифрами, джерело надходження грошей, підстава платежу, посилання на розпорядчий документ, одержувача, мета і спосіб оплати. Вгорі кожної сторінки вказували рік. Книга велася у двох примірниках: касиром і бухгалтером. Виправлення виконував спеціальний нотаріус. Залишки виводилися щомісячно або за півріччя шляхом рекапитуляции - підведенням підсумків по кожній проводці. Фіксувалося надходження грошей в іноземній валюті і в перерахунку на місцеві гроші.

В епоху середньовіччя формуються два основних напрямків обліку: проста та камеральна бухгалтерія. Проста бухгалтерія припускала ведення обліку касових операцій і майна, а доходи і витрати ставали для бухгалтера шуканими. Різновидом простої бухгалтерії в деяких країнах була маноріальная помісна облікова система - прибутково-видаткова бухгалтерія. Камеральна бухгалтерія виходила з того, що основним об'єктом обліку визнавалися каса та очікувані надходження і виплати, а доходи і витрати встановлювалися заздалегідь.

Таким чином, протягом перших тисячоліть розвитку змінювалися як об'єкти, так і методи обліку в рамках простої бухгалтерії, що пройшла в своєму розвитку п'ять етапів.

 • 1. Виникнення інвентарного обліку при веденні натурального господарства, коли все майно належало господареві, якому періодично необхідно було уточнити залишки цінностей на складі і фіксувати їх на матеріальних носіях (табличках, папірусах та ін.), Що служили прообразами сучасних інвентарних описів. При виникненні товарообмінних операцій на зміну переривчастою інвентаризації приходить перманентний облік, фіксуючий не тільки залишки, а й кожне господарське дію. По закінченні дня складалися звіти, що відображають рух цінностей по платниках, одержувачам та найменуваннями, що є прообразами сучасних регістрів синтетичного та аналітичного обліку.
 • 2. Облік грошей в якості об'єкта обліку. До виникнення грошей облік операцій виконувався в натуральному вимірі, як еквівалент при обміні використовували інструменти, зброя, раковини, сіль, хутра та ін., Які не могли відповідати певному стандарту вимірювання. У цьому зв'язку греки винайшли систему заходів, ваги і чеканку у вигляді шматків заліза, злитків срібла або золота, а до кінця VII століття до н.е. Афіни почали карбування монет, засновану на системі заходів ваг.
 • 3. Контокоррент (прибутково-видатковий облік) виник в Давньому Єгипті у 2-му тисячолітті до н.е. і припускав тільки облік розрахункових операцій.
 • 4. Злиття обліку грошей з урахуванням розрахунків. Ходіння карбованих грошей стало не тільки зручним інструментом для здійснення господарських операцій, але дозволяло акумулювати багатство в зручній формі. Лідируюче місце серед металів зайняло золото, що відповідає всім вимогам, пред'явленим до еквівалента. Гроші почали грати роль міри вартості і засобу обігу (обміну) і накопичення, а по закінченні багатьох століть вони з гарантованого гідності перетворилися в універсальний еквівалент в обміні і єдиний вартісної вимірювач в бухгалтерії.
 • 5. Поглинання обліку інвентарю з боку обліку грошей і контокоррента. Відділення споживача від виробника і виникнення товарного виробництва створили реальні умови для передачі майна в якості паю від господаря керівнику підприємства. У цьому випадку простий спосіб обліку вже не відповідав ступеню розвитку господарської діяльності і поділу праці. Проста бухгалтерія не розкривала ні юридичний, ні економічний сенс фактів господарського життя, так як використовувала різні вимірники - натуральні та грошові, не могла узагальнити інформацію, контролювати правильність сум і розраховувати прибуток.

Камеральна (бюджетна) бухгалтерія існувала паралельно з простий і подвійний, вважала основним об'єктом обліку касу, очікувані надходження і виплати. Контроль кошторису витрат і доходів був головною метою врахування. Використовувалися різні прийоми обліку касових операцій в одному або декількох регістрах.

Проста і камеральна бухгалтерії мали деякі недоліки, пов'язані з відсутністю єдиної системи, сукупності і сумірності об'єктів, єдиного вимірника, рахунків власників і результативних рахунків і неможливості виведення фінансових результатів з облікових записів. З метою їх усунення виникає подвійний запис, всі факти господарського життя відображаються двічі, вводяться рахунки власних коштів, а матеріальні рахунки отримують грошову оцінку. Для спрощення господарського життя та створення передумов її ефективного управління, виникає припущення, що весь дебет завжди буде дорівнювати кредиту, а актив буде дорівнює пасиву.

Становлення і розвиток всесвітньої торгівлі призвело також до розвитку обліку, який, відповідно до західної класифікацією, пройшов наступні п'ять етапів.

 • 1. Торговий (до 1800 р) - зайняв майже шість століть, характеризується появою подвійного запису, хронологічного і систематичного обліку, балансу, Головної книги, створенням національних торговельних систем. Для XVI в. характерний операційний облік, що передбачає виявлення результатів по кожній операції. У XVII ст. з'являється система обліку, при якій витрати і випуск соизмеряются на одному рахунку "Різні товари". Наприкінці етапу з'являються рахунки: "Виробництво", "Покупки" і "Продажі", а загальні витрати, пов'язані з постачанням, виробництвом і реалізацією, відносять без розподілу на рахунок "Прибутки і збитки".
 • 2. Підприємницький (1800 1900) пов'язаний з потребою розрахунку собівартості продукції, привів у кінці XIX - початку XX ст. до інтеграції промислового та фінансового обліку. Характеризується розвитком промислової бухгалтерії, обчислюють собівартість окремих видів продукції, появою десяткової системи класифікації рахунків і створенням планів рахунків організацій.
 • 3. Організаційний (1900 1950) використовує систему планових показників, що оцінюють загальні результати роботи організації та центрів відповідальності. Бухгалтерія, акумулююча планові показники, отримала найменування бюджетної, надавала інформацію про процеси постачання, виробництва та реалізації, діяльності центрів відповідальності, показниках балансу, прибутку (збитку) та самофінансування. У результаті бухгалтерія інтегрувала функції обліку і планування в новій системі управлінського обліку, аналізу та контролю.
 • 4. Оптимізаційний (1900-1950) - характеризується участю бухгалтерії у вирішенні тактичних і стратегічних завдань управління на базі застосування ЕОМ і чіткого підрозділу витрат на змінні і постійні, який створив умови впровадження в обліку системи "директ-костинг" (англ. Direct costs). На цьому етапі міжурядові та професійні бухгалтерські організації проводять аналіз національних і регіональних облікових систем і приступають до створення міжнародної системи обліку.
 • 5. Стратегічний (з 1975 р по н.в.) - завершує формування міжнародної системи обліку та звітності. З'являється поняття стратегічної бухгалтерії, покликаної формувати інформацію з урахуванням інтересів різних внутрішніх і зовнішніх користувачів з метою прийняття ними управлінських рішень.

Таким чином, теорія і практика обліку змінювали свою форму і зміст під впливом економічних реформ і політичних перетворень, в рамках яких протікали господарські процеси. У цьому зв'язку сучасна методологія обліку, його наукові теорії та міжнародні стандарти є закономірним продовженням розвитку бухгалтерського обліку в руслі теоретичної та історичної спадкоємності.

На гербі бухгалтерів, визнаному, інтернаціональної емблемою рахункових працівників, зображені сонце, ваги, крива Бернуллі і написаний девіз "Наука, довіра, незалежність". Сонце символізує освітлення бухгалтерським обліком фінансової діяльності, ваги - баланс, а крива Бернуллі - символ вічного існування обліку.

За збереженим історичним документам видно, яке високе становище займали в давнину рахункові працівники і як цінувалася їх діяльність. Сучасні умови розвитку цивілізації також свідчать про те, що без урахування жодна організація не може існувати і розвиватися, а облік - це мова підприємництва та успіху. Доречним у цьому зв'язку відзначити актуальність висловлювання іспанського вченого Бартоломео де Салазано, сформульованого ще в 1590 р .: "Без бухгалтерського обліку світ був би некерованим і люди не змогли б зрозуміти один одного" [4].[4]

 • [1] Олександрович Є. В., Круковська Г. А., Шаров А. В. Теорія бухгалтерського обліку. Частина 1. Теорія бухгалтерського обліку. Кемерово: КузГТУ, 2006. С. 4.
 • [2] Родина Л. І. Етапи розвитку бухгалтерського обліку. С. 15.
 • [3] Кутер М. І. Теорія бухгалтерського обліку. М .: Фінанси і статистика, 2007. С. 7.
 • [4] Соколов Я. В. Бухгалтерський облік: від витоків до наших днів. М .: ЮНИТИ, 1996. С. 638.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >