Становлення і розвиток облікової науки та професії бухгалтера

Розвиток продуктивних сил, суспільного поділу праці стимульовано вдосконалення прикладних форм і методів обліку. Однак без наукової розробки теоретичних основ не може розвиватися ні один напрямок діяльності людини. У розробці та розвитку теоретичної концепції потребував і господарський облік. Переходом до теоретичному розвитку обліку та його концептуального обґрунтуванню послужило виникнення методу подвійного запису, який вперше описав в 1458 р Бенедетто Котрульі в книзі "Про торгівлю і сучасному купця", опублікованій в 1573 р

У 1494 р інший італійський вчений - математик Лука Пачолі описав систему подвійного запису і опублікував її в одинадцятому трактаті "Про рахунки і записи" книги "Сума арифметики, геометрії, вчення про пропорції і відносинах". Даний трактат вважається першою друкованою книгою з обліку, а що містяться в ній тлумачення про рахунки, подвійного запису, угрупованнях операцій, методах оцінки та ін. Дозволили назвати облік міжнародною мовою бізнесу і закріпили право першовідкривача за автором.

У 1525 р Антоніо Тальете опублікував книгу під назвою "Світоч арифметики", в якій також популяризував ідею подвійної бухгалтерії, вперше ввівши саме таке поняття. У 1531 р Йоганн Готліб вказав на необхідність укрупнення звітних показників для їх відображення в балансі, а в 1539 р Джироламо Кардано (астролог, лікар, математик) висунув ідею накопичувальних відомостей. Він вважав бухгалтерію наукою, що лежить на стику математики і статистики.

Венеціанських бухгалтер Вольфганг Швайкер сформулював в 1549 р в книзі "Подвійна бухгалтерія" цілі обліку, значимість подвійного запису для розрахунку прибутку, визначив її як метод бухгалтерського обліку, ввів золоте правило - "ні бухгалтерського запису без документа". Він кодував бухгалтерські проводки, тим самим створив прототип сучасного плану рахунків. Одним з перших він створив словник бухгалтерських термінів.

У 1675 р Жак Саварі створив вчення про постійну інвентаризації. Він розділив синтетичний і аналітичний облік та розробив принципи оцінки об'єктів обліку і методи калькуляції продукції. Трохи пізніше брати Ван Гезель (1681- 1698) заклали основи теорії двох рядів рахунків (активних і пасивних). Система рахунків і простої бухгалтерії з часом доповнилася рахунками власних коштів, а матеріальні рахунки отримали право оцінки в єдиному грошовому вимірнику, внаслідок чого факти господарського життя стали відбиватися двічі. Поява операційних рахунків, які у встановленій формі фіксували зміни і руху коштів, дозволило встановити систематичне спостереження за такими поняттями, як капітал і прибуток.

У процесі еволюції бухгалтерської науки основоположні школи змінювали один одного в наступному порядку: італійська, французька, німецька, англо-американська.

Італійська школа переважала з XV до XVII ст. Вона створила основні категорії (методи) обліку: баланс, рахунки, подвійний запис. Французька школа домінувала з XVII по XIX ст., Сформулювала ідеї синтетичного та аналітичного обліку та розроблена систему регістрів бухгалтерського обліку. Німецька школа мала найбільший вплив у першій половині XX ст. і запропонувала процедурні підходи до вирішення багатьох облікових завдань, а також прийоми трансформації облікових даних в умовах інфляції. Починаючи з другої половини XX ст. лідером стає англо-американська школа, яка і в даний час продовжує впливати на розвиток теорії бухгалтерського обліку в усьому світі.

Розвиток бухгалтерського обліку як науки з XIX ст. до наших днів зазнало багато змін, пов'язаних з особливостями наукових методологій і різноманіттям потреб практики. Еволюція бухгалтерської науки, тенденції її розвитку в різних країнах детально проаналізовані видним російським вченим Я. В. Соколовим [1]. На основі його робіт можна виділити деякі специфічні особливості, що характеризують основні наукові бухгалтерські школи (табл. 1.1).[1]

Таблиця 1.1. Порівняльна характеристика основних наукових бухгалтерських шкіл

Ознаки

Італійська

Французька

Німецька

Англо-американська

1. Спрямованість

Юридична

Економічна

Процедурна

Психологічна

2. Мета обліку

Контрольна

Ефективність

Раціональність

Контрольна

3. Предмет обліку

Права і зобов'язання

Ресурси

Процедури

Поведінка адміністрації

4. Об'єкт обліку

Документи

Цінності

Цінності

Цінності

5. Базова наука

Право

Економіка

Математика

Психологія

6. Сутність балансу

Рівність прав і зобов'язань

Рівність доходів і витрат

Рівність дебетних і кредитових сальдо

Рівність засобів зобов'язаннями з капіталом

7. Оцінка

Продажна

Собівартість

Різна

Вільна

8. Тіми

рахунків

Рахунки розрахунків

Інвентарні та операційні

Активно-пасивні

Рахунки-екрани

9. Подвійний запис

Зміна прав і зобов'язань

Обмін цінностями

Витікає з балансу

Не принципова

10. Рівень обліку

Мікрорівень

Мікрорівень і макрорівень

Мікрорівень і

макрорівень

Мікрорівень

Вплив зазначених шкіл не обмежувалася територією своїх країн. Італійська школа була широко відома в багатьох країнах Європи, французька мала значний вплив на багатьох представників німецької школи, яка відіграла велику роль у формуванні систем обліку скандинавських країн та Росії. Англо-американська школа широко поширена не тільки в США, але й у Великобританії, Канаді, Австралії, Нової Зеландії, Індії, Японії та ін.

Основоположні наукові школи відіграли велику роль у становленні бухгалтерського обліку та бухгалтерської науки в Росії. Починаючи з XVIII ст. на російську мову стали активно перекладатися наукові праці італійських, французьких, англійських і німецьких учених. Найбільший вплив на формування російської облікової думки мала німецька школа. Разом з тим у Росії склалася своя інтерпретація запозичених теорій і ідей. XIX ст. знаменував зародження російської бухгалтерської школи, першими представниками якого є: К. І. Арнольд, Ф. В. Єзерський, І. П. Шмельов та ін.

Подальший розвиток вітчизняного обліку ознаменувалося роботами Н. А. Блатова, А. М. Галагана, А. П. Рудановского, Н. А. Леонтьєва, В. Н. Кипарисова та ін. В даний час російська школа бухгалтерського обліку базується на працях А. С. Бакаєва, П. С. Безруких, В. Г. Гетьмана, В. Б. Івашкевича, М. І. Кутер, А. Ш. Маргуліса, В. Ф. Палія, В. І. Петрової, Я. В. Соколова, А. Д. Шеремета, Л. З. Шпейдмана та багатьох інших учених.

Про значення і ролі облікової науки і практики в різний час писали представники найрізноманітніших професій. Великий німецький поет Гете назвав подвійну бухгалтерію "одним з найчудовіших винаходів людського розуму". Видатний економіст і соціолог Вернер Зомбарт вважав, що "подвійний запис була викликана до життя тим же духом, що системи Галілея і Ньютона".

Слово "бухгалтер" (у перекладі з німецької - книгодержатель) виникло в Німеччині в 1488 р, коли імператор Священної Римської імперії Максиміліан I підписав указ про заснування посади бухгалтера замість писаря. Першим бухгалтером став Хрістофф Штехер, який очолив список видатних людей, у різний час і в різному ступені прославляють і затверджують престиж благородної професії бухгалтера.

У Росії слово "бухгалтер" з'явилося на початку XVII ст. в період реформ Петра I. Першим російським бухгалтером був іноземний купець Франц Тіммерман, який представив цареві зразки ведення рахівництва за прикладом закордонних купців. Після смерті Петра I наказом Комерц-колегії від 11.09.1732 він був призначений головним бухгалтером Санкт-Петербурзької митниці.

Таким чином, створення бухгалтерської науки було результатом попиту на ніс господарської практики. У той же час прийняті правила виявляли протиріччя, стимулюючи, тим самим, творчий процес розвитку облікової теорії. Різні підходи до досліджень і безліч практичних ситуацій зумовили різні точки зору на теорію і практику бухгалтерського обліку. Конкуруючи один з одним, різні концепції доповнювали і продовжують доповнювати один одного. У той же час глобалізація економіки вимагала єдиної, послідовної теорії, за допомогою якої можна було б оцінювати безліч існуючих па практиці процедур.

Незважаючи на різноманіття ідей, теоретичні розробки в області обліку сприяли виробленню загальної концепції бухгалтерського обліку і єдиних принципів його побудови в рамках конкретної облікової школи. Це позитивно позначилося на процесі стандартизації бухгалтерського обліку. Нагальна потреба в однаковості фінансової інформації про діяльність різних компаній дозріла в суспільстві до початку XX ст., А використання наукових концепцій зробило її реалізацію можливою.

Формуванню національних стандартів передує вироблення загальної концепції бухгалтерського обліку. Кінець XIX в. став знаменною віхою у формуванні нової бухгалтерської науки. Це було пов'язано зі спробами застосувати науковий підхід до практики рахівництва, з пошуком принципів бухгалтерського обліку і, в свою чергу, продовжило її розвиток по шляху регулювання, специфікації і стандартизації спочатку на добровільній основі, а потім через введення професійних норм у вигляді національних і міжнародних стандартів .

Стан суспільства, науки і людини повною мірою співвідносяться і з бухгалтерським обліком, який став наукою в процесі тисячолітнього розвитку. Вивчення історії виникнення та розвитку теорії та практики бухгалтерського обліку покликане сприяти об'єктивній оцінці з боку фахівців відбуваються в сучасному світі економічних процесів. Тільки фахівець, що знає методологію обліку, а не тільки його процедури, готовий до змін, які відбуваються завжди і являють собою звичайно нові комбінації вже відомих елементів. Людина, що знає історію бухгалтерського обліку, здатний ширше мислити, знаходити у повсякденній роботі оптимальні рішення, передбачати шляхи розвитку організації і, що особливо важливо, любити свою професію і пишатися нею.

  • [1] Соколов Я. В. Бухгалтерський облік: від витоків до наших днів. С. 638.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >