ОБЛІК ОСНОВНИХ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Матеріал даної глави знайомить учнів з вмістом господарських процесів організації, що представляють собою, по-перше, один з основних об'єктів бухгалтерського обліку, по-друге, елемент процесу відтворення і, по-третє, основні стадії кругообігу капіталу. Господарські процеси представлені в даній главі в якості сукупності фактів господарського життя, тобто тих операцій, подій і явищ, які відбуваються постійно або періодично і здатні вплинути на фінансове становище, фінансовий результат діяльності та (або) рух грошових коштів організації. Факти господарського життя, що відбуваються в рамках господарських процесів, розглянуті в матеріалах глави з погляду змін, які відбуваються під їх впливом у складі майна організації та джерел його формування, документального оформлення та відображені на рахунках бухгалтерського обліку.

Фінансово-господарські процеси та їх характеристика

Фінансово-господарська діяльність будь-якої організації складається з ряду господарських процесів, що знаходяться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежності і утворюють в сукупності постійний кругообіг капіталу, етапи якого багато в чому залежать від сфери діяльності організації. Зокрема, у виробничій сфері грошова форма капіталу в процесі постачання змінюється на матеріальну, яка в процесі виробництва перетворюється на товарну, а остання, у свою чергу, переходить у сферу обігу, де перетворюється в грошову форму з приростом.

У сфері надання послуг та виконання робіт кругообіг капіталу аналогічний кругообіг) 'виробничої сфери, за винятком того, що технологічний цикл даних організацій не передбачає етап випуску продукції та її зберігання, тобто виконані роботи при їх завершення приймаються замовником, а послуги споживаються на місці в процесі їх надання. У цьому зв'язку процес виробництва робіт і послуг завершується їх реалізацією і формуванням фінансового результату.

Для торгових організацій кругообіг капіталу являє собою зміну грошової форми на товарну і товарної на грошову з приростом, а організація їх роботи специфічна тим, що торговельна діяльність не передбачає створення нового продукту, а пов'язана з доведенням товару від виробника до споживача.

Незалежно від організаційно-правової форми та галузевої специфіки, зазначені стадії кругообігу капіталу присутні в будь-якій організації, являють собою поєднання взаємопов'язаних процесів, що протікають послідовно або одночасно, що сприяють зміні форм вартості капіталу та що впливають на майновий і фінансовий стан організації, фінансовий результат її діяльності та (або) рух грошових коштів.

У бухгалтерському обліку організацій, які виробляють продукцію, виконують роботи або надають послуги, у тому числі здійснюють торговельну діяльність, рух капіталу відображається в розрізі наступних господарських процесів:

  • - Формування статутного капіталу та придбання ресурсів;
  • - Виробництва і випуску продукції, робіт і послуг;
  • - Реалізації готової продукції, робіт і послуг та товарів;
  • - Формування та використання фінансових результатів.

Фінансово-господарська діяльність організацій складається з великої кількості різноманітних фактів господарського життя, що відображають зміни у складі майна та джерел його формування. Кожен факт господарського життя складається з переходу майна та джерел з одного стану в інше, тобто переміщення майна або перетворення джерел фінансування становить зміст факту господарського життя і включає декількох процедур, виконуваних не завжди в строгій черговості, але завжди закінчуються збереженням балансу.

Необхідною умовою відображення фактів господарського життя в бухгалтерському обліку є наявність правильно оформленого документа, в якому фіксується його суть і зміст. Бухгалтерський облік відображає сутність фактів господарського життя, тому при їх здійсненні необхідно вирішити три проблеми:

  • - Ідентифікації - встановлення часу вчинення та реєстрації фактів господарського життя, тобто точки ідентифікації;
  • - Оцінки - встановлення вартісного вираження фактів господарського життя, за правилами бухгалтерського обліку в момент їх вчинення;
  • - Класифікації - визначення способу відображення фактів господарського життя в обліку, тобто вибору рахунків, здійснення запису на них, забезпечення зберігання отриманої інформації, її накопичення і узагальнення в межах звітного періоду.

Точність відповідей на питання по кожній з трьох виділених проблем визначає раціональність обліку та достовірність фінансового результату роботи організації. У даному контексті правила організації бухгалтерського обліку передбачають обов'язковість реєстрації фактів господарського життя в момент передачі прав власності на майно продавцем покупцеві й виникнення у зв'язку з цим відповідних прав і зобов'язань. Запис фактів господарського життя в регістрах бухгалтерського обліку здійснюється шляхом встановлення кореспондуючих рахунків та складання по кожній процедурі факту господарського життя бухгалтерських проводок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >