Інтегрований бухгалтерський облік в системі управління організацією

Згідно Закону про бухгалтерський облік, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і зберігання бухгалтерських документів несе керівник організації. Для виконання робіт по веденню бухгалтерського обліку керівник створює фінансово-економічну службу на чолі з фінансовим директором (головним бухгалтером), з яким керівник укладає трудовий контракт, або доручає виконання цих робіт сторонньої організації на договірних засадах. Відповідно до вищезгаданим законом, індивідуальні підприємці і (або) особи, які займаються приватною практикою, можуть самі вести бухгалтерський облік, виконуючи також і інші обов'язки, встановлені для керівника організації.

Головний бухгалтер організовує облік відповідно до вищезгаданим законом, згідно з яким він чи інша посадова особа, на яку покладається ведення бухгалтерського обліку, повинні відповідати наступним вимогам:

  • - Мати вищу освіту;
  • - Мати стаж роботи, пов'язаної з веденням бухгалтерського обліку, складанням бухгалтерської (фінансової) звітності або з аудиторською діяльністю, не менше трьох років з останніх п'яти календарних років, а за відсутності вищої освіти в області бухгалтерського обліку та аудиту - не менше п'яти років з останніх семи календарних років;
  • - Не мати незнятої або непогашеної судимості за економічні злочини (ст. 7 Закону про бухгалтерський облік).

Призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера (бухгалтера) проводиться у порядку, встановленому статутом організації. Керівник зобов'язаний створити всі умови для правильної організації бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами та службами, працівниками підприємства вимог головного бухгалтера до порядку оформлення та подання для ведення обліку та складання звітності документів і відомостей.

При виникненні розбіжностей щодо ведення бухгалтерського обліку між керівником та головним бухгалтером / іншою посадовою особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, дані, що містяться в первинному обліковому документі, приймаються (не приймаються) до реєстрації та накопиченню в регістрах бухгалтерського обліку, а об'єкти бухгалтерського обліку відображаються (не відбиваються) ними за письмовим розпорядженням керівника, який одноосібно несе відповідальність за створену в результаті цього інформацію і достовірність подання фінансового стану економічного суб'єкта на звітну дату, фінансового результату його діяльності і руху грошових коштів за звітний період.

При формуванні системи бухгалтерського обліку організація:

  • - Самостійно вибирає організаційну форму бухгалтерської служби в залежності від виду діяльності, структури і конкретних умов господарювання;
  • - Визначає форму і методи бухгалтерського обліку, технологію обробки інформації при дотриманні загальних методологічних принципів, встановлених нормативними документами;
  • - Розробляє самостійно систему внутрішнього управлінського обліку, контролю та звітності;
  • - Може виділити на самостійний баланс допоміжні та обслуговуючі виробництва, філії, представництва та інші підрозділи, що входять до її складу.

Виконання облікових функцій в організації обумовлюється в наказі про облікову політику, що розробляється головним бухгалтером і затверджується керівником.

Статус облікової системи в організації постійно підвищується, оскільки процеси прийняття управлінських рішень нерозривно пов'язані з рівнем інформаційного забезпечення системи управління організацією, покликане носити комплексний характер і грунтуватися на застосуванні інтегрованої системи бухгалтерського обліку, що складається з трьох підсистем: фінансової, управлінської та податкової.

Необхідність інтеграції даних підсистем викликано тим, що кожна окремо не задовольняє сучасним запитам зацікавлених користувачів. Фінансова облікова система використовується з метою управління організацією, але не завжди відповідає їм через відсутність таких якісних характеристик, як релевантність і справедлива оцінка, оскільки це не передбачено жорсткими правилами регулювання бухгалтерського фінансового обліку. Управлінська облікова система, будучи найважливішою складовою частиною інформаційної системи управління організацією, не завжди правомірна в розкритті інформації, що носить приблизний характер. Податкова облікова система, меншою мірою орієнтована на управління організацією, набуває все більшої значущості у зв'язку з посиленням залежності її фінансового стану від обраної облікової політики з метою оподаткування.

Інтегрована облікова система є одним з перспективних напрямків інформаційного забезпечення системи управління організацією, тому що інформація об'єднує процеси, технології, персонал і ресурси, результатом взаємодії яких виникає інтегральний економічний ефект.

Необхідність формування інтегрованої облікової системи обумовлено різнобічними інформаційними потребами системи управління організацією, що відображають стратегію її розвитку, яка, у свою чергу, являє собою систему оціночних показників, які враховують найважливіші параметри фінансово-господарської діяльності організації, включаючи показників ефективності. Зокрема, фінансова облікова система формує показники, що характеризують результативність діяльності, фінансовий стан і фінансову стійкість організації.

Показники управлінської системи об'єктивно відображають виробничий потенціал організації і служать основою для розробки параметрів ефективності її діяльності, а також їх коригування за допомогою ухвалення управлінських рішень для досягнення цілей її функціонування управлінської системи організації. У рамках цієї ж системи, як правило, виявляються, аналізуються і оцінюються причини відхилень отриманих показників від заданих параметрів цільової спрямованості системи управління. Відділення податкового обліку від фінансового як компонент інтегрованої облікової системи дозволяє виключити вплив нормативно-законодавчих актів на організацію інформаційного процесу прийняття управлінських рішень, так як організація буде вільна у виборі методології функціонування облікової системи, оскільки вони організовуються як автономні.

З іншого боку, комбінування інформації як вхідного ресурсу визначається змістом управлінської проблеми. Наприклад, для прийняття одного управлінського рішення достатньо інформації бухгалтерського фінансового обліку та звітності, для іншого - потрібна інформація фінансового та управлінського обліку, для третього рішення необхідна інформація фінансового та податкового обліку, а для четвертої - інформація всіх елементів системи.

Ухвалення управлінських рішень засноване на формуванні інформаційних запитів до компонентів інтегрованої облікової системи та дозволяє впливати на структуру інформаційних потоків, орієнтованих на оціночні показники та управлінські рішення. Для цього слід використовувати можливості фінансового обліку та звітності, оскільки їх наявність закріплено законодавчо, у тому числі в частині постачання системи управління організацією інформацією про майновий та фінансовий стан і фінансові результати.

Шляхом розширення кордонів фінансового обліку та звітності для цілей управління можна перейти до побудови системи управлінського обліку і звітності як доповненню або як самостійного напрямку формування інформації про різних витратах за моделями обліку, центрам відповідальності, сегментами діяльності та ін.

В якості елемента інтегрованої системи в рамках управління організацією виділяється і податковий облік, що підлягає певним організаційним змінам у відповідності з цілями управління, хоча, як правило, втручання в цю систему з боку управління обмежено і в більшості випадків облікова інформація як ресурс даного елемента відповідає управлінським потребам .

Таким чином, інтегрований підхід до організації інформаційних потоків трьох підсистем бухгалтерського обліку сприяє створенню оптимальної моделі інформаційного забезпечення процесу управління. При цьому чим точніше й повніше будуть визначені інформаційні запити суб'єктів управління до вхідних елементам інтегрованої облікової системи, тим якісніше буде інформація.

Слід також зазначити, що інтеграція елементів фінансової, управлінської та податкової облікових систем носить організаційний характер і не зачіпає їх предметної та методологічної сутності, тобто їх автономність не порушується. У даному контексті підвищується цінність фінансового обліку та звітності, фінансового та управлінського аналізу, управлінського обліку і звітності, бюджетування, податкового планування, обліку й аналізу для цілей управління організацією.

Інтегрований облік в систему управління дозволяє визначити стратегію розвитку організації, діагностувати її поточну діяльність, застосовувати коригуючі дії у разі відхилень від заданих параметрів, шляхом інформаційного забезпечення управлінських процесів, що значно підвищує якість і ефективність прийнятих управлінських рішень. У той же час ефективність інтегрованої облікової системи для цілей управління організацією тісно взаємопов'язана з рівнем сприйняття її користувачів. У цьому зв'язку цінність облікової інформації для цілей управління і якість управлінських рішень, прийнятих на її основі, безпосередньо залежить від рівня кваліфікації та професіоналізму як працівників підсистем інтегрованого обліку, так і користувачів інформації в особі керівників різних рівнів і фахівців відповідних профілів, покликаних постійно вдосконалювати свої навички через систему освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >