РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС - МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Матеріал даної глави ознайомить учнів з унікальними методичними прийомами бухгалтерського обліку - бухгалтерськими рахунками та подвійним записом, з історичними та економічними передумовами їх виникнення та подальшого використання. У розділі представлена інформація про нормативному регулюванні ведення бухгалтерського обліку за допомогою даних методичних прийомів, передусім на основі затвердженого плану рахунків та інструкції щодо його застосування. Наведено також ознаки класифікації рахунків, що визначають загальні принципи їх застосування.

Особливу увагу в матеріалах даної глави приділяється подвійного запису, обумовленої двоїстим характером економічних явищ і має важливе контрольне значення, як при первинному відображенні фактів господарського життя на рахунках, так і на етапі узагальнення інформації за допомогою оборотно-сальдових і шахових відомостей, що використовуються в якості контрольних інструментів перед складанням звітності. У главі містяться відомості про синтетичному і аналітичному обліку, призначеному для формування облікової інформації в узагальненому вигляді з метою фінансового обліку та звітності для зовнішніх користувачів і в деталізованому, з метою управлінського обліку і звітності для внутрішніх користувачів.

Бухгалтерські рахунки: поняття, структура і зміст

Бухгалтерський баланс відображає стан майна організації та джерел його формування на певну дату, але щодня в ньому враховувати і контролювати рух коштів та джерел в натуральному і грошовому вираженні неможливо. Для поточного спостереження і контролю над фактами господарського життя, в яких бере участь майно та джерела його формування, застосовується система бухгалтерських рахунків.

Бухгалтерський рахунок - це елемент методу бухгалтерського обліку, що представляє собою спосіб угруповання, поточного контролю і відображення у грошовій оцінці фактів господарського життя, які вчиняються з майном і джерелами його формування в рамках господарських процесів, що відбуваються в організації.

Залежно від обліковується об'єкта, бухгалтерські рахунки поділяються на два види:

  • - Активні, призначені для обліку майна організації;
  • - Пасивні, призначені для обліку джерел формування майна організа1 (І і.

Бухгалтерський рахунок являє собою двосторонню таблицю, ліва частина якої називається дебетом, а права - кредитом. Елементами бухгалтерського рахунку є:

  • - Сальдо початкове і кінцеве містить залишок коштів (джерел) на початок і кінець звітного періоду;
  • - Обороти по дебету і кредиту відображають підсумки фактів господарського життя за звітний період по дебету і кредиту рахунків.

Схема бухгалтерського рахунку

Схема бухгалтерського рахунку

Бухгалтерські рахунки перебувають у тісному взаємозв'язку з бухгалтерським балансом. Дані про залишки майна організації та джерел його формування, що містяться в балансі, що складається на початок звітного періоду, переносяться в відкриваються рахунки для поточного обліку фактів господарського життя як початкове сальдо. Ці рахунки з відбитими на них фактами господарського життя та розрахованими оборотами за звітний період і залишками на кінець звітного періоду служать підставою для складання заключного балансу, на кінець звітного періоду.

Багатовікова методика використання бухгалтерських рахунків передбачає деякі принципи відображення початкового та кінцевого сальдо, фактів господарського життя, а також дебетових і кредитових оборотів на активних і пасивних рахунках. У цьому контексті на активних рахунках сальдо завжди дебетове, на пасивних - кредитове. Факти господарського життя, що призводять до збільшення майна організації і його джерел, відображаються на активних рахунках за дебетом, на пасивних рахунках -по кредиту, а призводять до зменшення майна організації і його джерел - відображаються за кредитом активних і дебетом пасивних рахунків.

Схема активного рахунку

Схема активного рахунку

Схема пасивного рахунку

Схема пасивного рахунку

Існує також такий різновид рахунків, як активно-пасивні, призначені для обліку розрахунків, господарських процесів і фінансових результатів, що поєднують в собі, одночасно, характеристики активних і пасивних рахунків. При цьому вони також поділяються на два види:

  • - Активно-пасивні рахунки з розгорнутою сальдо - рахунки для обліку розрахунків та господарських процесів, які можуть мати як дебетове, так і кредитове сальдо на кінець одного і того ж періоду, в залежності від характеру фактів господарського життя, відбитого на них (наприклад, рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами");
  • - Активно-пасивні рахунки зі згорнутим сальдо - рахунки для обліку фінансових результатів, що мають дебетове або кредитове сальдо в залежності від виду: прибутку або збитку звітного періоду і (або) нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) (наприклад, рахунок 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ").

Бухгалтерські записи на активно-пасивних рахунках з розгорнутою сальдо здійснюються або шляхом відкриття двох рахунків: активного і пасивного, або на одному і тому ж рахунку, але з урахуванням змісту конкретного факту господарського життя, відбитого на пего при здійсненні розрахунку оборотів і кінцевого сальдо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >