Інвентаризація - прийом періодичного обліку і контролю

Документація і первинний облік фактів господарського життя, система подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку не можуть абсолютно повно і точно забезпечити відображення в обліку стан і зміна вартості майна організації та джерел його формування. Крім того, в організації відбувається безліч процесів, непіддатливі повсякденному реєстрації та документування, зокрема:

  • - Втрати товарно-матеріальних цінностей у межах норм природного убутку;
  • - Зловживання (розкрадання, обважування, обміри, обрахування);
  • - Неточності при прийманні і відпуску товарно-матеріальних цінностей;
  • - Розрахункові та методичні помилки в оперативному і поточному обліку;
  • - Стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси, урагани та ін.).

Результатами таких процесів і явищ, як правило, є розбіжності фактичної наявності та стану майна і зобов'язань організації з даними документованого обліку, які можна виявити тільки за допомогою інвентаризації, яка в якості методичного прийому обліку і контролю являє собою:

  • - Спосіб перевірки відповідності фактичної наявності майна і зобов'язань організації даним бухгалтерського обліку;
  • - Найважливіший прийом періодичного обліку та контролю за станом, збереженням і ефективним використанням всіх ресурсів організації;
  • - Методику і алгоритм практичних дій з документального підтвердження наявності, стану та оцінки об'єктів майна і зобов'язань організації;
  • - Контрольну функцію обліку, що дозволяє виявити випадки необгрунтованого зменшення капіталу організації, вкладеного в різні види майна.

Інвентаризація дозволяє реалізовувати одну з основних завдань бухгалтерського обліку: забезпечення контролю наявності та руху майна і використання ресурсів організації відповідно до законодавства і затвердженими нормами і кошторисами.

Законодавчими та нормативними документами встановлено різні види інвентаризацій, методів їх проведення, що враховуються організацією в обліковій політиці, з урахуванням специфіки діяльності та поставлених завдань, представлених в табл. 6.1.

Обов'язковість проведення інвентаризації встановлюється законодавством. У ст. 11 Закону про бухгалтерський облік сказано, що активи і зобов'язання підлягають інвентаризації, при якій виявляється фактична наявність об'єктів, яке зіставляється з даними регістрів бухгалтерського обліку. Випадки, строки та порядок проведення інвентаризації та перелік об'єктів, що підлягають інвентаризації, визначаються економічним суб'єктом, за винятком обов'язкового проведення інвентаризації [1].[1]

Таблиця 6.1. Класифікація інвентаризацій і їх відмітні характеристики

Критерії класифікації

Вид інвентаризації

Відмінні характеристики інвентаризації

За обов'язковості проведення

Обов'язкова

Проводиться в обов'язковому порядку відповідно до законодавчими і нормативними документами

Ініціативна

Проводиться за рішенням керівника організації

За ступенем охоплення планом

Планова

Проводиться у встановлених наказами про облікову політику та внутрішньому контролі випадках і терміни

Позапланова

Проводиться в передбачених законодавством випадках і (або) за рішенням керівника організації поза затвердженого плану з метою забезпечення додаткового контролю збереження окремих видів майна та зобов'язань організації

По виду об'єктів, що перевіряються

Повна

Інвентаризації піддаються всі об'єкти майна і зобов'язань організації

Часткова

Інвентаризації підлягає один або декілька видів майна і зобов'язань організації

За обсягом перевірки

Хмарно

Інвентаризації піддається весь обсяг об'єкта, що перевіряється

Вибіркова

Інвентаризації підлягає тільки окрема частина об'єкта, що перевіряється

За методом проведення

Натуральна

Полягає у безпосередньому спостереженні об'єктів обліку і визначенні їх кількості та стану шляхом підрахунку, зважування, обміру, встановлення якості та проведення інших контрольних процедур

Документальна

Складається в перевірці наявності, змісту та відповідності встановленим вимогам документів підтверджуючих наявність контрольованих об'єктів

Виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю об'єктів і даними регістрів бухгалтерського обліку підлягають реєстрації в тому звітному періоді, в якому проводилася інвентаризація (ст. 29 Закону про бухгалтерський облік).

Ініціативні інвентаризації проводяться за рішенням керівника, власників, акціонерів та учасників для встановлення відповідності наявності та стану активів і зобов'язань організації очікуваним показниками.

Планові інвентаризації проводяться у встановлені терміни, з урахуванням вимог "Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань", а позапланові проводяться відповідно до виниклими обставинами за рішенням керівника і на вимогу слідчих та інших органів.

Повна інвентаризація охоплює всі види майна та джерел його формування, проводиться один раз на рік з метою забезпечення повноти і правильності складання річної звітності, а часткова охоплює один або декілька видів майна і зобов'язань організації, одне або кілька місць зберігання майна.

Організація самостійно вирішує питання проведення суцільної або вибіркової інвентаризації та відображає це в наказі по обліковій політиці, виходячи з вимог чинного законодавства та умов господарської діяльності. Вибіркова інвентаризація наявності та стану матеріально-виробничих запасів, як правило, проводиться у випадках виявлення порушень порядку та строків проведення інвентаризації, а також у випадках встановлення фактів списання матеріальних цінностей по незаконних операцій або неправильно оформленими документами. У період між інвентаризаціями рекомендується систематично проводити вибіркові інвентаризації матеріально-виробничих запасів в місцях їх зберігання та переробки в цілях запобігання непродуктивних втрат.

Інвентаризація майна і зобов'язань проводиться в обов'язковому порядку і в повному обсязі перед складанням річної бухгалтерської звітності, але не раніше 1 жовтня поточного звітного року. Для деяких видів майна встановлено інші терміни проведення інвентаризації. Згідно з п. 27 Положення але веденню бухгалтерського обліку інвентаризація може проводитися для основних засобів - один раз на три роки; для бібліотечних фондів - один раз на п'ять років. Організація самостійно визначає строки проведення інвентаризація відповідних активів і пасивів балансу, а також об'єктів, що значаться па позабалансових рахунках. Рекомендована частота проведення інвентаризації за видами майна та зобов'язання представлена в табл. 6.2.

Таблиця 6.2. Періодичність та строки проведення інвентаризації майна та зобов'язань

Види майна і зобов'язань

Термін проведення

Періодичність

Основні засоби, нематеріальні активи, незавершене виробництво, напівфабрикати власного виробництва, незавершений капітальний ремонт, молодняк тварин па відгодівлі, готова продукція на складі, непродовольчі товари на складі

Не раніше 1 жовтня

1 раз на рік

Капітальні вклади

Не раніше 1 грудня

1 раз на рік

Продовольчі товари, дорогоцінні метали та камені та вироби з них

Станом на 1 березня і 1 жовтня

2 рази на рік

Нафта і нафтопродукти, матеріали, грошові кошти та документи, бланки суворої звітності, перекази в дорозі, розрахунки

За планом

1 раз на місяць

Розрахунки з банками

Щодня

При отриманні виписки

Розрахунки по платежах до бюджету

За планом

1 раз на квартал

Інше майно і зобов'язання

Не пізніше 31.12

1 раз на рік

Методика проведення більшості інвентаризацій заснована на натуральному принципі, на здійсненні безпосереднього спостереження за об'єктами обліку та визначенні їх кількості та стану шляхом підрахунку, зважування, обміру, встановлення якісних параметрів та проведення інших контрольних процедур безпосередньо в місцях зберігання, експлуатації та іншого використання об'єктів майна. Документальні перевірки проводяться, в основному, щодо прав і зобов'язань організації, але також можуть зачіпати і деякі специфічні об'єкти майна, такі як фінансові вкладення та нематеріальні активи.

  • [1] Наказ Мінфіну Росії від 13.06.1995 № 49 "Про затвердження Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >