БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Матеріал даної глави ознайомить учнів з більш докладними відомостями про бухгалтерський облік, його сучасних видах, їх місце і роль в системі управління організацією. Для кращого розуміння сутності бухгалтерського обліку в главі представлені основні елементи, що характеризують його, в тому числі цілі, завдання та функції обліку, основоположні принципи, вимоги до його організації та ведення, а також допущення, передбачені законодавчими та нормативними актами та правилами ділового обороту. Особливе місце в даній главі займають питання нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Російській Федерації. У главі представлений також сучасний підхід до формування інтегрованої системи бухгалтерського обліку та її впровадженню в систему управління організацією.

Види, цілі, завдання та функції бухгалтерського обліку

Ринкові умови, що зумовили необхідність економічних реформ в Росії, змінили систему управління організацією, призвели до поділу управління її фінансової діяльності, внутрішньогосподарських процесів і податкових платежів і до поділу бухгалтерського обліку:

  • - На фінансовий облік;
  • - управлінський облік;
  • - Податковий облік.

Бухгалтерський фінансовий облік являє собою систему збору економічної інформації, що забезпечує бухгалтерське оформлення, реєстрацію та систематизацію фактів господарського життя, складання фінансової звітності. Фінансовий облік охоплює як внутрішню діяльність організації, так і її відносини з зовнішніми контрагентами і державою, а отримана на його основі звітна інформація призначена для внутрішніх і зовнішніх користувачів.

Бухгалтерський управлінський облік формує оперативну інформацію незалежно від її кількісного виміру, з метою забезпечення нею управлінського персоналу для прийняття ним оперативних, тактичних і стратегічних рішень. Система управлінського обліку використовує ті ж первинні бухгалтерські документи, однак систематизація, накопичення і представлення керівникам управлінською інформацією проводиться не регламентовано, а за правилами та формами розроблюваних користувачами, з правом їх зміни в будь-який час. Основною метою управлінського обліку є отримання найбільшого ефекту від використання оперативної інформації при оцінці сьогодення і прогнозування майбутнього.

Бухгалтерський податковий облік використовує економічну інформацію, що надходить з первинних бухгалтерських документів але правилами, викладеним у державній податковій політиці. Методом спеціальної сортування за ознакою ставлення до виробництва і реалізації з урахуванням тимчасового чинника, а також визнання доходів і витрат система податкового обліку дозволяє оперативно і точно обчислювати податкові бази по кожному податку на основі інформації про доходи, витрати та майно власника. Його основна мета полягає в отриманні оперативної інформації у вигляді формованих податкових баз для правильного обчислення і своєчасного перерахування податків до бюджету та відрахувань у позабюджетні фонди.

Відповідно до законодавчими і нормативними документами та правилами ділового обороту основними цілями єдиної системи бухгалтерського обліку є [1]:[1]

  • - Формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан;
  • - Забезпечення інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішнім користувачам для контролю дотримання законодавства, наявності та руху майна і зобов'язань організації;
  • - Запобігання негативних результатів господарської діяльності і виявлення внутрішньогосподарських резервів, що забезпечують її фінансову стійкість.

Для досягнення поставлених цілей бухгалтерський облік повинен вирішити завдання:

  • - Забезпечення збереження майна власника;
  • - Здійснення контролю з метою ефективного управління організацією;
  • - Своєчасності і точності розрахунку фінансових результатів діяльності організації та виявлення наслідки фактів господарського життя.

Таким чином, бухгалтерський облік вирішує завдання формування інформації про діяльність організації, її майновий та фінансовий стан і виконує різні функції, розділені за значимістю па дві групи: основні і похідні.

До основних функцій відносяться: інформаційна, контрольна, забезпечення збереження майна, зворотного зв'язку, аналітична. До похідним функціям належить: прогностична, регулююча, правової облікової регламентації, забезпечення зацікавлених користувачів необхідною інформацією.

Основні функції здійснюються одночасно в рамках систем фінансового, управлінського та податкового обліку, а виконання похідних функцій пов'язане з реалізацією завдань окремих підсистем бухгалтерського обліку.

Інформаційна функція є головною в системі бухгалтерського обліку, так як відповідає його основному завданню - формуванню інформації про наявність та стан майна організації та джерел його формування, про її поточної діяльності і фінансових результатів. На підставі цієї інформації приймається більшість управлінських рішень, як оперативного, так і прогнозного характеру. Для забезпечення виконання основних вимог до облікової інформації, зокрема се достовірності, об'єктивності, своєчасності та оперативності, в рамках бухгалтерського обліку здійснюються процедури, пов'язані не тільки з її збиранням, реєстрацією і систематизацією, але і з поточним контролем та аналізом.

Контрольна функція забезпечує дотримання економічної доцільності господарських процесів і фактів господарського життя, їх правовий обгрунтованості та збереження майна організації. Необхідною умовою забезпечення ефективності виконання контрольної функції служить достовірність бухгалтерської інформації. Ця функція виконується за допомогою трьох видів контролю: попереднього (до здійснення фактів господарського життя), поточного (під час здійснення фактів господарського життя) і наступного (після здійснення фактів господарського життя).

Функція забезпечення збереження майна є продовженням контрольної функції і забезпечує раціональне та ефективне використання наявних в організації матеріальних, фінансових і трудових ресурсів.

Функція зворотного зв'язку полягає в отриманні в системі бухгалтерського обліку інформації про факти господарського життя з місць їх вчинення, у перевірці, обробці та передачі її керуючої системі організації, після чого управлінська інформація повертається бухгалтерській службі у вигляді управлінських рішень, спрямованих на здійснення внутрішньої виробничо-фінансової діяльності та взаємовідносин з контрагентами і державою. Завдяки даній функції створюється інформаційна система, що забезпечує потрібними даними всі рівні управління.

Аналітична функція полягає в проведенні поточного аналізу та оцінки використання ресурсів, здійснення витрат, застосування цін і т.д. Інформація про виявлені недоліки, шляхом реалізації функції зворотного зв'язку, передається управлінському персоналу і у виробничі підрозділи для прийняття рішень.

  • [1] Федеральний закон від 06.12.2011 № 402-ФЗ "Про бухгалтерський облік"; Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації. Затверджено наказом Мінфіну Росії від 29.07.1998 № 34н; План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкція щодо його застосування. Затверджено наказом Мінфіну Росії від 31.10.2000 № 94п.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >