Сутність, класифікація та характеристика документів

Поняття "документ" в перекладі з латинської означає "свідоцтво", "спосіб докази". У більш широкому розумінні документ - це:

 • - Матеріальний об'єкт із закріпленою в ньому інформацією;
 • - Предмет праці керівників, фахівців та іншого персоналу і його результат;
 • - Зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати;
 • - Письмове свідоцтво, доказ, що містить відповідні дані, оформлене в установленому порядку і має відповідно до чинного законодавства правове значення [1].[1]

Бухгалтерський документ є письмовим підтвердженням права вчинення або дійсного скоєння факту господарського життя, її закінченості і господарської доцільності. Жоден факт господарського життя не може бути відображений у бухгалтерському обліку без підтвердження його бухгалтерським документом.

Первинні бухгалтерські документи - це документи, що складаються в момент здійснення фактів господарського життя або безпосередньо після їх завершення, які вперше підтверджують їх вчинення і характеризуються наступними параметрами:

 • - Типами застосовуваних форм;
 • - Змістом і призначенням;
 • - Наявністю обов'язкових реквізитів;
 • - Вимогами до оформлення;
 • - Етапами обробки;
 • - Способами виправлення записів;
 • - Схемою документообігу.

Документи в бухгалтерському обліку мають надзвичайно важливе значення, будучи джерелом відомостей, необхідних для прийняття управлінських рішень, забезпечуючи контроль за збереженням матеріальних цінностей і грошових коштів, маючи юридичну силу при виникненні спорів або пред'явленні претензій та позовів і служачи джерелом інформації про фінансово-господарської діяльності організації при аналізі та контролі з боку засновників, податкової служби, аудиту.

Різноманітність господарських процесів і явищ, що відбуваються в організації, обумовлює необхідність складання різних за змістом і призначенням документів. Правильному складанню та раціональному використанню документів у бухгалтерському обліку сприяє їх класифікація за певними критеріями і ознаками (рис. 6.1).

Розпорядчими називаються документи, що містять розпорядження про виконання фактів господарського життя, які відбуваються тільки за наявності відповідних розпорядчих документів, до числа яких відносяться накази, розпорядження про прийом і звільнення з роботи, про відпустку, про призначення інвентаризації, про облікову політику. Дані документи не містять підтвердження здійснення фактів господарського життя і не можуть бути підставою для відображення операцій в обліку. Вони призначені для передачі вказівок керівних працівників безпосереднім виконавцям.

Виправдувальними (виконавчими) називаються документи, що відображають доконаний факт господарського життя. Вони складаються в момент їх здійснення і підтверджують виконання наказів або розпоряджень. Прикладами виправдувальних документів служать: платіжні відомості, накладні, акти, рахунки-фактури та ін.

Документами бухгалтерського оформлення є ті, які створюються апаратом бухгалтерії для підготовки облікових записів, а також для їх полегшення, скорочення і спрощення на підставі раніше оформлених розпорядчих та виправдувальних документів. Вони призначені для відображення бухгалтерських записів в облікових регістрах з метою прискорення облікового процесу. У цих документах немає розпорядження на проведення фактів господарського життя та підтвердження його вчинення. Поширеним прикладом документів бухгалтерського оформлення є бухгалтерські довідки, що складаються з метою перенесення сум з одного рахунку на інший, закриття рахунку, виправлення помилок і т.п. До документів бухгалтерського оформлення відносяться також розрахунки сум претензій за позовом, амортизації, товарних втрат та ін.

Класифікація бухгалтерських документів

Рис. 6.1. Класифікація бухгалтерських документів

Комбінованими називаються документи, що поєднують ознаки кількох видів: розпорядчих та виправдувальних, виправдувальних і бухгалтерського оформлення і т.п. Вони служать одночасно і розпорядженням про виконання факту господарського життя, і виправданням його виконання, містять вказівку про порядок відображення на рахунках і фіксують його. Прикладами служать: прибуткові та видаткові касові ордери, авансові звіти підзвітних осіб, вимоги на відпуск матеріалів, лімітно-забірні карти, розрахунково-платіжні відомості, оголошення про внесок готівки та ін. Поєднання в одному документі ознак декількох видів спрощує їх обробку, скорочує кількість і витрати на їх складання, використання і зберігання.

Первинними є документи, що відображають факти господарського життя в момент їх вчинення і є першим формальним доказом їх виконання. До первинних документами відносять: прибуткові та видаткові касові ордери, накладні, приймально-здавальні акти, наряди, квитанції, прибуткові ордери на прийняття до обліку матеріалів, що надійшли на склад, та ін.

Зведеними називаються документи, що складаються на основі первинних, що містять операції, раніше оформлені первинними документами. Їх складання безпосередньо не пов'язана з фактами господарського життя, так як вони лише реєструють і узагальнюють дані первинних документів. Зведені документи дозволяють зменшити кількість записів на рахунках бухгалтерського обліку. До зведених документів відносяться: розроблювальні таблиці, групувальні відомості, відомості розподілу непрямих витрат, звіти (відомості) про рух продуктів і матеріалів, авансові звіти та ін. До числа зведених документів відносять також розрахунково-платіжні відомості по заробітній платі, відомості випуску готової продукції, різні внутрішні звіти (наприклад, звіт про рух матеріальних цінностей по складу) та ін. Всі ці документи містять дані, що доповнюють інформацію первинних документах, що з'явилися базою для їх складання.

Зведені документи служать для об'єднання даних первинних документів та отримання укрупнених показників, а також для групування даних первинних документів з метою отримання додаткових відомостей про враховуються факти господарського життя та їх відображення в новому розрізі. Отже, зведені документи використовуються як засіб обробки вихідних даних про факти господарського життя.

Разові документи відображають один або одночасно кілька фактів господарського життя. Їх специфіка полягає в тому, що відразу після складання вони передаються в бухгалтерію і можуть служити підставою для бухгалтерських записів. Прикладами служать: прибутковий ордер за матеріалами, відомість розподілу витрат, калькуляції, накладні, приймально-здавальні акти, касові ордери, грошові чеки тощо

Накопичувальні документи служать для оформлення однорідних фактів господарського життя, що здійснюються в організації протягом певного періоду. Складаються для скорочення числа документів за фактами господарського життя, що відбуваються в організації багаторазово протягом короткого часу. Прикладом служать: денний забірний лист на відпуск сировини, особовий рахунок працівника, табель обліку робочого часу, відомість обліку виконаних робіт тощо

Уніфіковані документи можуть складатися за формами, передбаченими в Альбомі уніфікованих форм первинних документів за окремими напрямами: прибуткові, видаткові касові ордери, платіжні доручення, акредитиви та ін.

Відомчі документи розробляються міністерствами і відомствами, призначені для внутрішнього користування, містять реквізити, що відображають специфіку діяльності підвідомчих організацій та установ, наприклад відомості нарахування зносу житлового фонду, кошториси в будівництві та ін.

Документи економічного суб'єкта розробляються і застосовуються відповідно до п. 4 ст. 9 Закону про бухгалтерський облік за формами, затвердженими керівником. Первинний обліковий документ повинен містити всі обов'язкові реквізити, встановлені п. 2 ст. 9 цього Закону. Керівник економічного суб'єкта визначає склад первинних документів, застосовуваних для оформлення фактів господарського життя, та перелік осіб, які мають право їх підписи.

Документи поділяються також на заповнюються вручну (заяви, пояснювальні та ін.), Частково автоматизовані - документи, складені на фірмових бланках, в яких вручну заповнюється тільки інформація, уточнююча конкретний факт господарського життя (авансові звіти, видаткові касові ордери, інвентаризаційні опису); і повністю автоматизовані, отримані в результаті обробки даних в комп'ютерних програмах - розрахунково-платіжні відомості, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акредитиви та ін.

Однорядкові документи містять тільки один обліковий запис, наприклад: касові ордери, акти введення в експлуатацію основних засобів, накладні та ін.

Багаторядкові документи містять кілька облікових записів, наприклад: накладна-вимога, бригадний наряд, особовий рахунок працівника та ін.

Повноцінними є документи, складені за встановленою формою, що містять всі обов'язкові реквізити і правильно відображають дійсно досконалі і законні факти господарського життя. Документи, що не задовольняють перерахованим вимогам, є неповноцінними.

Внутрішні документи складаються і звертаються тільки всередині організації. Ними оформляються факти господарського життя, що відображають внутрішню діяльність організації, інформація про яких використовується виключно внутрішніми користувачами з метою управління, наприклад: розрахунково-платіжні відомості, прибуткові та видаткові касові ордери, одноденні та внутрішньозмінні звіти та ін.

Зовнішні документи складають поза конкретної організації, ними оформляються факти господарського життя, здійснювані між контрагентами. Як приклад можна навести: рахунки, накладні, рахунки-фактури контрагентів та ін. Окремі внутрішні документи у результаті здійснюваних фактів господарського життя стають зовнішніми, наприклад грошові чеки, платіжні доручення. При заповненні внутрішніх документів достатньо вказати тільки обов'язкові реквізити, а при складанні зовнішніх документів необхідно додати додаткові реквізити документів для повноти характеристики фактів господарського життя.

 • [1] Стаття 2 Федерального закону від 27.07.2006 № 149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >