Класифікація і характеристика бухгалтерських рахунків

З метою вивчення і правильного застосування бухгалтерських рахунків доцільно розглянути їх класифікацію але певними ознаками для встановлення загальних і специфічних властивостей різних груп рахунків. В рамках методологічної постановки бухгалтерського обліку найбільш репрезентативними ознаками класифікації є наступні

Об'єкт обліку (майно або джерела):

 • - Активні рахунки (рахунки для обліку майна організації);
 • - Пасивні рахунки (рахунки для обліку джерел майна організації);
 • - Активно-пасивні рахунки (рахунки для обліку розрахунків, процесів і результатів);

Ступінь деталізації одержуваної інформації:

 • - Рахунки першого рівня (синтетичні рахунки);
 • - Рахунки другого і наступних рівнів (аналітичні рахунки). Ставлення рахунків до бухгалтерського балансу:
 • - Балансові (містяться в балансі і відображають майно і джерела, що належать організації на правах власності);
 • - Позабалансові (враховуються за балансом і відображають майно і джерела, які не належать організації, але перебувають у тимчасовому користуванні, розпорядженні і (або) оперативному управлінні. На них не поширюється подвійний запис, і вони мають тризначний шифр).

Економічний зміст:

рахунки різних видів майна;

 • - Рахунки різних видів джерел майна;
 • - Рахунки господарських процесів і фактів господарського життя. Призначення і структура рахунків:
 • - Основні (інвентарні, фондові, грошові та розрахункові рахунки);
 • - Регулюючі (контрарние, додаткові, контрарності-додаткові рахунки);
 • - Операційні (розподільні, калькуляційні, зіставляють рахунку).

Класифікація рахунків за призначенням та структурою доповнює економічну класифікацію і призначена для отримання інформації про формування та використання майна організації та джерела його утворення. Незважаючи на наявність деяких збігів, класифікація бухгалтерських рахунків але призначенням та структурою, на відміну від економічної класифікації, об'єднує рахунки в окремі групи не по економічній однорідності враховуються об'єктів, а за їх місцем у процесі кругообігу капіталу і розширеного відтворення (рис. 5.1).

Перша група основних рахунків містить рахунки, що враховують майно організації та джерела се освіти, включаючи позиковий капітал, за допомогою яких здійснюється систематичний контроль за матеріальною забезпеченістю фінансово-господарської діяльності, а також станом розрахунків по правам і зобов'язанням організації. Пріоритет змісту рахунків даної групи по відношенню до інших груп зумовив її назву. Всі рахунки даної групи за наявності залишку представлені в балансі. Це стосується, насамперед, рахунків майна, які, по відношенню до балансу, є активними: 01 "Основні засоби", 04 "Нематеріальні активи", 10 "Матеріали", 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки та ін.

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням та структурою

Рис. 5.1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням та структурою

Пасивні рахунки, як правило, включаються в валюту пасиву балансу: 80 "Статутний капітал", 82 "Резервний капітал", 83 "Додатковий капітал", 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках", 70 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" і ін. Залишки на активно-пасивних рахунках, як відомо, показуються в розгорнутому вигляді: дебетові в активі, а кредитові - в пасиві балансу: 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і ін.

Рахунки, уточнюючі оцінку окремих видів майна, в силу специфічності враховуються об'єктів в поточному обліку і в балансі представлені в структурної класифікації у другій групі як "Регулюючі рахунки". Вони не мають самостійного значення, оскільки вони уточнюють і (або) коректують оцінку окремих видів майна та його джерел. Ці рахунки застосовуються в обліку паралельно з основним рахунком. У складі даної підгрупи виділяються три контрактивних рахунку: 02 "Амортизація основних засобів", 05 "Амортизація нематеріальних активів", 42 "Торговельна націнка". Кожен з них уточнює оцінку відповідного об'єкта обліку.

Додаткові рахунки по відношенню до балансу є активними і призначення їх полягає в доповненні (збільшенні) первісної оцінки враховується об'єкта: рахунки 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей"; 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)". Кожен з них доповнює первісну оцінку основного рахунку.

Різниця між фактичними витратами, нарахованими в процесі заготовляння і придбання виробничих запасів і вартістю їх за твердими обліковими цінами (договірними, середньозваженими, вартості першого надійшла партії - ФІФО та ін.) Списується в дебет або кредит рахунку 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей", який є контрарності-додатковим рахунком.

Третя група "Операційні рахунки" включають рахунки, мають вплив формування окремих господарських процесів або безпосередньо розкривають їх зміст. Вони, у свою чергу, поділяються на: розподільні, калькуляційні та зіставляють рахунку.

Розподільні рахунки виконують, насамперед, контрольну функцію у формуванні окремих витрат і дотриманні встановленої за ним кошторису, а також використовуються в цілях обгрунтованого розподілу між окремими видами продукції (робіт, послуг) для повного обчислення їх фактичної собівартості. Система розподільних рахунків включає дві підгрупи:

 • - Збірно-розподільчі - активні рахунки, відбивають витрати, які не можна віднести на конкретні калькуляційні об'єкти (види продукції (робіт, послуг) безпосередньо в момент здійснення фактів господарського життя, оскільки вони носять загальний характер і, як правило, протягом звітного періоду (місяця , кварталу) збираються на однойменних рахунках, а потім розподіляються між калькуляційними об'єктами і списуються шляхом включення їх з в собівартість конкретного виду продукції (робіт, послуг) непрямим шляхом). До складу даної підгрупи включають рахунку: 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати па продаж", 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей" та ін .;
 • - Контрольно-розподільчі рахунки забезпечують контроль за обгрунтованістю розподілу витрат і доходів між звітними періодами. До їх складу входять: 97 "Витрати майбутніх періодів" (активний рахунок), 98 "Доходи майбутніх періодів" (пасивний рахунок), 96 "Резерви майбутніх витрат" (пасивний рахунок).

Калькуляційні рахунки призначені для обчислення собівартості випущеної продукції, виконаних робіт або наданих послуг у звітному періоді. Рахунки даної підгрупи по відношенню до балансу активні. До них належать рахунки: 08 "Вкладення у необоротні активи", 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 28 "Брак у виробництві", 29 "Обслуговуючі виробництва" та ін.

Зіставляють рахунку призначені для обчислення фінансового результату окремих господарських процесів і організації в цілому. Вони поділяються:

 • - На операційно-результатні рахунки призначені для узагальнення інформації про доходи та витрати окремих процесів і фактів господарського життя організації, а також визначення по кожному з них фінансового результату. У перелік операційно-результатних рахунків входять рахунки: 90 "Продажі" і 91 "Інші доходи і витрати". По відношенню до балансу дані рахунки є активно-пасивними. Вони закриваються в кінці кожного звітного періоду, не мають сальдо і не відображаються в балансі;
 • - Фінансово-результатні рахунки представлені рахунком 99 "Прибутки і збитки", що є активно-пасивним і об'єднує в собі широкий спектр фактів господарського життя організації, що роблять вплив на її фінансові результати:
 • - Від звичайних видів діяльності;
 • - Інших доходів і витрат.

Відокремлену групу складають позабалансові рахунки, до яких належать рахунки, що не входять в баланс організації. На них відображаються активи, які не належать організації, але знаходяться в її господарському віданні або управлінні. Дана група представлена трьома підгрупами рахунків:

 • - Розкривають склад окремих видів активів, які тимчасово перебувають у користуванні організації (рахунки - 001 "Орендовані основні засоби", 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне хропіння", 004 "Товари прийняті на комісію", "Устаткування, прийняте для монтажу" та ін.);
 • - Характеризують умовні права і зобов'язання організації (рахунки: 008 "Забезпечення зобов'язань і платежів отримані", 009 "Забезпечення зобов'язань і платежів видані");
 • - Призначені для цілей контролю за окремими операціями (рахунок 007 "Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів").
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >