Джерела формування майна, їх класифікація та характеристика

Формування майна (активів) організації пов'язано із застосуванням засобів, що формуються за рахунок різних джерел, як власних, так і залучених, у зв'язку з чим можна розглядати ще одна ознака класифікації майна.

За джерелами формування:

 • - Власні;
 • - Позикові (залучені).

До власних джерел формування майна організації відносяться:

 • - Статутний капітал - первісний власний капітал, що складається з внесків засновників (власників) у майно при створенні організації. Його величина записується в статуті організації і визначається установчими документами;
 • - Викуплені акції (частки) - вартість викуплених власних акцій у акціонерів, при їх вихід зі складу акціонерного товариства до їх ліквідації;
 • - Резервний капітал створюється відповідно до законодавства та статуту організації шляхом відрахування від чистого прибутку і є джерелом покриття можливих збитків та погашення облігацій організації;
 • - Додатковий капітал складається з приросту вартості амортизується майна по переоцінці, емісійного доходу з цінних паперів, курсових валютних різниць за вкладеними коштами в статутний капітал в іноземній валюті та ін .;
 • - Нерозподілений прибуток - прибуток звітного року і (або) минулих років за мінусом перерахованого до бюджету податку з прибутку та сум, використаних на утворення спеціальних фондів підприємства;
 • - Оціночні резерви - резерви під зниження вартості матеріальних цінностей, резерв під знецінення вкладень у цінні папери і резерв по сумнівних боргах. Створюються за рахунок зменшення балансового прибутку з метою дотримання вимоги обачності, що передбачає відповідно до ПБО 1/2008 "Облікова політика організації" більшу готовність до визнання в обліку витрат і зобов'язань, ніж можливих доходів і активів, не допускаючи створення прихованих резервів [1];[1]
 • - Доходи майбутніх періодів - доходи, отримані у поточному періоді, але відносяться до майбутніх періодів;
 • - Резерви майбутніх витрат і платежів створюються за рахунок внутрішніх ресурсів організації шляхом рівномірного включення майбутніх витрат у витрати виробництва або відображення в звітному році;
 • - Цільове фінансування - фінансові ресурси, отримані з бюджету, від фізичних та юридичних осіб для певних заздалегідь витрат і платежів.

До позиковим (залученими) джерелам майна організації відносяться:

 • - Кредити банку і позикові кошти - отримані короткострокові і довгострокові позики банків (непогашені), суми випущених і проданих акцій трудового колективу, акцій і облігацій організації, короткострокові і довгострокові позики;
 • - Зобов'язання (кредиторська заборгованість та розрахунки) - розрахунки за договорами поставки, страхування, за претензіями, дивідендах, депонентам, з бюджетом, страховими внесками до позабюджетних фондів, з іншими кредиторами та ін .;
 • - Зобов'язання щодо розподілу прибутку - джерела виплат податку на прибуток, погашення податкових санкцій, а також виплати дивідендів по цінних паперах;
 • - Відкладені податкові зобов'язання - частина відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до збільшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах [2].[2]

Класифікація майна за джерелами формування має принципове значення як для організації поточного обліку та систематизації джерел майна, відносяться до власних або залученим, так і для відображення інформації про них в бухгалтерській звітності і, що особливо важливо, для оцінки фінансового стану організації і показників її ліквідності, платоспроможності, автономності, фінансової стійкості та ефективності фінансово-господарської діяльності.

 • [1] Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" (ПБУ 1/2008). Положення з бухгалтерського обліку "Зміни оціночних значень" (ПБУ 21/2008).
 • [2] Пункт 15 Положення з бухгалтерського обліку "Облік розрахунків з податку па прибуток організацій" ПБУ 18/02, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 19.11.2002 № 114і.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >